Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1999

Psykoterapia 4/1999

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Mil­len­nium-miet­tei­tä
 • Car­lo Bono­mi: Pako ter­vey­teen, osa 1
 • Manu Jääs­ke­läi­nen: Alfred Adle­rin indi­vi­du­aa­lip­sy­ko­lo­gian perus­kä­sit­tei­tä
 • Kirs­ti Määt­tä­nen: Mis­tä Freud on var­ma?
 • Pir­jo Leh­to­vuo­ri: Erik H. Erik­son: Elä­män perus­voi­mat

Sohvi’en maa­il­ma

 • Mart­ti Sii­ra­la: Miet­tei­tä “Psy­koo­si — uuteen hoi­to­käy­tän­töön” ‑teok­sen äärel­lä

Luet­tua

 • Anna­lee­na Ket­tu­nen: J.-B. Pon­ta­lis: Kär­lek till begyn­nel­ser­na
 • Mat­ti Hyrck: Paa­vo Ket­tu­nen: Suo­ma­lai­nen rip­pi

Psykoterapia 3/1999

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Jari Sink­ko­nen: John Bowl­byn havain­nois­ta alkoi teo­reet­ti­sen ajat­te­lu­ta­van muu­tos
 • Maa­rit Silvén & Mai­ja Levä­nen: Kiin­ty­mys ja vuo­ro­vai­ku­tus per­heis­sä suo­ma­lai­sen seu­ran­ta­tut­ki­muk­sen valos­sa
 • Mir­jam Kal­land: Sijais- tai adop­tio­lap­si ja kiin­ty­mys­suh­teen tuke­mi­nen
 • Kat­ri Kan­ni­nen: Kiin­ty­mys­mal­lit, trau­ma ja tera­peut­ti­nen allians­si
 • Lee­na Kuuse­la: Kes­ki-ikäi­nen nai­nen, fyy­si­set oireet ja koke­mus itses­tä
 • Mikael Lei­man: Teo­ria ja empii­ri­set yleis­tyk­set elä­vän ymmär­tä­mi­sen estee­nä psy­ko­te­ra­pias­sa

Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia

 • Arja Rasi­lai­nen: Inhi­mil­li­nen kiin­nit­ty­mi­nen ja kiin­ty­mys

Sohvi’en maa­il­ma

 • Ulla Kyrön­sep­pä: Iljan äidik­si, Suvi Aho­lan haas­tat­te­lu

Luet­tua

 • Han­ne­le Tör­rö­nen: “Minä olen suul­la, en ruu­miil­la puhu­va äiti”, esit­te­ly Suvi Aho­lan kir­jas­ta Iljan äidik­si

Koet­tua

 • Pet­ri Mero­nen: Pojas­ta pol­vi para­nee, esit­te­ly Mari­ta Liu­lian mul­ti­me­dia­teok­sis­ta

Leh­den kir­joit­ta­jat

 • Kir­joit­ta­jat

Psykoterapia 2/1999

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Väliai­kai­nen maa­il­man­kat­so­mus…
 • Juha Hol­ma ja Juk­ka Aal­to­nen: Psy­koo­si on ker­to­muk­sen etsi­mis­tä koke­muk­sil­le
 • Mar­ja-Lee­na Hei­no­nen ja Vil­jo Räik­kö­läi­nen: “Siru pääs­sä” — mut­ta kenen? Ymmär­tä­mi­sen ja ymmär­ret­tä­vyy­den koh­ta­lois­ta skit­so­fre­nian tämän päi­vän hoi­to­kult­tuu­ris­sa
 • Esa Pel­to­la: Stres­si-haa­voit­tu­vuus­mal­li skit­so­fre­nia­po­ti­laan kun­tou­tuk­ses­sa ja hoi­dos­sa

Kat­sauk­sia

 • Iiro Jääs­ke­läi­nen ja Rune Röyks: Kog­ni­tii­vis­ten puu­tos­ten seu­lon­ta ja hoi­to osa­na skit­so­fre­nian koko­nais­val­tais­ta kun­tou­tus­ta
 • Mart­ti Kei­nä­nen: Sisäi­sen vuo­ro­pu­he­lun kehi­tys psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sä psy­ko­te­ra­pias­sa kie­len­käy­tön ilmen­tä­mä­nä
 • Pir­jo Kuk­ko­nen: Oscar Par­lan­din hil­jai­suu­den kie­li, osa 2

Klas­sik­ko­ja

 • Mart­ti Tuo­hi­met­sä: H.S. Sul­li­van: tapaus­se­los­tus

Sohvi’en maa­il­ma

 • Anna­lee­na Ket­tu­nen: Hel­sin­gin Juh­la­viik­ko­jen Vuo­den tai­tei­li­jan Rafael War­din haas­tat­te­lu

Luet­tua

 • Heli Mer­ta­nen: Alfres Drees: Freie Phan­ta­sien

Psykoterapia 1/1999

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Voi­ko sata­kie­li lau­laa bus­si­va­ri­kol­la?
 • Mikael Enc­kell: Oscar Par­land — min­nes­bil­der och reflek­tio­ner
 • Oli­ver Par­land: Par­si­fal som iden­ti­tet och öde
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Kol­men sei­nä­vaat­teen arvoi­tus — skit­so­fre­nian nime­tön Nik­ki­län sai­raa­lan Pene­lo­pe
 • Pir­jo Kuk­ko­nen: Oscar Par­lan­din hil­jai­suu­den kie­li, osa 1

Klas­sik­ko­ja

 • Erk­ki-Pek­ka Kin­nu­nen: Rol­lo May: Harold Brown’in tapaus

Sohvi’en maa­il­ma

 • Pet­ri Mero­nen: Kum­man filo­so­fi — tut­ki­ja, fil.lis. Mer­ja Hint­san haas­tat­te­lu

Luet­tua

 • Pet­ri Mero­nen: Kuka loh­dut­tai­si psy­koa­na­lyy­siä? Mer­ja Hint­sa: Mah­dot­to­man rajoil­la

Akuut­tia

 • Kirs­ti Palo­nen: Mas­sat liik­keel­lä — sil­ti yksi­löis­tä kysy­mys. Koso­von albaa­nit ja psyyk­ki­sen ensia­vun mah­dol­li­suu­det. — Anna-Riit­ta Jyr­ki­sen haas­tat­te­lu.
 • Mar­ja Kaut­to: Jul­muu­den ana­to­mia — vih­doin­kin Rau­has­sa.

Katoa­va mil­jöö — muut­tu­va funk­tio?

 • Heik­ki Maja­va: Din­osau­ruk­ses­ta dia­lo­giin? — Rau­han sai­raa­la lopet­taa