Ohjeita kirjoittajille

Psy­ko­te­ra­pia-leh­den sisäl­lön pain­opis­te on psy­koa­na­lyy­sin teo­rias­sa ja käy­tän­töön sovel­ta­mi­ses­sa, lähin­nä psy­ko­te­ra­pian ja psy­koa­na­lyy­sin alueil­la. Leh­ti pyr­kii seu­raa­maan ajan­koh­tai­sia suun­tauk­sia ja perus­teo­rian kehi­tys­tä. Artik­ke­lien aiheet liik­ku­vat myös tai­tei­den ja filo­so­fian alueil­la.

Leh­des­sä jul­kais­taan pää­asias­sa suo­men kie­lel­lä artik­ke­lei­ta, tut­ki­mus­se­los­tuk­sia, kir­ja- ja tai­de­teos­ten esit­te­lyi­tä ja mui­ta leh­den alaan kuu­lu­via kir­joi­tuk­sia, kuvia, ilmoi­tuk­sia sekä mai­nok­sia. Artik­ke­lien suo­si­tel­ta­va pituus on 25 000 — 50 000 merk­kiä, kir­jae­sit­te­ly­jen enim­mäis­pi­tuus on 15 000 merk­kiä. Leh­ti jul­kai­see ajoit­tain myös ruot­sin­kie­li­siä teks­te­jä.

Käsi­kir­joi­tuk­set lähe­te­tään säh­kö­pos­tis­sa mie­luim­min Word-teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la teh­tyi­nä ver­sioi­na. Kuvat ja kaa­viot tulee sijoit­taa oikeil­le koh­dil­leen itse teks­tis­sä, tai jos ne ovat eril­li­si­nä, sel­keäs­ti mai­ni­ta nii­den paik­ka teks­tis­sä. Myös pape­ri­ver­sioi­ta kuvis­ta voi tar­vit­taes­sa lähet­tää.

Artik­ke­leik­si tar­jot­ta­vat kir­joi­tuk­set anne­taan asian­tun­ti­joi­den arvioi­ta­vik­si. Artik­ke­lei­ta käsi­tel­lään täl­löin nimet­tö­mi­nä. Myös ver­tai­sar­vioit­si­jat ovat ano­nyy­me­ja. Asian­tun­ti­jat voi­vat teh­dä muu­tos- ja kor­jaus­esi­tyk­siä, jot­ka tulee ottaa huo­mioon. Leh­den toi­mi­tus toi­mii kom­ment­tien ja kor­jauseh­do­tus­ten välit­tä­jä­nä artik­ke­lin kir­joit­ta­jan ja ver­tai­sar­vioi­jan välil­lä. Toi­mi­tuk­sel­la on oikeus toi­mit­taa teks­tiä sekä lisä­tä väliot­sak­kei­ta tar­vit­taes­sa.

Leh­ti ei sitou­du jul­kai­se­maan mitään tar­jot­tua aineis­toa, ei edes pyy­det­tyä.

Artik­ke­leik­si tar­koi­tet­tui­hin kir­joi­tuk­siin tulee liit­tää enin­tään 100 sanan mit­tai­nen tii­vis­tel­mä, jon­ka toi­mi­tus muok­kaa artik­ke­lin tai kir­joi­tuk­sen ingres­sik­si.

Kir­joit­ta­jia pyy­de­tään anta­maan aina­kin seu­raa­vat tie­dot: nimi, oppiar­vo, ammat­ti, työ­paik­ka ja yhteys­tie­dot (osoi­te, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro).

Käsi­kir­joi­tuk­set tulee lähet­tää kie­lel­tään ja tyy­lil­tään vii­meis­tel­lys­sä muo­dos­sa. Lai­na­sa­no­ja pyy­de­tään vält­tä­mään.

Teks­tis­sä ole­vat läh­de­viit­teet sijoi­te­taan sul­kei­siin siten, että ensin tulee kir­joit­ta­jan suku­ni­mi, sit­ten läh­teen pai­no­vuo­si ja lopuk­si sivut (Segal 1975, 134–135). Sivu­huo­mau­tuk­siin voi käyt­tää lop­pu­viit­tei­tä. Läh­de­luet­te­lo sijoi­te­taan kir­joi­tuk­sen lop­puun otsi­kol­la Kir­jal­li­suus. Luet­te­lo laa­di­taan teki­jäin suku­ni­mien mukai­ses­sa aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä. Läh­tees­tä ilmoi­te­taan teki­jän suku­ni­mi, etu­ni­mi, jul­kai­su­vuo­si, teok­sen nimi, kus­tan­ta­ja ja jul­kai­su­paik­ka. Artik­ke­lis­ta myös leh­den volyy­mi ja sivut. Esi­mer­kik­si: Bion, Wil­fred (1970). Atten­tion and interpre­ta­tion. Lon­don: Tavis­tock.; Hei­mann, Pau­la (1950). On coun­ter trans­fe­rence. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­ho-Ana­ly­sis, 31, 81–84.; Schach­tel, Ernest G. (1949). On memo­ry and child­hood amne­sia. Teok­ses­sa Mul­la­hy, Pat­rick (toim.), A stu­dy of inter­per­so­nal rela­tions. New York: Her­mi­ta­ge Press.

Esi­tel­tä­vis­tä kir­jois­ta anne­taan seu­raa­vat tie­dot: kir­joit­ta­jan nimi (suo­men­ne­tuis­ta myös suo­men­ta­ja), teok­sen nimi, kus­tan­ta­ja, jul­kai­su­paik­ka ja ‑vuo­si sekä teok­sen sivu­mää­rä.

Artik­ke­lien kir­joit­ta­jil­le lähe­te­tään kol­me kap­pa­let­ta leh­den kyseis­tä nume­roa, muil­le kir­joit­ta­jil­le yksi.

Kir­joit­ta­ja luo­vut­taa jul­kai­suoi­keu­det (myös säh­köi­siin jul­kai­sui­hin) Psy­ko­te­ra­pia-leh­del­le.

Mak­sul­li­set ilmoi­tuk­set lähe­te­tään toi­mi­tus­sih­tee­ril­le säh­kö­pos­tin lii­te­tie­dos­to­na. Leh­den pals­tan koko on 67 x 197 mm, kah­den pals­tan yhteen­las­ket­tu leveys on 140 mm ja koko sivun pai­no­pin­ta-ala 140 x 197 mm.

Kir­joi­tus­ten ja ilmoi­tus­ten mää­rä­ajat ovat seu­raa­vat:

  • 1. nume­roon 15.1.
  • 2. nume­roon 15.4.
  • 3. nume­roon 15.8.
  • 4. nume­roon 31.10.

Tie­teel­li­set artik­ke­lit pyy­de­tään arvioin­ti­jär­jes­tel­män vuok­si toi­mit­ta­maan mie­luum­min puo­li vuot­ta aiem­min.

Epä­sel­vis­sä kysy­myk­sis­sä keho­te­taan kään­ty­mään pää­toi­mit­ta­jien tai toi­mi­tus­sih­tee­rin puo­leen.