Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 2022

Psykoterapia 4/2022

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

Artik­ke­lit

Kir­joi­tuk­sia

 • Lee­na Gran­lund: Kir­joit­ta­mi­sen äärel­lä koet­tua

Mart­ti Sii­ra­la 100 vuot­ta – arkis­tos­ta lou­hit­tua: Osa 4

Arvioin­te­ja

 • Hele­na Hie­tao­ja-Holm­ström: Ljud­mi­la Ulits­ka­ja: Sie­lun ruu­mis Tii­na Kat­rii­na Tik­ka­nen: Toi­nen sil­mä kiin­ni
 • Maria Lival-Juuse­la: Lucil­le Spi­ra (toim.): Rage and crea­ti­vi­ty. How femi­nism spar­ked psyc­hoa­na­ly­sis
 • Mar­juk­ka Wes­ter­lund: Kai­sa-Maria Les­ki­nen & Nii­na Rita (toim.): Yhteys – Psy­koa­na­lyyt­ti­sen ajat­te­lun yti­mes­sä

Bion-pals­ta

 • Esko Kle­me­lä: Bio­nin perin­tö

Kolum­ni

Leh­den kir­joit­ta­jat


Psykoterapia 3/2022

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  Pää­kir­joi­tus

  Artik­ke­lit

  Mart­ti Sii­ra­la 100 vuot­ta – arkis­tos­ta lou­hit­tua: Osa 3

  • Juha­ni Iha­nus: Mart­ti Sii­ra­la ja Gae­ta­no Bene­det­ti – dia­lo­gi­nen ystä­vyys ja psy­ko­te­ra­peut­ti­nen ymmär­rys
  • Mart­ti Sii­ra­la & Gae­ta­no Bene­det­ti: Ottei­ta kir­jeen­vaih­dos­ta

  Arvioin­te­ja

  Soh­vien maa­il­ma

  Bion-pals­ta

  • Esko Kle­me­lä: Miten mie­li tulee osak­si toi­sen miel­tä – uusi kat­saus sisäl­lyt­tä­mi­seen

  Kolum­ni

  • Vesa Tal­vi­tie: Psy­ko­te­ra­pia ja popu­lis­mi – koke­muk­sen äärel­lä

  Leh­den kir­joit­ta­jat


  Psykoterapia 2/2022

  Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

  Sisällys

  Artik­ke­lit

  Mart­ti Sii­ra­la 100 vuot­ta – arkis­tos­ta lou­hit­tua: Osa 2

  Kuu­lu­mi­sia

  • Sari Rasi­la: The­ra­peian Oulun pai­kal­lis­osas­ton ter­vei­set

  In memo­riam

  • Anu Kaja­maa & Rit­va Pölö­nen: Rit­va Kaja­maa

  Bion-pals­ta

  • Esko Kle­me­lä: Ana­lyyt­ti­sen ken­tän arvoi­tus

  Kolum­ni

  • Juk­ka Aal­to­nen: Soda­ni­käi­set eivät van­he­ne

  Psykoterapia 1/2022

  Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

  Sisällys

  Artik­ke­lit

  • Kir­si Pulk­ki­nen: Trau­ma­muis­to­jen akti­voi­tu­mi­nen psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa pro­ses­sis­sa – tapaus­tut­ki­mus
  • Anna Col­lan­der: Suu­ri yksi­näi­syy­den kehä – luo­vuu­des­ta ja yhtey­des­tä
   (PDF-ver­sio)
  • Kat­ri Pauk­ku­nen: Nos­talg­hia. Ark­ki­tyyp­pe­jä Andrei Tar­kovs­kin elo­ku­van unen­omai­ses­sa myy­tis­sä 
  • Sami Sal­mi­nen: Kat­ke­ruu­den psy­ko­dy­na­mii­kas­ta ja aut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta
  • Kari Kur­ke­la: Aja­tuk­sia luo­van asen­teen dyna­mii­kas­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­sa suh­tees­sa

  Kir­joi­tuk­sia

  • Sirk­ku Kivis­tö: Psy­ko­lo­gien tulo kent­tä­työ­hön – tuo­kio­ku­via senio­rip­sy­ko­lo­gien työ­muis­tois­ta

  Mart­ti Sii­ra­la 100 vuot­ta – arkis­tos­ta lou­hit­tua: Osa 1

  Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia

  Arvioin­te­ja

  • Ossi Taka­la: Lee­na Jaak­ko­la ym.: Tun­ne­fo­kusoi­tu psy­ko­dy­naa­mi­nen lyhytp­sy­ko­te­ra­pia
  • Johan­nes Myy­rä: Sami Alan­ne: Vää­rän tie­don puu
  • Karo­lii­na Maan­mie­li: Tomi Berg­ström: Mie­le­tön häi­riö. Psy­kiat­rian ongel­ma ja sen rat­kai­su

  Bion-pals­ta

  • Esko Kle­me­lä: Mie­len muu­tos­ten poh­ja­ta­sol­la

  Kolum­ni

  • Juk­ka Aal­to­nen: Mer­kil­li­nen vapaus ja psy­ko­te­ra­pian huo­koi­suus

  Leh­den kir­joit­ta­jat