Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Sami Kivikkokangas: Mitä unet ovat?

Pää­kir­joi­tus

HBO:n menes­tys­sar­jas­sa Westworld ihmi­set ovat luo­neet rin­nak­kai­sen klas­sis­ta wes­tern-kuvas­toa hen­git­tä­vän maa­il­man, jos­sa ihmi­set voi­vat toteut­taa vapaas­ti halu­jaan huo­leh­ti­mat­ta seu­rauk­sis­ta robot­ti­näyt­te­li­jöi­den ottaes­sa viih­de­toi­min­nan seu­rauk­set vas­taan. Jokai­sen esi­tyk­sen jäl­keen kuol­leet robo­tit kerä­tään tal­teen, puh­dis­te­taan kol­hut ja pyy­hi­tään muis­ti. Val­ta-ase­tel­mat alka­vat kään­tyä, kun toi­nen Westworl­din kehit­tä­jä-luo­jis­ta Robert Ford (tai sit­ten se oli Arnold, For­din jo kuol­lut alku­pe­räi­nen kehit­tä­jä-luo­ja-kump­pa­ni) lisää robot­tien uusim­paan päi­vi­tyk­seen kyvyn unek­si­mi­seen, reve­rie­hen. He alka­vat muis­taa koe­tut trau­man­sa uni­ku­vien kaut­ta. Häi­rit­se­vät tun­te­muk­set ja mie­li­ku­vat tule­vat mie­leen. Kun näi­tä alkaa kuun­nel­la ja työs­tää pois­työn­tä­mi­sen sijas­ta, val­ta-ase­tel­mat alka­vat muun­tua. 

Sar­jan alus­sa on koh­ta, jos­sa robot­tien san­ka­ri­tar Dolo­res Aber­nat­hy tapaa robot­tien ohjel­moin­nis­ta vas­taa­van Ber­nard Lowen ensi ker­taa yhdel­lä hei­dän monis­ta yksi­tyi­sis­tä istun­nois­taan. Haas­tat­te­luis­saan Ber­nard on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mitä Dolo­res ajat­te­lee itses­tään ja Westworl­dis­tä, mis­sä hän elää. Ber­nard on pelois­saan ole­val­le Dolo­rek­sel­le aut­ta­va toi­nen: ”Sinul­la ei ole mitään hätää, lupaan sen, niin pit­kään kuin vas­taat oikein kysy­myk­sii­ni.” Kaik­ki on hyvin, kun­han ei kysee­na­lais­ta annet­tua todel­li­suut­ta. Sar­jan ede­tes­sä Dolo­res on alka­nut näh­dä val­veu­nia, jot­ka häi­rit­se­vät hän­tä, puhut­te­le­vat ja rii­vaa­vat hän­tä. Dolo­res ei saa niis­tä otet­ta, ne ovat epä­sel­viä havain­to­ja rivien välis­tä. Hän kysyy Ber­nar­dil­ta apua pal­jain jaloin hädäs­sään: ”Mitä unet ovat? Mitä nämä tar­koit­ta­vat?” Ber­nard vas­taa, kään­tä­mät­tä kat­set­taan Dolo­rek­sen puo­leen, kat­se tiu­kas­ti lat­tias­sa, ehkä häve­ten jo ennal­ta tapaan­sa olla toi­se­na toi­sel­le: ”Unet – ne ovat vain kohi­naa.” 

Miten robot­tien unek­sin­ta muun­taa hei­dän vai­ku­tus­taan suh­tees­sa mei­hin ihmi­siin? Kun robo­tit alka­vat näh­dä unia, heis­tä tulee auto­no­mi­sia objek­te­ja (tai, oikeam­min, tämä uusi unek­sin­nan funk­tio hei­jas­taa ihmi­sen koke­muk­sen muu­tos­ta). Unek­sin­taan kyke­ne­viä robot­te­ja ei voi vain käyt­tää. Kun hei­tä ei voi vain käyt­tää, heis­tä tulee riip­pu­vai­sek­si. Jos he ovat auto­no­mi­sia objek­te­ja, he voi­vat teh­dä myös valin­to­ja, ja sil­loin he voi­vat vali­ta minut pois. Tämä on sil­loin hei­dän val­las­saan – eli täl­lä tavoin jou­tuu hei­dän val­taan­sa. Esiin nousee uusi kysy­mys: miten (ihmi­se­nä) vas­ta­ta tähän (unek­si­vien robot­tien) auto­no­mia­pyr­ki­myk­seen – aut­ta­vas­ti vai ehkäi­se­väs­ti? Perin­tei­sen ”val­tais­tuin­pe­lin” (kum­pi uhat­tu lopul­ta tuho­aa uhkaa­van toi­sen) rin­nal­la sar­ja tut­kii myös eri hah­mo­jen, mm. Ber­nar­din, Arnol­din ja For­din hah­mo­jen kaut­ta eri­lai­sia tapo­ja vas­ta­ta unek­si­vien robot­tien auto­no­mia­pyr­ki­myk­seen.

Tois­tu­va tema­tiik­ka tule­vai­suu­teen sijoit­tu­vis­sa tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­tä kuvit­ta­vis­sa maa­il­mois­sa on juu­ri unek­sin­nan puu­te: on vai­kea saa­da käyt­töön sitä, mitä itses­sä on ja herää (halut, tar­peet, toi­veet, pelot, ais­ti­muk­set). Aldous Hux­leyn Uljaas­sa uudes­sa maa­il­mas­sa häi­rit­se­vät ais­ti­muk­set hoi­de­taan pois somal­la. Jot­ta voi saa­da inten­sii­vi­siä koke­muk­sia, jon­kun on luo­ta­va vir­tu­aa­li­nen spek­taak­ke­li (joka ker­ta aina eri­tyi­sem­pi, ettei toi­nen totu ja kyl­läs­ty), johon voi heit­täy­tyä. Toi­sin sanoen tämä kyky tai funk­tio ei ole omas­sa hal­lus­sa vaan toi­sen. Joi­ta­kin yhty­mä­koh­tia voi­daan näh­dä ideo­lo­gioi­den hou­ku­tuk­seen: ideo­lo­giat voi­daan jäsen­tää reak­tio­na ihmi­se­nä ole­mi­sen haa­voit­tu­vuu­teen. Voim­me joko alis­taa mui­ta ”hyvän­tah­toi­si­na” ideo­lo­gian lähet­ti­läi­nä tai etsiä maso­kis­ti­ses­ti lupaus­ta haa­vat­to­muu­des­ta (jos­kin usein nime­no­maan haa­vo­jen kaut­ta). Jos joku toi­nen ker­too, miten orga­ni­soi­da kaik­ki nämä häiritsevät/houkuttavat halut ja lupaa lopul­lis­ta täy­del­lis­tä rat­kai­sua (hyvä ihmi­nen, yhteis­kun­ta­ra­ken­ne jne.), sil­loin suh­de omaan koke­muk­seen jää pas­sii­vi­sek­si. 

Psy­koa­na­lyyt­ti­sen tai min­kä tahan­sa aut­ta­van pro­ses­sin näkö­kul­mas­ta kes­kei­nen kysy­mys tähän lie­nee: miten tuo toi­nen ottaa minun koke­muk­se­ni käsiin­sä? Muu­tok­seen sisäl­tyy aina ris­ki: jos otan uusia kyky­jä­ni käyt­töön, niin miten sii­nä käy – oli­si­ko parem­pi pitäy­tyä sii­nä posi­tios­sa, mis­sä jo olen ja osaan? Muu­tok­sen kyn­nyk­sel­lä kat­som­me tois­ta, toi­sen kat­set­ta ja ehkä kysym­me epä­var­moi­na – mut­ta sil­ti toi­veik­kai­na toi­sel­ta – ”Mitä unet ovat? Mitä nämä tar­koit­ta­vat?” Kun Dolo­res kysyy näin, hän kysyy: ”Olet­ko siel­lä? Olet­ko siel­lä minua var­ten?” Vas­ta­tes­saan ”kohi­naa”, Ber­nard ei ole siel­lä Dolo­res­ta var­ten, vaan tämän koke­mus tulee toi­sen (Ber­nar­din) omien tar­koi­tus­pe­rien käyt­töön. 

Ote­taan seu­raa­vak­si lyhyt esi­merk­ki toi­sen­lai­ses­ta kehi­tyk­sel­li­ses­tä avus­ta Dolo­rok­sen häi­rit­se­viin uniin, mis­sä Westworl­din luo­ja Ford kysyy Dolo­rek­sel­ta: ”Ker­ro minul­le: tie­dät­kö mitä tämä uni mer­kit­see?” Tähän Dolo­res vas­taa (kuten Bakh­tin sanoi­si: ”Ihmi­nen on vas­taus­ta sii­hen, miten hän­tä on puhu­tel­tu”): ”Unet ovat mie­len tari­noi­ta itsel­leen. Ne eivät mer­kit­se mitään.” Ford tekee kui­ten­kin jotain uut­ta: ”Ei, unet mer­kit­se­vät kaik­kea. Ne ovat tari­noi­ta, joi­ta ker­rom­me itsel­lem­me sii­tä, mitä voi­si olla, kuka me voi­sim­me olla.” Ber­nar­din ja For­din vas­tauk­set hei­jas­te­le­vat kah­ta eri­lais­ta käy­tet­tä­vis­sä olon posi­tio­ta, jois­ta käsin olla aut­ta­va­na toi­se­na, ”siel­lä” toi­sel­le. Täl­lä tavoin ne ovat myös näkö­kul­mia haa­voit­tu­vuu­teen: kun Dolo­res havait­see unien­sa kaut­ta itses­tään jotain, mitä ei ymmär­rä, ja näyt­tää tämän kysy­myk­ses­sään toi­sel­le – antaa tämän toi­sen käsiin – hän on haa­voit­tu­va. Tähän haa­voit­tu­vuu­den koke­muk­seen kuu­luu, miten toi­nen tähän avut­to­muu­teen vas­taa: onko hän siel­lä minua var­ten (todel­li­se­na toi­se­na todel­li­sel­le toi­sel­le) vai käyt­tää­kö hän minua omiin tar­koi­tuk­siin­sa (itsen­sä jat­kee­na, ei todel­li­se­na toi­se­na). 

Sii­nä mis­sä Ber­nard pyr­ki toi­min­nas­saan käyt­tä­mään tois­ta, Ford pyr­kii vas­taa­maan tähän toi­sen (unek­si­van robo­tin) kehi­tyk­seen eri­lai­sel­la taval­la. Kun Ford (ihmi­se­nä) ottaa sen aske­leen, että toi­nen tulee toi­sek­si (eikä ole enää vain itsen jat­ke, jol­le voi teh­dä mitä halu­aa seu­rauk­sis­ta välit­tä­mät­tä), toi­nen muut­tuu robo­tis­ta unek­si­vak­si olen­nok­si. Tämä vas­taa For­din unel­maa ihmi­sen kehi­tyk­ses­tä pro­ji­soi­tu­na robot­tei­hin. Täs­sä unel­mas­sa ohjel­moi­ja-Ber­nar­dil­la oli For­dil­le tär­keä instru­men­taa­li­nen roo­li, kun myö­hem­min pal­jas­tuu tämän olleen­kin For­din ohjel­moi­ma ja (vie­lä) hal­lin­nas­sa ole­va robot­ti, joka oli luo­tu For­din tar­koi­tuk­siin. Myö­hem­min käy­kin ilmi, että Arnold eikä Ford oli lisän­nyt reve­rien robot­tien päi­vi­tyk­seen. Arnold uskoi toi­sen­lai­seen kehi­tyk­sel­li­seen apuun sii­nä, mis­sä Ford puo­les­taan esti robot­tien kehit­ty­vää itse­tie­toi­suut­ta, antoi nämä ihmis­ten käsiin ennen kuin pääs­ti (kai­ken kal­toin­koh­te­lun muis­ta­vat) robo­tit vapaak­si (kal­toin­koh­te­li­joi­den­sa kimp­puun). For­din ole­tuk­sen mukaan vas­ta kär­si­myk­sen kaut­ta moti­voi­tuu uskal­lus ”todel­li­seen” kehi­tyk­seen ja robot­tien val­lan­ku­mouk­seen. Ei ole­kaan niin sel­vä­piir­teis­tä, mil­lai­se­na toi­se­na Ford on ”siel­lä” Dolo­rek­sel­le tämän epä­röi­des­sä ottaa uusia aktii­vi­sia funk­tioi­ta käyt­töön­sä. 

Usein muu­tok­sen het­kil­lä ihmi­nen on eri­tyi­sen tark­kaa­vai­nen ei ainoas­taan sil­le, miten toi­nen on ”siel­lä” vaan myös sil­le, halu­aa­ko toi­nen olla sii­nä. Tätä kir­joit­taes­sa tulee mie­leen, mitä äiti­ni jos­kus sanoi erääs­sä tv-haas­tat­te­lus­sa: ”Tär­kein­tä sai­raan­hoi­ta­jan työs­sä on, halu­aa­ko oikeas­ti olla sii­nä pai­kas­sa aut­ta­mas­sa tois­ta. Tämä tulee sit­ten näky­viin kai­kis­sa pie­nis­sä asiois­sa, miten lähes­tyy tois­ta: miten ter­veh­tii, mit­taa kuu­meen, nos­taa toi­sen sän­gyl­tä istu­maan ja antaa ruo­kaa.” Tapam­me olla käy­tet­tä­vis­sä näyt­tää toi­sel­le epä­suo­ras­ti, miten olem­me ”siel­lä”. Tämä kos­kee psyyk­ki­ses­ti käy­tös­sä oloa ja sitou­tu­mis­ta sii­hen työ­hön, mut­ta myös ihan kon­kreet­ti­ses­ti ”sii­nä pai­kas­sa” oloa. Var­muut­ta ”siel­lä” olos­ta ei voi antaa, vaan se on lopul­ta oman uskal­luk­sen, antau­tu­mi­sen varas­sa. 

Psy­koa­na­lyy­sin tavoit­tee­na voi­nee pitää sitä, että psy­koa­na­lyyt­ti­sen pro­ses­sin myö­tä ihmi­sel­le syn­tyy ja kehit­tyy sel­lai­sia mie­lel­li­siä funk­tioi­ta, joi­den avul­la hän voi jat­kaa pro­ses­sia tera­pian päät­ty­mi­sen jäl­keen. Psy­koa­na­lyy­sin pii­ris­sä tätä kut­su­taan itsea­na­lyy­sik­si tai kyvyk­si itsea­na­lyyt­ti­seen työ­hön, jon­ka mer­ki­tys voi­daan näh­dä kes­kei­se­nä läpi eri psy­koa­na­lyyt­tis­ten kou­lu­kun­tien. Se, mitä itsea­na­lyy­si on, riip­puu aina kus­ta­kin yksi­löl­li­ses­tä psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ta pro­ses­sis­ta. Eri kou­lu­kun­nat pai­not­ta­vat eri koh­tia muu­tos­pro­ses­sin kes­kei­se­nä teki­jä­nä, mikä on pai­koin luo­nut tur­haa­kin kou­lu­kun­tai­suut­ta vuo­ro­pu­he­lun ja inte­graa­tion sijas­ta. Esi­mer­kik­si vaik­ka jäl­ki­bio­ni­lai­set usein kuvaa­vat kään­tä­neen­sä koko freu­di­lai­sen ”tie­dos­ta­ma­ton tie­toi­sek­si” ‑pyr­ki­myk­sen pää­lael­leen ”tie­toi­nen tie­dos­ta­mat­to­mak­si” ‑pyr­ki­myk­sek­si, molem­pia yhdis­tää pyr­ki­mys aut­taa saat­ta­maan esi­tie­toi­sen kos­ke­tuk­sen pii­riin sitä, mikä on tie­dos­ta­ma­ton­ta. 

Täs­sä uniin kes­kit­ty­väs­sä Psy­ko­te­ra­pia-leh­den tee­ma­nu­me­ros­sa olem­me koon­neet eri­lai­sia puheen­vuo­ro­ja, jot­ka kaik­ki ovat erääl­lä tapaa vas­tauk­sia sii­hen, miten lähes­tyä psyyk­kis­tä koke­mus­ta – unia ja val­veu­nia – ja mil­lais­ten psy­ko­te­ra­peut­tis­ten pro­ses­sien kaut­ta tuo­ta muu­tos­ta pyri­tään aut­ta­maan. 

Lopuk­si tule­vat vie­lä mie­leen Freu­din aja­tuk­set sii­tä, miten ana­lyy­ti­kon tuli­si lähes­tyä ana­ly­san­din unia (toi­sin sanoen ”mitä tahan­sa psyyk­kis­tä koke­mus­ta”). Hän varoit­taa ana­lyy­tik­koa feti­soi­mas­ta unta ja sen sisäl­tö­jä – jää­mäs­tä lii­ak­si kiin­ni sii­hen, mitä oli (esi­mer­kik­si johon­kin unen koh­taan) – sen sijaan että on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mitä asso­si­aa­tioi­ta herää ja mihin uuteen ne vie­vät, että on avoin­na kai­kel­le sil­le, mitä koh­taa­mi­ses­sa on läs­nä täs­sä ja nyt. Ehkä tämä hou­ku­tus on hel­pos­ti läs­nä juu­ri unen äärel­lä. Jos tähän lan­ke­aa, tera­peut­tia ei tai­da sil­loin pelas­taa muu kuin avut­to­muu­den koke­muk­sen kaut­ta uudel­leen herä­tet­ty suh­de omaan haa­voit­tu­vuu­teen. 

Sami Kivik­ko­kan­gas
Uni­nu­me­ron vie­rai­le­va pää­toi­mit­ta­ja

Kii­tos eri­tyi­ses­ti kai­kil­le tämän uni-tee­ma­nu­me­ron kir­joit­ta­jil­le sekä leh­den toi­mi­tuk­sel­le. Ilman tei­dän tär­ke­ää työ­tän­ne tämä ei oli­si ollut mah­dol­lis­ta. Lisäk­si kii­tok­set avus­ta Hen­rik Enc­kel­lil­le subs­tans­sin ja Juha­ni Iha­nuk­sel­le, Ant­to Luh­ta­vaa­ral­le, Mart­ti Tuo­hi­met­säl­le sekä Tui­ja Arol­le tämän teks­tin toi­mi­vuu­den työs­tä­mi­ses­sä.