Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Vesa Talvitie: Tekoäly terapiaan?

Kun chatGPT-teko­ä­ly avat­tiin vuo­den 2022 mar­ras­kuus­sa kaik­kien kokeil­ta­vak­si, tek­noe­dis­tyk­sel­li­set kan­sa­lais­pii­rit ryn­tä­si­vät koet­te­le­maan teko­ä­lyn ymmär­rys­tä ja jujut­ta­maan sitä puhu­maan läpiä pää­hän­sä. Lan­see­raus oli his­to­rial­li­nen tai­te­koh­ta sii­nä kuin Mihail Gor­batšo­vin 34 vuot­ta sit­ten Hel­sin­gis­tä Mos­ko­vaan soit­ta­ma Mobi­ra-puhe­lu ja Las­se Pöys­tin 34 vuot­ta tätä ennen juon­ta­ma ensim­mäi­nen tele­vi­sio­lä­he­tys. Tek­no­lo­gian kehi­tys muo­toi­lee tie­tys­ti psy­ko­te­ra­pi­aa­kin.

Puo­li vuo­si­sa­taa ennen net­ti­te­ra­pioi­ta, tera­pia­na­vi­gaat­to­rei­ta ja per­so­noi­tu­ja coach-appli­kaa­tioi­ta kehi­tet­tiin roger­si­lai­nen vir­tu­aa­li­te­ra­peut­ti Eliza. Samoi­hin aikoi­hin näkö­ra­dio teki Jacques Laca­nis­ta ensim­mäi­sen julk­kis­te­ra­peu­tin.

Teko­ä­lyä kos­ke­vaa kes­kus­te­lua lei­maa sekä vaa­ro­jen ‒ eksis­ten­ti­aa­li­nen uhka, jos teko­ä­ly, ”sin­gu­la­ri­teet­ti”, saa maa­il­man val­taan­sa ‒ että mah­dol­lis­ten hyö­ty­jen pai­na­vuus. Ase­tel­ma viri­ää luon­nol­li­ses­ti tera­pian­kin koh­dal­la: teko­ä­ly, uhka vai mah­dol­li­suus?

Tämä on luon­nol­li­ses­ti trans­fe­rens­si­ky­sy­mys, ja on help­po hah­mo­tel­la kak­si vas­tak­kais­ta trans­fe­rens­si­hei­moa.

Jos lap­se­na com­mo­do­rien tai nin­ten­do­jen kans­sa seu­rus­tel­lut kat­soo tera­pi­aa lää­ke­tie­teen diag­nos­tii­kan sil­mä­la­sien läpi, hän luul­ta­vas­ti pöhi­see teko­ä­lyn avaa­mis­ta maa­il­mois­ta. Nör­täh­tä­vä tera­peut­ti on näh­nyt, kuin­ka chatGPT suol­taa uskot­ta­via psy­koa­na­lyyt­ti­siä seli­tyk­siä nopeam­min kuin ana­lyy­tik­ko ehtii kysyä ”No, mitä sii­tä tulee mie­leen?” Hei­mon teo­reet­ti­ses­ti suun­tau­tu­nut frak­tio on vie­hät­ty­nyt teko­ä­ly­fi­lo­so­fian istu­vuu­des­ta Freu­din ajat­te­lun mate­ria­lis­miin.

Tämän trans­fe­rens­si­hei­mon todel­li­suu­des­sa teko­ä­lyä hyö­dyn­tä­vä tera­pia aset­tuu jat­ku­moon, jos­sa psy­ko­te­ra­pia on kehit­ty­nyt 1800-luvun lopun jutus­te­lus­ta näyt­töön perus­tu­vak­si hoi­to­muo­dok­si, joka haas­taa vai­kut­ta­vuu­des­saan par­haat lääk­keet­kin. Skaa­lau­tu­vuu­des­saan tie­to­tek­niik­ka tar­jo­aa sel­väs­ti­kin väli­nei­tä väes­tön mie­len­ter­vey­son­gel­mien tehok­kaam­paan hoi­ta­mi­seen.

Tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että käsi­tel­tä­vät kysy­myk­set ovat tark­kaan mää­ri­tel­ty­jä. Psy­kiat­rian DSM III ‑tau­ti­luo­ki­tuk­ses­ta alkoi meka­ni­soi­va kehi­ty­stren­di, joka on ollut osal­taan vähen­tä­mäs­sä eri­koi­sa­lan hou­kut­te­le­vuut­ta. Samal­la tren­di on muo­toil­lut psy­kiat­ri­aa tie­to­tek­niik­kayh­teen­so­pi­vaan muo­toon. Tämän myö­tä esi­mer­kik­si Kelal­le teh­tä­vis­sä psy­ko­te­ra­pia-arviois­sa voi­daan sääs­tää hen­ki­lö­re­surs­sia digi­ta­li­soin­nin avul­la: tera­pi­aan hakeu­tu­ja täyt­tää tar­vit­ta­vat kyse­ly­lo­mak­keet teko­ä­lyl­le, joka voi­daan kou­lut­taa lou­hi­maan poti­las­tie­dois­ta psy­ko­te­ra­pian hyö­dyl­li­syy­den kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­set sei­kat. Täl­tä poh­jal­ta teko­ä­ly tekee muu­ta­mas­sa kym­me­nes­sä sekun­nis­sa psy­ko­te­ra­pia-arvion, jon­ka psy­kiat­ri ja kor­vauk­sen haki­ja voi­vat vii­la­ta yhdes­sä tapaa­mi­ses­sa koh­dal­leen.

Tie­to­tek­niik­ka­kriit­ti­nen trans­fe­rens­si­hei­mo on nin­ten­do­jen sijaan vart­tu­nut kau­no­kir­jal­li­suu­den ja huma­nis­min seu­ras­sa. Suo­mes­sa ei tera­pian yhtey­des­sä voi puhua tie­to­tek­nii­kas­ta ilman miel­leyh­ty­mää Vas­taa­mon tie­to­mur­toon. Tämä vah­vis­taa iso­vel­jel­li­siä väris­tyk­siä, joi­ta hei­mon Orwel­lin ja Foucault’n aja­tuk­sil­le altis­tu­neet jäse­net saa­vat eri­lai­sis­ta teko­ä­ly­fan­t­asiois­ta. Kehi­tysp­sy­ko­lo­gias­ta pon­nis­ta­vat hei­mon jäse­net kau­his­te­le­vat vuo­ro­vai­ku­tus­suh­det­ta vii­leän tek­no­lo­gian kans­sa. Mitä­hän sii­tä tuli­si mie­leen, että oma tera­peut­ti hyö­dyn­tää työs­sään teko­ä­lyä?

Psy­ko­te­ra­pian tapaus­jä­sen­nyk­siä teke­vä ohjel­ma tuo tie­to­tek­nii­kan tera­peut­ti­sen työn yti­meen. Suo­mes­sa­kin on kau­pan pal­ve­lu, jos­sa tera­pi­aan hakeu­tu­va vas­taa (huo­mat­ta­van empaat­ti­sel­ta vai­kut­ta­van) teko­ä­lyn esit­tä­miin kysy­myk­siin, ja algo­rit­mit luo­vat kes­kus­te­lun poh­jal­ta tapaus­jä­sen­nyk­sen. Kun tera­pian osa­puo­let tar­kas­te­le­vat tapaus­jä­sen­nys­tä yhdes­sä, tämä – mai­nok­sen mukaan – ”val­mis­te­lee yhtei­sen mat­kan” ja luo ”par­haan läh­tö­koh­dan tule­val­le työs­ken­te­lyl­le”. Mil­lai­nen ”ana­lyyt­ti­nen kol­mas” tai ”tran­si­tio­naa­li-ilmiö” teko­ä­lyn luo­mas­ta tapaus­jä­sen­nyk­ses­tä voi­kaan tera­peut­ti­ses­sa työs­ken­te­lys­sä muo­dos­tua?

Sikä­li kun tie­to­tek­niik­ka tar­jo­aa vaih­toeh­to­ja tai toi­min­ta­suo­si­tuk­sia, sii­hen on ohjel­moi­tu arvo­ja, int­res­se­jä ja poli­tiik­kaa. Vaa­li­ko­nei­den suo­si­tuk­sia ja sosi­aa­li­sen median syöt­tei­tä ohjaa­vat algo­rit­mit voi­vat tosia­sial­li­ses­ti aiheut­taa val­lan­ku­mouk­sia. Psy­ko­te­ra­pian koh­dal­la tie­to­tek­nii­kan arvo- ja int­res­si­pi­toi­suus tar­koit­taa sitä, että psy­kiat­rin lausun­non ja psy­ko­te­ra­pian tapaus­jä­sen­nyk­sen kir­joit­ta­vaan ohjelmaan/tekoälyyn kät­key­tyy ihmis­ku­va, näke­mys tera­pias­sa työs­tet­tä­vän ongel­man luon­tees­ta, sekä teo­ria psy­ko­lo­gi­ses­ta muu­tok­ses­ta. Kos­ka tie­to­tek­niik­ka ohjaa myös psy­ko­te­ra­pian tule­vai­suut­ta, tera­peut­tien­kin on syy­tä pitää algo­rit­me­ja sil­mäl­lä.