Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Tuomo Tikkanen: Kelan kuntoutuspsykoterapiat – jatkuvat ja kehittyvät vai lakkautetaan?

Taus­ta

Pää­mi­nis­te­ri San­na Mari­nin hal­li­tus­oh­jel­man mukaan osa­na sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uudis­tus­ta val­mis­tel­laan eril­li­se­nä asia­na par­la­men­taa­ri­ses­sa työ­ryh­mäs­sä muun muas­sa ter­vey­den­huol­lon ja kun­tou­tuk­sen moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen tule­vai­suus. Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat kuu­lu­vat tähän koko­nai­suu­teen, kos­ka nii­den rahoi­tus on jär­jes­tet­ty sai­raus­va­kuu­tus­lain perus­teel­la.

Par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä, johon on nimet­ty kan­san­edus­ta­jia kai­kis­ta edus­kun­ta­ryh­mis­tä, on perus­tet­tu 15.9.2021. Sen toi­mi­kausi on 15.9.‒15.11.2021. Sen teh­tä­vä­nä on teh­dä tar­peel­li­sek­si kat­so­mi­aan ehdo­tuk­sia asi­aan liit­tyen. (Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö 2021.)

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö oli 12.11.2020 aset­ta­nut eri vaih­toeh­to­ja poh­jus­ta­vat val­mis­te­lu­ryh­mät, joi­den toi­mi­kausi oli ajal­la 15.11.2020‒31.5.2021.

Val­mis­te­lu­ryh­mät ovat laa­ti­neet vir­ka­työ­nä toi­mek­sian­to­jen­sa poh­jal­ta sel­vi­tyk­sen asias­ta. Ne eivät ole esit­tä­neet rat­kai­sueh­do­tuk­sia, vaan ovat teh­neet poh­ja­val­mis­te­lua 14.9.2021 ase­te­tun par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män tuek­si.

Val­mis­te­lu­ryh­mien vir­ka­mies­sel­vi­tys val­mis­tui kesä­kuus­sa 2021, ja asian­tun­ti­ja­ta­ho­ja pyy­det­tiin anta­maan sii­tä lausun­to­ja 31.8.2021 men­nes­sä. Ruot­sin­kie­li­sil­le lausun­noil­le annet­tiin aikaa 12.10.2021 asti.  Tämän jäl­keen lausun­nois­ta on laa­dit­tu yhteen­ve­to.

Sel­vi­tys­työn vaih­toeh­dot Kelan kun­tou­tuk­sen osal­ta

Val­mis­te­lu­ryh­mien aset­ta­mis­pää­tök­ses­sä niil­le annet­tiin Kelan kun­tou­tuk­sen osal­ta teh­tä­väk­si sel­vit­tää seu­raa­vien vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­set:

1) Nyky­ti­la, jos­sa Kela jär­jes­tää vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen ja kor­vaa kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian, säi­lyy ennal­laan.

2) Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja/tai kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia säi­lyy Kelas­sa siten, että rahoi­tus­vas­tuu siir­tyi­si hyvin­voin­tia­lueil­le, joka päät­täi­si vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­touk­sen pal­ve­lu­va­li­kos­ta, kri­tee­reis­tä ja kehit­tä­mi­ses­tä. Pää­tök­sen­te­ko pal­ve­luis­ta säi­lyi­si Kelal­la.

3) Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja/tai kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia siir­tyi­si­vät koko­nai­suu­des­saan hyvin­voin­tia­lu­een jär­jes­tä­mis­vas­tuul­le.

Kelan kun­tou­tus­lain perus­teel­la tue­tut psy­ko­te­ra­piat 2020: Psy­ko­te­ra­pi­aa sai 60 305 hen­ki­löä – kus­tan­nuk­set 112,9 mil­joo­naa euroa

Kelan tuke­man psy­ko­te­ra­pian saa­jia vuon­na 2020 oli yhteen­sä 60 305 hen­ki­löä. Vuo­si­ku­lut oli­vat 112,9 mil­joo­naa euroa.

Kelan kun­tou­tus­lain 11a §:n mukai­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian yksi­lö­koh­tai­set kus­tan­nuk­set ovat noin 1740 euroa vuo­des­sa. Val­tion osuus täs­tä oli 67 pro­sent­tia eli 1165 euroa. 33 pro­sent­tia mak­set­tiin sai­raus­va­kuu­tus­lain perus­teel­la vakuu­tet­tu­jen eli yrit­tä­jien ja tulon­saa­jien sosi­aa­li­tur­va­mak­suis­ta.

Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n mukai­sen vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen psy­ko­te­ra­pian yksi­lö­koh­tai­set kus­tan­nuk­set oli­vat kor­keam­pia, kos­ka Kela mak­saa nämä kun­tou­tus­pal­ve­lut koko­naan. Kes­ki­hin­ta oli 3892 euroa vuo­des­sa. Val­tion osuus täs­tä oli 67 pro­sent­tia eli 2607 euroa.

Jos las­ke­taan yhteen sekä 9 §:n että 11a §:n mukais­ten psy­ko­te­ra­pioi­den vuo­si­ku­lut hen­keä koh­ti, ne oli­vat kes­ki­mää­rin 1872 euroa. Val­tion osuus täs­tä oli 67 pro­sent­tia eli 1255 euroa. (Kela 2021a; 2021b.)

Kelan tuke­mat tai jär­jes­tä­mät kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat jakau­tui­vat seu­raa­vas­ti sen mukaan, oli­ko ne jär­jes­tet­ty Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n tai 11a §:n perus­teel­la:

Tau­luk­ko 1. Kelan kun­tou­tus­lain 11a §:n mukai­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian saa­jat ja kus­tan­nuk­set 2020

Koko maa

Aika


Kun­tou­tuk­sen laki­pe­rus­te


Laki ja toi­men­pi­de


Saa­jat
Kun­tou­tus­pal­ve­lu-
kus­tan­nuk­set
euroa
2020Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piaYhteen­sä56 68298 825 695
-Aikuis­ten psy­ko­te­ra­pia42 74673 928 072
-Nuor­ten psy­ko­te­ra­pia14 01124 896 505
-Kehit­tä­mis­toi­min­ta11 117

Tau­luk­ko 2. Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n (vaa­ti­va kun­tou­tus) mukai­sen psy­ko­te­ra­pian saa­jat ja kus­tan­nuk­set 2020

Koko maa

Aika


Kun­tou­tuk­sen laki­pe­rus­te


Laki ja toi­men­pi­de


Saa­jat
Kun­tou­tus­pal­ve­lu-
kus­tan­nuk­set
euroa
2020Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus-Psy­ko­te­ra­pia3 62314 100 316

Tau­luk­ko 3. Alle 16-vuo­tiait­ten las­ten ja nuor­ten osuus Kelan kun­tou­tus­lain 9 §:n (vaa­ti­va kun­tou­tus) mukai­ses­ta kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­ta vuon­na 2020

Koko maa

Aika


Kun­tou­tuk­sen laki­pe­rus­te


Laki ja toi­men­pi­de


Saa­jat
Kun­tou­tus­pal­ve­lu-
kus­tan­nuk­set
euroa
2020Vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus-Psy­ko­te­ra­pia1 0904 467 477

Tau­luk­ko 4. Kelan kun­tou­tus­lain 11a §:n mukai­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian saa­jien mää­rän kehi­tys vuo­si­na 2015‒2020 (100 hen­gen tark­kuu­del­la):

201527 300 hen­keäkas­vu 29 300 eli 107 % vuo­teen 2020
201631 400 hen­keäkas­vu 25 200 eli 80 % vuo­teen 2020
201736 600 hen­keäkas­vu 20 000 eli 54 % vuo­teen 2020
201844 000 hen­keäkas­vu 12 600 eli 29 % vuo­teen 2020
201950 400 hen­keäkas­vu 6 200 eli 12 % vuo­teen 2020
202056 700 hen­keäKas­va­nee edel­leen.

Kelan kaik­kien kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen saa­jat ja kus­tan­nuk­set vuon­na 2020

Koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­sen vuok­si on syy­tä tie­dos­taa, että val­tao­sa Kelan kun­tou­tuk­ses­ta on muu­ta laki­sää­teis­tä kun­tou­tus­ta kuin psy­ko­te­ra­pi­aa. Kelan kaik­kien kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen pii­ris­sä oli 141 128 hen­ki­löä. Vuo­si­kus­tan­nuk­set oli­vat 370,9 mil­joo­naa euroa.

Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pioi­den saa­jat oli­vat kai­kis­ta Kelan kun­tou­tuk­sen saa­jis­ta 42,7 pro­sent­tia. Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kus­tan­nuk­set oli­vat kai­kes­ta Kelan kun­tou­tuk­ses­ta 30,4 pro­sent­tia.

Kelan kun­tou­tus ei kos­ke vain aikui­sia ja aikuis­ten opis­ke­lu- ja työ­ky­kyä, vaan on var­sin moni­nais­ta. Alle 20-vuo­ti­aat lap­set ja nuo­ret muo­dos­ti­vat 23,5 pro­sent­tia Kelan kun­tou­tuk­sen saa­jis­ta ja hei­dän kun­tou­tuk­sen­sa kus­tan­nuk­set 35,7 pro­sent­tia kun­tou­tuk­sen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön (STM:n) vir­ka­mies­sel­vi­tyk­sen joh­to­pää­tök­siä

STM:n kesä­kuus­sa 2021 val­mis­tu­nut vir­ka­mies­sel­vi­tys sisäl­si osin ris­ti­rii­tai­sia, mut­ta osin var­sin osu­via arvioi­ta eri vaih­toeh­dois­ta.

Vaih­toeh­dos­ta 1 (Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat säi­ly­vät Kelan jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la) todet­tiin muun muas­sa seu­raa­vaa:

”Kelan vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia on tur­vat­tu perus­tus­lain 21 §:n mukai­si­na yksi­löl­li­si­nä sub­jek­tii­vi­si­na oikeuk­si­na. Perus­tus­lain 22 § rajoit­taa jul­ki­sen val­lan mah­dol­li­suuk­sia hei­ken­tää kan­sa­lai­sen oikeus­tur­van tasoa.”

”Nyky­ti­las­sa toteu­tu­va toi­mi­joi­den moni­nai­suus voi tur­va­ta saa­ta­vil­la ole­vien pal­ve­lui­den moni­puo­li­suut­ta asiak­kaan hyö­dyk­si, kun vas­tuu­ta pal­ve­lu­va­li­kos­ta ei ole kes­ki­tet­ty yhdel­le tahol­le.”

”Nyky­käy­tän­nön vah­vuuk­sia oli­si­vat Kelan jär­jes­tä­mis- ja kor­vaus­vas­tuul­la ole­van kun­tou­tuk­sen osal­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti yhte­näi­set pal­ve­lu­va­lik­ko ja ‑kuvauk­set sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti kes­ki­te­tyt han­kin­nat. Rahoi­tus oli­si ns. kor­va­mer­kit­ty­jä kun­tou­tuk­sel­le.”

”Kyse­lys­sä hyvin­voin­tia­lueil­le 2021 vas­tauk­sis­ta ilme­ni, että hyvin­voin­tia­lu­eet koki­vat Kelal­la ole­van mer­kit­tä­vää tut­ki­mus­toi­min­taa ja hyvät laa­dun var­mis­ta­mi­sen mene­tel­mät.”

”Psy­ko­te­ra­pian osal­ta vas­tauk­sis­sa tuo­tiin esil­le, että Kelal­la on mer­kit­tä­vä kan­sal­li­nen koor­di­naa­tio­teh­tä­vä.”

”On huo­mioi­ta­va, että nyky­ti­la ei ole sta­bii­li vaan myös nyky­ti­lais­ta jär­jes­tel­mää ja kun­tou­tuk­sen tie­to­poh­jaa voi­daan kehit­tää yhteis­työs­sä.”

”Täs­sä vaih­toeh­dos­sa voi­tai­siin­kin kehit­tää hyvin­voin­tia­luei­den ja Kelan yhteis­työ­tä esi­mer­kik­si Kelas­sa kehit­teil­lä ole­van suo­ra­pää­tös­mal­lin käyt­töö­no­tol­la. Suo­ra­pää­tös tar­koit­taa, että asia­kas saa kun­tou­tus­pää­tök­sen heti ter­vey­den­huol­lon vas­taa­no­tol­la, ilman eril­lis­tä hake­mus­ta tai lää­kä­rin lausun­toa. Hen­ki­lö saa Kelan jär­jes­tel­mäs­tä viral­li­sen pää­tök­sen myö­hem­min. Täs­sä mal­lis­sa pää­tök­sen­te­ko nopeu­tuu ja hel­pot­tuu. Myös Kelan kehit­tä­mää rekis­te­röin­ti­me­net­te­lyä voi­tai­siin ottaa käyt­töön laa­jem­min.”

”Kyse­lys­sä hyvin­voin­tia­lueil­le 2021 vas­tauk­sis­sa nousi nyky­ti­lan säi­lyt­tä­mi­sen osal­ta esil­le myön­tei­si­nä huo­mioi­na kor­va­mer­kit­ty rahoi­tus ja val­ta­kun­nal­li­sen toi­min­nan takaa­ma yhte­näi­syys.”

Vaih­toeh­dos­ta 2 (Kelan kun­tou­tus säi­lyy Kelan jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la, mut­ta rahoi­tus­vas­tuu siir­tyi­si hyvin­voin­tia­lueil­le) todet­tiin muun muas­sa seu­raa­vaa:

”Kevään 2021 kyse­ly­tut­ki­muk­sen perus­teel­la hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­luor­ga­ni­saa­tios­sa rahoi­tuk­sen osit­tai­sen siir­ron näh­tiin lisää­vän aja­tus­ta yhtei­ses­tä koko­nais­re­surs­sis­ta.”

”Toi­saal­ta toden­nä­köi­ses­ti pel­käs­tään rahoi­tus­mal­lin muut­ta­mi­sen ei kat­sot­tu uudis­ta­van toi­min­ta­mal­le­ja. Mal­li vaa­ti­si­kin tar­kem­paa jat­ko­sel­vi­tys­tä.”

”Mal­lin ei myös­kään sel­lai­se­naan kat­sot­tu kan­nus­ta­van koh­dis­ta­maan kun­tou­tus­re­surs­se­ja nope­aan, suun­ni­tel­mal­li­seen ja kus­tan­nus­vai­kut­ta­vaan kun­tou­tu­mi­seen. Kiel­tei­se­nä seu­rauk­se­na näh­tiin ris­ki resurs­sien siir­ty­mi­ses­tä hyvin­voin­tia­lu­een sisäl­lä muu­hun työ­hön.”

Vaih­toeh­dos­ta 3 (Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat lak­kau­te­taan – ja nii­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­re­tään hyvin­voin­tia­lueil­le) todet­tiin muun muas­sa seu­raa­vaa:

”Jos pää­dyt­täi­siin sään­te­ly­rat­kai­suun, jol­la ei jat­kos­sa tur­vat­tai­si vaa­ti­vaa lää­kin­näl­lis­tä kun­tou­tus­ta tai kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa sub­jek­tii­vi­si­na oikeuk­si­na, oli­si välit­tö­mä­nä seu­rauk­se­na koh­de­ryh­miin kuu­lu­vien hen­ki­löi­den vähäi­sem­pi jäl­ki­kä­tei­sen oikeus­tur­van taso. Lisäk­si hei­dän oikeu­ten­sa kun­tou­tuk­seen ei oli­si jat­kos­sa vas­taa­val­la taval­la lail­la tur­vat­tua.”

”Oikeuk­sien lak­kaut­ta­mi­nen sisäl­tää – – koros­tu­neen ris­kin sii­tä, että hen­ki­löt jäi­si­vät tosia­sias­sa vail­le tar­vit­se­maan­sa pal­ve­lua.”

”Perus­tus­lain 22 § rajoit­taa jul­ki­sen val­lan mah­dol­li­suuk­sia hei­ken­tää yksi­lön oikeus­tur­van tasoa. Kelan teke­mät pää­tök­set kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­ta ja vaa­ti­vas­ta lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta ovat muu­tok­sen­ha­ku­kel­poi­sia hal­lin­to­pää­tök­siä. Kan­te­lu- ja muis­tu­tus­me­net­te­ly­jen ei ole kat­sot­tu ole­van vas­taa­van tasoi­sia oikeus­tur­va­kei­no­ja.”

”Oikeus­tur­vaan liit­tyy myös pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den näkö­kul­mia. Mikä­li Kelan vaa­ti­va lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia siir­ret­täi­siin hyvin­voin­tia­lu­een vas­tuul­le, tuli­si hyvin­voin­tia­lu­een tur­va­ta pal­ve­lui­den saa­ta­vuus sau­mat­to­mas­ti.”

”Tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tus oli­si yleis­kat­teel­lis­ta, mikä tar­koit­taa sitä, että tiet­tyi­hin pal­ve­lui­hin ei oli­si tämän­het­ki­sen esi­tyk­sen mukaan mah­dol­lis­ta kor­va­mer­ki­tä rahoi­tus­ta.”

”Eri­tyi­ses­ti mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den osal­ta näh­tiin perus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen vaa­ti­van resurs­se­ja lähi­vuo­si­na ja vas­tuun otta­mi­nen Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­ta koet­tiin haas­teel­li­se­na.”

”Lisäk­si esiin nos­tet­tiin Kelan kun­tou­tuk­sen suun­nit­te­li­joi­den ammat­ti­tai­to, jota ovat voi­neet hyö­dyn­tää pal­ve­lui­den tuot­ta­jat ja kun­nat. Tämän osaa­mi­sen hank­ki­mi­nen ja siir­ty­män var­mis­ta­mi­nen toi­saal­le vaa­ti­si aikaa.”

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön vir­ka­mies­sel­vi­tyk­ses­tä anne­tut lausun­not

Sel­vi­tyk­ses­tä annet­tiin 31.8.2021 men­nes­sä 68 lausun­toa. Kos­ka lausun­to­ja oli pal­jon, niis­sä oli osin eri­lai­sia näke­myk­siä eri vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sis­ta. Mer­kit­tä­vä osa lausun­nois­ta puol­si Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pioi­den säi­lyt­tä­mis­tä ja kehit­tä­mis­tä. Seu­raa­vas­sa ydin­koh­tia eräi­den Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat hyvin tun­te­vien asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den lausun­nois­ta.

* EFPP Suo­men ver­kos­to

EFPP (The Euro­pean Fede­ra­tion for Psyc­hoa­na­ly­tic Psyc­hot­he­ra­py) Suo­men kan­sal­li­nen ver­kos­to ry puol­taa 1. vaih­toeh­toa: Nyky­ti­la, jos­sa Kela jär­jes­tää vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen ja kor­vaa kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian, säi­lyy ennal­laan.”

”Tar­vit­sem­me edel­leen kaik­ki ole­mas­sa ole­vat jär­jes­tä­jät psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­luis­sa:

1. Kelan kor­vaa­man kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian ja Kelan jär­jes­tä­män Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen kun­tou­tuse­tuuk­sis­ta ja kun­tou­tus­ra­hae­tuuk­sis­ta anne­tun lain mukai­sen vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen,

2. ter­vey­den­huol­to­lais­sa sää­de­tyn kun­tien jär­jes­tä­män psy­ko­te­ra­pian osa­na sai­raan­hoi­toa ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian sil­tä osin kuin se ei kuu­lu Kelal­le ja

3. työ­ter­veys­huol­lon ja Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiön tar­joa­man psy­ko­te­ra­pian. Psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lui­den tulee täy­den­tää toi­si­aan ja nii­tä tulee kehit­tää.”

”Kelan kun­tou­tuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen lopet­tai­si kan­sa­lais­ten sub­jek­tii­vi­sen oikeu­den psy­ko­te­ra­pi­aan.”

EFPP Suo­men arvion mukaan Kelan tuke­man kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian lak­kaut­ta­mi­nen joh­tai­si mie­len­ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä joh­tu­vien työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kei­den jyrk­kään nousuun.”

EFPP Suo­mi esit­tää, että rat­kai­su­na tuli­si arvioi­da myös Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kun­tou­tuse­tuu­den nos­ta­mis­ta reaa­li­hin­nan tasol­le kai­kis­sa psy­ko­te­ra­pia­muo­dois­sa.”

”Kos­ka elä­kei­kä­ra­jat ovat nous­seet, jär­jes­tel­mää tuli­si myös kehit­tää siten, että Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lui­den yläi­kä­ra­jaa nos­te­taan.” 

”Myös alle 16-vuo­ti­aat tulee saa­da Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian pii­riin.”

* Kela

”Kelan kun­tou­tus­la­ki var­mis­taa, että asiak­kaat saa­vat kun­tou­tus­ta sil­loin, kun se on perus­tel­lus­ti tar­peen. Jos kun­tou­tuk­sen rahoi­tus poh­jau­tui­si yleis­kat­teel­li­seen mää­rä­ra­haan, toi­si se huo­mat­ta­vaa epä­var­muut­ta asiak­kaan kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen ja voi aset­taa asiak­kaat eriar­voi­seen ase­maan.”

”Kelan kun­tou­tus­lais­sa on sää­det­ty jär­jes­tä­mis­vel­vol­li­suus vaa­ti­vaa lää­kin­näl­lis­tä kun­tou­tus­ta ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa kos­kien. Jos näi­den asia­kas­ryh­mien oikeut­ta kun­tou­tuk­seen ei jat­kos­sa tur­vat­tai­si sub­jek­tii­vi­si­na oikeuk­si­na, se hei­ken­täi­si kysees­sä ole­vien asiak­kai­den oikeuk­sia ja etuuk­sia sekä jäl­ki­kä­tei­sen oikeus­tur­van tasoa. Kelan yhte­näi­nen, val­ta­kun­nal­li­ses­ti ohjat­tu etuusoi­keu­den arvioin­ti asiak­kaan muu­tok­sen­ha­kuoi­keu­den kans­sa tur­vaa asiak­kail­le yhden­ver­tai­sen oikeu­den kun­tou­tuk­seen.”

”Moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen pur­ka­mi­sen osal­ta tuli­si odot­taa, että hyvin­voin­tia­lu­eet ovat toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­sen jäl­keen vakiin­nut­ta­neet toi­min­tan­sa ja käy­tän­nös­sä pys­ty­tään näke­mään sote-uudis­tuk­sen vai­ku­tuk­set.”

* Suo­men Psy­kiat­riyh­dis­tys

”Psy­kiat­riyh­dis­tyk­sen näke­myk­sen mukaan täs­sä vai­hees­sa vaih­toeh­to 1., jos­sa nyky­ti­la säi­lyy ennal­laan, on kan­na­tet­ta­vin, kos­ka suun­ni­tel­lul­la aika­tau­lul­la ja ker­ral­la koko­naan toi­seen jär­jes­tel­mään muut­ta­mi­nen joh­tai­si hyvin toden­nä­köi­ses­ti huo­mat­ta­viin vai­keuk­siin tar­vit­ta­vien tera­pioi­den ja pal­ve­lun­tuot­ta­jien jär­jes­tä­mi­sek­si.”

* Suo­men Psy­ko­lo­gi­liit­to

”Psy­ko­lo­gi­liit­to ei kan­na­ta moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen pur­ka­mis­ta, var­sin­kaan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian osal­ta, mut­ta kan­nat­taa jär­jes­tel­män kehit­tä­mis­tä siten, että kor­vaus­ten pii­ris­sä ole­via pal­ve­lui­ta arvioi­daan ja kehi­te­tään sekä kor­vauk­sen mää­rän, että kor­vat­ta­vien pal­ve­lu­jen osal­ta.”

”Kos­ka mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat mer­kit­tä­vä ter­vey­del­li­nen ongel­ma, tar­vit­sem­me sekä toi­mi­vat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut hyvin­voin­tia­lueil­la että tulok­sel­li­sen ja toi­mi­van val­ta­kun­nal­li­sen opis­ke­lu- ja työ­ky­vyn var­mis­ta­van kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian.”

* The­ra­peia-sää­tiö

”Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­jär­jes­tel­mä tulee säi­lyt­tää ja sitä tulee myös kehit­tää. Kelan kor­vaus­ta­soa tuli­si nos­taa, joka pois­tai­si eriar­voi­suut­ta.”

”Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pioi­den rin­nal­la tuli­si kehit­tää mata­lan kyn­nyk­sen inter­ven­tioi­ta. Tar­vit­sem­me molem­pia. Nämä täy­den­tä­vät toi­si­aan.”

”Käsi­tyk­sem­me mukaan lyhyet inter­ven­tiot eivät rii­tä hoi­ta­maan mm. ihmis­ten tois­tu­vaa masen­nus­ta tai esim. per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­tä, vaan sii­hen tar­vi­taan pit­kä­ai­kais­ta kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa, vank­kaa asian­tun­te­mus­ta ja koke­mus­ta.”

Myös työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen lausun­nois­sa oli vah­va­na vies­ti­nä Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian säi­lyt­tä­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen tar­ve. Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen jäse­net mak­sa­vat sosi­aa­li­tur­va­mak­sui­na 33 pro­sent­tia Kelan kun­tou­tuk­sen rahoi­tuk­ses­ta. Seu­raa­vas­sa ydin­koh­tia eräi­den työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen lausun­nois­ta.

* Aka­va

”Aka­va nos­taa esiin yhden­ver­tai­sen, pit­kä­kes­toi­sen työ- ja opis­ke­lu­ky­kyä palaut­ta­van psy­ko­te­ra­pia­kun­tou­tuk­sen rahoi­tuk­sen ja yhden­ver­tai­sen saa­ta­vuu­den. Mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat mer­kit­tä­vä ter­vey­del­li­nen ja työ- ja opis­ke­lu­ky­kyä hei­ken­tä­vä ongel­ma.”

”Nyky­mal­lis­sa Kela on asian­tun­te­muk­sen­sa ja koko maan kat­ta­val­la jär­jes­tel­mäl­lä taan­nut yhden­ver­tai­sen mah­dol­li­suu­den saa­da kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa koko Suo­mes­sa.”

”Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia tulee säi­lyt­tää ja sitä tulee kehit­tää hyvin­voin­tia­luei­den psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lu­jen rin­nal­la. Läh­tö­koh­ta­na tuli­si olla rin­nak­kais­ten, toi­si­aan tuke­vien jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­nen, mikä tur­vaa pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den ja yhden­ver­tai­suu­den alu­eel­li­ses­ti.”

* SAK

”Työ­ky­vyn tuke­mi­nen ja työ­urien piden­tä­mi­nen edel­lyt­tä­vät moni­puo­li­sia, monia­lai­sia kun­tou­tus­pal­ve­lu­ja ja riit­tä­vää resurs­soin­tia nii­hin. Hyvin­voin­tia­luei­den yleis­kat­teel­li­ses­ta rahoi­tuk­ses­ta kun­tou­tuk­seen ohjau­tui­si toden­nä­köi­ses­ti vain pie­ni osa nykyi­sis­tä resurs­seis­ta.”

”Yli puo­let Kelan kun­tou­tus­asiak­kais­ta tar­vit­see pal­ve­lu­ja mie­len­ter­veys­syis­tä. Kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen pois­ta­mi­nen Kelan jär­jes­tä­mis­vas­tuul­ta kurit­tai­si eri­tyi­sen kipeäs­ti kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa tar­vit­se­via asiak­kai­ta ja vaa­ran­tai­si hei­dän työ- ja opis­ke­lu­ky­kyn­sä.”

”Var­sin­kin nuor­ten aikuis­ten työ- ja opis­ke­lu­ky­vyn tur­vaa­mi­sek­si tar­vi­taan tera­pia­pal­ve­lu­ja. Mie­len­ter­vey­son­gel­mat ja nii­den hoi­toon tar­koi­tet­tu­jen pal­ve­lu­jen tar­ve on kas­va­nut koro­na­pan­de­mian aika­na. On rea­lis­mia, että hyvin­voin­tia­luei­den ylei­ses­tä rahoi­tuk­ses­ta ohjau­tui­si mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin vain pie­ni osuus pal­ve­lu­jen nykyi­ses­tä resurs­soin­nis­ta.”

* Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­liit­to EK

EK kat­soo, että oikea aika kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mis- ja rahoi­tus­vas­tui­den tar­kas­te­lul­le on kun­tou­tus­ko­mi­tean ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti aikai­sin­taan vuon­na 2025.”

Mitä jat­kos­sa?

Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat jat­ku­vat, mikä­li edus­kun­ta ei pää­tä muut­taa sai­raus­va­kuu­tus­la­kia siten, että Kelan kun­tou­tuk­sen rahoi­tus­ta kos­ke­vat pykä­lät pois­tet­tai­siin lais­ta. Edus­kun­ta jou­tuu myös har­kit­se­maan, pitää­kö se jär­ke­vä­nä pois­taa vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat Kelan kun­tou­tus­ta kos­ke­vas­ta lais­ta, kun vas­taa­van kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hyvin­voin­tia­luei­den toi­mes­ta ei ole koke­mus­ta.

Hal­li­tus ei ole vie­lä anta­nut mitään esi­tys­tä kos­kien kyseis­ten lakien muut­ta­mis­ta näil­tä osin. Se on aset­ta­nut par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män poh­ti­maan asi­aa syk­syn 2021 aika­na. Hal­li­tus on ohjel­mas­saan ilmais­sut, että se nou­dat­taa vuon­na 2017 mie­tin­tön­sä anta­neen kun­tou­tus­ko­mi­tean lin­jauk­sia kun­tou­tuk­sen tule­vai­suu­den jär­jes­tä­mi­sen osal­ta.

Kun­tou­tus­ko­mi­tean joh­to­pää­tös oli, että Kelan vaa­ti­va kun­tou­tus ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piat jat­ka­vat nyky­lain­sää­dän­nön poh­jal­ta, kun­nes aikai­sin­taan vuon­na 2025 on mah­dol­lis­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön joh­dol­la arvioi­da, onko maakunnilla/hyvinvointialueilla kykyä ja resurs­se­ja jär­jes­tää vas­taa­vaa kun­tou­tus­ta.

Kelan kun­tou­tus­pal­ve­lut jat­ku­vat ja kehit­ty­vät, jos edus­kun­ta ei pää­tä nii­den lak­kaut­ta­mi­ses­ta muut­ta­mal­la lain­sää­dän­töä näil­tä osin var­sin radi­kaa­lis­ti. Edus­kun­ta ei yleen­sä muu­ta lake­ja, jos hal­li­tus ei tee lain­sää­dän­nön muut­ta­mi­ses­ta niin perus­tel­tua esi­tys­tä, että edus­kun­nan enem­mis­tö pitää hal­li­tuk­sen ehdo­tus­ta hyvä­nä ja jär­ke­vä­nä.

Nyt ollaan tilan­tees­sa, jos­sa rat­kai­sueh­do­tuk­sia poh­di­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­sä ja kaik­kien puo­luei­den kan­san­edus­ta­jis­ta koos­tu­vas­sa par­la­men­taa­ri­ses­sa työ­ryh­mäs­sä. Kelan kun­tou­tuk­sen ja kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian asian­tun­ti­ja­ta­ho­jen ja rahoi­tuk­seen osal­lis­tu­vien työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen näke­myk­set tulee luon­nol­li­ses­ti ottaa vaka­vas­ti huo­mioon rat­kai­sueh­do­tus­ten poh­din­nas­sa.

Kevääl­lä 2021 EFPP Suo­men ver­kos­ton ja psy­ko­te­ra­piayh­tei­sö­jen aktii­vit ovat tavan­neet sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Aino-Kai­sa Peko­sen. Kesä­kuus­sa 2021 sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rik­si nimi­tet­tyyn Han­na-Kai­sa Sark­ki­seen ja hänen eri­tyi­sa­vus­ta­jiin­sa on myös oltu yhtey­des­sä. Myös edus­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nan jäse­niä eri puo­lueis­ta on tavat­tu ja heil­le on lähe­tet­ty tie­toa Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian hyö­dyis­tä ja säi­lyt­tä­mi­sen tar­pees­ta. Syys­kuus­sa 2021 perus­te­tun par­la­men­taa­ri­sen komi­tean jäse­niin on oltu yhtey­des­sä ja hei­tä on infor­moi­tu asias­ta.

Tavoit­tee­na on var­mis­taa psy­ko­te­ra­pia-alan asian­tun­ti­joi­den suo­rat neu­vot­te­lu­kon­tak­tit sekä minis­te­riön joh­don että edus­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nan jäsen­ten kans­sa Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian säi­lyt­tä­mi­sek­si ja kehit­tä­mi­sek­si.

Kir­jal­li­suut­ta

Kela (2021a). Kelan kun­tou­tus­ti­las­to 2020. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042011121

Kela (2021b). Tilas­to­tie­to­kan­ta Kelas­to. Kelan kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen saa­jat ja kus­tan­nuk­set. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT099AL

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (2021). Moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen pur­ka­mis­ta val­mis­te­le­maan par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://stm.fi/-/stm-monikanavarahoituksen-purkamista-valmistelemaan-parlamentaarinen-tyoryhma