Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1990

Psykoterapia 1/1990

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Muu­ka­lai­nen minus­sa, vier­to­lai­nen vie­rel­lä­ni
 • Pek­ka Kivi­ran­ta: Muu­ka­lai­suu­den ja pako­lai­suu­den dyna­miik­ka
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Var­joon jää­nyt unien läh­de
 • Kris­tii­na Sara­ne­va: Pako­lai­sen mat­ka uuteen maa­han
 • Carl-Ivar Dahl: Pako­lais­ten psy­ko­te­ra­pi­aa
 • Mario Ren­don: Kom­ment­ti tri Dah­lin esi­tel­mään
 • Hele­na Kli­mo­va: Psy­ko­te­ra­peut­ti­na Pra­has­sa
 • Moham­med Shaa­lan: Psy­kiat­ria ja maa­il­man­rau­han edis­tä­mi­nen
 • Juha Kara: Francoi­se Dol­to

Luet­tua

 • Ulla Kyrön­sep­pä: Las­ten­suo­je­lua hoi­to­yh­tei­sös­sä

Luki­joil­ta

 • Mart­ti Sii­ra­la: Trans­fe­rens­si ei ole vain esiym­mär­rys­tä

The­ra­peias­ta

 • Toi­mi­tus: Riit­ta Juva — in memo­riam

Psykoterapia 2/1990

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Yhtei(sölli)syydestä
 • Rit­va Pölö­nen: Koke­muk­sia hoi­to­yh­tei­sön työ­noh­jauk­ses­ta
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Ruu­miil­lis­ten sai­rauk­sien hoi­to­yh­tei­sö­jen ja nii­den työ­noh­jauk­sen ongel­mia
 • Rit­va Kaja­maa, Lei­la Kes­ki-Luo­pa: Ryh­mä­pro­ses­sin mer­ki­tys ja käyt­tö työ­noh­jaus­kou­lu­tuk­ses­sa
 • Rit­va Pölö­nen: Hoi­to­yh­tei­sön hal­lin­nol­li­nen työ­noh­jaus
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Työ­noh­jauk­sen ohjauk­ses­ta
 • Juha Kara: Rans­kan psy­koa­na­lyy­sin his­to­rias­ta

Luet­tua

 • Veli-Pek­ka Hämä­läi­nen: Salat­tu sek­su­aa­li­suus — the­ra­peia­lais­ta satoa

Psykoterapia 3–4/1990

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Kau­ka­na on pit­käl­lä
 • Gae­ta­no Bene­det­ti: Masen­nus, psy­koo­si, skit­so­fre­nia
 • Gerald Chrza­nows­ki: Teo­rias­ta klii­ni­seen käy­tän­töön — yksi vai usei­ta psy­koa­na­lyy­se­jä?
 • Saul K. Peña: Teo­rias­ta klii­ni­seen käy­tän­töön
 • Rai­ner Funk: Erich Fromm psy­koa­na­lyyt­ti­sen teo­rian uudis­ta­ja­na
 • Moham­med Shaa­lan: Poliit­ti­nen psy­kiat­ria
 • Saka­ri Käh­kö­nen: Oidi­pus raa­ma­tus­sa
 • Luet­tua
 • Mer­vi Lei­ja­la: Mitä Dora tui­jot­ti?

Tie­tees­sä tapah­tuu

 • Juha­ni Reko­la: Psy­ko­so­ma­tii­kan uudet haas­teet
 • Juha­ni Lind­fors: Koh­ti uut­ta psy­ko­so­ma­tiik­kaa

Vie­rai­lu­ja

 • Irja Joki­nen: Kurs­si­ter­vei­set Anna Freud Cen­te­res­tä Lon­toos­ta