Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1995

Psykoterapia 3/1995

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Enke­lei­tä — onko hei­tä?
 • Sonia Goj­man de Mil­lan: Sosi­aa­li­set vas­ta­koh­tai­suu­det vas­taa­no­tol­la Erich From­min aja­tuk­siin poh­jaa­va näkö­kul­ma
 • Sal­va­dor Mil­lan: Alku­haas­tat­te­lu­jen mer­ki­tys psy­koa­na­lyy­sis­sä
 • Jor­ge Sil­va Garcia: Sai­rau­den isän­tä­nä

Luet­tua

 • Mar­kus Lång: Hyvän ja pahan välil­lä

Psykoterapia 2/1995

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Fast food for eve­ry­one — or for none?
 • Rit­va Uhin­ki: Psy­koa­na­lyy­sin lopet­ta­mis­vai­he
 • Mart­ti Sii­ra­la: Educa­tion Towards Compre­hen­si­ve Medici­ne
 • Pet­ri Mero­nen: Nar­sis­ti­sen nai­sen enig­ma

Luet­tua

 • Riit­ta Pent­ti: Anna Freud psy­koa­na­lyy­sis­ta kas­vat­ta­jil­le ja van­hem­mil­le
 • Jari Leh­to­nen: Tajun­nan itse­puo­lus­tus

Yleis­luen­noil­ta

 • Anna­lee­na Ket­tu­nen, Sei­ja Kosch­ke, Kari Vii­ni­sa­lo: Sanois­ta tekoi­hin — teois­ta sanoi­hin

 • Esko Kle­me­lä: Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat — tilan­ne­kat­saus The­ra­peian näkö­kul­mas­ta

Psykoterapia 1/1995

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Jutun­juur­ta
 • Otto Kern­berg: Akuu­tit ja kroo­ni­set vas­tat­rans­fe­rens­si­reak­tiot

Semi­naa­ri­sa­toa

 • Juha­ni lha­nus: Tera­pioi­den var­hais­ke­hi­tyk­ses­tä Suo­mes­sa
 • Jou­ko Aho: Onko psy­koa­na­lyy­si epä­tie­det­tä?
 • Ari Ollin­hei­mo: Adolf Grün­bau­min dia­lo­gi psy­koa­na­lyy­sin kans­sa
 • Jus­si Sil­vo­nen: Psyyk­ki­nen “näyt­tä­mö” ja tera­peut­ti­nen prak­sis-kiis­ta psy­koa­na­lyy­sin koh­tees­ta

Yleis­luen­noil­ta

 • Johan­nes Myy­rä: Uskal­lan­ko häi­ri­tä uni­ver­su­mia — kes­ki-ikäi­sen miet­tei­tä