Elina Marttinen & Jarl Wahlström: Mentalisaatioteorian näkökulma narsismin problematiikkaan ja sijoittamiskohteena olemiseen

Nar­sis­min proble­ma­tiik­ka ilme­nee koros­tu­nee­na itse­tun­non kohot­ta­mis­pyr­ki­myk­se­nä, pyr­ki­myk­se­nä kokea itse­riit­toi­suut­ta ja ei-tar­­vit­­se­­vuut­­ta, sekä itseen ja toi­seen koh­dis­tu­va­na rai­vo­na ja mitä­töin­ti­nä. Men­ta­li­saa­tio on ihmi­sen kykyä havai­ta mie­len­si­säi­ses­ti käyt­täy­ty­mi­sen ole­van yhtey­des­sä inten­tio­naa­li­siin mie­len­ti­loi­hin. Men­ta­li­saa­tio­teo­ri­aan poh­jau­tu­van hoi­to­mal­lin mukaan nar­sis­min proble­ma­tiik­ka ilme­nee kiin­ty­mys­suh­tees­sa men­ta­li­saa­tion esty­mi­se­nä, esi­men­ta­li­soi­vien koke­mi­sen tapo­jen esiin­tu­lo­na ja jat­ku­va­na pai­nee­na sijoit­taa nar­sis­ti­nen alien self itsen ulko­puo­lel­le. Alien sel­fin … Jat­ka artik­ke­lin Eli­na Mart­ti­nen & Jarl Wahl­ström: Men­ta­li­saa­tio­teo­rian näkö­kul­ma nar­sis­min proble­ma­tiik­kaan ja sijoit­ta­mis­koh­tee­na ole­mi­seen luke­mis­ta