Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1992

Psykoterapia 4/1992

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Pää­kir­joi­tus
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Luo­va sub­jek­ti ja ris­ti­rii­ta
 • Soi­li Haa­ra­mo: Münc­he­nin kongres­sin antia: Psy­koa­na­lyyt­ti­nen näkö­kul­ma uuteen hedel­möit­tä­mis­tek­niik­kaan
 • Tuo­mo Tik­ka­nen: Miten tul­la toi­meen tulos­joh­ta­mi­sen kans­sa?

Tie­tees­sä tapah­tuu

 • Mat­ti Hyrck: Kaler­vo Nis­si­lä: Kuo­le­van kuo­le­mat­to­muus
 • Ante­ro Kii­an­maa: Oidi­pus mark­ki­noi­den saa­ta­nal­li­ses­sa myl­lys­sä. Kort­tei­nen Mat­ti: Kun­nian kent­tä — suo­ma­lai­nen palk­ka­työ kult­tuu­ri­se­na muo­to­na

Luet­tua

 • Juha­ni Reko­la: Capra, Fri­tiof: The Tur­ning Point
 • Maa­rit Arp­po: Hei­deg­ger, Mar­tin: Sil­leen jät­tä­mi­nen

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Kaf­kan tuo­mio
 • Ola­vi Lind­fors: Laa­tu­tuot­tei­ta mie­len­ter­veys­mark­ki­noil­ta?

Psykoterapia 2–3/1992

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Työ­tön Ika­ros
 • Malcolm Pines: Häpeän yleis­maa­il­mal­li­suus: psy­koa­na­lyyt­ti­nen näkö­kul­ma
 • Joyce Mcdou­gall: Arkaa­inen sek­su­aa­li­suus ja psy­ko­soo­ma
 • Rai­la Vil­pas: Luo­mis­myyt­ti: ego — alkios­ta iduk­si I
 • Kris­tii­na Mäl­kö­nen: Miet­tei­tä myyt­ti­sel­tä mat­kal­ta
 • Kari Pylk­kä­nen, Kirs­ti Palo­nen: Epä­va­kaa talous ja epä­va­kaa per­soo­nal­li­suus

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Nai­nen sotu­ri­na, “paha rin­ta”?

Psykoterapia 1/1992

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Arp­po, M.: Täh­ti käm­me­nel­lä
 • Bach, H.: Psy­koa­na­lyy­ti­kon sosi­aa­li­nen vas­tuu
 • Maja­va, H.: Sodan psy­koa­na­lyy­si
 • Sii­ra­la, M.: Mikä on nyt suo­ma­lai­sen itse­näi­syy­den välit­tö­min haas­te
 • Conci, M.: H.S. Sul­li­van ja psy­kiat­rien kou­lu­tus
 • Lind­fors, O.: Kat­sauk­sia: Suo­ma­lais­ten aikuis­ten mie­len­ter­veys­oh­jel­ma itse­mur­hien ehkäi­se­mi­sek­si
 • Kivi­ran­ta, P.: “IFPS:n kongres­sis­ta Tuk­hol­mas­ta”