Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1994

Psykoterapia 1/1994

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Gae­ta­no Bene­det­ti: Psy­koot­tis­ten ja skit­so­free­nis­ten poti­lai­den psy­ko­te­ra­pia ja sitä hel­pot­ta­vat teki­jät
 • Marco Conci: Psy­koa­na­lyy­si Ita­lias­sa
 • Inger­borg Cla­rus: Tei­re­si­aan, Anti­go­nen ja The­seuk­sen tera­peut­ti­nen teh­tä­vä Sofokleen Oidi­pus-runoel­mas­sa
 • Gun­nel Wre­de: Psy­ko­te­ra­pi i San­din­san­de

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Näyt­te­li­jän­työs­tä

Haas­tat­te­lu

 • Tuo­mo Tik­ka­nen: Mitä laki ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löis­tä mer­kit­see psy­ko­te­ra­peu­teil­le

Psykoterapia 2/1994

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo: Van­han tes­ta­men­tin ker­to­muk­sia Erich Neu­man­nin tie­toi­suu­den kehi­tys­his­to­rian valos­sa
 • Lau­ri Rau­ha­la: C. G. Jung feno­me­no­lo­gi­na
 • Har­riet Cal­vert: Psy­koa­na­lyy­sin his­to­ria Englan­nis­sa

Mat­koil­la

 • Tert­tu Sito­lah­ti: Tavis­tock-kli­nik­ka, Lon­too

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Hen­ri Broms tai­ka­pe­lin mes­ta­ri­na

Lähe­tet­ty­jä kir­joi­tuk­sia

 • Mik­ko Peu­ra: Hil­jai­suu­teen kas­va­mi­nen osa­na ehey­ty­mis­tä

Luet­tua

 • Ola­vi Lind­fors: Totuu­den puo­les­ta tera­pi­aa vas­taan. Kuul­ta­va­na Jef­frey Mas­son

Kes­kus­te­lua

 • Heik­ki Maja­va: Psy­kiat­ria ja psy­ko­te­ra­pia

Haas­tat­te­lu

 • Tuo­mo Tik­ka­nen: Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia psy­ko­te­ra­pias­ta