Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Sami Kivikkokangas & Mikael Leiman: Mitä oppia kollegalta?

Pää­kir­joi­tus

Psy­ko­te­ra­pia-leh­den toi­mi­tus­neu­vos­to esit­ti toi­vo­muk­sen tämän KAT-tee­ma­nu­me­ron pää­kir­joi­tuk­sel­le: mitä psy­ko­dy­naa­mis­ten psy­ko­te­ra­peut­tien pitäi­si oppia KAT-kol­le­goil­ta, ja kään­täen, mitä KAT-tera­peut­tien tuli­si oppia dynaa­mi­sil­ta kol­le­goil­taan? Tämä toi­ve eri suur­ryh­mäi­den­ti­teet­tien tör­mäyt­tä­mi­ses­tä toi mie­leen tari­noi­ta KAT:n alkua­joil­ta, jol­loin ei ollut KAT:ia suun­tauk­se­na kuten sen nyky­ään tun­nem­me.

1970-luvul­la Ant­ho­ny Ryle kehit­ti inte­gra­tii­vi­sen lyhytp­sy­ko­te­ra­pian, jol­le tun­nuso­mais­ta oli asiak­kaan itse­ha­vain­noin­tia aut­ta­vien työ­vä­li­nei­den jous­ta­va käyt­tö hänen lähi­ke­hi­tyk­sen vyö­hyk­keel­lään. Asiak­kai­den ongel­mien hah­mot­ta­mi­nen nojau­tui psy­koa­na­lyy­sin brit­ti­läi­seen objek­ti­suh­de­teo­ri­aan. 1980-luvul­la Ryle alkoi sovel­taa kog­ni­tii­vis­ta luku­ta­paa psy­koa­na­lyy­siin. 1990-luvul­la syn­ty­neen brän­däys­pai­neen alla inte­gra­tii­vi­sel­le käy­tän­nöl­le oli kek­sit­tä­vä nimi. Näin syn­tyi kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­nen psy­ko­te­ra­pia käy­tän­tö­nä, joka Bri­tan­nian thatc­he­ri­lai­ses­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä syn­nyt­ti jän­nit­teen niin psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen kuin kog­ni­tii­vis­ten tera­peut­tien suun­nas­sa. Dia­lo­gi lop­pui.

Mitä voi­sim­me siis oppia toi­sil­tam­me ‒ eli miten puhua äänel­lä, jon­ka toi­nen voi kuul­la? Kat­so­taan muu­ta­mia esi­merk­ke­jä.

Vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man käsi­te KAT:ssa kuvaa sitä, miten ase­moi­dum­me aina suh­tees­sa toi­seen ja ase­tam­me toi­sen täs­tä näkö­kul­mas­ta vas­ta­po­si­tioon. En ole vain kriit­ti­nen itsel­le tai toi­sel­le, vaan otan kriit­ti­sen posi­tion ja ase­tan toi­sen kritisoituun/vähäteltyyn posi­tioon. KAT-tera­peut­ti pyr­kii jäsen­tä­mään yhteis­toi­min­nas­sa poti­laan ongel­mal­lis­ten koke­mus­ten kan­nal­ta kes­kei­siä vas­ta­vuo­roi­sia ase­tel­mia sekä näis­tä kum­pua­via suo­jaa­via toi­min­ta­ta­po­ja. Jot­ta en jou­du sie­tä­mät­tö­mään kri­ti­soi­tuun tai vähä­tel­tyyn posi­tioon, saa­tan suo­jau­tua kään­tä­mäl­lä ase­tel­man päin­vas­tai­sek­si, esi­mer­kik­si pyr­ki­mäl­lä suo­riu­tu­maan täy­del­li­ses­ti, jol­loin ei syn­ny kri­ti­soi­ta­vaa, tai vaih­ta­mal­la ase­tel­maa johon­kin aivan muu­hun (kuten häm­men­tää ‒ avu­ton).

Näyt­täy­ty­vien ase­tel­mien ja toi­min­ta­ta­po­jen kuvaa­mi­sen avul­la KAT-tera­peut­ti pyr­kii, lähi­ke­hi­tyk­sen vyö­hyk­keel­lä pysy­tel­len, aut­ta­maan asiak­kaan itse­ha­vain­noin­tia. Kehit­ty­vän itse­ha­vain­noin­nin avul­la tera­peut­ti aut­taa asia­kas­ta tavoit­ta­maan sekä toi­mi­juu­ten­sa estei­tä että uuden­lai­sia toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia. Tera­pian yhteis­toi­min­nal­li­sen luon­teen koros­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta KAT-tera­peut­ti voi käyt­tää val­taa mää­ri­tet­täes­sä ”mis­tä on kyse”. Tämä voi joh­taa tun­nis­ta­mat­to­ma­na kat­kok­seen suh­tees­sa, jos­sa asia­kas myön­tyy tera­peu­tin kuvauk­seen oival­ta­mat­ta sitä omal­la taval­laan. Usein kuu­lee aja­tuk­sen: ”Dynaa­mi­set tul­kit­se­vat, katit kuvaa­vat vain mitä näke­vät.” Käy­tän­nös­sä raja ei tai­da olla näin sel­keä. KAT:n pyr­ki­mys var­hai­seen jaka­mi­seen voi ylit­täes­sään asiak­kaan lähi­ke­hi­tyk­sen vyö­hyk­keen näyt­täy­tyä ”ennen­ai­kai­se­na tul­kin­ta­na”. Asiak­kaan auto­no­mian suo­je­le­mi­nen on tär­ke­ää molem­mis­sa perin­teis­sä, ja val­ta-ase­tel­mien näke­mi­nen vain toi­ses­sa ei tai­da aut­taa hah­mot­ta­maan parem­min eri­lai­sia kari­koi­ta, joi­ta väis­tä­mät­tä asym­met­ri­seen suh­tee­seen kie­tou­tuu.

Vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man käsi­te tuo KAT-tera­peu­til­le jäsen­nys­ke­hi­kon, jon­ka avul­la hän voi formuloida/mäpätä asiak­kaan tois­tu­via vuo­ro­vai­ku­tus­a­se­tel­mia ja toi­min­ta­ta­po­ja sekä hah­mot­taa näis­tä ulos­pää­sy­jä. Jäsen­nys­kä­si­te kiin­nit­tää huo­mio­ta johon­kin ja jät­tää jotain huo­miot­ta. Vaik­ka vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man käsi­te aut­taa fokusoi­maan ja koh­den­ta­maan muu­tos­työs­ken­te­lyä, se voi lii­an jäy­käs­ti sovel­let­tu­na muo­tou­tua mekaa­ni­sek­si kuvauk­sek­si. Täs­tä KAT-tera­peu­teil­la on koke­mus­ta 1990-luvul­ta, jol­loin ylei­sim­mät posi­tio­ku­vauk­set lis­tat­tiin lomak­keel­le (ja kadot­taes­saan koh­teel­li­suu­den menet­ti­vät juu­ri sen yksi­löl­li­syy­den, jota ne pyr­ki­vät tavoit­ta­maan). Psy­ko­dy­naa­mis­ten kol­le­goi­dem­me tapa kuun­nel­la trans­fe­rens­sia, suh­det­ta toi­seen monia­lai­sem­min, vapaus olla ymmär­tä­mät­tä ”mis­tä on kyse” heti ja otta­mat­ta tätä heti yhteis­ha­vain­noin­nin koh­teek­si on jotain, mis­tä KAT-tera­peut­tien voi­si olla hyvä ottaa oppia. Lii­an nopea jäsen­tä­mi­nen voi työn­tää pois jotain sel­lais­ta yhdes­sä koke­mi­sen tiel­tä, mikä oli­si kui­ten­kin yhdes­sä elet­tä­vä enem­män kuin jotain, mikä pitäi­si tie­tää. Jos ylei­sin vas­ta­tun­ne on ”not knowing yet expe­riencing one” (Bol­las), dynaa­mi­ses­sa puheek­si otos­sa on enem­män ”aikaa tuh­lat­ta­vak­si”, kun taas KAT:ssa usein lyhyem­pien hoi­to­jen pai­ne ajaa jos­kus ”ymmär­tä­mään mis­tä kyse” ennen kuin tätä on ”koet­tu ja yhdes­sä elet­ty riit­tä­väs­ti”. Impli­siit­ti­sen suh­tees­sa olon muu­tos on molem­pien psy­ko­te­ra­pia­suun­taus­ten fokuk­ses­sa, mut­ta tiet tähän (aina­kin teo­rias­sa) hie­man eri­lai­set.

Ja kään­täen, psy­ko­dy­naa­mis­ten myö­täe­lä­vä ja ute­lias ymmär­tä­vä ote voi jos­kus jät­tää aktii­vi­sen muu­tos­työs­ken­te­lyn lii­an pal­jon asiak­kaan varaan, eikä kon­kreet­ti­sia muu­tos­koh­tei­ta ja uusia mah­dol­li­suuk­sia näi­hin jäsen­ne­tä yhdes­sä ja tue­ta pro­ses­sin eri vai­heis­sa. KAT:ssa tois­tu­vien toi­min­ta­ta­po­jen eli noi­dan­ke­hien piir­tä­mi­nen ja yhdes­sä hah­mot­ta­mi­nen luo sel­keän kar­tan muu­tos­työl­le. Exit­tien hah­mot­ta­mi­nen yhdes­sä tois­tu­vil­le toi­min­ta­ta­voil­le sekä uusien toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien tuke­mi­nen eri tavoin muu­tok­sen eri vai­heis­sa on jotain, mis­tä dynaa­mis­ten kol­le­goi­den oli­si hyvä oppia.

Eri­lais­ten suur­ryh­mien logiik­kaan usein kuu­luu se, että on pidet­tä­vä yllä rajaa toi­seen suur­ryh­mään: paha sijoi­te­taan toi­seen, hyvä omaan ‒ toi­nen näh­dään yksin­ker­tai­sem­pa­na kuin se on, oma moniu­lot­tei­sem­pa­na kuin se ehkä onkaan. Tun­tu­ma tähän kas­vaa, kun on itse osal­li­nen useas­ta tera­pia­pe­rin­tees­tä: kun joku sanoo jotain omas­ta suur­ryh­mäs­tä­ni (”ne dynaa­mi­set on aina” tai ”katit on aina”), se menee lui­hin ja yti­miin. Eri­lai­set kuvauk­set jää­vät hel­pos­ti olkiuk­ko­ta­sol­le: vaik­ka KAT-pii­reis­sä elää jos­kus aja­tus pas­sii­vi­ses­ta dynaa­mi­kos­ta ja aktii­vi­ses­ta KAT-tera­peu­tis­ta, nämä näyt­tä­vät pal­ve­le­van enem­män erot­te­lua suh­tees­sa toi­seen ryh­mään kuin kuvauk­seen todel­li­suu­des­ta. Se, mitä sekä KAT-tera­peut­tien että dynaa­mik­ko­jen tuli­si oppia toi­sil­taan, voi­si olla vuo­ro­pu­he­lu: kes­kus­te­lu herät­tää hel­pos­ti tar­peen tur­vau­tua oman suur­ryh­män kes­kei­siin käsit­tei­siin, ajat­te­li­joi­hin ja tulo­kul­miin ‒ tämä tuo tur­vaa mut­ta sul­kee eikä avaa kes­kus­te­lua.

Psy­ko­te­ra­peut­tien kes­ki­näi­sen iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan sijas­ta voi­si­kin olla hyö­dyl­li­sem­pää kat­soa yhdes­sä klii­nis­tä työ­täm­me, sil­lä tämä on jotain, mikä mei­tä yhdis­tää. Klii­ni­sen käyt­tö­teo­rian aja­tus pai­not­taa sitä, että emme aina toi­mi oikeas­ti siten kuin sanom­me toi­mi­vam­me ‒ ja täs­sä koh­taa ”mitä voi oppia” kai voi­si alkaa eri­lai­ses­ta koh­das­ta käsin. Tämän lisäk­si eri­lais­ten kat­kos­ten yhtey­des­sä voi Jes­sica Ben­ja­mi­nia ja Vamık Vol­ka­nia mukail­len olla hyö­dyl­lis­tä tun­nis­taa ja tun­nus­taa omaa väri­ään KAT-tera­peut­ti­na ja dynaa­mi­se­na: miten omis­ta suur­ryh­mäi­den­ti­tee­teis­tä käsin olem­me toi­mi­neet ja toi­mim­me suh­tees­sa toi­seen ja miten tätä reflek­toi­mal­la voi itse­näis­tyä myös omas­ta suur­ryh­mäs­tään? Tätä kaut­ta mah­dol­lis­tuu myös Vamık Vol­ka­nin (psy­koa­na­lyy­ti­kon, joka on sovel­ta­nut suur­ryh­mä­ajat­te­lua rau­han­neu­vot­te­lu­työ­hön maa­il­man­laa­jui­ses­ti) totea­mus, jos­sa eri­lai­suus ei kään­ny tuhoa­vak­si vaan uut­ta dia­lo­gia mah­dol­lis­ta­vak­si: ”Go out the­re and enjoy your lar­ge group iden­ti­ties!”

Tänä päi­vä­nä KAT on moni­ää­ni­nen inte­gra­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia­suun­taus, jos­sa on tilaa monen­lai­sel­le ajat­te­lul­le ja jous­ta­vil­le työs­ken­te­ly­ta­voil­le. Ilman tätä KAT ei oikeas­taan oli­si­kaan KAT, sil­lä tämä on ollut KAT:lle tun­nuso­mais­ta alus­ta läh­tien. Tämä Psy­ko­te­ra­pia-leh­den KAT-tee­ma­nu­me­ro on pie­ni poik­ki­leik­kaus sii­hen, mitä KAT:n pii­ris­sä on täl­lä het­kel­lä meneil­lään. Ensin Mikael Lei­man esit­te­lee semioot­ti­sen objek­ti­suh­de­teo­rian KAT:n teo­ria­na. Toi­sek­si Édua Holm­ström kuvaa teo­rian ja lyhyen tapauk­sen avul­la, mitä KAT:n tuli­si oppia rela­tio­naa­li­sel­ta psy­koa­na­lyy­sil­tä. Kol­man­nek­si klii­ni­ses­sä tapaus­ku­vauk­ses­sa Ilo­na Hal­me kuvaa, miten muu­tok­sen kan­nal­ta kes­kei­set ris­ki­po­si­tiot tun­tu­vat tera­peu­tin vas­ta­tun­teis­sa sekä miten nämä vai­kut­ta­vat tera­peu­tin teke­miin klii­ni­siin valin­toi­hin. Nel­jän­nek­si Iida Vuol­lo kuvaa ta­pauskuvauksessa nuo­ren itse­näis­ty­mis­pro­ses­sia lyhyen KAT-tera­pian aika­na. Vii­den­nek­si Sami Kivikkokan­gas ja Hen­rik Enc­kell näyt­tä­vät teo­rian ja tapauk­sen avul­la, miten dia­lo­gis­ta sekvens­sia­na­lyy­siä (DSA) voi käyt­tää niin KAT-tera­peu­tin kuin dynaa­mi­sen tera­peu­tin työ­vä­li­nee­nä.

Antoi­sia luku­het­kiä KAT-tee­ma­nu­me­ron paris­sa toi­vot­ta­vat,

Sami Kivik­ko­kan­gas                   ja                     Mikael Lei­man

KAT-tee­ma­nu­me­ron

vie­rai­le­va pää­toi­mit­ta­ja