Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Martti Siirala: Skitsofrenian puhuteltavana

Mart­ti Sii­ra­lan käsi­kir­joi­tus ”Näke­mi­ses­tä ja kuu­le­mi­ses­ta jako­mie­li­tau­ti­sen koh­taa­mi­ses­sa” (päi­vät­ty 14.2.1955 Züric­his­sä)

Jako­mie­li­tau­tiin sisäl­ty­vän kär­si­myk­sen luon­ne on eri­koi­nen. Neu­roo­seis­sa asian­omais­ten vali­tus ja avun tar­ve sen­tään kan­tau­tuu ymmär­ret­tä­vä­nä kans­saih­mis­ten kor­viin, vaik­ka sekä sai­raan vali­tus, että useim­mi­ten hänen osak­seen tule­va ymmär­tä­mys eivät tavoi­ta­kaan käyn­nis­sä ole­van krii­sin oleel­lis­ta luon­net­ta ja sisäl­töä. Mut­ta mie­li­sai­rauk­sien pii­ris­sä, esim. jako­mie­li­tau­dis­sa l. skit­so­fre­nias­sa, mie­li­tau­deis­ta kes­kei­sim­mäs­sä, sai­ras­ta­mi­seen kät­key­ty­vä inhi­mil­li­sen hädän mit­ta ja luon­ne on asian­omai­sel­le itsel­leen täy­sin pei­tos­sa ja ympä­ris­töl­le­kin usein aivan arvoi­tuk­sel­li­nen.

Lää­ke­tie­teen­kin osal­ta on täl­lai­sen sai­ras­ta­mi­sen koh­ta­lon his­to­ria var­sin ihmeel­li­nen – mut­ta samal­la myös jako­mie­li­tau­din kär­si­myk­sen luon­tees­ta kuvaa anta­va. Onpa näet jako­mie­li­tau­ti­sen sai­ras­ta­mi­ses­sa sit­ten näh­ty eli­mel­li­nen kes­kus­her­mos­ton sai­raus, sisäe­ri­te­häi­riö, periy­ty­vän sie­lul­li­sen puu­tok­sen ilmen­ty­mi­nen tai lop­pu­tu­los sie­lul­li­sis­ta ris­ti­rii­dois­ta, yhteis­tä on näkö­kul­mien perin­juu­ri­ses­ta eri­lai­suu­des­ta huo­li­mat­ta pyr­ki­nyt ole­maan eräs läh­tö­koh­dan luon­teen kes­kei­nen piir­re: Sai­raan ”mie­let­tö­män” ole­mi­sen ei ole annet­tu pri­mää­ri­ses­ti esiin­tyä täy­den ihmi­syy­den vaa­ti­muk­sin. Sai­ras­ta ei sel­lai­se­naan, pri­mää­ri­ses­ti ole otet­tu ”täy­des­tä” [Mart­ti Sii­ra­lan alle­vii­vauk­set kur­si­voi­tu] hänen rai­voa­mi­ses­saan tai mykis­ty­mi­ses­sään, muit­ten tai itsen­sä syyt­tä­mi­ses­sään, vai­noa­mi­sen, ehkä myr­ky­te­tyk­si jou­tu­mi­sen pel­kää­mi­ses­sään jne. Hänen käyt­täy­ty­mi­sel­tään, meil­le koh­dis­tu­neel­ta, vaik­ka­kin kie­rou­tu­nee­na meil­tä useim­mi­ten ymmär­tä­mät­tä jää­mäl­tä – kans­saih­mi­syy­teen liit­ty­väl­tä vetoo­muk­sel­ta – on pri­mää­ri­ses­ti riis­tet­ty sen ”syyn­ta­kei­suus”. Toi­sin sanoen: Asian­omai­seen on alun perin suh­tau­dut­tu kuin jon­kin muit­ten ihmi­syy­del­le aivan vie­raan sei­kan val­las­sa ole­vaan – hänet on sai­ras­ta­mi­ses­saan käsi­tet­ty ikään kuin kaik­kia muu­toin sito­vas­ta ja yhteen liit­tä­väs­tä mie­lek­kyy­des­tä irron­neek­si. On läh­det­ty sii­tä, että sai­raan ja oman ole­mi­sem­me erot­tai­si toi­sis­taan ker­ta­kaik­ki­nen kui­lu, ja ettem­me välit­tö­mäs­ti lain­kaan siten voi­si hänen kans­saan olla, että ottai­sim­me hänet yhdes­sä­olos­sam­me ”täy­des­tä”.

Mut­ta täten on taval­laan hävi­tet­ty poh­ja tuon sai­rau­den todel­li­sel­ta koh­taa­mi­sel­ta, mikä koh­taa­mi­nen puo­les­taan on oleel­li­sim­man mie­les­sään pitä­vän tut­ki­muk­sen edel­ly­tyk­se­nä. Sil­lä ilmeis­tä on, että esim. jako­mie­li­tau­din ole­mus saat­taa puo­les­taan puhua vain, jos sitä on kan­ta­mas­sa täy­sin vaka­vas­ti, ”täy­des­tä” otta­va inhi­mil­li­sen ymmär­tä­mi­sen val­mius koh­taa­jan tahol­la. Emme­hän voi kuvi­tel­la, että esim. kah­den ihmi­sen välil­le syn­ty­nyt­tä kat­ke­ruut­ta lien­tä­mään pyr­ki­vä voi­si todel­la saa­vut­taa jotain, ellei hän ottai­si molem­pia asian­osai­sia vaka­vas­ti hei­dän syyt­teis­sään ja vaa­ti­muk­sis­saan. Hänen val­las­saan voi­si ken­ties olla saat­taa mah­ti­käs­kyl­lä tuon kat­ke­ruu­den ulko­nai­set ilmauk­set häviä­mään, mut­ta itse sii­hen kät­key­ty­vää inhi­mil­lis­tä taak­kaa hän ei siten pois­tai­si. – Jako­mie­li­tau­tia voi­si­kin ver­ra­ta erääs­sä mie­les­sä tuo­hon kah­den ihmi­sen väli­seen kat­ke­ruu­teen. Jako­mie­li­tau­dis­sa on vain tuo välien mur­tu­mi­nen niin perin­poh­jai­nen, että se vie tuol­ta sai­ras­tu­val­ta ihmi­sel­tä poh­jan ja samal­la tilan­teen tajun. Mut­ta myös toi­sen osa­puo­len, omai­set, myö­hem­min hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan – yleen­sä ympä­röi­vät ihmi­set – tekee alus­sa kuvaa­ma­ni itses­tään­sel­vä­nä omak­sut­tu läh­tö­koh­ta usein kuu­rok­si ja sokeak­si, kyke­ne­mät­tö­mäk­si tuo­ta sai­ras­ta ja hänen sai­ras­ta­mis­taan hedel­mäl­li­ses­ti ymmär­tä­mään. Tuon ihmi­sen sai­ras­ta­mi­seen sisäl­ty­vä inhi­mil­li­nen syy­verk­ko ja hätä pide­tään loi­tol­la – sen väli­tön inhi­mil­li­nen vaa­de tor­ju­taan vie­raa­na, enne­kuin se on keren­nyt arti­ku­loi­tu­maan­kaan. Siten syn­tyy tilan­ne, jos­sa molem­mil­ta osa­puo­lil­ta puut­tuu poh­ja todel­li­sel­le suo­raan ja hänen sai­ras­ta­mi­sen­sa koh­taa­mi­sel­le.

On ilmeis­tä, että jako­mie­li­tau­dis­sa ihmi­sen ole­mi­nen, so. muun muas­sa kas­va­mi­nen ihmis­ten kes­kel­lä osal­li­suu­teen yhtei­ses­tä ravin­nos­ta, kehit­ty­mis­ti­las­ta (Raum), oikeu­des­ta omaan suku­puo­leen, oman eri­kois­laa­dun toteut­ta­mi­seen, yhtei­seen jär­jes­tyk­seen jne. – tämä kaik­ki on sai­raal­la jää­nyt puo­li­tie­hen tai koko­naan toteu­tu­mat­ta. Pal­jon sel­lais­ta, mikä ihmi­sen elä­mään, ihmi­syy­teen ole­muk­sen mukai­ses­ti kuu­luu, on kan­nat­ta­vien edel­ly­tys­ten (ympä­röi­vät ihmi­set, ensin van­hem­mat, sit­ten muut vas­taa­not­ta­ji­na, hei­dän välit­tä­män­sä ilma­pii­ri, perin­teet jne., ”tai­pu­musai­heet” mää­rä­tyn tilan­teen haas­tees­sa ym.) puut­teel­li­suu­des­sa sii­nä vään­ty­nyt ja vähi­tel­len tai ken­ties krii­sin­omai­ses­ti ajau­tu­nut lopul­ta kaa­ok­seen.

On luon­nol­li­ses­ti hyvin rat­kai­se­vaa, min­kä­lai­sek­si kans­saih­mis­ten täl­le kaa­ok­sel­le val­mis­ta­ma koh­taa­mi­nen kul­loin­kin muo­dos­tuu – mm. sai­raa­lan ja lää­kä­rien osal­ta, ts., miten sii­hen sisäl­ty­vää inhi­mil­lis­tä ”Anliegeni’iä” [asi­aa, toi­vo­mus­ta] kuul­laan. Jokin tie­teel­li­nen kaa­va saat­taa olla koh­taa­jal­la välit­tö­mäs­ti kah­leh­ti­mas­sa. Hän ken­ties sijoit­taa poti­laas­saan koh­taa­man­sa ongel­man ja teh­tä­vän heti mie­les­sään joit­ten­kin vaik­ka­pa fysio­lo­gis­ten tai pato­lo­gis-ana­to­mis­ten tee­mo­jen jouk­koon. Tai ken­ties hän koh­taa sai­raas­sa heti­mi­ten sen tai tämän luon­teen­omai­sen käyt­täy­ty­mis­ta­van. Tai ehkä hän pom­mit­taa sai­ras­ta kysy­myk­sil­lä kai­vaak­seen täs­tä jon­kin sie­lu­tie­teel­li­ses­ti ymmär­ret­tä­vän kuvan itsel­leen sai­rau­den kehit­ty­mi­ses­tä. Kai­kes­sa täs­sä on hel­pos­ti tar­jo­na se vaa­ra, ettei jako­mie­li­tau­din kul­loi­nen­kin ”Anlie­gen” pää­se puhu­maan puo­les­taan. Tema­ti­soim­me huo­maa­mat­ta ongel­mam­me, ennen kuin se perus­ti­lan­ne on pääs­syt syn­ty­mään, jos­ta käsin vas­ta eri ongel­mil­la ja pers­pek­tii­veil­lä on oikea paik­kan­sa, teh­tä­vän­sä ja suh­teel­li­suu­ten­sa.

Ilmeis­tä on, että jako­mie­li­tau­din ”todel­li­set kas­vot” näyt­täy­ty­vät vain sai­raan täy­des­sä inhi­mil­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa. N. kym­me­nen vii­me vuo­den aika­na on yhä useam­pia jako­mie­li­tau­ti­sia voi­tu pelas­taa todel­li­seen ihmi­se­nar­voi­seen paran­tu­mi­seen täl­lai­sen koh­taa­mi­sen tie­tä. (Täl­lai­nen­kin koh­taa­mi­nen kul­kee ”psy­ko­te­ra­pian” nimik­keen alla, min­kä puit­tei­siin mah­tuu tie­ten­kin mil­tei mitä vain. Se, että jota­ku­ta on psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­ti hoi­det­tu, ei vie­lä sano asias­ta juu­ri mitään.) Äsket­täin kuu­lin selos­tuk­sen erääs­tä täl­lai­ses­ta paran­tu­mi­seen joh­ta­nees­ta kamp­pai­lus­ta. Poti­las oli hoi­don alkaes­sa 55-vuo­tias ja oli hän viet­tä­nyt 19 vii­me vuot­taan mie­li­sai­raa­lan rau­hat­to­mal­la osas­tol­la. Par­haat mie­huu­ten­sa vuo­det hän oli, kai­kis­ta aikam­me tar­joa­mis­ta hoi­to­kei­nois­ta ja kuu­reis­ta huo­li­mat­ta, rai­vo­ten ja erit­teis­sään kyl­pien elä­nyt epäin­hi­mil­lis­tä, kaa­ok­seen sor­tu­nut­ta ja destruk­tii­vis­ta elä­mää. Yhden lää­kä­rin puo­len­tois­ta vuo­den pon­nis­te­lu­jen jäl­keen – hoi­don kes­täes­sä kes­ki­mää­rin pari tun­tia päi­vit­täin – on tuos­ta kaa­ok­ses­ta sukeu­tu­nut jär­jes­ty­nyt eksis­tens­si – mies on paran­tu­nut elä­mään elä­män­sä ilta­puol­ta oma­na ja ihmi­sen arvoi­se­na.

Tuol­lai­sen, jopa paran­tu­mi­seen saak­ka myö­tä­kan­ta­van koh­taa­mi­sen puit­teis­sa jou­tuu kaik­ki se aivan uuteen valoon, mitä aiem­min on todet­tu nii­nä tai näi­nä mie­li­sai­rau­den, ”vie­rau­den” oirei­na. Eikä ainoas­taan ole näin; ei, vaan koko tuo meil­le vie­ras ja käsit­tä­mä­tön, vään­ty­nyt ole­mi­nen ja käyt­täy­ty­mi­nen tuos­sa koh­taa­mi­ses­sa askel aske­leel­ta arti­ku­loi­tuu. Sitä kuun­nel­taes­sa, sii­tä käsin inhi­mil­li­sen elä­män ”Anliegen’iä” kuro­tel­taes­sa ja odo­tet­taes­sa kehit­ty­vät eri­lai­set ”oireet” ja ilmauk­set asteet­tain koh­ti yhä käsi­tet­tä­väm­piä yhteyk­siä. Sai­raan oma ole­mi­nen saa yhä enem­män inhi­mil­li­siä piir­tei­tä. Mut­ta nuo piir­teet ovat juu­ri noit­ten aiem­pien vään­ty­mien dif­fe­ren­tioi­tu­mi­sia. Tämän dif­fe­ren­tioi­tu­mi­sen, inhi­mil­li­sen muo­don saa­mi­nen taas on vain mah­dol­lis­ta kuul­luk­si tule­mi­sen kas­vuil­mas­sa, joka ilma on kuin aurin­gon­va­lo ja vesi kas­vil­le.

Siis täs­sä näyt­täik­se, ettei mitään ”staat­tis­ta” totuut­ta jako­mie­li­tau­dis­ta ole­kaan – että se esim. oli­si sitä tai tätä tilaa. Tuol­lai­sen kuvan etsi­mi­nen on ollut syvä vää­rin­kä­si­tys – se on ollut putoa­mis­ta pois inhi­mil­li­ses­tä elä­mi­ses­tä, abstra­hoi­mis­ta kans­saih­mi­syy­des­tä, ajau­tu­mis­ta epäin­hi­mil­li­seen läh­tö­koh­taan, ”objek­tii­vi­suu­teen”, joka onkin itse asias­sa saat­ta­nut olla täy­del­lis­tä jako­mie­li­tau­din koh­taa­mat­to­muut­ta. Aidon hoi­to­ko­ke­muk­sen valos­sa näem­me, että ihmi­sen ole­mi­nen esim. jako­mie­li­tau­ti­se­na on jo alun perin, ja ole­muk­sen mukai­ses­ti kans­saih­mi­syyt­tä. Sii­hen, mitä se on, kuu­luu pit­kin mat­kaa, ja myös hoi­ta­van ihmi­sen tai tut­ki­jan koh­dal­la tuon kans­saih­mi­sen ole­mi­nen. Jät­tää­kö hän tai jät­tää­kö yleen­sä ympä­röi­vä maa­il­ma kas­vuil­man tai ravin­non anta­mat­ta vai ei, sii­tä riip­puu nyt se muo­to, jon­ka jako­mie­li­tau­din kas­vot saa­vat. Ja todel­li­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa tuo muo­to näyt­täik­se kaa­ok­ses­ta ihmi­syy­teen kas­va­mi­se­na vai­kean kamp­pai­lun tie­tä.

Edel­lä oli puhet­ta kan­ta­vien edel­ly­tys­ten puut­teel­li­suu­des­ta. Jako­mie­li­tau­tis­ta inhi­mil­li­ses­ti kuun­te­le­maan antau­tu­va jou­tuu­kin kes­kel­le monien mah­tien tii­mel­lys­tä – sisäl­lä ja ulko­na. Poti­laas­sa hän koh­taa vain puo­lit­tais­ta yhtei­seen maa­il­maam­me kas­va­mis­ta, epä­luu­lo­jen ja epä­us­ko­jen kui­lu­ja, kivet­ty­nei­tä vään­ty­miä. Poti­laan koke­mas­ta ”vas­taan­ot­to-his­to­rias­ta” on tul­lut hänen jäh­met­ty­neen elä­män­ku­van­sa taus­ta, jota hän pal­voo ja vihaa kuin epä­ju­ma­laa ja jos­sa hän on van­ki­na. Jot­ta sai­ras voi­si avau­tua, voi­si kye­tä edes jotain uut­ta kuu­le­maan ja sii­hen edes murusen vapau­del­la suh­tau­tu­maan (vapau­del­la epä­ju­ma­la­maa­il­man­sa kaa­vois­ta), tar­vi­taan ali­tuis­ta tais­te­lua, välien­sel­vit­te­lyä tuon epä­ju­ma­lan kans­sa. Usein täs­sä jou­du­taan myös kon­kreet­ti­siin vai­keuk­siin tuon vas­taan­ot­to­maa­il­man edus­ta­jien, esim. van­hem­pien kans­sa. Heil­le saat­taa poti­laan avau­tu­mi­seen päin käy­vä muut­tu­mi­nen olla suu­re­na pahen­nuk­se­na – jou­tu­vat­han sii­nä osat hei­dän omaa maa­il­maan­sa – ken­ties jot­kut hei­dän aivan kes­kei­set ”raken­nus­pi­la­rin­sa” valoon – kun he koh­taa­vat muut­tu­neen omai­sen­sa. Mil­tei usko­ma­ton­ta on, mut­ta sil­ti tot­ta, että var­sin usein omai­set kes­keyt­tä­vät hoi­don ja vie­vät poti­laan paik­kaan, jos­sa hänen kaa­ok­sen­sa on tur­vas­sa kuul­luk­si tule­mi­sel­ta. Mut­ta ei vain omai­sis­sa ole tätä pahe­tu­mis­ta havait­ta­vis­sa. Usein ympä­ris­tö rea­goi tähän suun­taan täs­sä laa­jal­ti­kin, jopa kli­nik­kaa itse­ään myö­ten. Tuo, että joku nyt kuun­te­lee, kun vuo­si­sa­to­ja on kor­vat tukit­tu, että elä­män ”Anlie­gen” ker­too omas­ta tilas­taan kes­kuu­des­sam­me, on meil­le kai­kil­le kova pala. Sitä se myös on tuol­le yhdel­le kuun­te­li­jal­le, joka kai­ken lisäk­si jou­tuu, eikä vähi­ten, kamp­pai­le­maan oman sydä­men­sä kans­sa. Yhtä mit­taa hän jou­tuu kiusauk­seen työn­tää omas­ta itses­tään sai­raan ”vie­rau­teen”, kiel­tää hänel­tä kans­saih­mi­syy­den, kiel­tää sen tai tämän sai­raan menet­te­lyn tai asen­teen ihmi­sel­le mah­dol­li­sek­si – siis erääs­sä mie­les­sä kiel­tää kans­sa­syyl­li­syy­ten­sä (”että minus­sa­kin on sel­lais­ta, joka voi­si tun­tea ja tavoi­tel­la noin”). Hän on ali­tui­seen kiusauk­ses­sa tuo­mi­ta sai­raan­sa, sul­kea hänet sydä­mes­tään. Tuo kans­saih­mi­syy­den sai­raal­ta pidät­tä­mi­nen voi yhtä hyvin tapah­tua kär­si­väl­li­syy­den luhis­tu­mi­se­na kuin pas­sii­vi­se­na sie­tä­mi­se­nä – esim. vaik­ka­pa asioi­hin kurin­omai­sen tart­tu­mi­sen lai­min­lyö­mi­se­nä. Kysy­mys ei suin­kaan ole mis­tään haa­veel­li­ses­ta lem­pey­des­tä tai enke­lin kär­si­väl­li­syy­des­tä vaan päin­vas­toin on niin, että tuo kamp­pai­lu käy­dään koko inhi­mil­li­sen ole­mi­sen spekt­ris­sä. Tuo tais­te­lu tun­tee yhtä hyvin hil­jai­sen ymmär­tä­mi­sen tai hel­lyy­den kuin jyr­kän aito­jen pane­mi­sen kaa­ok­sel­le.

Var­mas­ti­kin olem­me mie­li­sai­rau­den, mut­ta myös yleen­sä sai­rau­den koh­taa­mi­ses­sa aivan uuden aika­kau­den kyn­nyk­sel­lä. Mei­tä vie­dään näky­jen eteen, jot­ka pakot­ta­vat mei­tä koko tähä­nas­tis­ta ihmis­ku­vaam­me tai parem­min­kin sanoen tähä­nas­tis­ta ihmi­se­nä oloam­me uudel­leen tut­kis­te­le­maan. Elä­män sano­man anne­taan täs­sä puhua meil­le uudel­la ja odot­ta­mat­to­mal­la kie­lel­lä. Ja ellem­me ole val­mii­ta luo­pu­maan omak­su­mis­tam­me tie­tä­mi­sen ja omis­ta­mi­sen läh­tö­koh­dis­ta, eivät sil­mäm­me voi avau­tua näke­mään eivät­kä kor­vam­me kuu­le­maan.

Ottei­ta Mart­ti Sii­ra­lan Nik­ki­län sai­raa­las­sa 2.10.1958 pitä­mäs­tä esi­tel­mäs­tä ”Min­kä­lai­sek­si jako­mie­li­tau­ti näyt­täy­tyy psy­ko­te­ra­pias­sa?”

Tera­pia on ihmi­sen hoi­ta­mis­ta. Laa­jim­mal­ti ottaen on kaik­ki mei­dän yhtei­se­lä­mäm­me itsem­me ja toi­nen toi­sem­me hoi­ta­mis­ta, vaik­ka­kin har­voin ehkä sitä täl­tä kan­nal­ta ajat­te­lem­me. [‒ ‒]

Se eri­koisteh­tä­vä, mihin me, tääl­lä nyt läs­nä­ole­vat osal­lis­tum­me mie­li­sai­raan­hoi­dos­sa, on siis samal­la mitä ylei­sin ja poh­jal­taan kaik­kia yhdes­sä kos­ket­ta­va, kaik­kia yhtei­sön jäse­niä poik­keuk­set­ta. Tuo jakau­tu­nei­suus, joka ken­ties on yli­pää­tän­sä jokai­sen ihmi­sen orjuu­den perus­o­le­mus (kun sitä mää­rä­tyl­tä kan­nal­ta kat­so­taan) on saa­nut jot­kut kes­kuu­des­tam­me siten val­taan­sa, ettei­vät he enää voi elää samal­la tavoin muit­ten jou­kos­sa kuin useim­mat muut. Mut­ta sil­ti he jat­ku­vas­ti ovat yhtei­sö­ruu­miin jäse­niä – he elä­vät yhteis­kun­nas­sa tääl­lä kans­sam­me edel­leen­kin. Usein kyl­lä aja­tel­laan, että he – ja taval­laan myös hei­tä hoi­ta­vat ihmi­set – koko täl­lai­nen mie­li­sai­raan­hoi­to­lai­tos oli­si yhteis­kun­nan ulko­puo­lel­la, mut­ta se aja­tus­ta­pa on tuhoi­sa ereh­dys. Sii­nä pyri­tään sälyt­tä­mään tuo jakau­tu­nei­suu­den taak­ka yksin heil­le – so. mie­li­sai­rail­le ja hei­tä hoi­ta­vil­le. Täl­lais­ta ’sijoit­ta­mis­ta’ tapah­tuu – kuten edel­lä tote­sim­me – kai­kil­la elä­män aloil­la. Sen seu­rauk­se­na pyr­kii aina ole­maan kysees­sä ole­van hätä­ti­lan­teen vään­ty­mi­nen ja jäh­met­ty­mi­nen kroo­ni­sek­si. Mais­te­ri [Juha­ni] Hir­vas1 ker­toi eilen psy­koa­na­lyy­sin edis­tä­mi­syh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa, että tääl­lä Nik­ki­läs­sä on syn­ty­mäs­sä oppo­si­tio­ta, vas­tus­tus­hen­keä tuo­ta kroo­ni­suut­ta vas­taan. Ymmär­täi­sin asian niin, että Te tääl­lä pyrit­te irtau­tu­maan tuos­ta vää­räs­tä ’sijoit­ta­mi­ses­ta’ – tuos­ta nimi­la­pus­ta, jon­ka tur­vin koko tuo hätä pyri­tään työn­tä­mään ulos yhtei­sö­ruu­miis­ta, niin kuin hel­pos­ti pyr­kii käy­mään.

Mer­kil­lis­tä on, että myös käsi­te ’psy­ko’-tera­pia usein toi­mii täl­lai­se­na pank­ki­hol­vin luk­ko­na. Kaik­ki­han me olem­me sai­rai­ta, kaik­ki myös osal­li­sia tuo­hon puhut­tuun ’jakau­tu­nei­suu­teen’; kaik­ki siis myös – tah­dom­me­pa tai emme – olem­me taval­la tai toi­sel­la, parem­min tai huo­nom­min, tie­täen tai tie­tä­mät­täm­me, vas­ta­ha­koi­ses­ti tai vapaa­eh­toi­ses­ti hoi­ta­mas­sa tätä sai­raut­tam­me itses­säm­me ja toi­nen toi­ses­sam­me. Tähän hoi­ta­mi­seen kuu­lu­vat mukaan siis aina sai­ras, hänen omai­sen­sa, ystä­vän­sä ja viha­mie­hen­sä, jär­jes­tys­val­ta, lain­sää­tä­jät jne. – siis koko yhtei­sö – eikä vain sai­raan­hoi­ta­jat, mie­li­sai­raan­hoi­ta­jat, lää­kä­rit, sii­voo­jat ja muu lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­ta sekä sosi­aa­li­sen huol­lon työn­te­ki­jät. Ja hoi­to­lai­tok­ses­sa tätä hoi­ta­mis­ta on yhtä­lail­la talou­den ja hal­lin­non teh­tä­vis­sä olo, sii­vous, raken­nus­työt, ruu­an­lait­to, vuo­teit­ten teko, ruis­keit­ten anto, ojen­nus, kiel­to, kehoi­tus, kes­kus­te­lu, kyl­vet­tä­mi­nen, eris­tä­mi­nen, ryh­mäs­sä olo jne. Taval­lan­sa kaik­ki tämä on myös sitä ’psyko’-terapiaa – sikä­li että sii­nä ovat ihmi­set ihmis­ten kans­sa saman yhtei­sen taa­kan alla. Ja tuo ihmi­nen on ’sie­lu-ihmi­nen’ elik­kä ihmi­nen, joka on Luo­jan­sa luo­ma, ker­ta­kaik­ki­nen, kor­vaa­ma­ton, riip­pu­mat­ta eri­kois­laa­dus­taan, älys­tään, moraa­lis­taan, saa­vu­tuk­sis­taan, posi­tii­vi­suu­des­taan tai nega­tii­vi­suu­des­taan iän­kaik­ki­suu­teen luo­tu ihmi­nen, yhtei­sö­ruu­miim­me jäsen, jol­la var­mas­ti on jokin teh­tä­vä sii­nä ruu­miis­sa, oli hän mil­lai­nen hyvän­sä. Hän on poh­jim­mil­taan samal­la tavoin orja kuin me kaik­ki – ja myös samal­la tavoin kut­sut­tu elä­mään, kamp­pai­le­maan ja vapau­tu­maan – samoin oikeuk­sin, tar­pein ja vel­vol­li­suuk­sin kuin kuka hyvän­sä toi­nen. Hänen hoi­ta­mi­sen­sa on sik­si ’psyko’-terapiaa. Jos otam­me tuon sanan ’psy­ko­te­ra­pia’ ahtaam­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä, niin se ei sil­loin­kaan ole sitä, mik­si se niin usein ennen muu­ta kuvi­tel­laan, nimit­täin ’somaat­ti­sen, ruu­miil­li­sen’ tera­pian vas­ta­koh­ta. Sil­lä äsken­hän juu­ri tote­sim­me, että kyl­vyt, ruis­keet, eris­tyk­seen vie­mi­nen, syöt­tä­mi­nen jne. kaik­ki ovat psy­ko­te­ra­pi­aa. Tääl­lä Nik­ki­läs­sä täl­lä het­kel­lä sana ’psy­ko­te­ra­pia’ ehkä mer­kit­see jon­kun koh­dal­la vaik­ka­pa sitä, että hänet pitää vie­dä sii­hen huo­nee­seen, jon­ne mui­ta­kin kokoon­tuu yhdes­sä mais­te­ri Hir­vak­sen tai jon­kun muun kans­sa. Tuo sana ei ole muu­ta kuin tien­viit­ta mää­rä­tyn­lai­seen tilan­tee­seen. Tuo tilan­ne on taas eli­mel­li­nen osa sitä teh­tä­vää, jos­sa eroi­tuk­set­ta kaik­ki olem­me muka­na. Kaik­ki­han olem­me täs­sä, kukin teh­tä­väs­säm­me, pane­mas­sa panos­tam­me sii­hen, että hoi­toom­me usko­tut sai­raat ihmi­set para­ni­si­vat, s.o. että he löy­täi­si­vät tien hedel­mäl­li­seen kamp­pai­luun vai­van­sa kans­sa, että he sii­nä, yhdes­sä mei­dän kans­sam­me kamp­pail­les­saan kas­vai­si­vat ja kyp­syi­si­vät sekä löy­täi­si­vät onnel­li­sem­pi­na ja täy­dem­pi­nä ihmi­si­nä paik­kan­sa yhtei­ses­sä ruu­miis­sam­me. Samal­la tais­te­lum­me kos­kee sitä, että me löy­täi­sim­me paik­kam­me hei­hin näh­den ja että se elä­mä, mikä vie­lä on hau­dat­tu­na, vään­ty­nee­nä ja elä­mät­tö­mä­nä välil­läm­me – pää­si­si keh­key­ty­mään kes­kel­läm­me.

Kun vii­me vuo­si­na on ruvet­tu puhu­maan sii­tä uudes­ta suun­nas­ta, jon­ka kan­nat­ta­jat hoi­ta­vat mie­li­sai­rai­ta­kin psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­ti, pel­kään, että tämä puhe joh­taa hel­pos­ti mei­dät har­haan. Se tekee nimit­täin täs­tä tilan­tees­ta, jos­sa kaik­ki yhdes­sä olem­me, erään ryh­mä­kun­nan suun­nan ja eri­kois­asian. Eikö ole pikem­min­kin niin, että eri puo­lil­la maa­il­maa nyt vähi­tel­len ollaan herää­mäs­sä, tapah­tui­pa se sit­ten tuon tai tämän nimik­keen alla; herää­mäs­sä sii­hen, että mie­li­sai­raus ei ole­kaan mitään sel­lais­ta, joka eroit­tai­si tie­tyt ihmi­set lopul­li­ses­ti toi­sis­ta – ettei se ole­kaan sel­lais­ta jos­sa emme voi­si olla sai­rait­tem­me muka­na myö­täe­lä­mäs­sä ja kamp­pai­le­mas­sa hei­dän kans­saan ihmi­si­nä? Tie tähän uuteen herää­mi­seen tosin on kul­ke­nut oleel­li­sil­ta osil­taan hyvin mää­rä­tyn­lai­sel­ta ja spe­si­aa­li­sel­ta näyt­tä­vän kehi­tyk­sen kaut­ta, nimit­täin Freud’in psy­koa­na­lyy­sis­tä käsin. Mut­ta jos rii­sum­me sen, nimit­täin psy­koa­na­lyy­sin, niis­tä vaat­teis­ta, joi­hin se syn­tyes­sään jou­tui pukeu­tu­maan, tie­teel­li­sen, bio­lo­gis-psy­ko­lo­gi­sen teo­rian puvus­ta, näyt­täy­tyy meil­le sen perus­o­le­muk­sek­si kai­ke­ti tien löy­ty­mi­nen sai­rait­ten ihmis­ten välil­le – nimit­täin poti­laan ja hän­tä hoi­ta­van välil­le. Sai­rau­den ja nimen­omai­ses­ti her­mo­sai­rau­den tai mie­li­sai­rau­den koh­taa­mi­nen oli sii­hen asti­sen lää­ke­tie­teen ole­mas­sao­lon aika­na tapah­tu­nut ensi sijas­sa niis­sä mer­keis­sä, että sai­raus oli kuin inhi­mil­li­ses­ti vie­ras, ’pois-hoi­det­ta­va’ asia, joka ei kos­ket­ta­nut asian­osai­sis­sa mui­ta inhi­mil­li­siä puo­lia kuin poti­laas­sa epä­kun­toon jou­tu­neen koneen ja hoi­ta­vas­sa kor­jausin­si­nöö­rin. Freud’in oli sal­lit­tu oppia koke­maan sai­raan­sa niin tuo­rees­ti, että hänen poti­lait­ten­sa sai­raus koh­ta­si hänet laa­jem­mis­sa inhi­mil­li­sis­sä yhteyk­sis­sä – yhteyk­sis­sä, jois­sa kaik­ki muu­kin inhi­mil­li­nen elä­mä ja yhtei­se­lä­mä tapah­tuu. Tosin hän – Freud – pysyi itse vie­lä aika­kau­ten­sa lap­se­na sii­nä, että hän kir­joit­ti ja puhui täs­tä koke­muk­ses­taan ’sie­lun koneis­ton’ tapah­tu­mi­na. Mut­ta se läh­de, jol­le hän oli löy­tä­nyt, oli niin ylei­sin­hi­mil­li­nen, että sen vir­taa­mi­nen on vähi­tel­len mur­ta­nut padon toi­sen­sa jäl­keen. Freud itse vie­lä oli rajoit­ta­nut oppin­sa ja hoi­to­me­ne­tel­män­sä pää­asias­sa ns. neu­roo­sei­hin, mut­ta vähi­tel­len alet­tiin myös ns. ruu­miil­lis­ta sai­ras­ta­mis­ta kokea ja ymmär­tää samal­la perus­ta­val­la – ja vähi­tel­len on myös mie­li­sai­raus jou­tu­nut avaa­maan oven­sa. Mut­ta samal­la on myös käy­nyt yhä ilmei­sem­mäk­si, että kysy­mys ei ole vain jon­kin hoi­to­me­ne­tel­män, psy­ko­te­ra­pian taik­ka psy­koa­na­lyy­sin löy­ty­mi­ses­tä entis­ten – vaik­ka­pa lää­ke- ja shok­ki­hoi­to­jen rin­nal­le – ei, vaan koko sai­ras­ta­mi­sen ole­mus on alka­nut näyt­täy­tyä aivan toi­sen­lai­ses­sa valos­sa.

[Koneel­la kir­joi­te­tun esi­tel­män­sä jäl­keen Sii­ra­la on kir­joit­ta­nut käsin seu­raa­van lisäyk­sen.] Jako­mie­li­tau­ti näyt­täy­tyy siis – inhi­mil­li­ses­ti koh­dat­tu­na mei­tä kaik­kia kou­rai­se­vak­si ja kos­ket­ta­vak­si hädäk­si, jos­sa uskol­li­ses­ti kamp­pail­len pää­sem­me osal­li­sik­si uudes­ta elä­mäs­tä kes­kuu­des­sam­me, toi­vos­ta ja ilos­ta.

Viit­teet

1Juhani Hir­vas (1933–2004) toi­mi Nik­ki­län sai­raa­lan psy­ko­lo­gi­na 1953–1962, yksi­tyi­se­nä psy­koa­na­lyy­tik­ko­na ja psy­ko­lo­gian apu­lais­pro­fes­so­ri­na Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa 1973–1976. Hänen väi­tös­kir­jan­sa Iden­ti­ty and men­tal ill­ness: a stu­dy on the inte­rac­tion between the men­tal­ly ill and their envi­ron­ment (Hel­sin­gin yli­opis­to; Tran­sac­tions of the Wes­ter­marck Socie­ty, 12, 1966), jos­sa tut­kit­tiin 60 suo­ma­lai­sen sai­raa­la­po­ti­laan iden­ti­teet­tiä, oli saa­nut täy­den rahoi­tuk­sen, moraa­li­sen tuen ja roh­kai­sun Human Eco­lo­gy Fun­dil­ta (Hir­vak­sen väi­tös­kir­jan esi­pu­he). Myö­hem­min jul­kais­tu­jen arkis­to­tie­to­jen mukaan Yhdys­val­tain kes­kus­tie­dus­te­lu­pal­ve­lu CIA rahoit­ti kysei­sen väi­tös­kir­jan, joka liit­tyi kyl­män sodan aikai­seen MKUlt­ra-ohjel­maan ja sen mie­len­hal­lin­taa tut­ki­nei­siin pro­jek­tei­hin (Pet­ri Jääs­ke­läi­nen, ”Näin CIA rahoit­ti suo­ma­lais­tut­ki­joi­ta kyl­män sodan aika­na – halusi sel­vit­tää ihmis­mie­len toi­min­taa ja ääri­liik­kei­tä”, Seu­ra, 12.4.2019/päivitetty 13.8.2019).