Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Harri Virtanen: Mielenterveyden häiriöt rakkaussuhteessa ja pariterapiassa

Artik­ke­lis­sa­ni tar­kas­te­len mie­len­ter­vey­den häi­riöi­den vai­ku­tus­ta pari­suh­tee­seen ja nii­den ilme­ne­mis­tä pari­te­ra­pias­sa. Toi­sen osa­puo­len mie­len­ter­vey­den häi­riö mää­rit­tää sekä pari­suh­det­ta että pari­te­ra­pi­aa voi­mak­kaas­ti ja haas­taa tera­pian tas­a­puo­li­suu­den. Nar­sis­ti­nen tai maso­kis­ti­nen pato­lo­gia vai­keut­taa rak­kaus­suh­teen toteu­tu­mis­ta monil­la tavoil­la. Var­hai­sen trau­man oireet näky­vät epä­va­kai­na tun­ne­ti­loi­na, vetäy­ty­mi­se­nä tai syvä­nä epä­luot­ta­muk­se­na. Masen­tu­nut puo­li­so voi tar­tut­taa toi­sen­kin puo­li­son. Päih­de­riip­pu­vuu­des­ta tulee koko per­heen sai­raus. Tar­vi­taan­ko psy­kiat­ri­sia diag­noo­se­ja parien hoi­dos­sa vai onko kysy­mys inhi­mil­li­sen kär­si­myk­sen koh­taa­mi­ses­sa? Mis­sä mene­vät pari­te­ra­pian rajat?

Avain­sa­nat: pari­te­ra­pia, nar­sis­mi, masen­nus, trau­ma, per­soo­nal­li­suus­häi­riöt, päih­de­riip­pu­vuus

Kun pari ajau­tuu eron par­taal­le, toi­nen osa­puo­li voi alkaa pelas­taa pari­suh­det­ta. Hän tekee kaik­ken­sa löy­tääk­seen rat­kai­su­ja ja uusia tapo­ja käsi­tel­lä ris­ti­rii­to­ja. Hän sopii ajan pari­te­ra­pi­aan ja tun­nus­taa kaik­ki vir­heen­sä. Toi­nen osa­puo­li voi olla halut­to­mam­pi jat­ka­maan suh­det­ta tai kor­jaa­maan käy­tös­tään. Har­vem­min pelas­ta­jan asen­net­ta ymmär­re­tään nar­sis­ti­sek­si, vaik­ka sitä se juu­ri on: nar­sis­ti­nen pro­jek­ti pari­suh­teen pelas­ta­mi­sek­si, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Se pukeu­tuu epäit­sek­kyy­teen ja muu­tos­ha­luk­kuu­teen, katu­muk­seen ja rak­kau­den­tun­nus­tuk­siin, mut­ta poh­jim­mil­taan se pyr­kii palaut­ta­maan toi­mi­mat­to­man sta­tus quon talou­del­li­sis­ta tai muka­vuu­den­ha­lui­sis­ta syis­tä, psy­ko­lo­gi­ses­ta riip­pu­vuu­des­ta tai yksin­jää­mi­sen ja jäte­tyk­si tule­mi­sen pelos­ta joh­tuen. Se on itse­pe­tos­ta, mut­ta sitä on vai­kea tun­nis­taa näen­näi­sen hyvien ja rakas­ta­vien pää­mää­rien vuok­si. Sen kään­tö­puo­le­na on käsit­te­le­mät­tä jää­vä aggres­sio.

Nar­sis­mi näh­dään usein jul­ki­suu­den tai val­taa pitä­vien hen­ki­löi­den piir­tee­nä. Aja­tel­laan, että he tar­vit­se­vat suo­sio­ta ja ylei­sön jat­ku­vaa ihai­lua. Nar­sis­mi voi kui­ten­kin toteu­tua myös nel­jän sei­nän sisäl­lä vain yhden ihmi­sen toi­mies­sa ylei­sö­nä. Se voi pukeu­tua mart­tyy­rin viit­taan, jat­ku­vaan tyy­ty­mät­tö­myy­teen tai toi­sen vähät­te­lyyn; yli­pää­tään sii­hen, ettei mitään muu­tos­ta lop­pu­jen lopuk­si halu­ta kur­jiin olo­suh­tei­siin. Nar­sis­mi jumit­tuu kur­juu­teen. Se elää ja kukois­taa yhtä hyvin köy­hyy­des­sä kuin palat­seis­sa. Nar­sis­ti­nen pro­jek­ti pari­suh­teen pelas­ta­mi­sek­si on halua pysyä van­hois­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tavois­sa, jot­ka syys­tä tai toi­ses­ta ruok­ki­vat haa­voit­tu­neen yksi­lön jat­ku­vas­ti tyy­dyt­tä­mä­tön­tä tar­vet­ta.

Otto Kern­berg (2011) kir­joit­taa, että juut­tu­mi­nen men­nei­syy­teen on nar­sis­tis­ta suh­tau­tu­mis­ta aikaan. Ihmi­nen ei halua pääs­tää irti men­nees­tä. Hän yllä­pi­tää kat­ke­ruut­ta ja vihaa vuo­si­kausia, hau­too epä­on­nis­tu­mi­sia, irti­sa­no­mi­sia ja louk­kauk­sia men­nei­syy­des­tä täs­sä ja nyt. Hän on kär­si­nyt epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja vää­ryyt­tä ja tar­vit­see päi­vit­täi­siä kat­ke­ruu­den koke­muk­si­aan kuin nark­ka­ri piik­kin­sä. Hänen elä­män­sä kier­tyy van­ho­jen vää­ryyk­sien muis­te­luun, jois­sa­kin tapauk­sis­sa myös näit­ten vää­ryyk­sien kor­jaus­yri­tyk­siin oikeus­ju­tuil­la tai vai­noa­vil­la yhtey­de­no­toil­la, jot­ka voi­vat koh­dis­tua vuo­si­kym­me­niä sit­ten päät­ty­nei­siin suh­tei­siin. Sil­loin aggres­sios­ta ja kos­ton­ha­lus­ta on tul­lut mie­len mää­rää­vä sisäl­tö. Tähän liit­ty­vät eri­lai­set tuho­fan­t­asiat.

Mones­ti halu­tum­pi puo­li­so on sokea tai välin­pi­tä­mä­tön toi­sen tar­peel­le. Voi olla, ettei halu­tum­pi puo­li­so ole se, joka lopul­ta lopet­taa suh­teen. Mik­si lopet­tai­si? Hänel­lä on kaik­ki val­ta.

Per­soo­nal­li­suus­häi­riöt, kuten monet muut­kin mie­len­ter­vey­den ongel­mat, ovat sopeu­tu­mis­yri­tyk­siä olo­suh­tei­siin, jot­ka ovat yksi­löl­le haas­ta­via tai mah­dot­to­mia. Monia per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­tä voi­daan kut­sua häi­riöik­si aggres­sion käsit­te­lys­sä. Tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti anti­so­si­aa­lis­ta ja nar­sis­tis­ta per­soo­nal­li­suus­häi­riö­tä. Jot­kut psy­koa­na­lyy­ti­kot ovat­kin ehdot­ta­neet pahan­laa­tuis­ta (psy­ko­paat­tis­ta) nar­sis­tis­ta per­soo­nal­li­suus­häi­riö­tä uudek­si diag­noo­sik­si, nar­sis­ti­sen ja anti­so­si­aa­li­sen per­soo­nal­li­suus­häi­riön väli­maas­toon. Kern­berg esit­te­li käsit­teen pahan­laa­tui­nen nar­sis­ti­nen syndroo­ma (engl. malig­nant narcis­sism syndro­me) vuon­na 1984. Hän löy­si poti­las­ryh­män, joka voi­tiin diag­no­soi­da nar­sis­ti­sen per­soo­nal­li­suus­häi­riön ja anti­so­si­aa­li­sen per­soo­nal­li­suus­häi­riön välil­le. Ääri­muo­dois­saan nämä kul­ke­vat käsi kädes­sä, ja niil­le on yhteis­tä, että aggres­sios­ta on tul­lut kes­kei­nen teki­jä per­soo­nal­li­suu­den raken­tees­sa (Vir­ta­nen 2012).

Var­hai­sen trau­ma­ti­soi­tu­mi­sen aiheut­ta­ma epä­luot­ta­mus lähei­sis­sä kiin­ty­mys­suh­teis­sa on eri asia kuin nar­sis­ti­nen juut­tu­mi­nen van­hoi­hin pet­ty­myk­siin. Trau­man nos­ta­mat flash­bac­kit men­nei­syy­des­tä ovat tahat­to­mia ja yllät­tä­viä. Men­nei­syys tun­keu­tuu yksi­lön koke­mus­maa­il­maan taval­la, jota hän ei halua ja joka kiusaa hän­tä. Epä­luot­ta­mus voi olla niin voi­ma­kas­ta, että trau­ma­ti­soi­tu­nut hen­ki­lö kat­koo itse suh­tei­ta eikä uskal­la aset­tua lähei­seen suh­tee­seen, joka poten­ti­aa­li­ses­ti voi­si haa­voit­taa uudel­leen. Omas­sa yksi­näi­ses­sä maa­il­mas­sa, jos­sa ei ole lähei­siä suh­tei­ta, on tur­val­li­sem­paa. Täl­lai­seen sul­jet­tuun todel­li­suu­teen voi syn­tyä tar­ve myös pari­suh­teen sisäl­lä, jos hen­ki­lö on uskal­ta­nut sel­lai­seen aset­tua. Sil­loin hän voi krii­si­ti­lan­teis­sa vetäy­tyä omaan maa­il­maan­sa ja kat­koa vahin­gol­li­sik­si tul­ki­tut lin­kit ja yhteys­yri­tyk­set, vaik­ka oli­si­kin suh­tees­sa. Myös masen­nus aiheut­taa vetäy­ty­mis­tä suh­teen molem­mis­sa osa­puo­lis­sa.

Trau­maat­ti­nen koke­mus var­hai­ses­sa lap­suu­des­sa käsi­tel­lään dis­so­si­aa­tiol­la. Trau­ma pysyy hen­gis­sä uusiu­tu­vien, jat­ku­vien dis­so­sia­tii­vis­ten hyök­käys­ten vuok­si. Trau­maih­mi­nen skan­naa ulkois­ta todel­li­suut­ta puo­lus­tus­me­ka­nis­mien­sa kaut­ta, ja näin käsi­tys todel­li­suu­des­ta vää­ris­tyy (Kalsched 1996). Todel­li­suus ilme­nee uhkaa­va­na, petol­li­se­na ja vaa­ral­li­se­na. Trau­man oireet tul­ki­taan usein per­soo­nal­li­suus­häi­riöik­si (John­son 2002). Kes­kei­nen oire molem­mis­sa on tun­ne-elä­män epä­va­kaus, kyvyt­tö­myys hal­li­ta tun­tei­ta. Myös voi­ma­kas, vakau­muk­sel­li­nen, perim­mäi­nen yksi­näi­syys on var­hai­sen trau­man jäl­ki­ti­la. Tur­vat­to­mat kiin­ty­mys­suh­de­mal­lit eivät ole sai­rai­ta – ne ovat sopeu­tu­mis­yri­tyk­siä. Depres­sio on luon­nol­li­nen seu­raus yhtey­den menet­tä­mi­ses­tä (John­son 2002).

Donald Kalsched (1996; 2013) esit­te­lee ark­ki­tyyp­pi­sen puo­lus­tus­me­ka­nis­min, joka kehit­tyy var­hai­sen trau­man yhtey­des­sä. Se ero­aa minän puo­lus­tus­me­ka­nis­meis­ta sii­nä, että sen teh­tä­vä on säi­lyt­tää ydin­mi­nä hen­gis­sä mah­dot­to­mis­sa olo­suh­teis­sa. Aikui­sel­la ark­ki­tyyp­pi­nen puo­lus­tus­me­ka­nis­mi ei enää toi­mi yksi­lön par­haak­si, kos­ka se tul­kit­see ympä­röi­vän maa­il­man vir­heel­li­ses­ti ja pyr­kii edel­leen­kin suo­je­le­maan yksi­löä eris­tä­mäl­lä tämän masen­nuk­seen, riip­pu­vuu­teen tai fan­ta­sia­maa­il­maan. Ark­ki­tyyp­pi­set puo­lus­tus­me­ka­nis­mit ilme­ne­vät saduis­sa ja unis­sa sadis­ti­si­na ja tuhoa­vi­na hah­moi­na.

Pari­te­ra­pian käy­tän­nöt eivät kui­ten­kaan perus­tu psy­kiat­ri­siin diag­noo­sei­hin. Yli­pää­tään psy­kiat­ris­ta diag­nos­tiik­kaa on alet­tu arvos­te­le­maan epä­tie­teel­li­se­nä. Sitä ei voi ver­ra­ta somaat­ti­seen diag­nos­tiik­kaan, jos­sa sai­raus, tai ruu­miin häi­riö­ti­la, voi­daan toden­taa kuvaa­mal­la tai veri­ko­keil­la. Dia­be­tes näkyy saman­lai­se­na Afri­kas­sa ja Poh­jois­mais­sa, mie­len­ter­vey­den ongel­mat taas ovat kult­tuu­ri­si­don­nai­sia. Sen sijaan että kysyt­täi­siin, mikä sinus­sa on vika­na, pitäi­si kysyä, mitä sinul­le on tapah­tu­nut. Tämä on myös asen­ne, jota kut­su­taan trau­ma­tie­toi­sek­si ja joka onnek­si saa yhä enem­män jalan­si­jaa aut­ta­mi­sam­ma­teis­sa ympä­ri maa­il­maa. Psy­ko­lo­gian toh­to­ri Lucy Johns­to­ne (2014) sanoo, ettem­me tar­vit­se uut­ta diag­nos­tis­ta jär­jes­tel­mää, vaan tar­vit­sem­me koko­naan uuden tava­ta kuva­ta psyyk­kis­tä kär­si­mys­tä. Liver­poo­lin yli­opis­to, jos­sa myös Johns­to­ne työs­ken­te­li, on ehdot­ta­nut for­mu­loin­tia, jos­sa asia­kas ja tera­peut­ti yhdes­sä luo­vat ker­to­muk­sen, jos­ta tulee ikään kuin ”diag­noo­si.” Johns­to­ne lisää, että moder­ni psy­kiat­ria on räi­keäl­lä taval­la epä­on­nis­tu­nut sadan vuo­den ole­mas­sao­lon­sa aika­na ja aiheut­ta­nut val­ta­van mää­rän inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä. Mei­dän oli­si luo­ta­va val­lan­ku­mouk­sel­li­nen, uusi käsi­tys mie­len­ter­vey­des­tä ja sen hoi­dos­ta. Tämä kos­kee myös pari­te­ra­pioi­ta sil­loin, kun toi­nen tai molem­mat pari­suh­teen osa­puo­let kär­si­vät mie­len­ter­vey­den ongel­mis­ta.

Mie­len­ter­vey­den häi­riö on haas­te pari­suh­teel­le ja pari­te­ra­pial­le. Vaik­ka kump­pa­nil­la oli­si yksi­lö­te­ra­pia­kin tuke­naan, hänen ongel­man­sa mani­fes­toi­tuu myös pari­te­ra­pias­sa ja pari­suh­tees­sa. Sadis­ti­ses­sa, tois­tu­vas­sa väki­val­las­sa on help­po sanoa, että tera­pi­aa ei voi­da toteut­taa ennen kuin väki­val­ta lop­puu. Päih­tei­den vää­rin­käy­tös­sä voi­daan sanoa, että käyt­tö on lope­tet­ta­va ennen kuin tera­pia voi alkaa. Mut­ta miten toi­mia masen­nuk­sen, ahdis­tuk­sen, psy­koo­sien, kak­si­suun­tai­sen mie­lia­la­häi­riön tai aikai­sem­min esil­lä olleen nar­sis­min tai mui­den per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­den kans­sa? Kui­ten­kin parin ongel­mat saat­ta­vat kitey­tyä juu­ri nii­hin, toi­sen osa­puo­len psyyk­ki­seen kär­si­myk­seen. Tämä haas­taa tas­a­puo­li­suu­den tera­pias­sa ja aja­tuk­sen sii­tä, että tar­kas­te­lun koh­tee­na on pari­suh­de.

Erääs­sä tapauk­ses­sa mies sai aikui­siän ADHD-diag­noo­sin ja sii­hen lää­ki­tyk­sen, joka aut­toi hän­tä huo­mat­ta­vas­ti. Lei­kil­li­ses­ti nai­nen kysyi mie­hel­tään: ”Olet­ko otta­nut minun ADHD-lääk­kee­ni?”, kos­ka lää­ki­tyk­sel­lä oli niin suu­ri vai­ku­tus myös nai­sen hyvin­voin­tiin.

Pari­te­ra­pias­sa raken­ne ja tois­tu­vuus sekä tera­peu­tin asen­ne mah­dol­lis­ta­vat todel­lis­ten ongel­mien esil­le­tu­lon. Tera­pias­sa on olta­va tilaa molem­mil­le puo­li­soil­le. Parin on kyet­tä­vä kol­men suh­tee­seen, jos­sa tera­peut­ti on muka­na. Tera­peu­tin on arvioi­ta­va sitä, onko muu­tos mah­dol­li­nen esi­mer­kik­si niis­sä väki­val­tai­sis­sa suh­teis­sa, jois­sa väki­val­ta ei ole sadis­tis­ta. Väki­val­lan tai sen uhan, pelon ilma­pii­rin tai päih­tei­den käy­tön, on loput­ta­va, jot­ta tera­peut­ti­nen työs­ken­te­ly oli­si mah­dol­lis­ta. Tera­pia pyr­kii ymmär­tä­mään, liit­tä­mään puo­li­soi­den koke­muk­sia yhteyk­siin­sä ja anta­maan niil­le mer­ki­tyk­siä.

Monet toi­min­ta­mal­lit tai pyr­ki­myk­set, jot­ka näyt­tä­vät pyy­teet­tö­mil­tä ja joil­la suh­det­ta halut­tai­siin jat­kaa, ovat lähem­min tar­kas­tel­tu­na nar­sis­ti­sia pro­jek­te­ja, jois­sa ei lopul­ta ole vas­ta­vuo­roi­suut­ta tai pyr­ki­mys­tä autent­ti­seen suh­tee­seen. Ongel­ma on se, että tera­peut­ti uskoo näi­den yhtey­teen pyr­ki­vien kor­jaus­liik­kei­den ole­van vil­pit­tö­miä. On hel­pom­pi aset­tua raken­ta­vien ja yhtei­seen tule­vai­suu­teen täh­tää­vien pää­mää­rien puo­lel­le kuin nega­tii­vis­ten, vaa­ti­vien tai rii­te­lyn puo­lel­le.

Kui­ten­kin rii­dat voi­vat olla mer­ki­tyk­sel­li­siä, ja ne jat­ku­vat niin kau­an, kun­nes nii­den alla ole­va asia on rat­kot­tu. Usein se on jol­la­kin taval­la perus­ta­van­laa­tui­nen epä­oi­keu­den­mu­kai­suus suh­tees­sa, ja sil­loin tyy­ty­mät­tö­myys tai arvos­te­lu pyr­kii rat­ko­maan epä­ta­sai­sen tilan­teen, kun taas suh­teen jat­ku­mi­seen täh­tää­vät hyvät­kin pyr­ki­myk­set halua­vat palaut­taa enti­sen epä­oi­keu­den­mu­kai­sen tilan­teen. Jos tera­peut­ti täs­sä tilan­tees­sa aset­tuu näi­den hyvien pyr­ki­mys­ten puo­lel­le, hän pakot­taa toi­sen osa­puo­len alis­tu­maan. Rii­dat voi­vat näyt­tä­möl­lis­tää edel­li­sis­sä suh­teis­sa tai var­hai­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kes­ken jää­nei­tä emo­tio­naa­li­sia ongel­mia, kehi­tys­teh­tä­viä tai vail­le jää­mis­tä. Rii­dat ilmen­tä­vät perim­mäl­tään kysy­mys­tä sii­tä, mah­dol­lis­tuu­ko suh­tees­sa kak­si eril­lis­tä ihmis­tä. Tera­pian kes­kei­nen kysy­mys taas on se, mah­dol­lis­tuu­ko kump­pa­neil­le pro­ses­si vai este­tään­kö se.

Stern­berg (1998) on tut­ki­nut pari­suh­tei­den tari­noi­ta. Voi­ma­kas koos­sa­pi­tä­jä on yhtei­nen tari­na. Jos jaet­tu tari­na rak­kau­des­ta on sota­ti­la­na, suh­de voi kes­tää, vaik­ka se ulko­puo­lis­ten sil­min oli­si jat­ku­vaa rii­taa. Gott­man (1999/2018) taas on tut­ki­muk­ses­saan ana­ly­soi­nut lukui­sia pari­te­ra­piais­tun­to­jen videoin­te­ja. Hän ja hänen tut­ki­mus­ryh­män­sä väit­tä­vät pys­ty­vän­sä ennus­ta­maan 15 minuu­tin videokli­pis­tä 91 pro­sen­tin tark­kuu­del­la, ero­aa­ko pari vai ei. Hän esit­te­lee seit­se­män peri­aa­tet­ta, jot­ka aut­ta­vat yllä­pi­tä­mään autent­tis­ta suh­det­ta. Nii­tä yhdis­tää aja­tus puo­li­soi­den syväs­tä ystä­vyy­des­tä. ”Pet­tä­mis­tä on mit­kä tahan­sa toi­min­not tai valin­nat, jot­ka eivät ase­ta suh­det­ta ja kump­pa­nia etusi­jal­le”, kir­joit­taa Gott­man.

Syyl­lis­tä­mi­nen ja syyl­li­syys värit­tä­vät usein lähi­suh­det­ta. Molem­mat osa­puo­let saat­ta­vat suh­tees­sa syyl­lis­tyä omal­la taval­laan ja omien taus­to­jen­sa vai­ku­tuk­ses­ta. Nar­sis­ti­nen osa­puo­li kokee ole­van­sa syyl­li­nen kaik­keen. Hänen syyl­li­syy­ten­sä, syyl­lis­ty­mi­sen­sä tai syyl­li­syy­den esit­tä­mi­nen, tar­koit­taa sitä, ettei kenen­kään muun näkö­kul­maa sai­si huo­mioi­da. Se on kes­kus­te­lun tyreh­dyt­tä­vä syyl­lis­ty­mi­nen. Nar­sis­ti­nen kump­pa­ni ei pys­ty koh­taa­maan haa­vo­jaan kol­man­nen osa­puo­len läs­nä olles­sa, vaik­ka sil­tä saat­taa­kin näyt­tää.

Mus­ta­suk­kai­nen, jat­ku­vas­ti tois­ta epäi­le­vä puo­li­so voi olla nar­sis­ti­ses­ti kiin­ty­nyt mus­ta­suk­kai­suus­draa­moi­hin, joi­ta hän saa aikaan. Hänen mie­len­sä tuot­taa par­haim­piin tv-sar­joi­hin ver­rat­ta­vis­sa ole­via tari­noi­ta ja fan­t­asioi­ta, jot­ka kieh­to­vuu­del­laan hou­kut­te­le­vat koke­maan perim­mäis­tä hyl­kää­mis­tä ja riit­tä­mät­tö­myyt­tä yhä uudel­leen ja uudel­leen. Hän on luk­kiu­tu­nut sisäi­siin usko­muk­siin­sa ja kuvi­tel­miin­sa ja tar­vit­see nii­tä. Jokin hänes­sä tuot­taa mate­ri­aa­lia, joka lopul­ta tuho­aa pari­suh­teen ja hänet itsen­sä: näin tuli­vat toteen näy­te­tyk­si kaik­ki syn­kät kuvi­tel­mat. Aiheet­to­mat, jat­ku­vat epäi­lyk­set voi­vat ajaa kump­pa­nin toteut­ta­maan nii­tä, kos­ka joka tapauk­ses­sa on jo ollut syy­tet­ty­jen pen­kil­lä pahim­mas­sa tapauk­ses­sa usei­ta vuo­sia.

Yksi­lö on oman nar­sis­min­sa uhri. Hän ei suin­kaan tie­toi­ses­ti tai pää­mää­rä­ha­kui­ses­ti tuo­ta mus­ta­suk­kai­suus­draa­maa tai myr­kyl­lis­tä kat­ke­ruut­taan. Hän halu­aa sii­tä eroon ja kär­sii sii­tä, mut­ta psyyk­ki­nen pro­ses­si on niin voi­ma­kas ja itse­näi­nen, ettei se ole hänen tah­ton­sa alai­nen. Hän ei valit­se sano­jaan, mie­li­ku­vi­aan tai tun­tei­taan, vaan on nii­den val­las­sa. Hän on oman aggres­sii­vi­sen ja nega­tii­vi­sen sisäi­sen maa­il­man­sa uhri. Tämä sisäi­nen maa­il­ma perus­tuu poh­jim­mil­taan riit­tä­mät­tö­myy­den, kel­paa­mat­to­muu­den tai hyl­kää­mi­sen koke­muk­siin, joi­den todis­tus­voi­ma on voi­mak­kaam­pi kuin mit­kään vakuut­te­lut. Para­ne­mi­nen edel­lyt­tää uhrin ase­mas­ta pois­tu­loa ja vas­tuun­ot­toa omien tun­tei­den­sa ilmai­sus­ta.

Jos suh­de päät­tyy eroon, enti­nen puo­li­so, rakas­tet­tu ja las­ten van­hem­pi muut­tuu vihol­li­sek­si, joka on tuhot­ta­va tai mitä­töi­tä­vä. Rak­kau­den ja halun tun­teet ja toi­sen ihan­noin­ti siir­ty­vät uuteen koh­tee­seen. Tämä tun­tei­den siir­to toi­seen koh­tee­seen, koh­teen vaih­ta­mi­nen, ker­too ihmi­sen nar­sis­ti­ses­ti sul­keu­tu­nees­ta sisäi­ses­tä maa­il­mas­ta, jos­sa kaik­ki tapah­tuu. Enti­sel­lä kump­pa­nil­la ja ulkoi­sel­la todel­li­suu­del­la ei ole juu­ri­kaan teke­mis­tä tämän mie­len meka­nis­min kans­sa. Ihmi­nen tar­vit­see sen käsi­tel­läk­seen pet­ty­myk­sen­sä tai hylä­tyk­si tule­mi­sen koke­muk­sen. Sekä demo­ni­soi­dut että idea­li­soi­dut koh­teet syn­ty­vät sisäi­ses­sä maa­il­mas­sa ilman todel­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta tai vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Sisäi­nen ja ulkoi­nen sekoit­tu­vat, toi­nen ihmi­nen näh­dään vain oman sisäi­sen mie­len­ti­lan kaut­ta, ja pro­jek­tiot pal­ve­le­vat vain oman psyy­ken sel­viy­ty­mis­tä. Näin ollen myös alku­pe­räi­nen ihan­noin­ti ja rakas­tu­mi­nen voi­daan näh­dä yksi­puo­li­si­na pro­jek­tioi­na. Kun ero ei sit­ten rat­kai­se­kaan ihmi­sen perim­mäis­tä pahaa oloa tai hyl­kää­mis­pel­koa, seu­rauk­se­na on rai­vo ja paniik­ki. Rai­vo suun­tau­tuu enti­seen kump­pa­niin, rak­kaus ja onnen odo­tuk­set uuteen kump­pa­niin. Todel­li­suus on spli­tat­tu, halot­tu, kah­tia jakaan­tu­nut. Ero ei pää­tä­kään inten­sii­vis­tä viha-rak­kaus­suh­det­ta.

Epä­va­kaa per­soo­nal­li­suus­häi­riö näkyy eri­tyi­ses­ti tun­ne-elä­män epä­va­kau­te­na. Epä­va­kau­den taus­tal­la on usein rik­ko­nai­set per­heet, päih­tei­tä ja mie­len­ter­vey­son­gel­mia; yli­pää­tään olo­suh­teet, jot­ka myös syn­nyt­tä­vät tur­vat­to­man kiin­ty­mys­suh­de­mal­lin. Epä­va­kaan yksi­lön kans­sa elä­mi­nen on jat­ku­vaa draa­maa, tai parem­min­kin saip­puaoop­pe­raa. Pari­suh­tees­ta tulee kes­ke­ne­räis­ten ja kan­nat­te­le­mat­to­mien tun­tei­den näyt­tä­mö, jos­sa sisäi­set demo­nit ulkois­te­taan. Se sisäl­tää juo­nia, kos­toa ja pet­tä­mis­tä, näyt­tä­viä läh­tö­jä, ero­ja ja sopi­mi­sia, pro­jek­tioi­ta, joi­hin kump­pa­ni upo­te­taan. Eräs epä­va­kaa asia­kas kuva­si sisäis­tä tun­net­taan tuli­pa­lok­si. Hänes­tä tun­tui, että hän oli tules­sa.

Kun perus­luot­ta­mus pari­suh­tees­sa on vahin­goit­tu­nut, myös vuo­ro­vai­ku­tus vahin­goit­tuu. Hen­ki­lö­koh­tai­sia, autent­ti­sia reak­tioi­ta jae­taan vähem­män. Tois­ta ei näh­dä yksi­lö­nä, vaan häneen pro­ji­soi­daan pet­ty­myk­siä, odo­tuk­sia ja usko­muk­sia – kuten loput­to­mia mus­ta­suk­kai­sia epäi­ly­jä. Kom­mu­ni­kaa­tio vähe­nee enti­ses­tään ja vää­ris­tyy. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa molem­pien puo­li­soi­den sisäi­nen kehi­tys pysäh­tyy, ja he jää­vät pro­jek­tioi­den­sa, sisäis­ten mie­li­ku­vien­sa van­gik­si. Pari­suh­teen myr­kyl­li­nen ilma­pii­ri aiheut­taa yli­su­ku­pol­vis­ta vahin­koa. Eron vai­ku­tuk­set eivät vält­tä­mät­tä näy lap­suu­des­sa, vaan nouse­vat esiin vas­ta aikui­suu­des­sa. Lap­set eivät samais­tu van­hem­piin­sa ainoas­taan yksi­löi­nä, vaan myös hei­dän väli­seen­sä pari­suh­tee­seen (Wal­lers­tein ym. 2000/2007).

Eräs asia­kas muis­te­li omaa lap­suut­taan ja van­hem­pien­sa rii­to­ja. Lap­se­na hän toi­voi, että van­hem­mat vihai­si­vat hän­tä eikä toi­si­aan. Jos hän­tä ei oli­si ollut, ehkä van­hem­mat oli­si­vat pysy­neet yhdes­sä. Lap­set koke­vat, että van­hem­pien rii­dat tai ero on hei­dän syy­tään, aina­kin jol­la­kin, usein mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sel­la, taval­la. He koke­vat häpe­ää: jos oli­sin toi­sen­lai­nen, van­hem­mat eivät rii­te­li­si. Van­hem­mat saat­ta­vat ottaa lap­set ero­rii­toi­hin mukaan ja pakot­taa hei­tä valit­se­maan puo­len­sa tai uhkaa­vat tois­tu­vas­ti läh­teä. Tämä jät­tää eli­ni­käi­set jäl­jet. Kun per­hees­sä koh­da­taan mie­len­ter­vey­den ongel­mia, on salaa­mi­nen yksi toi­min­ta­mal­li. Kenel­le asias­ta voi ker­toa? Kiel­le­tään­kö ker­to­mi­nen? Salaa­mi­nen ja van­hem­pien suo­je­lu tule­vat taa­kak­si lap­sil­le.

Omas­ta lap­suu­des­ta­ni muis­tan tilan­teen, jos­sa minut on revit­ty yöl­lä sän­gys­tä ylös kes­kel­le van­hem­pie­ni rii­taa. Olin alle kou­lui­käi­nen. Van­hem­pa­ni sei­soi­vat olo­huo­nees­sa, minut pais­kat­tiin hei­dän väliin­sä. ”Nyt pitää vali­ta kum­man mukaan läh­det!” ja ”Jos läh­det tuon mukaan, et näe minua enää kos­kaan,” huu­taa isä. Äiti itkee. Minä itken. Muis­tan olo­huo­neen rus­kean maton, jon­ka kes­kel­lä sei­son. Muis­tan maton kuviot. En muis­ta, miten tilan­ne päät­tyi. Ehkä se ei sisäi­ses­ti päät­ty­nyt­kään. Ehkä omis­sa suh­teis­sa­ni näyt­tä­möl­lis­tin tätä repi­vää ris­ti­rii­taa, jat­ku­vaa läh­te­mis­tä, suh­tei­den ikui­ses­ti tois­tu­vaa kat­kai­se­mis­ta.

Puo­li­son alko­ho­lis­mi pysäyt­tää pari­suh­tees­sa molem­pien kehit­ty­mi­sen. Alko­ho­lis­mis­ta tulee raken­ne, jon­ka ympä­ril­le koko per­heen dyna­miik­ka kier­tyy. Se ryt­mit­tää arkea ja ohjai­lee tun­tei­ta. Se mää­rit­tää per­heen ja parin todel­li­suu­den. Tois­taes­saan tapah­tu­mia uudel­leen ja uudel­leen se syn­nyt­tää ehdot­to­man, muut­tu­mat­to­man todel­li­suu­den, johon ei voi vai­kut­taa. Se sai­ras­tut­taa koko per­heen. Sen kaut­ta rii­del­lään ja kaikki(en) ongel­mat näh­dään suh­tees­sa alko­ho­liin. Alko­ho­lis­mi pari­suh­tees­sa on pait­si sai­raus, myös pyr­ki­mys eril­li­syy­teen, yksi­löl­lis­ty­mi­seen, omiin rajoi­hin, etäi­syy­teen. ”Täs­tä aina­kin voin itse päät­tää.”

Joil­tain osil­ta men­nei­syy­den haa­mut aina mää­rit­tä­vät pari­suh­det­ta. Mil­lä taval­la toteu­tan van­hem­pie­ni, iso­van­hem­pie­ni suh­de­kaa­vaa ja suh­det­ta edel­li­siin kump­pa­nei­hi­ni? Mikä asia minul­la on sil­lä taval­la kes­ken, että tois­tan sitä nyt suh­tees­sa­ni? Mitä kehi­tyk­sel­lis­tä teh­tä­vää yri­tän rat­koa? Mihin tar­vit­sen sadis­tis­ta puo­li­soa? Tai alko­ho­lis­tia? Mihin tar­vit­sen omaa masen­nus­ta­ni tai mus­ta­suk­kai­suut­ta­ni? Nämä kysy­myk­set ohjaa­vat yksi­löä koke­maan oman vas­tuun­sa toi­min­nas­taan, tun­teis­taan ja nii­den ilmai­sus­ta. Ne ohjaa­vat yksi­löä pois uhrin ase­mas­ta, sii­tä ettei hän voi tilan­teel­le tai itsel­leen mitään.

Pari­te­ra­pian mer­ki­tys mie­len­ter­vey­den hoi­dos­sa koros­tuu sil­loin, kun pari­suh­teen ongel­mat ovat toi­pu­mi­sen estee­nä. Masen­tu­neen puo­li­so saat­taa masen­tua itse­kin. Masen­tu­neen hen­ki­lön aja­tus­mal­lit tart­tu­vat pari­suh­tees­sa, puo­li­soi­den maa­il­ma värit­tyy samal­la taval­la. On todet­tu, että vaka­va masen­nus tart­tuu myös hoi­toa­lan ihmi­siin (Piik­ki­lä 2012). Pari­suh­tees­sa masen­tu­nee­seen ote­taan etäi­syyt­tä, vetäy­dy­tään. Toi­saal­ta myös masen­tu­nut vetäy­tyy per­heen arjes­ta, suh­tees­ta ja sosi­aa­li­sis­ta kon­tak­teis­ta. Jon­kin ver­ran on ero­ja sen suh­teen, onko masen­tu­nut puo­li­so mies vai nai­nen. Masen­nus­ta koe­taan ja ilmen­ne­tään eri taval­la riip­puen suku­puo­les­ta (Piik­ki­lä 2012). Masen­nus vai­kut­taa molem­pien itsear­vos­tuk­seen. Toi­mi­mat­to­maan pari­suh­tee­seen saa­te­taan rea­goi­da masen­nuk­sel­la. Kodis­ta tulee pahan olon paik­ka. Ilma­pii­ril­lä on mer­ki­tys­tä myös las­ten kehit­ty­mi­sen ja yli­su­ku­pol­vis­ten koke­mus­ten kan­nal­ta. Tut­ki­mus­ten mukaan puo­li­soi­den yhtei­nen pro­ses­si masen­nuk­sen hoi­dos­sa on hyö­dyl­li­nen (Rau­tiai­nen 2010). Pari­suh­det­ta koos­sa pitä­vät voi­mat heik­ke­ne­vät masen­nuk­sen myö­tä molem­mil­la osa­puo­lil­la, ja pari saat­taa pää­tyä eroon.

Tera­peu­til­le oli­si hyvä tapa kysyä tapaa­mi­sen päät­teek­si: olin­ko tei­dän molem­pien puo­lel­la, ymmär­sin­kö molem­pia? Se vas­tuut­taa osa­puo­let vas­taa­maan omas­ta koke­muk­ses­taan sii­tä, miten he koki­vat tera­pian. He voi­vat kil­pail­la tera­peu­tin suo­sios­ta, tai sii­tä, että tule­vat ymmär­re­tyik­si. Nar­sis­ti­ses­ti asen­noi­tu­nut kump­pa­ni yrit­tää mie­lis­tel­lä tera­peut­tia mut­ta on useim­mi­ten kui­ten­kin se enem­män pet­ty­nyt, jos hänen mis­sion­sa ja pää­mää­rän­sä eivät toteu­du. Erään mies­asiak­kaan nar­sis­ti­nen pro­jek­ti yllä­pi­tää suh­det­ta ei toteu­tu­nut pari­te­ra­pias­sa sil­lä taval­la kuin hän toi­voi. Mies ran­kai­si tera­peut­tia jät­tä­mäl­lä vii­mei­sen ker­ran mak­sa­mat­ta. Täl­lai­nen pro­jek­ti voi ilmia­sul­taan olla myös rak­kau­den ja sek­su­aa­li­sen kiin­ty­myk­sen yliam­pu­vaa ilmai­sua, jon­ka poh­jim­mai­nen vies­ti on se, ettei toi­sel­la tai tämän tun­teil­la juu­ri­kaan ole väliä, vain täl­lä val­ta­val­la rak­kau­del­la on mer­ki­tys­tä. Se on mel­kein väki­val­tais­ta.

Mei­dän kes­kei­nen defens­sim­me on näh­dä viko­ja toi­sis­sa ja syy­päi­tä oman itsem­me ulko­puo­lel­la. Tär­kein seli­tyk­sem­me pahoin­voin­nil­lem­me ja pet­ty­myk­sil­lem­me, omil­le reak­tioil­lem­me, aggres­sii­vi­suu­del­le, onnel­lem­me ja valin­noil­lem­me ovat muut ihmi­set. Väi­täm­me, että elä­mäm­me muut­tuu, jos vain tuo toi­nen muut­tuu. Olem­me uhre­ja. Ei ole puo­li­so­si teh­tä­vä teh­dä sinua onnel­li­sek­si. Eikä seu­raa­van puo­li­son. Ihmi­nen, joka kyke­nee vain hyvin niuk­kaan vas­ta­vuo­roi­suu­teen pari­suh­tees­sa, etsii kump­pa­nin, jota hän yrit­tää muut­taa. ”Ole sel­lai­nen kuin tar­vit­sen sinun ole­van.” Muu­tos voi tapah­tua vain sisäl­tä päin, hyväk­sy­mäl­lä oma vas­tuum­me. Jung kir­joit­taa: ”Hel­vet­ti on se, kun ihmi­nen jou­tuu tun­nus­ta­maan, että on täs­sä ja nyt omien valin­to­jen­sa vuok­si” (Jung 2011).

Kes­kei­nen piir­re vaka­vas­ti nar­sis­ti­sel­le ihmi­sel­le on kyvyt­tö­myys rakas­tua, kir­joit­taa Otto Kern­berg artik­ke­lis­saan ”Limi­ta­tions to the capaci­ty to love” (2011). Täl­lai­sen hen­ki­lön on vai­kea luo­da pysy­viä suh­tei­ta, kos­ka hän tun­tee tie­dos­ta­ma­ton­ta kateut­ta kump­pa­ni­aan koh­taan. Nar­sis­ti­sel­ta ihmi­sel­tä puut­tuu ute­liai­suus ja kiin­nos­tus tois­ta koh­taan. Suh­de on enem­män kau­pan­käyn­tiä kuin vuo­ro­vai­ku­tus­ta, ja sitä mää­rit­tää kysy­myk­set sii­tä, kum­pi saa enem­män ‒ hyö­tyä, vapaa-aikaa tai nau­tin­toa. Kern­berg kuvai­lee nar­sis­ti­sen hen­ki­lön rakas­tu­mis­ta las­kel­moin­ti­na, plus­sien ja mii­nus­ten tau­lu­koin­ti­na. Maso­kis­ti­nen hen­ki­lö taas idea­li­soi rakas­tu­mi­sen koh­teen ja kokee mah­dol­li­sen tor­jun­nan romut­ta­van oman arvon­sa. Para­noi­di­nen hen­ki­lö pel­kää tule­van­sa hui­ja­tuk­si ja huo­nos­ti koh­del­luk­si.

Rak­kaus­suh­teen perus­pi­la­rei­na Kern­berg näkee jo edel­lä mai­ni­tun syvän ja aidon kiin­nos­tuk­sen kump­pa­nin elä­män­pro­jek­tia ja tämän sisäis­tä maa­il­maa koh­taan, perus­luot­ta­muk­sen ja kyvyn aitoon anteek­sian­toon. Nöy­ryys ja kii­tol­li­suus toi­sen ole­mas­sao­los­ta kuu­lu­vat myös rak­kaus­suh­tee­seen. Nöy­ryys on sen tun­nus­ta­mis­ta, ettei tule­vai­suus ole minun pää­tet­tä­vis­sä­ni. Jokai­nen rak­kaus­suh­de päät­tyy joko toi­sen kuo­le­maan tai eroon. Aidon rak­kaus­suh­teen mene­tys­tä voi sur­ra ilman syyl­li­syy­den­tun­to­ja, itse­hal­vek­sun­taa tai tur­val­li­suu­den menet­tä­mis­tä.

Sek­su­aa­li­sen kiin­nos­tuk­sen menet­tä­mi­nen pit­kis­sä suh­teis­sa on tyy­pil­li­nen nar­sis­ti­sen pato­lo­gian ilme­ne­mis­muo­to. Kern­berg kir­joit­taa, että aidos­sa rak­kaus­suh­tees­sa toi­sen ruu­miin koke­mi­nen kau­nii­na on pysy­vä rak­kau­den omi­nai­suus, johon eivät vai­ku­ta ikään­ty­mi­nen tai sai­rau­det.

Maso­kis­ti­nen tai nar­sis­ti­nen pato­lo­gia vai­keut­taa rak­kaus­suh­teen toteu­tu­mis­ta. Ne ovat usein ris­ti­rii­to­jen taus­tal­la. Ne rajoit­ta­vat ihmi­sen kykyä aset­tua rak­kaus­suh­tee­seen ja sen täy­si­mää­räis­tä koke­mis­ta. Pari­te­ra­pia voi lisä­tä parin ymmär­rys­tä tie­dos­ta­mat­to­mis­ta, pato­lo­gi­sis­ta raken­teis­ta ja aut­taa sel­viy­ty­mään tuhoi­sis­ta käyt­täy­ty­mis­mal­leis­ta (Kern­berg 2011).

Mie­len­ter­vey­den häi­riöt ovat suu­rim­mak­si osak­si yri­tyk­siä sie­tää sie­tä­mä­tön­tä, koh­da­ta mah­dot­to­mia elä­män­ti­lan­tei­ta ja sel­viy­tyä eri­lai­sis­ta trau­mois­ta, syr­jäy­ty­mi­ses­tä tai epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta. Tera­peut­ti­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa psy­kiat­ri­nen diag­nos­tiik­ka menet­tää mer­ki­tyk­sen­sä. Diag­nos­tiik­kaa tar­vi­taan sai­raa­lao­lois­sa, kun poti­lai­ta jae­taan ryh­miin oirei­den perus­teel­la tai kun mää­ri­tel­lään eri­lai­sia kor­vauk­sia. Johns­to­ne (2014) on esit­tä­nyt, että diag­nos­ti­nen jär­jes­tel­mä voi­tai­siin näis­sä­kin tapauk­sis­sa kor­va­ta for­mu­loin­nil­la, poti­laan ja lää­kä­rin yhtei­ses­ti luo­mal­la tari­nal­la, jon­ka poti­las koki­si omak­seen ja joka ei oli­si lei­maa­va. Tera­peut­ti­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa, oli­pa kysy­mys yksi­lö- tai pari­te­ra­pias­ta, käsi­tel­lään lopul­ta ihmi­sen kär­si­mys­tä ja vai­keut­ta olla vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Mik­si sit­ten täs­sä­kin teks­tis­sä käy­tän diag­nos­tis­ta kiel­tä? Mik­si kir­joi­tan nar­sis­ti­ses­ta pato­lo­gias­ta, kak­si­suun­tai­ses­ta mie­lia­la­häi­riös­tä, epä­va­kaas­ta per­soo­nal­li­suus­häi­riös­tä tai masen­nuk­ses­ta? Ne kuvaa­vat tiet­ty­jä käyt­täy­ty­mis- ja koke­mis­mal­le­ja psy­ko­lo­gian, psy­kiat­rian ja psy­ko­te­ra­pian – sie­lu­tie­tei­den – ken­täs­sä ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la. En kui­ten­kaan ajat­te­le nii­tä sai­rauk­si­na tai pysy­vi­nä, ihmis­tä mää­rit­te­le­vi­nä, omi­nai­suuk­si­na.

Niis­sä pari­suh­teis­sa, jois­sa toi­nen osa­puo­li kär­sii mie­len­ter­vey­den häi­riös­tä ja pari­te­ra­pian ris­ki­nä on huk­kua sen yli­voi­mai­seen läs­nä­oloon, tera­peu­tin on yllä­pi­det­tä­vä kah­ta fokus­ta: toi­saal­ta pitää kes­kit­tyä pari­suh­tee­seen ja toi­saal­ta ongel­maan (Wan­lass 2018). Mie­len­ter­vey­den häi­riön aset­ta­mi­nen osak­si pari­suh­teen dyna­miik­kaa aut­taa paria ymmär­tä­mään perim­mäis­tä proble­ma­tiik­kaa suh­tees­saan ja käsit­te­le­mään psy­kiat­ris­ta kär­si­mys­tä parem­min. Kär­si­mys voi olla niin suur­ta, että parin on vai­kea tar­kas­tel­la suh­det­taan. Sil­loin tera­peu­til­la täy­tyy olla kei­no­ja tar­kas­tel­la sekä suh­det­ta että ongel­maa yhtä aikaa.

Kir­jal­li­suus

Gott­man, John M. & Sil­ver, Nan (1999/2018). The seven principles for making mar­ria­ge work. Lon­too: Orion.

John­son, Susan M. (2002). Emo­tio­nal­ly focused couple the­ra­py with trau­ma sur­vi­vors: Strengt­he­ning attach­ment bonds. New York: Guil­ford Press.

Johns­to­ne, Lucy (2014). A straight-tal­king int­ro­duc­tion to psyc­hiat­ric diag­no­sis. Mon­mouth, UK: PCCS Books.

Jung, Carl Gus­tav (2011). The red book. Liber novus. Toim. Sonu Sham­dan­sa­ni. New York: W.W. Nor­ton & Com­pa­ny.

Kalsched, Donald (1996). The inner world of trau­ma: Arc­he­ty­pal defen­ses of the per­so­nal spi­rit. Hove, UK & New York: Rout­led­ge.

Kalsched, Donald (2013). Trau­ma and the soul: A psyc­ho-spi­ri­tual approach to human deve­lop­ment and its inter­rup­tion. Hove, UK & New York: Rout­led­ge.

Kern­berg, Otto (2011). Limi­ta­tions to the capaci­ty to love. The Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 92, 1501‒1515.

Piik­ki­lä, Eija (2012). Masen­nus pari­suh­tees­sa puo­li­son koke­ma­na. Pro gra­du ‑tut­kiel­ma. Tam­pe­reen yli­opis­to.

Rau­tiai­nen, Eija-Lii­sa (2010). Co-con­struc­tion and col­la­bo­ra­tion in couple the­ra­py for depres­sion. Väi­tös­kir­ja. Jyväs­ky­län yli­opis­ton jul­kai­susar­ja Stu­dies in educa­tion, psyc­ho­lo­gy and social research.

Stern­berg, Robert (1998). Love is a sto­ry: A new theo­ry of rela­tions­hips. New York: Oxford Uni­ver­si­ty Press.

Wan­lass, Jani­ne (2018). But my part­ner “is” the problem: Addres­sing addic­tion, mood disor­ders, and psyc­hiat­ric ill­ness in psyc­hoa­na­ly­tic couple treat­ment. Teok­ses­sa Scharff, David E. & Scharff, Jill S. (toim.), Psyc­hoa­na­ly­tic couple the­ra­py: Foun­da­tions of theo­ry and prac­tice. Hove, UK & New York: Rout­led­ge.

Vir­ta­nen, Har­ri (2012). Nor­jan kunin­gas, Anders Beh­ring Brei­vik: nega­tii­vi­nen indi­vi­du­aa­tio, san­ka­ri­myyt­ti ja psy­ko­paat­ti­nen nar­sis­mi suh­tees­sa äärim­mäi­seen väki­val­taan. Psy­ko­te­ra­pia, 31(4), 365‒376.

Wal­lers­tein, Judith; Lewis Julia & Bla­kes­lee San­dra (2000/2007). Avio­eron perin­tö ‒ Eron lap­set aikui­si­na. Suom. Joel Sam­mal­lah­ti. Hel­sin­ki: The­ra­peia-sää­tiö.