Lehdet 1998

Psykoterapia 4/1998

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Juh­lan aika?
 • Johan­nes Myy­rä: Koh­ti poti­laan totuut­ta
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Ruu­miin totuus
 • Mart­ti Sii­ra­la: Mitä on rea­li­teet­ti?
 • Juk­ka Relan­der: Yksi­lön totuus, yhtei­sön todel­li­suus

Sohvi’en maa­il­ma

 • Pet­ri Mero­nen: Psy­koa­na­lyy­sin itsea­na­lyy­si — aate- ja oppi­his­to­rian dosent­ti Juha­ni Iha­nuk­sen haas­tat­te­lu

Psykoterapia 3/1998

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Ahmo­kar­piois­ta
 • Sil­ja Mäki, Riit­ta Papu­nen, Sei­ja Vii­ta­nie­mi: Kir­jal­li­suus­te­ra­pias­ta ja sen sovel­luk­sis­ta
 • Juha­ni Reko­la: Mihin ryh­män toi­min­toi­hin ja raken­tei­siin kir­jal­li­suus­te­ra­pia liit­tyy?
 • Lau­ri Man­ner­maa: Uusia tapo­ja kat­soa ja tun­tea, näh­dä ja oival­taa

Luet­tua

 • Heli Mer­ta­nen, Eugen Drewer­mann: Vain sydä­mel­lä näkee hyvin — de Saint Exu­pe­ryn sadun “Pik­ku Prins­si” poh­din­taa

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Luo­vuu­den val­men­nus musiik­ki­kou­lu­tuk­ses­sa

Raport­te­ja

 • Pet­ri Mero­nen: Län­si­rin­ta­mal­ta jotain uut­ta

Psykoterapia 2/1998

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Iko­nen ym: Neu­man­nia lukies­sa
 • Maa­rit Arp­po: Kol­lek­tii­vi­nen tie­toi­suus
 • Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo: Saa­te­sa­nat
 • Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo: Luo­mis­myy­teis­tä
 • Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo: Poi­ka-rakas­ta­jan ja Suu­ren Äidin väli­ses­tä suh­tees­ta
 • Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo: Lap­sen kas­vun häi­riin­ty­mi­ses­tä
 • Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo: Nai­sen kehi­tys­vai­heis­ta
 • Johan­na Täh­ti­nen: Femi­nii­ni­sen ja Mas­ku­lii­ni­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta nai­sen kehi­tyk­ses­sä

Luet­tua

 • Saka­ri Käh­kö­nen: Min­na Aho­la: Ihan­tee­na yhteys

Teok­set

 • Neu­mann, Erich

Psykoterapia 1/1998

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Vaka­vas­ta sai­ras­ta­mi­ses­ta
 • Gus­tav Schul­man: Psy­koot­ti­sen poti­laan tuhoa­vuus ja sen integroin­ti hoi­dos­sa
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Dia­na-myyt­ti — Media-aika­kau­den Dia­na
 • Vic­tor von Weiz­säc­ker: Ter­veys on koh­ta­loon­sa tyy­ty­mis­tä
 • Juha­ni Reko­la: Alkusa­nat Vik­tor von Weiz­säc­ke­rin esi­tel­mään: Elä­mä­ni tär­kein teh­tä­vä
 • Vik­tor von Weiz­säc­ker: Elä­mä­ni tär­kein teh­tä­vä
 • Juha­ni Reko­la: Juha­ni Reko­la MS-tau­din ant­ro­po­lo­gi­nen hypo­tee­si­luon­nos

Luet­tua

 • Mart­ti Tuo­hi­met­sä: Nini Her­man: My Klei­nian Home