Kirjoittajat

Hel­jä Anias
psy­ko­lo­gi ja vaa­ti­van eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti.

Lee­na-Maria Blin­nik­ka
valt.lis., psy­ko­lo­gi LP, yksilö‑, per­he- ja ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peut­ti VET, eri­tyis­pä­te­vyys lap­si- ja nuo­ri­sop­sy­ko­te­ra­pias­sa.

Anna Col­lan­der
psy­ko­lo­gi, psy­koa­na­lyy­tik­ko.

Hen­rik Enc­kell
LT, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko.

Ella Hon­ka­nen
psy­ko­lo­gi, psy­koa­na­lyy­tik­ko.

Har­ri Hyyp­pä
met­sä­ti­lal­li­nen, etni­nen kou­lu­tusa­na­lyy­tik­ko ja filo­so­fi­nen prak­tik­ko.
www.od1.fi

Sami Kivik­ko­kan­gas
eri­koisp­sy­ko­lo­gi (PsL), kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va.

Esko Kle­me­lä
TM, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko (The­ra­peia-sää­tiö), kou­lu­tus­ryh­mäp­sy­koa­na­lyy­tik­ko (Srpt).

Ant­to Luh­ta­vaa­ra
psy­ko­lo­gi (PsM), sosio­lo­gi (VTM), kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti.

Mar­ja Lind­qvist
kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko.

Mir­ja Malm­berg
PsT, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko (IFPS).

Johan­nes Myy­rä
PsL, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko.

Lee­na Pylk­kä­nen
psy­ko­lo­gi, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko.

Mer­vi Ran­ta
PsL, neu­rop­sy­ko­lo­gian eri­koisp­sy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti ET, kuva­tai­dep­sy­ko­te­ra­peut­ti.

Vesa Tal­vi­tie
PsT, työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi.

Mart­ti Tuo­hi­met­sä
psy­kiat­ri, psy­koa­na­lyy­tik­ko.

Jari Wahl­ström
PsT, klii­ni­sen psy­ko­lo­gian ja psy­ko­te­ra­pian eme­ri­tus­pro­fes­so­ri (Jyväs­ky­län yli­pis­to).