Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1993

Psykoterapia 1/1993

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Ludwig Igra: Ääne­tön mur­ha
 • Pirk­ko Sil­ta­la: Oi tytön elä­mää!
 • Kris­tii­na Mäl­kö­nen: Nais­te­ra­peut­ti­na nais­po­ti­laal­le
 • Rai­la Vil­pas: Luo­mis­myyt­ti II: Ego — sikiös­tä san­ka­rik­si
 • Johan­nes Myy­rä: Niin yksin kuin olen aina ollut …

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Depres­sion jää­vuo­ri

The­ra­peias­ta

 • Kat­ri Mal­mi­vaa­ra: Saa­ra Tor­ma In memo­riam

Psykoterapia 2/1993

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Pirk­ko Sil­ta­la: Psy­koa­na­lyy­ti­kon iden­ti­teet­ti

Psy­koa­na­lyy­ti­kon iden­ti­teet­ti” ‑semi­naa­rin panee­li­pu­heen­vuo­rot

 • Heik­ki Maja­va: “Psykoterapia”-lehti 1982–1988
 • Mart­ti Sii­ra­la: Ei “psy­ko-” eikä -“ana­lyy­tik­ko”
 • Pir­jo Leh­to­vuo­ri: Ana­lyy­ti­kon iden­ti­tee­tin kehit­ty­mi­ses­tä
 • Ola­vi Lind­fors: Itsek­si iden­ti­fioi­tu­mi­nen
 • Mau­rizio Peciccia, Gae­ta­no Ben­ne­det­ti: Iden­ti­tee­tin syn­ty skit­so­free­ni­kon tera­pias­sa progres­sii­vi­sen, pei­laa­van piir­tä­mi­sen kaut­ta
 • Johan­na Täh­ti­nen: San­ka­ri­tais­te­lu sepa­raa­tio-indi­vi­du­aa­tio ‑pro­ses­sin osa­na
 • Mare Pork: Psy­ko­te­ra­pian ase­ma Viros­sa

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Mediat

Luet­tua

 • Mat­ti Hyrck, Juha­ni Sil­ta­la: Suo­ma­lai­nen ahdis­tus
 • Klaus Leh­ti­nen: Han­sen, JB (toim.): Cros­sing the Bor­ders — Psyc­hot­he­ra­py of Schizoph­re­nia

Psykoterapia 3/1993

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Pirk­ko Sil­ta­la: Rak­kau­den ja vihan ris­ti­rii­ta van­hem­pien ja las­ten suh­tees­sa
 • Pirk­ko Väi­sä­nen: Elä­män jat­ku­vuu­den kat­kea­mi­nen. Las­ten pahoin­pi­te­lyt ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tuke­mi­nen
 • Hele­na Itä­lä: Las­tenp­sy­ko­te­ra­peut­ti ja lap­sen van­hem­mat
 • Ulla Kyrön­sep­pä: Lap­sen mene­tys
 • Pirk­ko Nie­me­lä: Äitiy­den ris­ti­rii­to­jen työs­tä­mi­nen
 • Johan­nes Myy­rä: Toi­seu­den lah­ja

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Sie­lun­hoi­to — teo­lo­gis­ta psy­ko­te­ra­pi­aa?

Psykoterapia 4/1993

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Ola­vi Lind­fors, Jor­ma Han­nu­la: Psy­ko­te­ra­pia­tut­ki­mus: Hoi­to­pro­ses­sin ja tulok­sel­li­suu­den empii­ri­nen arvioin­ti
 • Ante­ro Kii­an­maa: Tapaus­tut­ki­mus, ker­to­mus, ymmär­tä­mi­nen
 • Chris­top­her Ree­ves: Trans­fe­rens­si las­ten lai­tos­hoi­dos­sa
 • Pirr­ko M. L. Gra­ves: Pri­maa­ri pro­ses­sin kehi­tyk­sel­li­set aspek­tit

Kolum­ni

 • Heik­ki Maja­va: Takai­sin val­ta­me­riin

The­ra­peias­ta

 • Johan­nes Myy­rä: Minun The­ra­peia­ni
 • Kaj J. David­kin: Minun The­ra­peia­ni