Tuki

Psy­ko­te­ra­pia-leh­ti ilmes­tyy nume­ros­ta 1/2018 alkaen pait­si perin­tei­se­nä pai­no­tuot­tee­na, myös uute­na digi­leh­te­nä. Digi­leh­ti toi­mii kai­kil­la lait­teil­la: tie­to­ko­neil­la, table­teil­la ja äly­pu­he­li­mil­la.

Leh­den tilaa­ja saa samaan hin­taan sekä perin­tei­sen pape­ri­leh­den että vapaan pää­syn inter­ne­tis­sä luet­ta­vis­sa ole­vaan leh­den säh­köi­seen ver­sioon.

Leh­den osoi­te­kor­tis­ta löy­tyy tilaa­ja­koo­di, joka sisäl­tää nel­jä merk­kiä. Tilaa­ja­koo­di toi­mii käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na. Sala­sa­na on tilaa­jan suku­ni­mi täs­mäl­leen osoi­te­kor­tin mukai­ses­sa kir­joi­tusa­sus­sa.

Ensim­mäi­sen kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen omiin tie­toi­hin voi lisä­tä säh­kö­pos­tio­soit­teen. Jat­kos­sa myös säh­kö­pos­tio­soi­te toi­mii käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na tilaa­ja­nu­me­ron lisäk­si.

Tavoit­tee­na on, että tilaa­jat pää­se­vät jat­kos­sa luke­maan myös leh­den aiem­pia nume­roi­ta.

 


Täl­lä lomak­keel­la lähe­te­tään kir­jau­tu­mi­seen tai leh­den käyt­töön liit­ty­vät kysy­myk­sen. Käsit­te­lyn hel­pot­ta­mi­sek­si ilmoi­tat­han tilaa­ja­nu­me­ron tuki­pyyn­nön yhtey­des­sä.