Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 2/2016

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

Artik­ke­lit

 • Eli­na Weis­te: Psy­ko­te­ra­pia­suun­taus­ten ver­tai­le­mi­nen
  PDF-ver­sio
 • Sis­ko Miet­ti­nen & San­na Pik­ku-Pyhäl­tö: Har­ry Pot­te­rin arpi: Syö­pä- ja veri­tau­te­ja sai­ras­ta­vien poi­kien lyhyt­kes­toi­nen kuva­tai­dep­sy­ko­te­ra­pia­ryh­mä
 • Kai­sa Jyrä: Näky­mät­tö­myy­des­tä näky­väk­si: Kuvaus lap­suu­den­ai­kai­sen sek­su­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön salai­suu­den mur­ta­mi­ses­ta aikui­suu­des­sa
 • Sari Ahl­qvist-Björk­roth, Saa­ra Jas­ka­ri, Riik­ka Kor­ja: Vuo­ro­vai­ku­tus­kyl­vyn tera­peut­ti­nen hoi­to­mal­li vah­vis­taa van­hem­man ja lap­sen suh­det­ta

Kir­joi­tuk­sia

 • Tom Meri­lah­ti: Kak­sois­diag­noo­si: Koke­mus­asian­tun­ti­jan puheen­vuo­ro

Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia

 • Marian­ne Ten­sing, Kai­ja Kar­ja­lai­nen, Mai­ja-Lee­na Setä­lä: Lis­te­ning Post 2016

Arvioin­te­ja

 • Mart­ti Tuo­hi­met­sä: Anto­nio Dama­sio, Self comes to mind
  (PDF-ver­sio)

In memo­riam

 • Lei­la Kes­ki-Luo­pa: Lau­ri Rau­ha­la 1914—2016
 • Juha­ni Iha­nus: Lau­ri Rau­ha­la, muis­tois­sa

Kolum­ni

 • Johan­nes Myy­rä: Nyt jaloon kil­paan tera­peut­tiy­rit­tä­jät!
  (PDF-ver­sio)

Leh­den kir­joit­ta­jat