Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Tuomo Tikkanen: Kelan kuntoutuspsykoterapiat – jatkuvat ja kehittyvät vai lakkautetaan?

Taus­ta

Pää­mi­nis­te­ri San­na Mari­nin hal­li­tus­oh­jel­man mukaan osa­na sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uudis­tus­ta val­mis­tel­laan eril­li­se­nä asia­na par­la­men­taa­ri­ses­sa työ­ryh­mäs­sä muun muas­sa ter­vey­den­huol­lon ja kun­tou­tuk­sen moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen tule­vai­suus. Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat kuu­lu­vat tähän koko­nai­suu­teen, kos­ka nii­den rahoi­tus on jär­jes­tet­ty sai­raus­va­kuu­tus­lain perus­teel­la.

Par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä, johon on nimet­ty kan­san­edus­ta­jia kai­kis­ta edus­kun­ta­ryh­mis­tä, on perus­tet­tu 15.9.2021. Sen toi­mi­kausi on 15.9.‒15.11.2021. Sen teh­tä­vä­nä on teh­dä tar­peel­li­sek­si kat­so­mi­aan ehdo­tuk­sia asi­aan liit­tyen. (Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö 2021.)

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö oli 12.11.2020 aset­ta­nut eri vaih­toeh­to­ja poh­jus­ta­vat val­mis­te­lu­ryh­mät, joi­den toi­mi­kausi oli ajal­la 15.11.2020‒31.5.2021.

Val­mis­te­lu­ryh­mät ovat laa­ti­neet vir­ka­työ­nä toi­mek­sian­to­jen­sa poh­jal­ta sel­vi­tyk­sen asias­ta. Ne eivät ole esit­tä­neet rat­kai­sueh­do­tuk­sia, vaan ovat teh­neet poh­ja­val­mis­te­lua 14.9.2021 ase­te­tun par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män tuek­si.

Val­mis­te­lu­ryh­mien vir­ka­mies­sel­vi­tys val­mis­tui kesä­kuus­sa 2021, ja asian­tun­ti­ja­ta­ho­ja pyy­det­tiin anta­maan sii­tä lausun­to­ja 31.8.2021 men­nes­sä. Ruot­sin­kie­li­sil­le lausun­noil­le annet­tiin aikaa 12.10.2021 asti.  Tämän jäl­keen lausun­nois­ta on laa­dit­tu yhteen­ve­to.

Sel­vi­tys­työn vaih­toeh­dot Kelan kun­tou­tuk­sen osal­ta

Val­mis­te­lu­ryh­mien aset­ta­mis­pää­tök­ses­sä niil­le annet­tiin Kelan kun­tou­tuk­sen osal­ta teh­tä­väk­si sel­vit­tää seu­raa­vien vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­set:

1) Nyky­ti­la, jos­sa Kela jär­jes­tää vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen ja kor­vaa kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian, säi­lyy ennal­laan.

2) Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja/tai kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia säi­lyy Kelas­sa siten, että rahoi­tus­vas­tuu siir­tyi­si hyvin­voin­tia­lueil­le, joka päät­täi­si vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­touk­sen pal­ve­lu­va­li­kos­ta, kri­tee­reis­tä ja kehit­tä­mi­ses­tä. Pää­tök­sen­te­ko pal­ve­luis­ta säi­lyi­si Kelal­la.

3) Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja/tai kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia siir­tyi­si­vät koko­nai­suu­des­saan hyvin­voin­tia­lu­een jär­jes­tä­mis­vas­tuul­le.

Kelan kun­tou­tus­lain perus­teel­la tue­tut psy­ko­te­ra­piat 2020: Psy­ko­te­ra­pi­aa sai 60 305 hen­ki­löä – kus­tan­nuk­set 112,9 mil­joo­naa euroa

Kelan tuke­man psy­ko­te­ra­pian saa­jia vuon­na 2020 oli yhteen­sä 60 305 hen­ki­löä. Vuo­si­ku­lut oli­vat 112,9 mil­joo­naa euroa.

Kelan kun­tou­tus­lain 11a §:n mukai­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian yksi­lö­koh­tai­set kus­tan­nuk­set ovat noin 1740 euroa vuo­des­sa. Val­tion osuus täs­tä oli 67 pro­sent­tia eli 1165 euroa. 33 pro­sent­tia mak­set­tiin sai­raus­va­kuu­tus­lain perus­teel­la vakuu­tet­tu­jen eli yrit­tä­jien ja tulon­saa­jien sosi­aa­li­tur­va­mak­suis­ta.

Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n mukai­sen vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen psy­ko­te­ra­pian yksi­lö­koh­tai­set kus­tan­nuk­set oli­vat kor­keam­pia, kos­ka Kela mak­saa nämä kun­tou­tus­pal­ve­lut koko­naan. Kes­ki­hin­ta oli 3892 euroa vuo­des­sa. Val­tion osuus täs­tä oli 67 pro­sent­tia eli 2607 euroa.

Jos las­ke­taan yhteen sekä 9 §:n että 11a §:n mukais­ten psy­ko­te­ra­pioi­den vuo­si­ku­lut hen­keä koh­ti, ne oli­vat kes­ki­mää­rin 1872 euroa. Val­tion osuus täs­tä oli 67 pro­sent­tia eli 1255 euroa. (Kela 2021a; 2021b.)

Kelan tuke­mat tai jär­jes­tä­mät kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat jakau­tui­vat seu­raa­vas­ti sen mukaan, oli­ko ne jär­jes­tet­ty Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n tai 11a §:n perus­teel­la:

Tau­luk­ko 1. Kelan kun­tou­tus­lain 11a §:n mukai­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian saa­jat ja kus­tan­nuk­set 2020

Koko maa

Aika


Kun­tou­tuk­sen laki­pe­rus­te


Laki ja toi­men­pi­de


Saa­jat
Kun­tou­tus­pal­ve­lu-
kus­tan­nuk­set
euroa
2020Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piaYhteen­sä56 68298 825 695
-Aikuis­ten psy­ko­te­ra­pia42 74673 928 072
-Nuor­ten psy­ko­te­ra­pia14 01124 896 505
-Kehit­tä­mis­toi­min­ta11 117

Tau­luk­ko 2. Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n (vaa­ti­va kun­tou­tus) mukai­sen psy­ko­te­ra­pian saa­jat ja kus­tan­nuk­set 2020

Koko maa

Aika


Kun­tou­tuk­sen laki­pe­rus­te


Laki ja toi­men­pi­de


Saa­jat
Kun­tou­tus­pal­ve­lu-
kus­tan­nuk­set
euroa
2020Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus-Psy­ko­te­ra­pia3 62314 100 316

Tau­luk­ko 3. Alle 16-vuo­tiait­ten las­ten ja nuor­ten osuus Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n (vaa­ti­va kun­tou­tus) mukai­ses­ta kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­ta vuon­na 2020

Koko maa

Aika


Kun­tou­tuk­sen laki­pe­rus­te


Laki ja toi­men­pi­de


Saa­jat
Kun­tou­tus­pal­ve­lu-
kus­tan­nuk­set
euroa
2020Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus-Psy­ko­te­ra­pia1 0904 467 477

Tau­luk­ko 4. Kelan kun­tou­tus­lain 11a §:n mukai­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian saa­jien mää­rän kehi­tys vuo­si­na 2015‒2020 (100 hen­gen tark­kuu­del­la):

201527 300 hen­keäkas­vu 29 300 eli 107 % vuo­teen 2020
201631 400 hen­keäkas­vu 25 200 eli 80 % vuo­teen 2020
201736 600 hen­keäkas­vu 20 000 eli 54 % vuo­teen 2020
201844 000 hen­keäkas­vu 12 600 eli 29 % vuo­teen 2020
201950 400 hen­keäkas­vu 6 200 eli 12 % vuo­teen 2020
202056 700 hen­keäKas­va­nee edel­leen.

Kelan kaik­kien kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen saa­jat ja kus­tan­nuk­set vuon­na 2020

Koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­sen vuok­si on syy­tä tie­dos­taa, että val­tao­sa Kelan kun­tou­tuk­ses­ta on muu­ta laki­sää­teis­tä kun­tou­tus­ta kuin psy­ko­te­ra­pi­aa. Kelan kaik­kien kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen pii­ris­sä oli 141 128 hen­ki­löä. Vuo­si­kus­tan­nuk­set oli­vat 370,9 mil­joo­naa euroa.

Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pioi­den saa­jat oli­vat kai­kis­ta Kelan kun­tou­tuk­sen saa­jis­ta 42,7 pro­sent­tia. Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kus­tan­nuk­set oli­vat kai­kes­ta Kelan kun­tou­tuk­ses­ta 30,4 pro­sent­tia.

Kelan kun­tou­tus ei kos­ke vain aikui­sia ja aikuis­ten opis­ke­lu- ja työ­ky­kyä, vaan on var­sin moni­nais­ta. Alle 20-vuo­ti­aat lap­set ja nuo­ret muo­dos­ti­vat 23,5 pro­sent­tia Kelan kun­tou­tuk­sen saa­jis­ta ja hei­dän kun­tou­tuk­sen­sa kus­tan­nuk­set 35,7 pro­sent­tia kun­tou­tuk­sen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön (STM:n) vir­ka­mies­sel­vi­tyk­sen joh­to­pää­tök­siä

STM:n kesä­kuus­sa 2021 val­mis­tu­nut vir­ka­mies­sel­vi­tys sisäl­si osin ris­ti­rii­tai­sia, mut­ta osin var­sin osu­via arvioi­ta eri vaih­toeh­dois­ta.

Vaih­toeh­dos­ta 1 (Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat säi­ly­vät Kelan jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la) todet­tiin muun muas­sa seu­raa­vaa:

”Kelan vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia on tur­vat­tu perus­tus­lain 21 §:n mukai­si­na yksi­löl­li­si­nä sub­jek­tii­vi­si­na oikeuk­si­na. Perus­tus­lain 22 § rajoit­taa jul­ki­sen val­lan mah­dol­li­suuk­sia hei­ken­tää kan­sa­lai­sen oikeus­tur­van tasoa.”

”Nyky­ti­las­sa toteu­tu­va toi­mi­joi­den moni­nai­suus voi tur­va­ta saa­ta­vil­la ole­vien pal­ve­lui­den moni­puo­li­suut­ta asiak­kaan hyö­dyk­si, kun vas­tuu­ta pal­ve­lu­va­li­kos­ta ei ole kes­ki­tet­ty yhdel­le tahol­le.”

”Nyky­käy­tän­nön vah­vuuk­sia oli­si­vat Kelan jär­jes­tä­mis- ja kor­vaus­vas­tuul­la ole­van kun­tou­tuk­sen osal­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti yhte­näi­set pal­ve­lu­va­lik­ko ja ‑kuvauk­set sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti kes­ki­te­tyt han­kin­nat. Rahoi­tus oli­si ns. kor­va­mer­kit­ty­jä kun­tou­tuk­sel­le.”

”Kyse­lys­sä hyvin­voin­tia­lueil­le 2021 vas­tauk­sis­ta ilme­ni, että hyvin­voin­tia­lu­eet koki­vat Kelal­la ole­van mer­kit­tä­vää tut­ki­mus­toi­min­taa ja hyvät laa­dun var­mis­ta­mi­sen mene­tel­mät.”

”Psy­ko­te­ra­pian osal­ta vas­tauk­sis­sa tuo­tiin esil­le, että Kelal­la on mer­kit­tä­vä kan­sal­li­nen koor­di­naa­tio­teh­tä­vä.”

”On huo­mioi­ta­va, että nyky­ti­la ei ole sta­bii­li vaan myös nyky­ti­lais­ta jär­jes­tel­mää ja kun­tou­tuk­sen tie­to­poh­jaa voi­daan kehit­tää yhteis­työs­sä.”

”Täs­sä vaih­toeh­dos­sa voi­tai­siin­kin kehit­tää hyvin­voin­tia­luei­den ja Kelan yhteis­työ­tä esi­mer­kik­si Kelas­sa kehit­teil­lä ole­van suo­ra­pää­tös­mal­lin käyt­töö­no­tol­la. Suo­ra­pää­tös tar­koit­taa, että asia­kas saa kun­tou­tus­pää­tök­sen heti ter­vey­den­huol­lon vas­taa­no­tol­la, ilman eril­lis­tä hake­mus­ta tai lää­kä­rin lausun­toa. Hen­ki­lö saa Kelan jär­jes­tel­mäs­tä viral­li­sen pää­tök­sen myö­hem­min. Täs­sä mal­lis­sa pää­tök­sen­te­ko nopeu­tuu ja hel­pot­tuu. Myös Kelan kehit­tä­mää rekis­te­röin­ti­me­net­te­lyä voi­tai­siin ottaa käyt­töön laa­jem­min.”

”Kyse­lys­sä hyvin­voin­tia­lueil­le 2021 vas­tauk­sis­sa nousi nyky­ti­lan säi­lyt­tä­mi­sen osal­ta esil­le myön­tei­si­nä huo­mioi­na kor­va­mer­kit­ty rahoi­tus ja val­ta­kun­nal­li­sen toi­min­nan takaa­ma yhte­näi­syys.”

Vaih­toeh­dos­ta 2 (Kelan kun­tou­tus säi­lyy Kelan jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la, mut­ta rahoi­tus­vas­tuu siir­tyi­si hyvin­voin­tia­lueil­le) todet­tiin muun muas­sa seu­raa­vaa:

”Kevään 2021 kyse­ly­tut­ki­muk­sen perus­teel­la hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­luor­ga­ni­saa­tios­sa rahoi­tuk­sen osit­tai­sen siir­ron näh­tiin lisää­vän aja­tus­ta yhtei­ses­tä koko­nais­re­surs­sis­ta.”

”Toi­saal­ta toden­nä­köi­ses­ti pel­käs­tään rahoi­tus­mal­lin muut­ta­mi­sen ei kat­sot­tu uudis­ta­van toi­min­ta­mal­le­ja. Mal­li vaa­ti­si­kin tar­kem­paa jat­ko­sel­vi­tys­tä.”

”Mal­lin ei myös­kään sel­lai­se­naan kat­sot­tu kan­nus­ta­van koh­dis­ta­maan kun­tou­tus­re­surs­se­ja nope­aan, suun­ni­tel­mal­li­seen ja kus­tan­nus­vai­kut­ta­vaan kun­tou­tu­mi­seen. Kiel­tei­se­nä seu­rauk­se­na näh­tiin ris­ki resurs­sien siir­ty­mi­ses­tä hyvin­voin­tia­lu­een sisäl­lä muu­hun työ­hön.”

Vaih­toeh­dos­ta 3 (Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat lak­kau­te­taan – ja nii­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­re­tään hyvin­voin­tia­lueil­le) todet­tiin muun muas­sa seu­raa­vaa:

”Jos pää­dyt­täi­siin sään­te­ly­rat­kai­suun, jol­la ei jat­kos­sa tur­vat­tai­si vaa­ti­vaa lää­kin­näl­lis­tä kun­tou­tus­ta tai kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa sub­jek­tii­vi­si­na oikeuk­si­na, oli­si välit­tö­mä­nä seu­rauk­se­na koh­de­ryh­miin kuu­lu­vien hen­ki­löi­den vähäi­sem­pi jäl­ki­kä­tei­sen oikeus­tur­van taso. Lisäk­si hei­dän oikeu­ten­sa kun­tou­tuk­seen ei oli­si jat­kos­sa vas­taa­val­la taval­la lail­la tur­vat­tua.”

”Oikeuk­sien lak­kaut­ta­mi­nen sisäl­tää – – koros­tu­neen ris­kin sii­tä, että hen­ki­löt jäi­si­vät tosia­sias­sa vail­le tar­vit­se­maan­sa pal­ve­lua.”

”Perus­tus­lain 22 § rajoit­taa jul­ki­sen val­lan mah­dol­li­suuk­sia hei­ken­tää yksi­lön oikeus­tur­van tasoa. Kelan teke­mät pää­tök­set kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­ta ja vaa­ti­vas­ta lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta ovat muu­tok­sen­ha­ku­kel­poi­sia hal­lin­to­pää­tök­siä. Kan­te­lu- ja muis­tu­tus­me­net­te­ly­jen ei ole kat­sot­tu ole­van vas­taa­van tasoi­sia oikeus­tur­va­kei­no­ja.”

”Oikeus­tur­vaan liit­tyy myös pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den näkö­kul­mia. Mikä­li Kelan vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia siir­ret­täi­siin hyvin­voin­tia­lu­een vas­tuul­le, tuli­si hyvin­voin­tia­lu­een tur­va­ta pal­ve­lui­den saa­ta­vuus sau­mat­to­mas­ti.”

”Tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tus oli­si yleis­kat­teel­lis­ta, mikä tar­koit­taa sitä, että tiet­tyi­hin pal­ve­lui­hin ei oli­si tämän­het­ki­sen esi­tyk­sen mukaan mah­dol­lis­ta kor­va­mer­ki­tä rahoi­tus­ta.”

”Eri­tyi­ses­ti mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den osal­ta näh­tiin perus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen vaa­ti­van resurs­se­ja lähi­vuo­si­na ja vas­tuun otta­mi­nen Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­ta koet­tiin haas­teel­li­se­na.”

”Lisäk­si esiin nos­tet­tiin Kelan kun­tou­tuk­sen suun­nit­te­li­joi­den ammat­ti­tai­to, jota ovat voi­neet hyö­dyn­tää pal­ve­lui­den tuot­ta­jat ja kun­nat. Tämän osaa­mi­sen hank­ki­mi­nen ja siir­ty­män var­mis­ta­mi­nen toi­saal­le vaa­ti­si aikaa.”

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön vir­ka­mies­sel­vi­tyk­ses­tä anne­tut lausun­not

Sel­vi­tyk­ses­tä annet­tiin 31.8.2021 men­nes­sä 68 lausun­toa. Kos­ka lausun­to­ja oli pal­jon, niis­sä oli osin eri­lai­sia näke­myk­siä eri vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sis­ta. Mer­kit­tä­vä osa lausun­nois­ta puol­si Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pioi­den säi­lyt­tä­mis­tä ja kehit­tä­mis­tä. Seu­raa­vas­sa ydin­koh­tia eräi­den Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat hyvin tun­te­vien asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den lausun­nois­ta.

* EFPP Suo­men ver­kos­to

EFPP (The Euro­pean Fede­ra­tion for Psyc­hoa­na­ly­tic Psyc­hot­he­ra­py) Suo­men kan­sal­li­nen ver­kos­to ry puol­taa 1. vaih­toeh­toa: Nyky­ti­la, jos­sa Kela jär­jes­tää vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen ja kor­vaa kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian, säi­lyy ennal­laan.”

”Tar­vit­sem­me edel­leen kaik­ki ole­mas­sa ole­vat jär­jes­tä­jät psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­luis­sa:

1. Kelan kor­vaa­man kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian ja Kelan jär­jes­tä­män Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen kun­tou­tuse­tuuk­sis­ta ja kun­tou­tus­ra­hae­tuuk­sis­ta anne­tun lain mukai­sen vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen,

2. ter­vey­den­huol­to­lais­sa sää­de­tyn kun­tien jär­jes­tä­män psy­ko­te­ra­pian osa­na sai­raan­hoi­toa ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian sil­tä osin kuin se ei kuu­lu Kelal­le ja

3. työ­ter­veys­huol­lon ja Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiön tar­joa­man psy­ko­te­ra­pian. Psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lui­den tulee täy­den­tää toi­si­aan ja nii­tä tulee kehit­tää.”

”Kelan kun­tou­tuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen lopet­tai­si kan­sa­lais­ten sub­jek­tii­vi­sen oikeu­den psy­ko­te­ra­pi­aan.”

EFPP Suo­men arvion mukaan Kelan tuke­man kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian lak­kaut­ta­mi­nen joh­tai­si mie­len­ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä joh­tu­vien työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kei­den jyrk­kään nousuun.”

EFPP Suo­mi esit­tää, että rat­kai­su­na tuli­si arvioi­da myös Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kun­tou­tuse­tuu­den nos­ta­mis­ta reaa­li­hin­nan tasol­le kai­kis­sa psy­ko­te­ra­pia­muo­dois­sa.”

”Kos­ka elä­kei­kä­ra­jat ovat nous­seet, jär­jes­tel­mää tuli­si myös kehit­tää siten, että Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lui­den yläi­kä­ra­jaa nos­te­taan.” 

”Myös alle 16-vuo­ti­aat tulee saa­da Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian pii­riin.”

* Kela

”Kelan kun­tou­tus­la­ki var­mis­taa, että asiak­kaat saa­vat kun­tou­tus­ta sil­loin, kun se on perus­tel­lus­ti tar­peen. Jos kun­tou­tuk­sen rahoi­tus poh­jau­tui­si yleis­kat­teel­li­seen mää­rä­ra­haan, toi­si se huo­mat­ta­vaa epä­var­muut­ta asiak­kaan kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen ja voi aset­taa asiak­kaat eriar­voi­seen ase­maan.”

”Kelan kun­tou­tus­lais­sa on sää­det­ty jär­jes­tä­mis­vel­vol­li­suus vaa­ti­vaa lää­kin­näl­lis­tä kun­tou­tus­ta ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa kos­kien. Jos näi­den asia­kas­ryh­mien oikeut­ta kun­tou­tuk­seen ei jat­kos­sa tur­vat­tai­si sub­jek­tii­vi­si­na oikeuk­si­na, se hei­ken­täi­si kysees­sä ole­vien asiak­kai­den oikeuk­sia ja etuuk­sia sekä jäl­ki­kä­tei­sen oikeus­tur­van tasoa. Kelan yhte­näi­nen, val­ta­kun­nal­li­ses­ti ohjat­tu etuusoi­keu­den arvioin­ti asiak­kaan muu­tok­sen­ha­kuoi­keu­den kans­sa tur­vaa asiak­kail­le yhden­ver­tai­sen oikeu­den kun­tou­tuk­seen.”

”Moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen pur­ka­mi­sen osal­ta tuli­si odot­taa, että hyvin­voin­tia­lu­eet ovat toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­sen jäl­keen vakiin­nut­ta­neet toi­min­tan­sa ja käy­tän­nös­sä pys­ty­tään näke­mään sote-uudis­tuk­sen vai­ku­tuk­set.”

* Suo­men Psy­kiat­riyh­dis­tys

”Psy­kiat­riyh­dis­tyk­sen näke­myk­sen mukaan täs­sä vai­hees­sa vaih­toeh­to 1., jos­sa nyky­ti­la säi­lyy ennal­laan, on kan­na­tet­ta­vin, kos­ka suun­ni­tel­lul­la aika­tau­lul­la ja ker­ral­la koko­naan toi­seen jär­jes­tel­mään muut­ta­mi­nen joh­tai­si hyvin toden­nä­köi­ses­ti huo­mat­ta­viin vai­keuk­siin tar­vit­ta­vien tera­pioi­den ja pal­ve­lun­tuot­ta­jien jär­jes­tä­mi­sek­si.”

* Suo­men Psy­ko­lo­gi­liit­to

”Psy­ko­lo­gi­liit­to ei kan­na­ta moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen pur­ka­mis­ta, var­sin­kaan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian osal­ta, mut­ta kan­nat­taa jär­jes­tel­män kehit­tä­mis­tä siten, että kor­vaus­ten pii­ris­sä ole­via pal­ve­lui­ta arvioi­daan ja kehi­te­tään sekä kor­vauk­sen mää­rän, että kor­vat­ta­vien pal­ve­lu­jen osal­ta.”

”Kos­ka mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat mer­kit­tä­vä ter­vey­del­li­nen ongel­ma, tar­vit­sem­me sekä toi­mi­vat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut hyvin­voin­tia­lueil­la että tulok­sel­li­sen ja toi­mi­van val­ta­kun­nal­li­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn var­mis­ta­van kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian.”

* The­ra­peia-sää­tiö

”Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­jär­jes­tel­mä tulee säi­lyt­tää ja sitä tulee myös kehit­tää. Kelan kor­vaus­ta­soa tuli­si nos­taa, joka pois­tai­si eriar­voi­suut­ta.”

”Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pioi­den rin­nal­la tuli­si kehit­tää mata­lan kyn­nyk­sen inter­ven­tioi­ta. Tar­vit­sem­me molem­pia. Nämä täy­den­tä­vät toi­si­aan.”

”Käsi­tyk­sem­me mukaan lyhyet inter­ven­tiot eivät rii­tä hoi­ta­maan mm. ihmis­ten tois­tu­vaa masen­nus­ta tai esim. per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­tä, vaan sii­hen tar­vi­taan pit­kä­ai­kais­ta kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa, vank­kaa asian­tun­te­mus­ta ja koke­mus­ta.”

Myös työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen lausun­nois­sa oli vah­va­na vies­ti­nä Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian säi­lyt­tä­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen tar­ve. Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen jäse­net mak­sa­vat sosi­aa­li­tur­va­mak­sui­na 33 pro­sent­tia Kelan kun­tou­tuk­sen rahoi­tuk­ses­ta. Seu­raa­vas­sa ydin­koh­tia eräi­den työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen lausun­nois­ta.

* Aka­va

”Aka­va nos­taa esiin yhden­ver­tai­sen, pit­kä­kes­toi­sen työ- ja opis­ke­lu­ky­kyä palaut­ta­van psy­ko­te­ra­pia­kun­tou­tuk­sen rahoi­tuk­sen ja yhden­ver­tai­sen saa­ta­vuu­den. Mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat mer­kit­tä­vä ter­vey­del­li­nen ja työ- ja opis­ke­lu­ky­kyä hei­ken­tä­vä ongel­ma.”

”Nyky­mal­lis­sa Kela on asian­tun­te­muk­sen­sa ja koko maan kat­ta­val­la jär­jes­tel­mäl­lä taan­nut yhden­ver­tai­sen mah­dol­li­suu­den saa­da kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa koko Suo­mes­sa.”

”Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia tulee säi­lyt­tää ja sitä tulee kehit­tää hyvin­voin­tia­luei­den psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lu­jen rin­nal­la. Läh­tö­koh­ta­na tuli­si olla rin­nak­kais­ten, toi­si­aan tuke­vien jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­nen, mikä tur­vaa pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den ja yhden­ver­tai­suu­den alu­eel­li­ses­ti.”

* SAK

”Työ­ky­vyn tuke­mi­nen ja työ­urien piden­tä­mi­nen edel­lyt­tä­vät moni­puo­li­sia, monia­lai­sia kun­tou­tus­pal­ve­lu­ja ja riit­tä­vää resurs­soin­tia nii­hin. Hyvin­voin­tia­luei­den yleis­kat­teel­li­ses­ta rahoi­tuk­ses­ta kun­tou­tuk­seen ohjau­tui­si toden­nä­köi­ses­ti vain pie­ni osa nykyi­sis­tä resurs­seis­ta.”

”Yli puo­let Kelan kun­tou­tus­asiak­kais­ta tar­vit­see pal­ve­lu­ja mie­len­ter­veys­syis­tä. Kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen pois­ta­mi­nen Kelan jär­jes­tä­mis­vas­tuul­ta kurit­tai­si eri­tyi­sen kipeäs­ti kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa tar­vit­se­via asiak­kai­ta ja vaa­ran­tai­si hei­dän työ- ja opis­ke­lu­ky­kyn­sä.”

”Var­sin­kin nuor­ten aikuis­ten työ- ja opis­ke­lu­ky­vyn tur­vaa­mi­sek­si tar­vi­taan tera­pia­pal­ve­lu­ja. Mie­len­ter­vey­son­gel­mat ja nii­den hoi­toon tar­koi­tet­tu­jen pal­ve­lu­jen tar­ve on kas­va­nut koro­na­pan­de­mian aika­na. On rea­lis­mia, että hyvin­voin­tia­luei­den ylei­ses­tä rahoi­tuk­ses­ta ohjau­tui­si mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin vain pie­ni osuus pal­ve­lu­jen nykyi­ses­tä resurs­soin­nis­ta.”

* Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­liit­to EK

EK kat­soo, että oikea aika kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mis- ja rahoi­tus­vas­tui­den tar­kas­te­lul­le on kun­tou­tus­ko­mi­tean ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti aikai­sin­taan vuon­na 2025.”

Mitä jat­kos­sa?

Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat jat­ku­vat, mikä­li edus­kun­ta ei pää­tä muut­taa sai­raus­va­kuu­tus­la­kia siten, että Kelan kun­tou­tuk­sen rahoi­tus­ta kos­ke­vat pykä­lät pois­tet­tai­siin lais­ta. Edus­kun­ta jou­tuu myös har­kit­se­maan, pitää­kö se jär­ke­vä­nä pois­taa vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat Kelan kun­tou­tus­ta kos­ke­vas­ta lais­ta, kun vas­taa­van kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hyvin­voin­tia­luei­den toi­mes­ta ei ole koke­mus­ta.

Hal­li­tus ei ole vie­lä anta­nut mitään esi­tys­tä kos­kien kyseis­ten lakien muut­ta­mis­ta näil­tä osin. Se on aset­ta­nut par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män poh­ti­maan asi­aa syk­syn 2021 aika­na. Hal­li­tus on ohjel­mas­saan ilmais­sut, että se nou­dat­taa vuon­na 2017 mie­tin­tön­sä anta­neen kun­tou­tus­ko­mi­tean lin­jauk­sia kun­tou­tuk­sen tule­vai­suu­den jär­jes­tä­mi­sen osal­ta.

Kun­tou­tus­ko­mi­tean joh­to­pää­tös oli, että Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat jat­ka­vat nyky­lain­sää­dän­nön poh­jal­ta, kun­nes aikai­sin­taan vuon­na 2025 on mah­dol­lis­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön joh­dol­la arvioi­da, onko maakunnilla/hyvinvointialueilla kykyä ja resurs­se­ja jär­jes­tää vas­taa­vaa kun­tou­tus­ta.

Kelan kun­tou­tus­pal­ve­lut jat­ku­vat ja kehit­ty­vät, jos edus­kun­ta ei pää­tä nii­den lak­kaut­ta­mi­ses­ta muut­ta­mal­la lain­sää­dän­töä näil­tä osin var­sin radi­kaa­lis­ti. Edus­kun­ta ei yleen­sä muu­ta lake­ja, jos hal­li­tus ei tee lain­sää­dän­nön muut­ta­mi­ses­ta niin perus­tel­tua esi­tys­tä, että edus­kun­nan enem­mis­tö pitää hal­li­tuk­sen ehdo­tus­ta hyvä­nä ja jär­ke­vä­nä.

Nyt ollaan tilan­tees­sa, jos­sa rat­kai­sueh­do­tuk­sia poh­di­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­sä ja kaik­kien puo­luei­den kan­san­edus­ta­jis­ta koos­tu­vas­sa par­la­men­taa­ri­ses­sa työ­ryh­mäs­sä. Kelan kun­tou­tuk­sen ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian asian­tun­ti­ja­ta­ho­jen ja rahoi­tuk­seen osal­lis­tu­vien työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen näke­myk­set tulee luon­nol­li­ses­ti ottaa vaka­vas­ti huo­mioon rat­kai­sueh­do­tus­ten poh­din­nas­sa.

Kevääl­lä 2021 EFPP Suo­men ver­kos­ton ja psy­ko­te­ra­piayh­tei­sö­jen aktii­vit ovat tavan­neet sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Aino-Kai­sa Peko­sen. Kesä­kuus­sa 2021 sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rik­si nimi­tet­tyyn Han­na-Kai­sa Sark­ki­seen ja hänen eri­tyi­sa­vus­ta­jiin­sa on myös oltu yhtey­des­sä. Myös edus­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nan jäse­niä eri puo­lueis­ta on tavat­tu ja heil­le on lähe­tet­ty tie­toa Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian hyö­dyis­tä ja säi­lyt­tä­mi­sen tar­pees­ta. Syys­kuus­sa 2021 perus­te­tun par­la­men­taa­ri­sen komi­tean jäse­niin on oltu yhtey­des­sä ja hei­tä on infor­moi­tu asias­ta.

Tavoit­tee­na on var­mis­taa psy­ko­te­ra­pia-alan asian­tun­ti­joi­den suo­rat neu­vot­te­lu­kon­tak­tit sekä minis­te­riön joh­don että edus­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nan jäsen­ten kans­sa Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian säi­lyt­tä­mi­sek­si ja kehit­tä­mi­sek­si.

Kir­jal­li­suut­ta

Kela (2021a). Kelan kun­tou­tus­ti­las­to 2020. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042011121

Kela (2021b). Tilas­to­tie­to­kan­ta Kelas­to. Kelan kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen saa­jat ja kus­tan­nuk­set. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT099AL

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (2021). Moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen pur­ka­mis­ta val­mis­te­le­maan par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://stm.fi/-/stm-monikanavarahoituksen-purkamista-valmistelemaan-parlamentaarinen-tyoryhma