Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Teija Nissinen: Kysy neuropsykoanalyysista: Mark Solmsin Q&A webinaarit

On sun­nun­tai-ilta hel­mi­kuun lopul­la. Lai­tan pyyk­ki­ko­neen pääl­le ja hiuk­set kiin­ni – pian alkaa kah­den tun­nin webi­naa­ri, jos­sa osal­lis­tu­jat saa­vat kysyä neu­rop­sy­koa­na­lyy­sin ura­nuur­ta­jal­ta Mark Solm­sil­ta mitä vain teo­rias­ta, klii­ni­ses­tä työs­ken­te­lys­tä tai hänen tut­ki­muk­sis­taan. Jou­lu­kuus­sa 2020 oli ollut ensim­mäi­nen kyse­ly­tun­ti, jon­ka lopus­sa pää­tet­tiin pitää toi­nen saman­lai­nen pari kuu­kaut­ta myö­hem­min.

Las­ken ener­gia­juo­man lipas­ton reu­nal­le ja avaan Zoom-lin­kin muu­ta­ma minuut­ti ennen viral­lis­ta alkua. Lin­joil­ta kuu­luu Solm­sin hyvän­tuu­lis­ta rupat­te­lua oidi­pus­komplek­sis­ta kir­joit­ta­mas­taan artik­ke­lis­ta, jon­ka lupaa lähet­tää säh­kö­pos­tit­se. Tun­nen jäl­leen vir­kis­ty­vä­ni ilman töl­ki­tet­tyä piris­tet­tä­kin – video­vä­lit­tei­syy­des­tä huo­li­mat­ta tun­nel­ma oli ollut väli­tön ja innos­ta­va heti ensim­mäi­sen ker­ran alus­ta alkaen.

Kel­lo näyt­tää tasan 19:00, ja Neu­rop­sy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa yhdis­tyk­ses­sä (The Neu­rop­syc­hoa­na­ly­sis Associa­tion, NPSA) aktii­vi­ses­ti toi­mi­va psy­koa­na­lyy­tik­ko Mag­gie Zell­ner New Yor­kis­ta avaa illan. Osal­lis­tu­jia on yli 30 lähes tusi­nas­ta eri maas­ta. Suo­mes­ta käsin olen Ete­lä-Afri­kas­sa asu­van Solm­sin kans­sa samal­la aika­vyö­hyk­keel­lä, mut­ta San Franciscos­sa syö­tiin sun­nun­tai­aa­miais­ta, ja Austra­lias­sa työ­viik­ko alkoi klo 04:00 aamu­luen­nol­la.

Jot­kut osal­lis­tu­jis­ta oli­vat olleet jo Solm­sin Cli­nical Works­hop ‑ses­siois­sa, mut­ta monet minun lail­la­ni tuli­vat vas­ta nyt mukaan. ”Kuten tie­dät­te, en tule pitä­mään luen­toa,” Solms aloit­taa puheen­vuo­ron­sa. ”Emme tie­dä, mitä illan aika­na tapah­tuu ja mitä kysy­tään – ja se täs­sä onkin haus­kaa.” Nyök­kään pon­nek­kaas­ti kame­ral­le. Vaik­ka ses­siois­sa on kysy­mys-vas­taus-struk­tuu­ri, juu­ri vapaa­muo­toi­suu­den joh­dos­ta sii­nä on samaa kuin tera­pia­ses­siois­sa­kin. Eri ilta­na eri ihmis­ten kans­sa se oli­si muo­tou­tu­nut toi­sen­lai­sek­si. Solm­sin tapa opet­taa on lin­kit­tä­vä ja asso­sia­tii­vi­nen; hän vas­taa kat­ta­vas­ti yhdis­täen ker­to­man­sa aiem­piin kysy­myk­siin. Kah­den tun­nin aika­na kes­kit­ty­mis­ky­ky­ni on täs­tä syys­tä koe­tuk­sel­la, mut­ta teo­rian avaa­mi­nen hie­man eri kul­mil­ta tamp­paa ymmär­rys­tä­ni neu­rop­sy­koa­na­lyy­sin perus­teis­ta tii­viik­si poh­jak­si pikai­sen yli­len­non sijaan.

Ennen kuin vedän yhteen sen, mitä nel­jän tun­nin eloi­san ja moni­puo­li­sen kes­kus­te­lun aika­na ehdim­me käy­mään läpi, poh­jus­tan lyhyes­ti neu­rop­sy­koa­na­lyy­sin taus­taa. Mark Solms on ensi­si­jai­sel­ta kou­lu­tuk­sel­taan neu­rop­sy­ko­lo­gi, joka val­mis­tui Anna Freud Cen­te­ris­tä psy­koa­na­lyy­ti­kok­si ja joka perus­ti 1990-luvul­la neu­rop­sy­koa­na­lyy­sik­si kut­su­tun suun­tauk­sen. Se poh­jau­tuu eri­tyi­ses­ti neu­ro­tie­tei­li­jä Jaak Pank­sep­pin affek­ti­tut­ki­muk­sil­le, jot­ka selit­tä­vät ihmi­sen psyy­ken raken­net­ta ja taus­tal­la ole­vaa viet­ti­maa­il­maa. ”Neu­rop­sy­koa­na­lyy­si on nyt kehit­ty­nyt pis­tee­seen, jos­sa voim­me päi­vit­tää Freu­din teo­rioi­ta ja laa­jen­taa ymmär­rys­täm­me sel­lai­siin­kin aihei­siin kuin uskon­to, tai­de ja tie­toi­suu­den syn­ty.”

Irral­li­se­na tämä lai­naus voi kuu­los­taa mah­ti­pon­ti­sel­le ja kir­voit­taa jopa tuhah­duk­sen. Ken­ties tätä enna­koi­den Solms tois­tu­vas­ti tote­aa ole­van­sa freu­di­lai­nen muis­tut­taen, että Freud itse oli vuo­sia neu­ro­tie­tei­li­jä ennen kuin tote­si aikan­sa tie­teel­lis­ten meto­dien ole­van vie­lä kyke­ne­mät­tö­miä koh­taa­maan aivo­jen aset­ta­maa haas­tet­ta. Neu­ro­tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­tä­vät mene­tel­mät ovat­kin kehit­ty­neet hui­mas­ti 1990-luvul­ta alkaen ja var­sin­kin kulu­neen vuo­si­kym­me­nen aika­na. Esi­mer­kik­si nyky­ään vas­ta­syn­ty­neen aivo­ja pys­ty­tään seu­raa­maan koto­na tämän olles­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ympä­ris­tön­sä kans­sa sii­nä mis­sä aiem­min vaa­vi oli tuu­pat­ta­va tut­ki­mus­lai­tok­sen tuu­biin.

Solm­sil­le nämä edis­ty­sas­ke­leet mer­kit­se­vät aina­kin kol­mea asi­aa. Hän toh­tii väit­tää, että Freud oli­si ollut kehi­tyk­sen suun­nas­ta vain tyy­ty­väi­nen – tätä het­keä Freud oli Solm­sin mukaan ennus­ta­nut­kin tule­vak­si. Toi­sin sanoen aika­naan Freu­dil­le psy­ko­lo­gi­nen tulo­kul­ma ihmis­mie­len tut­ki­mi­ses­sa oli ollut huo­mat­ta­vas­ti luo­tet­ta­vam­pi kuin tie­teel­li­nen. Tilan­ne on nyt tasa­pai­not­tu­nut sii­nä mää­rin, että neu­ro­tie­tei­den löy­dök­siä voi hyö­dyn­tää sekä psy­koa­na­lyyt­ti­sen teo­rian kehit­tä­mi­ses­sä ja vah­vis­ta­mi­ses­sa että aikan­sa elä­nei­den rön­sy­jen kar­si­mi­ses­sa.

Alus­sa oli affek­ti

Käsit­teet jäsen­tä­vät ja täs­men­tä­vät ajat­te­lua, mut­ta abstrak­tin luon­teen­sa vuok­si voi­vat aiheut­taa myös vää­rin­kä­si­tyk­siä. Neu­ro­tie­tei­tä ja psy­koa­na­lyy­siä yhteen­so­vi­tet­taes­sa tämä pitää myös paik­kan­sa. Niin­pä on syy­tä pitää mie­les­sä, että eten­kin ter­me­jä ”affek­ti”, ”emoo­tio” ja ”tun­ne” käy­te­tään välil­lä syno­nyy­mei­nä ja toi­si­naan taas hyvin­kin spe­si­fei­nä ja toi­sis­taan eroa­vi­na ilmauk­si­na.

Neu­rop­sy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa ajat­te­lus­sa kai­ken taus­tal­la on affek­ti – se on tie­toi­suu­den vält­tä­mä­tön kivi­jal­ka. Kos­ka affek­ti on silk­kaa tie­toi­suut­ta sen perus­ta­vim­mas­sa muo­dos­saan, ei ole miel­tä puhua ”tie­dos­ta­mat­to­mis­ta tun­teis­ta”. Solms tote­aa­kin, että kog­ni­tiom­me – min­kä perin­tei­ses­ti olem­me aja­tel­leet ole­van inhi­mil­li­sen tie­toi­suu­den todis­te – on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin tie­dos­ta­ma­ton­ta.

Ja niin sen kuu­luu­kin olla – orga­nis­min sula­van ja ener­gi­aa sääs­tä­vän elon kan­nal­ta on mie­le­käs­tä auto­ma­ti­soi­da suu­rin osa pää­kop­pam­me toi­min­nas­ta. Aivo­kuo­ri koo­daa sään­nön­mu­kai­suuk­sia koke­mam­me perus­teel­la, ja nii­den poh­jal­ta hip­po­kam­pus luo muis­to­ja tule­vas­ta, jota ei ole vie­lä tapah­tu­nut. Psyyk­ki­siä pul­mia tulee, kun nämä auto­ma­ti­soi­dut pro­ses­sit ja ennak­ko-ole­tuk­set eivät vas­taa affek­tei­na ilme­ne­viin tar­pei­siim­me. Bio­lo­gi­aa ver­tai­lu­koh­ta­na käyt­täen voi­si sanoa, että mikä­li minul­la on näl­kä ja juon lasil­li­sen vet­tä, saa­tan kyl­lä sekä pitää janon loi­tol­la että het­kek­si hel­pot­taa näl­käi­syyt­tä, mut­tei nälän­tun­teen taka­na ole­va tar­ve katoa min­ne­kään.

Solms mää­rit­tää­kin vie­tin juu­ri­kin syn­nyn­näi­sek­si tar­peek­si. Se on fysio­lo­gi­aan poh­jau­tu­va vaa­ti­mus, jon­ka tyy­dyt­tä­mi­sek­si meil­lä on jouk­ko sisä­syn­tyi­siä vais­to­ja. Vais­tot ovat ensim­mäi­siä ennak­ko-ole­tuk­siam­me sii­tä, miten viet­ti­tar­pei­ta tuli­si tyy­dyt­tää, mut­ta ne ovat ste­reo­tyyp­pi­siä ja jäyk­kiä var­sin­kin nyky­maa­il­man moni­mut­kai­suu­den kan­nal­ta. Kun vie­lä otam­me lukuun, että homo sapien­sia ei ohjaa yksi tai edes kak­si viet­tiä, vaan seit­se­män – joil­la jokai­sel­la on omat vais­ton­sa – niin sisäi­nen kuin ulkoi­nen­kin ris­ti­aal­lok­ko on vää­jää­mät­tä eksis­tens­sim­me perus­ta, ei sivu­tuo­te.

Aika top­puu­tel­la itseä­ni. Kir­joi­tin, että viet­te­jä on seit­se­män, ja näin Solms opet­taa­kin. Hän kui­ten­kin myös lisää, että tämä on tämän­het­ki­nen käsi­tys ja luku perus­tuu usei­den eri tut­ki­joi­den tut­ki­muk­siin. Mää­rä voi kui­ten­kin muut­tua sitä mukaa, kun kuvan­ta­mis­me­ne­tel­mät kehit­ty­vät ja tie­to lisään­tyy. Oli­pa viet­tiem­me mää­rä mikä tahan­sa, kaik­kien yti­mes­sä on kui­ten­kin aivo­run­gos­sa sijait­se­va PAG (engl. periaque­duc­tal gray). Tämä pie­nen pavun kokoi­nen nyke­rö löy­tyy niin Nobe­lil­la pal­ki­tul­ta nerol­ta kuin ötö­kän kie­lel­lä suu­hun­sa lipai­se­val­ta lis­kol­ta­kin. PAG:lla on monia teh­tä­viä liit­tyen muun muas­sa kivun koke­muk­seen ja veren­pai­neen sää­te­lyyn. Solm­sin mukaan PAG suo­rit­taa ais­tie­li­mis­tä ja kehos­ta tule­vien ärsyk­kei­den prio­ri­soin­tia. Val­tao­san orga­nis­min homeos­taat­ti­sen (var­sin­kin bio­lo­gi­sen) tasa­pai­non yllä­pi­tä­mi­ses­tä hoi­ta­vat reflek­sit ja auto­ma­ti­soin­ti, jois­ta emme usein­kaan ole tie­toi­sia. Mut­ta kos­ka sisäi­set ja ulkoi­set olo­suh­teet muut­tu­vat jat­ku­vas­ti, osa tar­peis­ta on syy­tä kokea tun­tei­na tie­toi­suu­des­sa. Mitä tie­toi­sem­pi yksi­lö on tun­teis­taan, sitä hel­pom­pi hänen on löy­tää ade­kvaat­ti tyy­dy­tys tar­peel­leen. Lasil­li­sen vet­tä sijaan syön her­kul­li­sen lei­vän. Toi­sin sanoen mikä­li auto­maa­tio tai reflek­sit eivät kyke­ne pitä­mään yllä orga­nis­min emo­tio­naa­lis­ta homeos­taa­sia, yksi­lön on ryh­dyt­tä­vä psyyk­ki­seen työ­hön löy­tääk­seen parem­man rat­kai­sun affek­ti­poh­jai­sil­le tar­peil­leen.

Niin Solm­sil­le kuin affek­ti­tut­ki­joil­le laa­jem­min­kin on tyy­pil­lis­tä mää­rit­tää ”homeos­taa­si” dynaa­mi­se­na ennem­min kuin mil­lään muo­toa pysy­vä­nä – saa­ti rau­han – tila­na. Tämä tulee eri­tyi­sen hyvin ymmär­ret­tä­väk­si, kun muis­tam­me viet­te­jä­kin ole­van jo seit­se­män kap­pa­let­ta. Kuta­kin näis­tä voi aja­tel­la mit­ta­ri­na, jos­sa tyy­dy­tyk­sen tila tavoi­te­taan vii­sa­rin osoit­taes­sa ylös. Mikä­li vii­sa­ri osoit­taa jom­mal­le­kum­mal­le sivul­le, tar­pee­ni kan­nal­ta jotain on lii­kaa tai lii­an vähän. Jos pale­len, sau­na läm­mit­tää minut opti­maa­liin oloon, kun­nes tus­kai­len jo kuu­muut­ta. Nir­va­na­pe­ri­aa­te onkin yksi Solm­sin kri­tii­kin koh­teis­ta. Sii­nä mis­sä Solm­sin kuvauk­sen mukaan Freud hah­mot­ti tyy­dy­tyk­sen ole­van line­aa­ri­nen jat­ku­mo – mitä enem­män, sitä parem­pi – mit­ta­ria­na­lo­gial­la nir­va­na oli­si­kin tila, jos­sa tar­ve on tyy­dy­tet­ty eikä toi­min­taa vaa­ti­vaa tun­net­ta enää sik­si ole. Kun en pale­le tai ole kuu­mis­sa­ni, keho­ni läm­pö­ti­lan tie­dos­ta­mi­nen kato­aa tie­toi­ses­ta koke­muk­ses­ta­ni. Mut­ta psyyk­ki­nen elä­mä on har­voin yhtä suo­ra­vii­vais­ta kuin fysio­lo­gis­ten tar­pei­dem­me tyy­dy­tys – seit­se­män emo­tio­naa­lis­ta viet­tiä vaa­tei­neen, ris­ti­rii­toi­neen ja defens­sei­neen on kuin kis­sa­lau­maa pai­men­tai­si. Tämän tai­don oppi­mi­seen ei usein­kaan ihmi­si­kä edes rii­tä.

Seit­se­män viet­tiä

Pank­sep­pia mukail­len Solms kir­joit­taa vie­tit isoil­la kir­jai­mil­la koros­taak­seen nii­den neu­raa­lis­ta poh­jaa pel­kän ilme­ne­mis­ta­van kuvaa­mi­sen sijaan. Haes­ke­lu tai pyr­ki­mi­nen (SEEKING) on dopa­mii­ni­jär­jes­tel­mä, jon­ka yliak­tii­vi­suus aiheut­taa psy­koo­sien posi­tii­vi­set oireet eli hal­lusi­naa­tiot. Yhdes­sä visu­aa­li­sen muis­tin kans­sa SEEKING on myös vält­tä­mä­tön osa unen­nä­ke­mi­ses­sä. Vaik­ka se neu­raa­li­sel­ta kan­nal­ta ei suo­ra­nai­ses­ti ole masen­nuk­sen taka­na, masen­nus voi kyl­lä hei­ken­tää myös SEE­KING-sys­tee­min aktii­vi­suut­ta. Klii­ni­ses­ti tämä voi näkyä kiin­nos­ta­mat­to­muu­te­na ja mer­ki­tyk­set­tö­myy­den tun­tee­na. Dopa­mii­ni­jär­jes­tel­män olles­sa yliak­tii­vi­nen – kuten manias­sa, psy­koo­sis­sa tai lii­an voi­mak­kaas­sa Par­kin­so­nin tau­din lää­ki­tyk­ses­sä – yksi­lö voi kokea lau­lun­sa­no­jen tai ohi­kul­ki­jan kat­seen liit­ty­vän mitä tar­koi­tuk­sel­li­sem­mal­la taval­la häneen itseen­sä. Myös amfe­ta­mii­nin täpi­nöit­tä­vä vai­ku­tus joh­tuu samais­ten neu­raa­lis­ten rato­jen akti­voi­tu­mi­ses­ta. SEEKING onkin Solm­sin mie­les­tä lähim­pä­nä Freu­din libi­do-käsi­tet­tä, vaik­kei nii­den välil­le yhtä­suu­ruus­merk­kiä ole­kaan mie­le­käs­tä lait­taa. Sii­hen liit­ty­vä nau­tin­to on muka­na ute­liai­suu­den kut­ku­tuk­ses­sa ja jän­nit­tä­vän tari­nan yllät­tä­väs­sä kään­tees­sä. Yllä­tyk­sen­ha­kui­se­na SEEKING ero­aa muis­ta vie­teis­tä, jot­ka suo­si­vat mie­luum­min tut­tua ja tur­val­lis­ta. Vas­tak­kai­suu­des­ta huo­li­mat­ta tavoi­te on sama – vain uuteen aktii­vi­ses­ti tutus­tu­mal­la voi vähen­tää epä­var­muu­den nos­tat­ta­maa levot­to­muut­ta ja teh­dä sen tutuk­si. Puh­taas­ti sek­su­aa­li­nen himo (LUST) on oma koko­nai­suu­ten­sa, mut­ta kul­kee usein yhdes­sä aktii­vi­sen haes­ke­lun kans­sa.

Klii­ni­ses­ti ja far­ma­ko­lo­gi­ses­ti on syy­tä erot­taa pelol­le (FEAR) ja paniik­ki-surul­le (PANIC/GRIEF) poh­jau­tu­vat ahdis­tuk­sen muo­dot. Edel­li­nen on tyy­pil­lis­tä post-trau­maat­ti­ses­sa oire­ku­vas­sa, jos­sa yksi­lö ei ole kyen­nyt puo­lus­tau­tu­maan vais­ton­sa mukai­ses­ti joko pake­ne­mal­la tai hyök­kää­mäl­lä. Pel­ko itses­sään ei ole huo­no asia – se voi aut­taa noin 25 ikä­vuo­teen asti kyp­sy­vää etuot­sa­loh­koa har­kit­se­maan uudes­taan sitä, onko vie­raal­ta sil­lal­ta pää edel­lä hyp­pää­mi­nen sit­ten­kään hyvä aja­tus.

Paniik­ki-surun jär­jes­tel­mä liit­tyy kiin­ty­mys­suh­tee­seen. Kun pie­ni nisä­käs on hoi­ta­jan kyl­jes­sä, sil­lä on hyvä ja läm­min olla – sama autuu­den tun­ne saa­vu­te­taan kemial­li­ses­ti mor­fii­nil­la ja opi­aa­teil­la. Jos eläin kui­ten­kin jou­tuu eroon hoi­ta­jas­taan, on mie­le­käs­tä par­kais­ta asi­aan­kuu­lu­va eroit­ku huo­mio­ta saa­dak­seen. Mikä­li vas­ta­kai­kua ei tule, on evo­lu­tio­naa­ri­ses­ti jär­ke­vää vai­e­ta ja pysäh­tyä apaat­ti­ses­ti pai­koil­leen. Sil­loin ei vedä saa­lis­ta­jien huo­mio­ta puo­leen­sa, har­hai­le lii­an kau­as pesäl­tä eikä kulu­ta ener­gia­va­ras­to­ja tur­haan. Samas­ta syys­tä tulee ymmär­ret­tä­väk­si, mik­si PANIC-GRIEF jär­jes­tel­män vai­me­ne­mi­nen on usein masen­tu­neil­la kyt­kök­sis­sä myös kiin­nos­tuk­sen (SEEKING) menet­tä­mi­seen. Homo sapien­sin koh­dal­la tämä voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si lap­sen koke­maa yhtey­den mene­tys­tä masen­tu­nee­seen tai emo­tio­naa­li­ses­ti tor­ju­vaan van­hem­paan. Pel­koon ja paniik­ki-suruun poh­jau­tu­van ahdis­tuk­sen erot­ta­mi­nen toi­sis­taan on sekä klii­ni­sen työs­ken­te­lyn että far­ma­ko­lo­gi­sen hoi­don kan­nal­ta tär­ke­ää. Ei siis ole mie­le­käs­tä tai perus­tel­tua antaa bent­so­diat­se­pii­ne­ja paniik­ki­koh­tauk­siin, kos­ka nii­den vai­ku­tus perus­tuu aivan toi­sen neu­raa­li­sen radan toi­min­taan ja välit­tä­jä­ai­nei­siin.

Kiin­ty­mys­suh­tee­seen liit­ty­vä, jos­kin eril­li­nen koko­nai­suu­ten­sa, on huo­len­pi­to (CARE). Tilas­tol­li­ses­ti tämä on nais­puo­li­sil­la vah­vem­pi kuin uroil­la, mut­ta havain­nol­la ei voi perus­tel­la yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mien raken­tei­ta. Samal­la taval­la kuin jokai­sel­la meil­lä on eri­lai­set sil­mät, kor­vat ja var­paat, myös neu­ro­lo­gi­ses­ti­kin jokai­sen viet­ti­poh­ja on oman­lai­sen­sa. Lisäk­si hor­mo­neil­la, pep­ti­deil­lä, koke­mal­lam­me ja elin­kaa­rem­me koh­dal­la on voi­ma vai­kut­taa viet­tien ilme­ne­mi­seen. Esi­mer­kik­si PANIC-GRIEF sys­tee­miin liit­ty­vä kiin­ty­mys­suh­de akti­voi­tuu noin 6 kuu­kau­den iäs­sä, ja sees­tei­sen latens­siän jäl­keen LUST lait­taa puber­tee­tis­sa nuo­ren koe­tuk­sel­le.

Rai­vo (RAGE) on eri kuin aggres­sio, jon­ka voi jakaa kyl­mään ja kuu­maan. Kyl­mä aggres­sio voi olla lähem­pä­nä SEE­KING-sys­tee­min tuo­maa nau­tin­toa – jah­din huu­maa. Kuu­ma aggres­sio puo­les­taan lei­mah­taa, jos joku aset­tuu minun ja tavoit­te­le­ma­ni tyy­dy­tyk­sen väliin. Juu­ri rai­von ja kiin­ty­myk­sen väli­nen viet­ti­ris­ti­rii­ta onkin ensim­mäi­siä psyyk­kis­tä työ­tä edel­lyt­tä­viä tun­ne­myl­ler­ryk­siä. Olen rai­vois­sa­ni äidil­le, joka kiel­täy­tyy anta­mas­ta minul­le halua­maa­ni – mut­ta juu­ri rai­vo vaa­ran­taa läm­pi­män yhtey­den, mikä uhkaa sysä­tä minut epä­toi­voon. Solm­sin mukaan supe­re­go kehit­tyy­kin täs­tä FEAR- ja RAGE-viet­tien – ja nii­den vais­to­mais­ten toi­min­ta­mal­lien – dilem­mas­ta. Vaik­ka rai­von tyy­dyt­tä­vät ilmauk­set – kuten pik­kusi­sa­ren tyrk­kää­mi­nen edes­tä – eivät ole­kaan lap­sen yhteis­kun­ta­kel­poi­sek­si kas­vat­ta­mi­ses­sa toi­vot­ta­via, on sen viet­ti­poh­jai­suus kui­ten­kin syy­tä tie­dos­taa. Kun kas­vat­ta­ja­na patis­tan pyy­tä­mään anteek­si sisa­rel­ta, voin tah­to­mat­ta­ni vah­vis­taa fal­se self ‑raken­net­ta depres­sii­vi­sen posi­tion sijaan. Kuten itses­täm­me tie­däm­me, emme suin­kaan aina ole pahoil­lam­me kolt­tos­tem­me seu­rauk­sis­ta vaik­ka muu­ta väit­täi­sim­me.

Yllät­tä­vin viet­ti­tar­peem­me on leik­ki (PLAY), joka kul­kee muka­nam­me läpi elä­män. Solm­sin mukaan moni tera­pia-asiak­kais­ta kär­sii juu­ri vai­keuk­sis­ta lei­kin alu­eel­la. He ovat hyvin kon­kreet­ti­sia, sta­tuk­ses­taan tark­ko­ja, usein ilot­to­mia ja jäyk­kiä. Hoi­dol­li­ses­ti onkin oleel­lis­ta poh­tia, onko nar­sis­mis­sa kyse PLAY-proble­ma­tii­kas­ta vai defens­sis­tä. Leik­ki on muka­na mones­sa psyyk­ki­ses­sä kehi­tys­vai­hees­sa – huol­ta­jan ja lap­sen var­hai­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, kie­len kehi­tyk­ses­sä sekä sosi­aa­lis­ten suh­tei­den luo­mi­ses­sa, rajois­sa ja empa­tias­sa. Lei­kis­sä on myös kyse sii­tä, kuka mää­rää tah­din ja kuka seu­raa. Toi­nen voi olla hie­man minua domi­noi­vam­pi, mut­ta välil­lä minun­kin on saa­ta­va päät­tää – muu­ten en enää lei­ki hänen kans­saan. Lei­kis­sä opi­taan tun­tei­den sää­te­lyä, mut­ta myös luo­via, tun­tei­ta työs­tä­viä rat­kai­su­ja. Vaik­ka lei­kis­sä on tosi kysees­sä, se ei saa muut­tua todek­si. Mikä­li näin käy, se voi muo­dos­tua trau­maat­ti­sek­si esi­mer­kik­si sek­sua­li­soi­tu­mi­sen tai sadis­min myö­tä. 

Neu­rop­sy­koa­na­lyy­si ja klii­ni­nen teo­ria

Entä kun tun­teet pakot­ta­vat yksi­lön teke­mään psyyk­kis­tä työ­tä? Kun asiat eivät mene­kään odo­tuk­sen­mu­kai­ses­ti? Sil­loin kiih­ty­mys kas­vaa, ja huo­maam­me kog­ni­tii­vi­sen­kin tie­toi­suu­den tasol­la ole­mis­tam­me vai­vaa­van tun­ne­tar­peen. Tämän tun­teen avus­tuk­sel­la on mah­dol­lis­ta löy­tää parem­pi rat­kai­su sisäi­seen vaa­tee­seen kuin mitä auto­ma­ti­soi­tu­neil­la rat­kai­suil­la on ollut, tai on enää, tar­jo­ta.

Vali­tet­ta­vas­ti tämä on hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty. Ker­ran, eri­tyi­ses­ti lap­suu­des­sa, sisäis­tet­ty ei hel­pol­la muu­tu. Se on kon­so­li­doi­tu pit­kä­kes­toi­seen, kie­len tavoit­ta­mat­to­maan muis­tiin.  Solm­sil­le – toi­sin kuin perin­tei­ses­ti on aja­tel­tu – repres­sios­sa ei ole kyse defens­sis­tä, vaan infan­tii­lis­ta auto­ma­ti­saa­tios­ta. Sanat ”infan­tii­li” ja ”auto­ma­ti­saa­tio” on sel­key­den vuok­si hyvä het­kek­si erot­taa toi­sis­taan. Kuten yllä tote­sin auto­ma­ti­saa­tio ei ole vain psyy­ken tavan­omai­nen pro­ses­si, vaan suo­ras­taan tavoi­tel­tu tila. Se sääs­tää aikaa ja ener­gi­aa eikä kuor­mi­ta hyvin rajal­lis­ta ja hel­pos­ti uuvah­ta­vaa lyhyt­kes­tois­ta työ­muis­tiam­me. Tar­vit­sem­me työ­muis­tia lukies­sam­me säh­kö­pos­te­ja, ope­tel­les­sam­me kie­liä, suun­ni­tel­les­sam­me työ­päi­vää – ja käsi­tel­les­säm­me emo­tio­naa­li­sia ris­ti­rii­to­ja.

Toi­sin sanoen työ­muis­tia tar­vi­taan auto­ma­ti­soin­nis­sa, jon­ka takel­te­lu puo­les­taan kuor­mit­taa ja pakot­taa työ­muis­tin löy­tä­mään parem­pia rat­kai­su­ja. Psy­koa­na­lyyt­ti­sel­ta kan­nal­ta tämä parem­pien rat­kai­su­jen miet­ti­mi­nen tar­koit­taa useim­mi­ten defens­sien ja emo­tio­naa­lis­ten ris­ti­rii­to­jen käsit­te­lyä. Mut­ta kos­ka itse auto­ma­ti­saa­tio on luon­teen­sa mukai­ses­ti siir­ty­nyt ei-dekla­ra­ti­vii­seen muis­tiin, jos­sa ei ole sym­bo­le­ja, kiel­tä tai mie­li­ku­via, emme voi sitä sel­lai­se­naan tie­toi­ses­ti aja­tel­la tai edes muut­taa. Tämä on trans­fe­rens­sin ja tois­ta­mis­pa­kon yti­mes­sä – ei-dekla­ra­tii­vi­seen muis­tiin on säi­löt­ty tun­ne ja ennak­ko-odo­tus, jot­ka ilme­ne­vät enact­men­ti­nä. Psy­koa­na­lyy­sis­sä pyri­tään ymmär­tä­mään tämä mer­ki­tys, jot­ta tilal­le voi­si lujit­tua uusia rat­kai­su­ja. Van­haa ei voi kui­ten­kaan pyyh­kiä pois. Mitä syvem­mäl­le men­nään, sitä enem­män muu­tok­sel­le on vas­tus­ta. Täs­sä sana ”infan­tii­li” on kes­kei­nen psy­koa­na­lyyt­ti­sen kehi­tysp­sy­ko­lo­gian kan­nal­ta. Se viit­taa tiet­ty­jen psyyk­kis­ten auto­ma­ti­soi­tu­mis­ten – kuten kiin­ty­mys­suh­de­mal­lien – var­hai­suu­teen sekä sii­tä seu­raa­vaan ennen­ai­kai­suu­teen. Neu­ro­lo­gi­sel­ta kan­nal­ta vau­val­la tai taa­pe­rol­la ei ole mah­dol­li­suut­ta neu­raa­li­ses­ti kyp­sem­män mie­len tapaan käsi­tel­lä psyyk­ki­ses­ti koke­maan­sa, sil­lä hänel­tä puut­tu­vat muun muas­sa sekä kie­len tuo­mat työ­ka­lut että epi­so­di­nen (omae­lä­mä­ker­ral­li­nen) muis­ti, joka kehit­tyy vas­ta noin 3‑vuotiaana. Epi­so­di­ses­sa muis­tis­sa on jo mie­li­ku­via ja sym­bo­le­ja, min­kä takia tapah­tu­mia on mah­dol­lis­ta palaut­taa kog­ni­tii­vi­seen tie­toi­suu­teen.

Repres­sio on pie­nen mie­len rat­kai­su emo­tio­naa­li­siin tar­pei­siin – kuten oidi­pus­komplek­si – joi­ta hän ei yksin­ker­tai­ses­ti voi sel­vit­tää. Ne kui­ten­kin ohjaa­vat toi­min­taa ja objek­ti­suh­tei­ta myö­hem­mäs­sä­kin elä­mäs­sä. Se, mikä siis repres­sios­sa palaa, on affek­ti, jon­ka kans­sa toi­meen tule­mi­seen on löy­det­ty toi­mi­ma­ton auto­ma­ti­saa­tio ja tun­tei­den suo­jak­si defens­se­jä. Ennen kuin tera­pias­sa pääs­tään auto­ma­ti­soi­tu­nei­den ennak­ko-ole­tus­ten päi­vit­tä­mi­seen, usein vie­te­tään tovi defens­sien käsit­te­lys­sä ja jous­ta­vuu­den lisää­mi­ses­sä.

Solms kuvaa Freu­din viet­ti­teo­rioi­den ole­van poh­jim­mil­taan ”objek­tit­to­mia” – niis­sä objek­ti löy­de­tään, kun se katek­toi­daan vie­til­lä. Solms on tois­ta miel­tä ja neu­ro­tie­teel­li­siin löy­dök­siin vedo­ten puol­taa ennem­min objek­ti­suh­de­teo­rioi­ta. Sel­vim­min asia käy ilmi viet­tien CARE ja PANIC-GRIEF koh­dal­la, jot­ka ovat objek­tiin tiu­kas­ti kyt­ket­ty­jä, mut­ta myös muil­la vii­del­lä vie­til­lä on omat kyt­ken­tän­sä objek­tei­hin. Esi­mer­kik­si FEAR-vie­tis­sä kysees­sä oli­si kyse para­noi­di­ses­ta – takai­sin hyök­kää­väs­tä ja kos­ta­vas­ta – objek­tis­ta.

Hyvän ja pahan objek­tin voi kun­kin vie­tin koh­dal­la lin­kit­tää homeos­taa­siin; hyvä-objek­ti tyy­dyt­tää vie­tin ja paha-objek­ti tur­haut­taa. Näin koet­tui­na kyse on kui­ten­kin vie­lä skit­so­pa­ra­noi­di­ses­sa posi­tios­sa koe­tuis­ta pri­maa­riob­jek­teis­ta. Psyyk­ki­se­nä kehi­tys­teh­tä­vä­nä on saa­vut­taa depres­sii­vi­nen posi­tio, jos­sa eri viet­tien spli­ta­tut hyvät- ja pahat-objek­tit integroi­daan per­soo­nal­li­suu­teen. Täs­sä leik­ki (PLAY) on tär­keäs­sä osas­sa, sil­lä sen avul­la yksi­lö voi oppia uusia tapo­ja tyy­dyt­tää tar­ve (subli­moi­da) vais­to­mai­sen rea­goin­nin sijaan.

Mie­les­tä­ni seit­se­män viet­tiä objek­tei­neen ja tyy­dy­tyk­si­neen voi aut­taa myös sovit­ta­maan yhteen viet­ti- ja objek­ti­suh­de­teo­rioi­ta kan­nat­ta­vien välis­tä skis­maa. Toi­si­naan kuu­lee kysyt­tä­vän, onko sek­si kadon­nut koko­naan psy­koa­na­lyy­sis­ta. Usein kysy­mys saa­te­taan esit­tää epä­suo­ras­ti eri­tyi­ses­ti Yhdys­val­lois­sa virii­lil­le rela­tio­naa­li­sel­le kou­lu­kun­nal­le. Neu­rop­sy­koa­na­lyyt­ti­sel­ta kan­nal­ta oleel­lis­ta on se, mis­tä vie­tis­tä on kyse. Solms tii­vis­tää Freu­din aja­tel­leen, että nau­tin­to – oli­pa kyse sek­sis­tä, kakus­ta tai huvi­puis­toa­je­lus­ta – on libi­di­naa­lis­ta eli sek­su­aa­lis­ta. Mut­ta jos kat­som­me seit­se­män vie­tin pitä­vän paik­kan­sa ja kun­kin pyr­ki­vän tahoil­laan homeos­taa­siin, niin nau­tin­to – eli tar­peen tyy­dy­tys – ei täl­löin ole aina suin­kaan sek­su­aa­lis­ta. Oikeas­taan vain LUST-jär­jes­tel­mäs­sä kyse on yksi­se­lit­tei­ses­ti sii­tä itses­tään. Tämä ei tie­ten­kään tar­koi­ta, ettei­vät­kö asiat voi­si sek­sua­li­soi­tua psyy­kes­sä.

Neu­rop­sy­koa­na­lyy­si ja klii­ni­nen työ

Webi­naa­reis­sa puhut­tiin enem­män teo­rias­ta kuin kon­kreet­ti­ses­ta klii­ni­ses­tä työs­ken­te­lys­tä, johon kes­ki­ty­tään enem­män Works­ho­peis­sa tapause­si­merk­kien kaut­ta. Rau­ta­lan­ka­mal­li­na kun­kin asiak­kaan koh­dal­la psy­ko­te­ra­peut­ti pitää mie­les­sään nel­jää kysy­mys­tä.

Ensim­mäi­sek­si on tar­ken­net­ta­va, mis­tä tun­teis­ta poti­laan kär­si­myk­ses­sä on kyse. Tai kään­täen: mikä viet­tien väli­nen konflik­ti on joh­ta­nut toi­sen viet­ti­tar­peen uhraa­mi­seen? Ote­taan jäl­leen esi­mer­kik­si masen­tu­nut van­hem­pi, jon­ka konflik­ti voi­si olla RAGE- ja PANIC-GRIEF-viet­tien välil­lä, jos­sa syyl­li­syys torp­paa vihan­tun­teet altis­taen masen­nuk­sel­le. Solms on häm­mäs­tyt­tä­vän var­ma tode­tes­saan, että moni­mut­kai­ses­sa­kin oire­ku­vas­tos­sa taka­na on vii­me kädes­sä kyse yhdes­tä emo­tio­naa­li­ses­ta tar­pees­ta.

Toi­nen kysy­mys on se, miten poti­las on yrit­tä­nyt tätä tun­ne­tar­vet­taan tie­dos­ta­mat­taan tyy­dyt­tää. Eli mil­lai­nen on ennak­ko-ole­tus, jon­ka poh­jal­ta poti­las on löy­tä­nyt jos­kus rat­kai­sun ongel­maan­sa auto­ma­ti­soi­den sen tie­dos­ta­mat­to­maan? Esi­mer­kik­si mikä­li oma viha nos­taa syyl­li­syyt­tä, tun­ne voi jää­dä kog­ni­tii­vi­ses­sa tie­toi­suu­des­sa tun­nis­ta­mat­ta altis­taen masen­nuk­sel­le. Tämä joh­dat­taa kol­man­nen kysy­myk­sen luok­se: Mitä ovat sekun­daa­ri­de­fens­sit? Solm­sin mukaan muun muas­sa obsess­sii­vis-kom­pul­sii­vi­nen toi­min­ta voi olla juu­ri RAGE-vie­tin sivuut­ta­mi­sen taus­tal­la. Nel­jäs tut­ki­mus­ky­sy­mys on, mil­lai­nen on trans­fe­rens­si ja miten se on ilmen­nyt aiem­min poti­laan elä­män aika­na.

Lopuk­si

Neu­rop­sy­ko­lo­gi­nen ja ‑tie­teel­li­nen ter­mi­no­lo­gia voi tun­tua toi­si­naan vie­raal­le eten­kin niil­le, jot­ka tun­te­vat enem­män vetoa jopa lyy­ri­seen psy­koa­na­lyyt­ti­seen kir­jal­li­suu­teen. Esi­mer­kik­si Adam Phil­lips on haas­tat­te­lus­sa toden­nut neu­rop­sy­koa­na­lyy­siin liit­tyen, että kokee aivot ihmi­sen vähi­ten hou­kut­te­le­vak­si ruu­miin­osak­si. Tämä oli pit­kään oma­kin koke­muk­se­ni – sytyin enem­män laca­ni­lai­ses­ta yhteis­kun­ta­kri­tii­kis­tä ja Freu­din pai­koin runol­li­sis­ta kir­joi­tuk­sis­ta. Sytyn edel­leen, mut­ta olen huo­man­nut eri teo­rioi­den ris­tik­käis­pö­ly­tyk­sen ole­van vie­lä­kin kieh­to­vam­paa ja tera­peut­ti­sen työs­ken­te­lyn kan­nal­ta hyö­dyl­li­sem­pää. Var­sin­kin trau­ma-käsit­teen osal­ta olen koke­nut mie­lek­kääk­si poh­tia ja ero­tel­la sitä aivo­jen, mie­len, ruu­miin ja sosio­his­to­rian näkö­kul­mis­ta. Mil­joo­nia vuo­sia van­hat vais­tom­me ja neu­raa­li­nen ark­ki­teh­tuu­rim­me on hyvä tun­tea.

Solms on myös tark­ka­na neu­rop­sy­koa­na­lyy­sin nimis­sä teh­tä­vis­tä väit­tä­mis­tä. Toi­sin sanoen hän tuo esil­le tämän­het­ki­sen tie­don rajat ja puut­teet samal­la tart­tuen väit­tä­miin, jois­sa kokee psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen ymmär­tä­vän neu­ro­tie­teel­lis­ten löy­dös­ten antia vää­rin ja sen poh­jal­ta teke­vän erheel­li­siä pää­tel­miä. Muun muas­sa Otto Ken­berg on Solm­sin mukaan erheel­li­ses­ti niput­ta­nut seit­se­män viet­tiä joko libi­do- tai tha­na­tos-kylt­tien alle. Vää­rin­kä­si­tys joh­tuu sii­tä, että Kern­berg on kat­so­nut viet­tien SEEKING, LUST, PLAY ja CARE ole­van mie­li­hy­vää ja puo­les­taan RAGE, FEAR ja PANIC-GRIEF mie­li­pa­haa tuot­ta­via. Mut­ta mie­li­hy­vä ja ‑mie­li­pa­ha eivät syn­ny vie­teis­tä, vaan affek­ti­tar­pei­den tilas­ta. Neu­ro­tie­teel­li­ses­sä näkö­kul­mas­sa ei siis mie­les­tä­ni ole kyse – toi­sin kuin psy­koa­na­lyy­sin anka­ra krii­tik­ko Fre­de­rick Crews väit­tää – Freu­din uppoa­van lai­van epä­toi­voi­ses­ta pelas­ta­mi­ses­ta.

”Neu­rop­sy­koa­na­lyy­si on mie­les­tä­ni parem­pi teo­ria kuin aikai­sem­mat,” Solms tote­aa toi­sen webi­naa­rin lopus­sa. ”Mut­ta sil­lä ei voi selit­tää kaik­kea.”