Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Mikael Leiman: Semioottinen objektisuhdeteoria kognitiivis-analyyttisen terapian teoriana

Vuon­na 2001 Ant­ho­ny Ryle esit­ti aja­tuk­sen semioot­ti­ses­ta objek­ti­suh­de­teo­rias­ta (engl. semio­tic object rela­tions theo­ry, SORT) Iso-Bri­tan­nian kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen psy­ko­te­ra­peut­tiyh­dis­tyk­sen vuo­si­kongres­sis­sa. Hän tar­koit­ti sil­lä sel­lais­ta käsi­tys­tä psyyk­ki­ses­tä kehi­tyk­ses­tä, joka selit­tää psyyk­kis­ten toi­min­to­jen muo­dos­tu­mi­sen merk­kien välit­tä­män sosi­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen avul­la.

Rylen ehdo­tus ava­si kieh­to­van näkö­alan kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen tera­pian teo­reet­ti­sel­le kehit­tä­mi­sel­le. Aja­tus oli kui­ten­kin ennen­ai­kai­nen kah­des­sa mie­les­sä. Ensin­nä­kin merk­ki­vä­lit­tei­sen toi­min­nan idea edel­lyt­tää mer­kin käsi­tet­tä, joka sal­lii psyyk­kis­ten toi­min­to­jen kat­ta­van ana­lyy­sin. Tämä tar­koit­taa sitä, että käsit­teen pitää toi­mia sekä yksin­ker­tais­ten ais­ti­toi­min­to­jen että kehit­ty­nei­den sisäis­ten toi­min­to­jen ja kom­mu­ni­kaa­tion ana­lyy­sis­sa. Vuo­si­tu­han­nen tait­tees­sa täl­lais­ta mer­kin käsi­tet­tä ei vie­lä ollut käy­tet­tä­vis­sä.

Lev Vygots­ki on merk­kien välit­tä­män toi­min­nan teo­rian kan­tai­sä. Hän olet­ti mer­kin perus­muo­dok­si puhu­tun sanan. Se sai hänet erot­ta­maan ”kor­keam­mat psyyk­ki­set toi­min­not” yksin­ker­tai­sem­mis­ta toi­min­nois­ta kuten ais­ti­mi­ses­ta ja tahat­to­mas­ta muis­ta­mi­ses­ta, joi­ta hän tar­kas­te­li ärsyk­keen ja reak­tion teo­rian valos­sa. Tämä joh­ti koh­ta­lok­kai­siin seu­rauk­siin hänen kuo­le­man­sa jäl­keen. Vygots­kia syy­tet­tiin intel­lek­tua­lis­mis­ta, ja venä­läi­sen psy­ko­lo­gian perus­pa­ra­dig­mak­si tuli vuo­si­kym­me­nien ajak­si ärsyke‒reaktiomalliin nojau­tu­va tut­ki­mus.

Vygots­kin omak­su­mas­sa mer­kin käsit­tees­sä oli toi­nen­kin ongel­ma. Se sovel­tui vain kog­ni­tii­vis­ten toi­min­to­jen erit­te­lyyn. Elä­män­sä lop­pu­vai­hees­sa hän tie­dos­ti tämän rajoit­tu­nei­suu­den ja omak­sui pereši­va­nie-käsit­teen ihmi­sen emo­tio­naa­li­ses­ti värit­ty­nei­den koke­mus­ten ana­lyy­si­vä­li­neek­si. Käsi­tet­tä on vai­kea suo­men­taa, mut­ta lähim­mät vas­ti­neet ovat ”elä­mys” tai ”koke­mus”.

Toi­sek­si sit­keä ris­ti­rii­ta kog­ni­tii­vis­ten sekvens­sien ja vas­ta­vuo­rois­ten ase­tel­mien välil­lä oli kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen teo­rian puit­teis­sa edel­leen rat­kai­se­mat­ta. Se oli alun perin seu­raus­ta Rylen tavas­ta olet­taa, että psy­koa­na­lyyt­ti­nen objek­ti­suh­de­teo­ria voi­tai­siin selit­tää kog­ni­tii­vi­sen sekvens­si­mal­lin (engl. proce­du­ral sequence model) avul­la (Ryle 1982).

Kog­ni­tii­vi­nen sekvens­si ei sisäl­lä koh­teen käsi­tet­tä

Psy­koa­na­lyy­si on his­to­rian­sa kulues­sa yrit­tä­nyt tois­tu­vas­ti kol­ku­tel­la aka­tee­mi­sen psy­ko­lo­gian ovea. 1940-luvul­la psy­koa­na­lyy­sin käsit­tei­tä pyrit­tiin tul­kit­se­maan beha­vio­ris­min näkö­kul­mas­ta. 1970-luvul­la kog­ni­tii­vi­ses­ta psy­ko­lo­gias­ta tuli aka­tee­mi­sen psy­ko­lo­gian val­ta­vir­ta, ja sil­loin kokeil­tiin psy­koa­na­lyy­sin kog­ni­tii­vis­ta luku­ta­paa. Rylen sekvens­si­mal­li oli osa tätä teo­reet­tis­ta kes­kus­te­lua. 2000-luvul­la neu­rop­sy­koa­na­lyy­si edus­taa samaa ikiai­kais­ta pyr­ki­mys­tä.

Kog­ni­tii­vi­sen ja psy­koa­na­lyyt­ti­sen teo­rian yhteen­so­pi­mat­to­muus palau­tuu yhteen olen­nai­seen eroon: psyyk­kis­ten toi­min­to­jen kog­ni­tii­vi­nen kuvaus ei sisäl­lä koh­teen käsi­tet­tä. Se taas on psy­koa­na­lyyt­ti­sen teo­rian perus­läh­tö­koh­ta.

Sisäis­ten toi­min­to­jen koh­teel­li­suus perus­tuu Franz Bren­ta­non (1874/1995) aja­tuk­seen, jon­ka mukaan jokai­sel­la mie­len­toi­min­nol­la on koh­de. Bren­ta­no väit­ti myös, että toi­mi­jan suh­tau­tu­mi­nen mie­len­sä koh­tei­siin on muka­na psyyk­ki­sis­sä toi­min­nois­sa. Haluam­me, rakas­tam­me, vihaam­me, pel­kääm­me, idea­li­soim­me, mitä­töim­me jne. koh­tei­ta, joi­den yhtey­teen olem­me mie­les­säm­me aset­tu­neet.

Kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian läh­tö­koh­ta­na on Aris­to­te­leel­ta periy­ty­vä infor­maa­tion käsi­te: ulkois­ten kap­pa­lei­den muo­to siir­tyy sie­luun vail­la aineel­li­suut­taan. Psyy­ke saa alkun­sa ais­ti­muk­sis­ta, jot­ka jäsen­ty­vät psyyk­kis­ten perus­funk­tioi­den väli­tyk­sel­lä repre­sen­taa­tioik­si. Kog­ni­tii­vi­set mie­len­toi­min­to­jen kuvauk­set ovat for­maa­le­ja pro­ses­si­ku­vauk­sia, jot­ka alka­vat ärsyk­kei­den syn­nyt­tä­mis­tä ais­ti­muk­sis­ta ja pää­ty­vät toi­min­taan, joka hah­mot­tuu reak­tiok­si.

Kehi­tel­les­sään kog­ni­tii­vis­ta sekvens­si­mal­li­aan Ryle väit­ti, että se on sovel­let­ta­vis­sa sekä yksin­ker­tai­siin että mut­kik­kai­siin toi­min­toi­hin (Ryle 1982, 12). Tavoit­teel­lis­ten toi­min­to­jen toteut­ta­mi­nen sisäl­tää sar­jan skrip­te­jä tai skee­mo­ja. Nii­den avul­la voi­daan kuva­ta ham­pai­den har­jaa­mis­ta yhtä hyvin kuin minuu­den mää­ri­tyk­siä, jot­ka sää­te­le­vät itsear­vos­tus­ta ja elä­män­pää­mää­riä. Tämä on mah­dol­lis­ta, kun toi­min­nan koh­de pois­te­taan ana­lyy­sis­ta.

Yri­tys istut­taa objek­ti­suh­de kog­ni­tii­vi­seen sekvens­siin

Ryle oli omak­su­nut 1970-luvul­la vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man (engl. reci­procal role) käsit­teen kuvaa­maan ihmi­sen suh­det­ta itseen­sä ja toi­siin. Käsit­teen läh­tö­koh­ta oli psy­koa­na­lyy­sin brit­ti­läi­ses­sä objek­ti­suh­de­teo­rias­sa, eri­tyi­ses­ti Mela­nie Klei­nin, Ronald Fair­bair­nin ja Har­ry Gunt­ri­pin kir­joi­tuk­sis­sa.

Ryle joh­ti 1970-luvul­la Sus­sexin yli­opis­ton opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­toa. Hänen työ­noh­jaa­ja­naan oli klei­ni­lai­nen psy­koa­na­lyy­tik­ko Isca Salz­ber­ger-Wit­tem­berg (1970), joka tapa­si ohjaus­käyn­tien­sä lomas­sa kli­ni­kan opis­ke­li­ja-asiak­kai­ta. Hän teki parin arvioin­ti­käyn­nin kulues­sa psy­ko­dy­naa­mi­sen for­mu­loin­nin, jota Ryle sovel­si asia­kas­työs­sään. Menet­te­ly periy­tyi seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen puo­lel­la kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen tera­pian refor­mu­loin­ti­käy­tän­töön.

Ryle alkoi seu­ra­ta Sus­sexin opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon tar­joa­mien lyhyi­den tera­pioi­den tulok­sel­li­suut­ta Geor­ge Kel­lyn Reper­to­ry grid ‑mene­tel­män avul­la. Se sovel­tui teh­tä­vään hyvin, sil­lä mene­tel­mä kar­toit­taa hen­ki­lön yksi­löl­lis­tä suh­tau­tu­mis­ta hänel­le tär­kei­siin mie­len koh­tei­siin. Nii­tä kut­su­taan mene­tel­mäs­sä ele­men­teik­si. Yksi­löl­lis­tä suh­tau­tu­mis­ta koh­tee­seen kut­su­taan kon­struk­tiok­si. Kon­struk­tiot tuo­te­taan haas­tat­te­lus­sa, jos­sa ele­ment­te­jä ver­tail­laan kes­ke­nään ja etsi­tään nii­den saman­kal­tai­suut­ta tai vas­tak­kai­suut­ta.

Ryle kehit­ti grid-mene­tel­mäs­tä dyadi­sen ver­sion (Ryle & Lung­hi 1970), jos­sa ele­men­tit muo­dos­tui­vat tut­kit­ta­van itsel­leen mer­ki­tyk­sel­li­sis­tä objek­ti­suh­teis­ta. ”Minun suh­tee­ni äitii­ni”, ”äidin suh­de minuun”, ”minun suh­tee­ni kump­pa­nii­ni”, ”kump­pa­nin suh­de minuun” ja ”minun suh­tee­ni itsee­ni” ovat esi­merk­ke­jä ele­men­teis­tä, jot­ka syn­nyt­ti­vät alku­pe­räi­sen vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man käsit­teen. 

Vas­ta­vuo­roi­nen ase­tel­ma sisäl­si myös aja­tuk­sen pro­jek­tios­ta, joka saa hen­ki­lön näke­mään tois­ten toi­min­nan omien suh­tau­tu­mis­ta­po­jen­sa värit­tä­mä­nä. Dis­so­si­aa­tion ja osaob­jek­tien ideat sisäl­tyi­vät alun perin Rylen vas­ta­vuo­roi­siin ase­tel­miin (Ryle 1975).

Vas­ta­vuo­rois­ta ase­tel­maa voi tar­kas­tel­la psy­koa­na­lyyt­ti­sen objek­ti­suh­teen hah­mot­ta­mi­se­na Kel­lyn kon­struk­tio­teo­rian ja grid-mene­tel­män väli­tyk­sel­lä. Psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sä teo­rias­sa olen­nai­nen koh­teen käsi­te on säi­ly­nyt mut­ta kapeu­tu­nut kat­ta­maan vain hen­ki­löl­le tär­keät ihmis­suh­teet ja kon­struk­tioi­den mää­rit­tä­män suh­tau­tu­mi­sen itseen­sä. Mela­nie Klei­nin ajat­te­lus­sa tär­keät tie­dos­ta­mat­to­mien fan­t­asioi­den koh­teet jäi­vät tar­kas­te­lun ulko­puo­lel­le.

Kun Ryle omak­sui kog­ni­tii­vi­sen sekvens­si­mal­lin vas­ta­vuo­roi­sia ase­tel­mia selit­tä­väk­si ylei­sek­si peri­aat­teek­si, hän ei havain­nut koh­teen käsit­teen katoa­mis­ta psyyk­kis­ten toi­min­to­jen ana­lyy­sis­sa. Kog­ni­tii­vi­ses­ta psy­ko­lo­gias­ta puut­tu­va toi­min­nan koh­teel­li­suu­den idea kui­ten­kin estää sen pro­ses­si­ku­vaus­ten integroi­mi­sen psy­koa­na­lyyt­ti­seen teo­ri­aan.

Ryle havait­si muu­ta­man vuo­den kulues­sa, että vas­ta­vuo­rois­ten ase­tel­mien sijoit­ta­mi­nen sekvens­si­mal­liin oli ongel­mal­lis­ta. Hän rat­kai­si ongel­man ter­mi­no­lo­gi­ses­ti. Vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man perään lisät­tiin sana ”pro­se­duu­ri”. Näin syn­tyi ”reci­procal role proce­du­re” (Ryle 1985). Rat­kai­su­yri­tys ei ollut aito teo­reet­ti­nen syn­tee­si. Ter­miä oli vai­kea suo­men­taa jär­ke­väs­ti. Kokei­lin ”vas­ta­vuo­rois­ta roo­li­toi­min­ta­ta­paa”, mut­ta sen tar­koi­tet­ta oli mah­do­ton­ta arti­ku­loi­da sel­vä­sa­nai­ses­ti. Suo­men­kie­li­seen KAT-teo­ri­aan vakiin­tui vas­ta­vuo­roi­nen ase­tel­ma sel­lai­se­naan kuvaa­maan hen­ki­lön suh­det­ta toi­siin ja itseen­sä. ”Toi­min­ta­ta­pa” puo­les­taan viit­ta­si alku­pe­räi­seen ”proce­du­ral sequence” ‑ter­miin. Tämä ter­mi­no­lo­gi­nen rat­kai­su joh­ti suo­ma­lai­sen KAT-käy­tän­nön vähit­täi­seen, huo­maa­mat­to­maan eriy­ty­mi­seen brit­ti­läi­ses­tä.

Bri­tan­nias­sa yri­tys sisäl­lyt­tää objek­ti­suh­teen käsi­te kog­ni­tii­vi­sen sekvens­sin puit­tei­siin ilme­ni 1980-luvun lopul­ta asti jat­ku­va­na väit­te­ly­nä kog­ni­tii­vis­ten sekvens­sien ensi­si­jai­suut­ta koros­ta­vien tera­peut­tien ja objek­ti­suh­tei­ta pai­not­ta­vien tera­peut­tien välil­lä. Käsit­teel­li­nen yhteen osu­mat­to­muus pakot­ti psy­ko­te­ra­peu­tit hah­mot­ta­maan asiak­kai­den ongel­mia joko kog­ni­tii­vi­si­na toi­min­ta­ket­jui­na tai koh­teel­li­si­na vas­ta­vuo­roi­si­na ase­tel­mi­na.

Käy­tän­nön psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­sa työs­sä on mah­dol­lis­ta vaih­del­la käsit­teel­li­siä näkö­kul­mia. Psy­ko­te­ra­peu­tit saat­ta­vat liik­kua joko kog­ni­tii­vis­ten sekvens­sien tai objek­ti­suh­de­teo­reet­ti­sen näkö­kul­man välil­lä koke­mat­ta sen suu­rem­paa ris­ti­rii­taa. Koke­neet tera­peu­tit valit­se­vat näkö­kul­man­sa jous­ta­vas­ti asiak­kai­den ongel­mien ja tera­peut­ti­sen yhteis­työn kul­lois­ten­kin haas­tei­den mukaan. Käsit­teel­li­set epä­joh­don­mu­kai­suu­det eivät sik­si ole suu­rem­min häi­rin­neet tera­peut­tien käy­tän­nön työ­tä.

Kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen tera­pian vah­vuus on sen tavas­sa pyr­kiä asiak­kaan ongel­mien yhtei­seen for­mu­loin­tiin, joka antaa tera­peut­ti­sel­le yhteis­toi­min­nal­le tavoit­teen ja suun­ta­vii­vat. Osu­va refor­mu­laa­tio aut­taa tun­nis­ta­maan, kuin­ka asiak­kaan tois­tu­vat toi­min­ta­ta­vat ilme­ne­vät tera­peut­ti­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Tera­pia­suun­tauk­sen kehit­ty­mi­sen myö­tä on syn­ty­nyt monia uusia for­mu­loin­nin tapo­ja, mut­ta kaik­kien tavoit­tee­na on tuot­taa tera­pian ensi het­kis­tä alkaen yhtei­nen näke­mys asiak­kaan oirei­ta yllä­pi­tä­vis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta.

Suo­ma­lai­ses­sa tera­pia­käy­tän­nös­sä toi­min­ta­ta­paa ja vas­ta­vuo­rois­ta ase­tel­maa ei pako­tet­tu kog­ni­tii­vi­sen sekvens­si­mal­lin puit­tei­siin, kos­ka ”vas­ta­vuo­roi­nen roo­li­toi­min­ta­ta­pa” ei ollut ymmär­ret­tä­vä ter­mi. Tera­peu­teil­le oli luon­te­vaa vali­ta kuvaus­ta­pa sen mukaan, mikä asiak­kaan proble­ma­tii­kas­sa näyt­ti tema­ti­soi­tu­van ensi­si­jai­sek­si. Täs­tä tosin seu­ra­si se, että sekvens­si­mal­lin ja vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man teo­reet­ti­nen yhteen osu­mat­to­muus jäi tun­nis­ta­mat­ta 2010-luvun puo­li­vä­liin asti.

Vuo­si­kym­men­ten kulues­sa vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man käsi­te on koko­naan irtau­tu­nut psy­koa­na­lyyt­ti­ses­tä objek­ti­suh­de­teo­rias­ta. KAT-tera­peu­tit hah­mot­ta­vat sen nykyi­sin vuo­ro­vai­ku­tuk­sen sisäis­ty­nee­nä mal­li­na (engl. rela­tions­hip templa­te) var­sin samaan tapaan kuin inter­per­soo­nal­li­sen tera­pian ja skee­ma­te­ra­pian teo­riois­sa.

Merk­ki-käsit­teen imple­men­toin­ti teo­ri­aan lisää sekaan­nus­ta

Sekvens­sien ja ase­tel­mien suh­de KAT-teo­rias­sa säi­lyi jän­nit­tei­se­nä Rylen (1985) ter­mi­no­lo­gi­ses­ta integroin­tieh­do­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta koko 1980-luvun lop­pu­puo­len. Vuo­si­kym­me­nen lop­pu­vuo­si­na yri­tin yhdes­sä Rylen kans­sa rat­kais­ta tätä jän­ni­tet­tä Vygots­kin kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sen toi­min­nan teo­rian avul­la.

Ymmär­sim­me syn­tee­si­teh­tä­vän kui­ten­kin eri lail­la. Ryle ajat­te­li, että kog­ni­tii­vi­nen sekvens­si­mal­li voi­si toi­mia Vygots­kin merk­ki­vä­lit­teis­ten toi­min­to­jen teo­rian ja psy­koa­na­lyyt­ti­sen objek­ti­suh­de­teo­rian integroi­va­na läh­tö­koh­ta­na (Ryle 1991). Hän piti sekvens­si­mal­li­aan edel­leen ylei­se­nä psyyk­ki­siä ilmiöi­tä selit­tä­vä­nä peri­aat­tee­na.

Minä halusin kor­va­ta sekvens­si­mal­lin kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sen toi­min­nan teo­rial­la. Tätä läh­tö­koh­tien eroa emme kui­ten­kaan tuol­loin tun­nis­ta­neet. Kät­ke­tys­tä näke­my­se­ros­ta syn­tyi teo­reet­ti­nen dia­lo­gi, jon­ka sisäl­löt tii­vis­tyi­vät 1990-luvun alku­puo­len jul­kai­suis­sa (Lei­man 1992; Ryle 1994; Lei­man 1994). Sel­vyyt­tä kog­ni­tii­vi­sen ja psy­koa­na­lyyt­ti­sen teo­rian yhteis­mi­tat­to­muu­teen se ei kui­ten­kaan tuo­nut. Päin­vas­toin.

Olin aiem­mas­sa tut­ki­mus­työs­sä­ni havain­nut, että kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ta toi­min­nan teo­ri­aa ja psy­koa­na­lyy­siä yhdis­tää koh­teen käsi­te. Alek­sei Leon­tie­vin koh­teel­li­sen toi­min­nan teo­rian (Leon­tiev 1977, 3) läh­tö­koh­ta­na on Karl Marxin käsi­tys toi­min­nas­ta, jon­ka avul­la ihmi­nen tyy­dyt­tää tar­pei­taan muok­kaa­mal­la eli­nym­pä­ris­töään yhteis­toi­min­nas­sa tois­ten kans­sa. Toi­min­nal­le on omi­nais­ta, että muok­kaa­mi­nen tapah­tuu koh­tei­den omi­nais­piir­tei­tä huo­mioi­vien työ­vä­li­nei­den avul­la.

Leon­tiev hah­mot­ti toi­min­nan ihmi­sen ja ympä­röi­vän maa­il­man väli­sek­si yhtey­dek­si, jon­ka puit­teis­sa psyyk­ki­set toi­min­nat muo­tou­tu­vat. Toi­min­nas­ta tuli seli­tet­tä­vän reak­tion ase­mes­ta elä­vien orga­nis­mien, myös ihmi­sen, ole­mas­sao­lon ja psyyk­ki­sen kehi­tyk­sen selit­tä­vä peri­aa­te.

Leon­tie­vin esit­tä­mä toi­min­nan käsi­te sovel­tuu eri­tyi­ses­ti aineel­li­siin koh­tei­siin suun­tau­tu­vien, instru­men­taa­lis­ten toi­min­to­jen ana­lyy­siin. Ihmis­ten välis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja hei­dän psyyk­ki­siä toi­min­to­jaan välit­tä­vät työ­ka­lu­jen ase­mes­ta mer­kit. Leon­tiev ei kui­ten­kaan kehi­tel­lyt mer­kin käsi­tet­tä, joka oli­si rat­kais­sut Vygots­kin merk­ki­kä­sit­tee­seen sisäl­ty­vät rajoi­tuk­set. Sen vuok­si hänen tee­siän­sä toi­min­nan koh­teel­li­suu­des­ta ja välit­ty­nei­syy­des­tä oli mah­do­ton­ta sovel­taa sel­lai­se­naan ihmi­sen psyyk­kis­ten toi­min­to­jen ana­lyy­sis­sä.

Tämä pää­tel­mä oli läh­tö­koh­ta­na pyr­ki­myk­sel­le­ni löy­tää vaih­toeh­to Vygots­kin merk­ki­kä­si­tyk­sel­le (Lei­man 1992), ja ehdo­tin vaih­toeh­dok­si Mihail Bah­ti­nin dia­lo­gis­ta merk­kiä. Ole­tin, että se oli­si Vygots­kin käsi­tet­tä parem­pi psyyk­kis­ten toi­min­to­jen erit­te­lys­sä. Se näyt­ti valot­ta­van eri­tyi­sen hyvin psy­ko­te­ra­peut­ti­sen kes­kus­te­lun dyna­miik­kaa ja sitä, kuin­ka ihmi­sen sisäi­set koke­muk­set ilme­ne­vät tera­peut­ti­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa.

Pyr­ki­myk­se­ni istut­taa merk­ki­vä­lit­tei­syy­den idea rat­kai­se­maan kog­ni­tii­vis­ten sekvens­sien ja vas­ta­vuo­rois­ten ase­tel­mien ris­ti­rii­taa oli vir­he. Ensik­si­kin sen enem­pää kog­ni­tii­vi­sis­sa sekvens­seis­sä kuin vas­ta­vuo­roi­sis­sa ase­tel­mis­sa ei ollut mitään semioot­ti­suut­ta. Toi­sek­si koh­teel­li­sen, välit­ty­neen toi­min­nan käsi­te ei mah­tu­nut vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man sisäl­le, sil­lä ase­tel­ma hah­mo­tet­tiin välit­tö­mäk­si, vas­ta­vuo­roi­sek­si inte­rak­tio­mal­lik­si.

Ryle ei eri­tyi­sem­min välit­tä­nyt Bah­ti­nin merk­ki­kä­si­tyk­ses­tä, mut­ta Vygots­kin kehi­tysp­sy­ko­lo­gi­set kir­joi­tuk­set ins­pi­roi­vat hän­tä. Siten kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­seen teo­ri­aan muo­tou­tui 1990-luvun kulues­sa vygots­ki­lai­nen ker­ros­tu­ma, joka perus­te­li ylei­ses­ti ihmi­sen yksi­löl­li­sen kehit­ty­mi­sen sosi­aa­lis­ta perus­taa (Ryle & Kerr 2002). Käy­tän­nön tera­peut­ti­sen työn käsit­teel­li­se­nä työ­vä­li­nee­nä sil­lä ei ollut käyt­töä.

Dia­lo­gi­nen sekvens­sia­na­lyy­si

Bah­ti­nin dia­lo­gi­ses­ta merk­ki­kä­sit­tees­tä ei ollut rat­kai­se­maan kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen teo­rian jän­ni­tet­tä sekvens­sien ja vas­ta­vuo­rois­ten ase­tel­mien välil­lä. Se löy­si kui­ten­kin sil­le sopi­van pai­kan asiak­kai­den ilmai­sun sisäl­lön hah­mot­ta­mi­ses­sa.

Vuo­si­na 1986‒1988 toteu­tin yhteis­työs­sä Rylen kans­sa Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen rahoi­tuk­sel­la kokei­lu­kou­lu­tuk­sen, johon osal­lis­tui 8 mie­len­ter­veys­toi­mis­ton psy­ko­lo­gia Uuden­maan alu­eel­ta. Ensim­mäi­set rekis­te­röi­dyn psy­ko­te­ra­peu­tin päte­vyy­teen joh­ta­vat kou­lu­tuk­set käyn­nis­tyi­vät vuon­na 1992. Toi­min kou­lu­tus­ten pää­opet­ta­ja­na mut­ta myös työ­noh­jaa­ja­na. Ohjaus perus­tui ohjat­ta­van vapaan selon­teon ohel­la tera­pia­nau­hoi­tus­ten ja niis­tä lit­te­roi­tu­jen otos­ten tar­kas­te­luun.

Kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sel­le tera­pial­le omi­nai­nen pyr­ki­mys tuot­taa ensim­mäis­ten käyn­tien kulues­sa yhdes­sä asiak­kaan kans­sa hänen ongel­mi­aan pro­vo­soi­via ja yllä­pi­tä­viä toi­min­ta­ta­po­ja kuvaa­va for­mu­loin­ti aiheut­ti kou­lu­tet­ta­vil­le suu­ria vai­keuk­sia kou­lu­tuk­sen alku­vai­hees­sa. Kuun­nel­les­sam­me nau­hoi­tus­ta ohjat­ta­vat kysyi­vät tavan takaa, kuin­ka minä tun­nis­tin asiak­kaan puhe­vir­ras­ta hänen tois­tu­via, ongel­mal­li­sia toi­min­ta­ta­po­jaan.

Kah­dek­san vuo­den koke­mus oli sisäis­tä­nyt hah­mo­tus­ta­van käsit­teel­li­set työ­vä­li­neet niin, että minä ”kuu­lin ja näin” toi­min­ta­ta­po­jen ääri­vii­vat asiak­kaan vapaan ilmai­sun sisäl­lä. Koke­mus­ta ei kui­ten­kaan voi siir­tää toi­sen omai­suu­dek­si. Oli siis arti­ku­loi­ta­va asiak­kai­den ilmai­sun ja hei­dän käyt­täy­ty­mis­tään sää­te­le­vien, usein tie­dos­ta­mat­to­mien sisäis­ten toi­min­ta­ta­po­jen väli­nen yhteys. Bah­ti­nin ilmai­su­teo­ria, joka oli olen­nai­nen osa dia­lo­gi­sen merk­ki­kä­sit­teen sisäl­töä, antoi teh­tä­vään hyvän käsit­teel­li­sen työ­vä­li­neis­tön.

Ilmai­suil­le on tun­nuso­mais­ta se, että niil­lä on kak­si koh­det­ta – ilmai­sun viit­taus­koh­de ja vas­taa­not­ta­ja. Tämä on ilmai­su­teo­rian perus­tee­si, jon­ka Bah­tin omak­sui sak­sa­lai­sel­ta psy­ko­lo­gil­ta, Karl Büh­le­ril­tä ja kehit­te­li sitä dia­lo­gi­seen suun­taan.

Avain­kä­sit­teek­si osoit­tau­tui semant­ti­nen posi­tio, puhu­jan suh­de ilmai­sun­sa viit­taus­koh­tee­seen.

Dia­lo­gi­sia suh­tei­ta ei voi pel­kis­tää loo­gi­sik­si suh­teik­si eikä koh­tei­den repre­sen­taa­tioik­si, jot­ka sel­lai­se­naan eivät sisäl­lä mitään dia­lo­gi­suut­ta. Ne pitää luo­da sanoik­si, nii­den pitää tul­la ilmai­suk­si, eri toi­mi­joi­den posi­tioi­ta kos­ke­vik­si lausu­mik­si, jot­ta nii­den välil­le voi­si syn­tyä dia­lo­gi­sia suh­tei­ta. (Bakh­tin 1984, 183.)

Itse­ään ilmais­tes­saan ihmi­nen ase­moi­tuu aina taval­la tai toi­sel­la puheen­sa viit­taus­koh­tee­seen näh­den. Kät­ket­tyä pole­miik­kia kos­ke­vas­sa totea­muk­ses­sa Bah­tin täy­den­tää tätä perus­väit­tä­mään­sä. Elä­väs­sä dia­lo­gis­sa toi­sen ihmi­sen kans­sa puhu­jan ilmai­su suun­tau­tuu viit­taus­koh­teen­sa ohel­la aina hänen ole­tuk­seen­sa vas­taa­not­ta­jan semant­ti­ses­ta posi­tios­ta; sii­hen, kuin­ka tämä näyt­tää suh­tau­tu­van yhtei­sen havain­noin­nin käsil­lä ole­vaan koh­tee­seen. Se, kenel­le puhuu, mää­rää sen, miten puhu­ja sanan­sa aset­taa.

Semant­ti­set posi­tiot näyt­täy­ty­vät ilmai­sun muo­toi­lu­ta­vois­sa, kuten sana­va­lin­nois­sa, joi­den avul­la puhu­ja viit­taa ilmai­sun­sa koh­tee­seen. Puheen pro­so­dial­la, johon sisäl­ty­vät into­naa­tio, ryt­mi ja äänen­voi­mak­kuus, hän myös ilmen­tää suh­tau­tu­mis­taan niin koh­tee­seen kuin vas­taa­not­ta­jaan­kin.

Bah­ti­nin ilmai­su­teo­ria ja semant­ti­nen posi­tio sen ydin­kä­sit­tee­nä tule­vat hyvin lähel­le psy­koa­na­lyyt­ti­sen objek­ti­suh­de­teo­rian näke­mys­tä trans­fe­rens­sin mer­ki­tyk­ses­tä poti­laan ilmai­sus­sa. Tera­pias­sa kävi­jä ottaa aina, tie­toi­ses­ti tai tie­tä­mät­tään, huo­mioon sen, kenel­le hän olet­taa puhu­van­sa, ja enna­koi mie­les­sään tera­peu­tin suh­tau­tu­mis­ta. Semant­ti­set posi­tiot ovat myös psy­koa­na­lyy­ti­kon havain­noin­nin koh­tei­ta. He kuun­te­le­vat aina ana­ly­soi­ta­van suh­tau­tu­mis­ta puheen­sa viit­taus­koh­tei­siin (Bol­las 1987).

Bah­ti­nin ilmai­su­teo­rian ilmei­nen yhteys objek­ti­suh­de­teo­ri­aan herät­ti kysy­myk­sen sii­tä, voi­si­ko sekvens­sien ja ase­tel­mien yhteen osu­mat­to­muu­den ylit­tää tar­kas­te­le­mal­la ihmi­sen tois­tu­via toi­min­ta­ta­po­ja sisäis­ten objek­ti­suh­tei­den ulkoi­si­na rat­kai­su­yri­tyk­si­nä, joil­la on ulkoi­nen koh­de. Mitä jos kog­ni­tii­vi­nen sekvens­si hah­mo­tet­tai­siin dia­lo­gi­se­na, toi­mi­jan ja koh­teen ajas­sa ete­ne­vä­nä sekvens­si­nä?

Tämä oli läh­tö­koh­ta­na dia­lo­gi­sen sekvens­sin käsit­teel­le. Tois­tu­vien toi­min­ta­ta­po­jen hah­mot­ta­mi­nen ulkoi­si­na objek­ti­suh­tei­den muun­nel­mi­na sai nimek­seen dia­lo­gi­nen sekvens­sia­na­lyy­si (Lei­man 1997).

Rat­kai­sueh­do­tus ei kos­kaan juur­tu­nut kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­seen teo­ri­aan. Sekvens­sia­na­lyy­si hah­mo­tet­tiin käy­tän­nöl­li­sen alku­pe­rän­sä mukai­ses­ti työ­noh­jauk­sen työ­vä­li­nee­nä. Ennen pit­kää sitä ryh­dyt­tiin sovel­ta­maan tera­piat­rans­krip­tioi­den ana­lyy­sis­sä, ja vuo­sien kulues­sa sii­tä tuli tapaus­tut­ki­mus­ten ana­lyy­si­me­ne­tel­mä (Savo­lai­nen 2020).

Semioot­ti­sen objek­ti­suh­de­teo­rian ääri­vii­vat hah­mot­tu­vat

2000-luvun ensim­mäi­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä dia­lo­gi­nen sekvens­sia­na­lyy­si (DSA) osoit­ti hyö­dyl­li­syy­ten­sä asiak­kai­den ilmai­sun ja psy­ko­te­ra­pia­pro­ses­sien tut­ki­muk­ses­sa. Kun työ­vä­li­net­tä sovel­le­taan sisäl­löl­tään vähi­tel­len toi­sis­taan eroa­vis­sa kon­teks­teis­sa, sen rajoi­tuk­set alka­vat tul­la näky­viin. DSA oli hyvä puheil­mai­sun mik­roa­na­lyyt­ti­nen mene­tel­mä, mut­ta Bah­ti­nin dia­lo­gi­nen merk­ki­kä­si­te ei sovel­tu­nut var­hai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tut­ki­mi­seen, sil­lä se ei perus­tu sano­jen käyt­töön.

Kun vau­va ilmai­see tar­pei­taan ja suh­tau­tu­mi­si­aan, hoi­ta­vat aikui­set kyl­lä tul­kit­se­vat merk­ke­jä, mut­ta ne eivät nou­da­ta Bah­ti­nin dia­lo­gi­sen mer­kin raken­net­ta. Aikui­nen antaa vau­van ilmai­sul­le mer­ki­tyk­sen, ja vähi­tel­len sii­tä tulee var­hai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen jaet­tu merk­ki.

Vuon­na 2010 paneu­duin tämän havah­dut­ta­ma­na uudel­leen mer­kin käsit­teen ana­to­mi­aan. Pala­sin Donald Win­nicot­tin tran­si­tioil­miöi­den teo­ri­aan (Win­nicott 1971), jon­ka merk­ki­kä­si­tet­tä olin tar­kas­tel­lut 1990-luvun alus­sa. Tii­vis­tin teo­reet­ti­sen uudel­lee­nar­vioin­nin artik­ke­liin (Lei­man 2011), joka sisäl­si aja­tuk­sen ihmi­sen kah­des­ta merk­ki­jär­jes­tel­mäs­tä.

Ensim­mäi­sen merk­ki­jär­jes­tel­män jaam­me kaik­kien elol­lis­ten olen­to­jen kans­sa, toi­nen on omi­nai­nen vain meil­le. Ensim­mäi­set mer­kit syn­ty­vät koh­teel­li­ses­sa toi­min­nas­sa. Toi­nen merk­ki­jär­jes­tel­mä muo­tou­tuu ihmis­ten väli­ses­sä kom­mu­ni­kaa­tios­sa. Sekin on toi­min­taa, mut­ta kom­mu­ni­kaa­tios­sa syn­ty­vien ja mer­ki­tyk­sel­tään kehit­ty­vien merk­kien raken­ne poik­ke­aa koh­teel­lis­ten toi­min­to­jen kulues­sa muo­dos­tu­vis­ta mer­keis­tä ja nii­den mer­ki­tys­si­säl­löis­tä.

Merk­kiä ei ole ilman toi­min­taa, joka mer­kin syn­nyt­tää. Psyyk­ki­set mer­kit syn­ty­vät toi­min­nas­sa, ja ker­ran syn­nyt­ty­ään ne alka­vat välit­tää toi­min­taa.

Toi­min­ta semioot­ti­sen objek­ti­suh­de­teo­rian perus­kä­sit­tee­nä

Adria­no Mila­ni Com­pa­ret­ti, ita­lia­lai­nen neu­ro­lo­gi, on esit­tä­nyt ensim­mäi­sen empii­ri­sen havain­non tämän peri­aat­teen var­hai­ses­ta ilmen­ty­mäs­tä (Com­pa­ret­ti 1981). Hän tut­ki sikiön liik­kei­den kehit­ty­mis­tä ras­kau­den kah­dek­san­nel­ta vii­kol­ta eteen­päin. Nii­den havait­se­mi­nen tuli mah­dol­li­sek­si 1970-luvun lop­pu­puo­lel­la kehi­te­tyn dynaa­mi­sen ult­ra­ää­ni­ku­van­ta­mi­sen myö­tä.

Com­pa­ret­ti havait­si, että kah­dek­san­nel­la vii­kol­la, pai­non­sa lisään­tyes­sä sikiö kos­ket­taa ajoit­tain koh­dun sei­nä­mää. Nämä ensim­mäi­set koh­taa­mi­set ”jon­kin” kans­sa muut­ta­vat välit­tö­mäs­ti sikiön liik­kei­den luon­net­ta. Ne jäsen­ty­vät vaih­te­le­vik­si lii­ke­hah­moik­si ja alka­vat havain­noit­si­jan näkö­kul­mas­ta muun­tua tar­koi­tuk­sel­li­sik­si. Kah­den­nen­kym­me­nen­nen ras­kaus­vii­kon aikoi­hin sikiön liik­keet ovat vakiin­tu­neet yksi­löl­li­ses­ti vaih­te­le­vik­si, moni­puo­li­sik­si lii­ke­sar­joik­si. Com­pa­ret­ti tote­si, että ne näyt­ti­vät saman­lai­sil­ta kuin aikuis­ten voi­mis­te­li­joi­den hyvin muo­dos­tu­neet perus­liik­keet.

Koh­dun sei­nä­män kos­ket­ta­mi­nen on kehit­ty­vän sikiön ensim­mäi­nen koh­taa­mi­nen ulko­maa­il­man kans­sa. Se syn­nyt­tää jäl­jen, jota taval­li­ses­ti kut­su­taan ais­ti­muk­sek­si. Koh­taa­mi­sen jäl­ke­nä tuo ais­ti­mus viit­taa koh­tee­seen, jon­ka yhtey­teen sikiö on omien liik­kei­den­sä voi­mas­ta aset­tu­nut. Toi­min­ta on psyyk­ki­sen mer­kin keh­to.

Teo­reet­ti­se­na käsit­tee­nä toi­min­ta sisäl­tää vii­si toi­siin­sa kie­tou­tu­vaa näkö­koh­taa:

1) Jokai­sel­la toi­min­nal­la on koh­de. Instru­men­taa­lis­ten toi­min­to­jen koh­teet ovat ulkoi­sia, esi­neel­li­siä koh­tei­ta. Kom­mu­ni­kaa­tios­sa ihmi­set aset­ta­vat toi­sen­sa koh­teek­seen. Myös psyyk­ki­set toi­min­nat ovat koh­teel­li­sia: ais­tin jota­kin, ajat­te­len jota­kin, tun­nen jota­kin tai muis­tan jota­kin.

2) Toi­min­ta on välit­ty­nyt­tä. Instru­men­taa­li­sia toi­min­to­ja välit­tä­vät työ­ka­lut, kuten havain­to­vä­li­neet ja koh­det­ta muok­kaa­vat koneet. Kom­mu­ni­kaa­tio­ta ja psyyk­ki­siä toi­min­to­ja välit­tä­vät mer­kit.

3) Toi­mi­jan ja koh­teen välit­ty­nyt yhteys on molem­min­puo­li­nen voi­ma­suh­de.

4) Koh­teel­li­nen toi­min­ta on ajas­sa ete­ne­vää lii­ket­tä.

5) Ei ole toi­min­taa ilman toi­mi­jaa.

Toi­min­nan käsit­teen sanas­to näyt­tää var­sin eri­lai­sel­ta kuin perin­tei­sen KAT-teo­rian ”pro­se­du­raa­li­nen sekvens­si” (Ryle 1982). Koh­teel­li­sen toi­min­nan teo­rias­sa ei ole kog­ni­tii­vi­sia sekvens­se­jä eikä psy­ko­lo­gias­sa tavan­omais­ta jakoa ais­ti­muk­siin, havain­toi­hin, muis­ti­jäl­kiin, aja­tuk­siin ja tun­tei­siin. Nämä eivät ole sekvens­sien osia, funk­tioi­ta, vaan koh­teel­li­sia, toi­siin­sa tah­dis­tu­via psyyk­ki­siä perus­toi­min­to­ja.

Vas­ta­vuo­roi­set ase­tel­mat kät­key­ty­vät uudes­sa teo­rias­sa toi­min­nan käsit­teen kol­man­teen näkö­koh­taan: toi­mi­jan ja koh­teen välil­lä val­lit­see molem­min­puo­li­nen voi­ma­suh­de. Se ei kui­ten­kaan rajoi­tu ihmis­ten väli­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen kuten perin­tei­ses­sä KAT-teo­rias­sa on aja­tel­tu. Pari esi­merk­kiä valais­see asi­aa.

Pui­den pilk­ko­mi­nen on kir­veen välit­tä­mää, instru­men­taa­lis­ta toi­min­taa. Sen vas­ta­vuo­roi­set voi­mat voi­daan kuva­ta New­to­nin kol­man­nen lii­ke­lain avul­la: kun kak­si kap­pa­let­ta on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kes­ke­nään, ne koh­dis­ta­vat toi­siin­sa yhtä suu­ret mut­ta suun­nil­taan vas­tak­kais­suun­tai­set voi­mat.

Voi­ma­suh­teen välit­tä­jä­nä on kir­ves. Sen muo­to kuvas­taa toi­mi­jan ja koh­teen, siis halon­hak­kaa­jan ja halon voi­ma­suh­det­ta. Kir­veen var­si laa­jen­taa käsi­var­ren lii­ke­ra­taa, mikä lisää pilk­ko­jan lii­ke-ener­gi­aa. Kir­veen terä on muo­toil­tu niin, että se jakaa tämän voi­man kah­teen vek­to­riin. Toi­nen suun­tau­tuu alas­päin ja toi­nen sivul­le. Voi­ma­vek­to­rien yhteis­vai­ku­tuk­ses­ta puu hal­ke­aa.

Molem­min­puo­li­nen voi­ma­suh­de kas­vaa pis­tee­seen, jos­sa puun raken­net­ta yllä­pi­tä­vä soluk­ko alkaa antaa perik­si. Koh­teen vas­ta­voi­man vai­ku­tuk­set ilme­ne­vät aikaa myö­ten halon­hak­kaa­jan väsy­mi­se­nä ja kir­veen­te­rän tyl­sis­ty­mi­se­nä.

Välit­täes­sään toi­mi­jan ja koh­teen välis­tä voi­ma­suh­det­ta instru­men­taa­li­sen toi­min­nan työ­ka­lut viit­taa­vat aina kah­teen suun­taan, toi­saal­ta toi­mi­jan, toi­saal­ta koh­teen omi­nai­suuk­siin.

Toi­nen esi­merk­ki valot­taa sitä semioot­tis­ta ener­gi­aa, jon­ka mer­kit saa­vat kom­mu­ni­kaa­tios­sa sen osa­puol­ten vas­ta­vuo­rois­ten voi­mien välit­tä­ji­nä.

Autoi­li­ja oli vaih­ta­nut äkil­li­ses­ti kais­taa pyö­räi­li­jän eteen ja pakot­ta­nut tämän jar­rut­ta­maan. Pyö­räi­li­jä ärtyi ja ilmai­si sen näyt­tä­mäl­lä autoi­li­jal­le kes­ki­sor­mea. Seu­raa­vis­sa lii­ken­ne­va­lois­sa pyö­räi­li­jä odot­ti auton peräs­sä, mut­ta valo­jen vaih­tues­sa hän ohit­ti hitaam­min liik­keel­le läh­te­vän auton. Autoi­li­ja kiih­dyt­ti ja kouk­ka­si oikeal­le niin, että auton taka­kul­ma osui pol­ku­pyö­rän pyö­rään. Pyö­räi­li­jä kaa­tui tör­mäyk­sen voi­mas­ta ja kuo­li myö­hem­min vam­moi­hin­sa.

Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen on vah­va merk­ki, joka on saa­nut voi­man­sa ihmis­ten väli­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Se on toi­sen ihmi­sen häpäi­syn ilmai­su. Voi­mak­kaat mer­kit voi­vat saa­da niin ihmi­sen pois tolal­taan, että hän yrit­tää pois­taa häi­riön rai­vol­la. Esi­mer­kis­sä auto on rai­von instru­ment­ti­na. Vas­ta­vuo­roi­sia ase­tel­mia välit­tä­vät siis sekä mer­kit että aineel­li­set väli­neet.

Kol­mas esi­merk­ki on psyyk­ki­sen itse­sää­te­lyn pii­ris­tä: sana­mer­kit voi­vat muo­va­ta toi­mi­jan ja esi­neel­li­sen koh­teen välis­tä suh­det­ta.

Step­hens ym. (2009) tut­ki­vat kiroi­lun vai­ku­tuk­sia kivun ais­ti­mi­seen. Kokees­sa epä­miel­lyt­tä­vä ais­ti­mus tuo­tet­tiin upot­ta­mal­la koe­hen­ki­lön käsi jää­kyl­mään veteen. Koe­ryh­män jäse­niä pyy­det­tiin kiroi­le­maan. Ver­tai­lu­ryh­män jäse­niä pyy­det­tiin tois­ta­maan jota­kin neut­raa­lia sanaa. Koe­sar­ja osoit­ti, että kiroi­le­mi­nen paran­si kivun­sie­toa hei­ken­tä­mäl­lä kipuais­ti­muk­sen havait­se­mis­ta.

Semioot­ti­sen ener­gian esi­mer­kit näyt­tä­vät sen, kuin­ka tun­teet välit­tä­vät tapah­tu­mien kul­kua sosi­aa­li­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja itse­sää­te­lys­sä. Kog­ni­tiot ja emoo­tiot eivät ole eril­li­siä mie­len ilmiöi­tä. Ne sisäl­ty­vät merk­kien vii­te­ver­kon, sen mer­ki­tyk­sen raken­tee­seen. Voi­ma­sa­noil­la on todel­la voi­mia, joi­ta ne ovat kiteyt­tä­neet mer­ki­tyk­seen­sä ihmis­ten yhteis­toi­min­nas­sa.

Mer­kit koh­taa­mi­sen jäl­ki­nä

Kun kak­si olio­ta koh­taa, koh­taa­mi­nen jät­tää jäl­jen molem­piin. Näin tapah­tuu luon­no­nil­miöis­sä, elä­vien olen­to­jen koh­taa­mi­sis­sa ja ihmi­sis­sä, jot­ka koh­taa­vat hei­tä ympä­röi­vän aineel­li­sen maa­il­man koh­tei­ta ja toi­si­aan sosi­aa­li­si­na olen­toi­na. Koh­taa­mi­ses­sa syn­ty­vä jäl­ki viit­taa koh­taa­mi­sen voi­miin ja osa­puo­lien yksi­löl­li­siin omi­nai­suuk­siin. Monet luon­non­tie­teet ovat kehit­tä­neet tie­to­pe­rus­tan­sa vain tut­ki­mal­la koh­taa­mis­ten jäl­kiä, merk­ke­jä.

Geo­lo­gia on tie­de, joka tut­kii luon­no­nil­miöi­den syn­nyt­tä­miä merk­ke­jä kal­lio­pe­räs­sä ja maa­ker­ros­tu­mis­sa. Ne viit­taa­vat toi­si­aan seu­ran­nei­siin poi­muun­tu­mi­sen ja eroo­sion voi­miin luon­non­his­to­rias­sa. Pel­käs­tään näi­tä merk­ke­jä ja nii­den väli­siä yhteyk­siä tut­ki­mal­la geo­lo­git ovat kyen­neet rekon­struoi­maan kivipla­neet­tam­me nel­jän mil­jar­din vuo­den kehi­tys­his­to­rian.

Lää­ke­tie­de on hip­po­kraat­ti­ses­ta syn­ty­ajas­taan läh­tien ollut semioot­ti­nen tie­de. Nyky­ai­kai­set ruu­miil­lis­ten muu­tos­ten havain­noin­ti­me­ne­tel­mät ovat sai­rauk­sien tut­ki­mi­ses­sa toki pal­jon hie­nos­tu­neem­pia kuin antii­kin Krei­kas­sa. Käy­tös­säm­me on moni­puo­li­sia labo­ra­to­rio­ko­kei­ta ja kuvan­ta­mis­me­ne­tel­miä. Lää­ke­tie­teel­li­sen päät­te­lyn logiik­ka on kui­ten­kin säi­ly­nyt sama­na: merk­kien kudel­mat, joi­ta kut­su­taan oireik­si, viit­taa­vat tau­din syn­nyt­tä­miin kehon bio­lo­gi­siin tapah­tu­miin ja solu­muu­tok­siin.

Lää­ke­tie­teen his­to­ria on vai­kut­ta­va esi­merk­ki merk­kien tul­kin­ta­kei­no­jen kehit­ty­mi­ses­tä. Jää­mies Ötzin muu­mioi­tu­nut ruu­mis sisäl­tää merk­ki­aar­teis­ton, joka nyky­tut­ki­joil­le pal­jas­taa, kuin­ka hän kuo­li, mitä hän oli syö­nyt juu­ri ennen kuo­le­maan­sa, kuin­ka van­ha hän oli ja mil­lai­sia sai­rauk­sien merk­ke­jä hänen ruu­miis­saan oli. Tie­däm­me myös, että hänel­lä oli geneet­ti­nen alt­tius val­ti­mo­ko­vet­tu­ma­tau­tiin.

Nyky­lää­ke­tie­tees­sä puhu­taan mark­ke­reis­ta. Ne ovat merk­ke­jä, joi­den viit­taus­koh­teet on kyet­ty pal­jas­ta­maan kokeel­li­sen tut­ki­muk­sen avul­la. Perus­ve­ren­ku­van veriar­vot ovat tämän päi­vän arki­sia merk­ke­jä, joi­den avul­la ihmi­sen ter­vey­den­ti­lan ja hyvin­voin­nin kehi­tys­tä seu­ra­taan. Ne näyt­tä­vät sel­väs­ti, ettei mer­kin aineel­li­sel­la muo­dol­la tar­vit­se olla mitään väli­tön­tä yhteyt­tä koh­tee­seen­sa. Viit­taus­suh­teet on raken­net­tu lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa.

Psy­ko­lo­gia ei ole merk­ki­tie­de. Se on edel­leen tiu­kas­ti sidok­sis­sa aris­to­tee­li­seen sie­lun­kä­si­tyk­seen, joka aloit­taa psyyk­kis­ten ilmiöi­den erit­te­lyn ais­ti­muk­sis­ta. Sisäi­set, sie­lul­li­set pro­ses­sit muo­vaa­vat ais­ti­hah­mois­ta havain­to­ja, mie­li­ku­via ja muis­ti­jäl­kiä, jot­ka toi­mi­vat ajat­te­lun raa­ka-ainei­na ja toi­min­to­jen ohjaa­ji­na. Toi­min­ta ymmär­re­tään täs­sä ajat­te­lu­ke­hyk­ses­sä reak­tio­na, jota sitä edel­tä­vät pro­ses­sit selit­tä­vät.

Aka­tee­mi­nen psy­ko­lo­gia, kog­ni­tii­vi­nen neu­ro­tie­de mukaan luet­tu­na, lähes­tyy psyyk­ki­siä toi­min­to­ja muo­dol­lis­ten pro­ses­sien näkö­kul­mas­ta, jon­ka Wil­helm Wundt ja hänen aikan­sa kokeel­li­set psy­ko­lo­git omak­sui­vat Imma­nuel Kan­tin ins­pi­roi­mi­na 1800-luvun lopul­la. Psyyk­kis­ten toi­min­to­jen koh­teel­li­suus ei edel­leen­kään sisäl­ly ylei­sen psy­ko­lo­gian teo­ri­aan, eikä ärsy­ket­tä tun­nis­te­ta koh­tee­seen viit­taa­va­na merk­ki­nä, koh­taa­mi­sen jäl­ke­nä.

Psy­koa­na­lyy­si sen sijaan omak­sui Bren­ta­non aja­tuk­sen mie­len koh­teis­ta. Freud tut­ki vapaan asso­si­aa­tion avul­la psyyk­kis­ten häi­riöi­den merk­ke­jä poti­lai­den sanal­li­sis­sa ja non­ver­baa­leis­sa ilmai­suis­sa. Sii­nä hän nojau­tui lää­ke­tie­teen meto­do­lo­gi­seen para­dig­maan. Vapaa asso­si­aa­tio osoit­tau­tui toi­mi­vak­si mene­tel­mäk­si sisäis­ten merk­kien mer­ki­tys­ra­ken­teen havain­noin­nis­sa. Sen tera­peut­ti­nen arvo oli sii­nä, että poti­las itse oli havain­to­jen teki­jä­nä.

Aka­tee­mi­ses­sa psy­ko­lo­gias­sa tätä pidet­tiin epä­tie­teel­li­se­nä, sil­lä poti­laan puheil­mai­sus­sa syn­ty­vän merk­kiai­neis­ton vaih­te­lua ei voi­nut kont­rol­loi­da. Tämä esti kokeel­li­sel­le mene­tel­mäl­le olen­nai­sen tois­tet­ta­vuu­den ja yksi­löis­tä riip­pu­mat­to­man yleis­tä­mi­sen, joi­ta pidet­tiin tie­teel­li­syy­den perus­e­del­ly­tyk­se­nä. Niin­pä psy­koa­na­lyy­si jäi aka­tee­mi­sen val­ta­vir­ran ulko­puo­lel­le.

Koh­taa­mi­sen jäl­ke­nä merk­ki viit­taa tapah­tu­man kum­paan­kin osa­puo­leen ja voi­miin, joi­ta koh­taa­mi­ses­sa viri­ää. Mer­kin koh­de­viit­teet ilmai­se­vat koh­tees­ta sen, mil­lai­se­na se koh­taa­mis­ta­pah­tu­ma­na näyt­täy­tyy toi­mi­jal­le. Kant oli terä­vä­nä­köi­nen, kun hän väit­ti, ettem­me kos­kaan tavoi­ta havain­nois­sam­me ”koh­det­ta sinän­sä”. Koh­de avau­tuu toi­mi­jal­le sel­lai­se­na kuin hän sen toi­min­to­jaan muun­te­le­mal­la koh­taa. 

Toi­mi­jan ja koh­teen molem­min­puo­li­nen voi­ma­suh­de tekee koh­taa­mi­ses­ta dynaa­mi­sen tapah­tu­man. Sen laa­dus­ta ker­to­vat mer­kin suh­de­viit­teet. Tämä kak­si­nai­suus mer­kin mer­ki­tys­ra­ken­tees­sa on tun­nuso­mais­ta kai­kil­le mer­keil­le, sekä luon­no­nil­miöi­den yhtey­des­sä syn­ty­vil­le jäl­jil­le että ihmis­ten välis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta välit­tä­vil­le mer­keil­le. Merk­ki on koh­de- ja suh­de­viit­tei­den ykseyt­tä.

Luon­non ilmiöis­sä syn­ty­vät koh­taa­mis­ten jäl­jet tal­len­tu­vat eri­lai­si­na kum­paan­kin koh­taa­mi­sen osa­puo­leen nii­den omi­nais­piir­tei­den mukai­ses­ti. Lumeen pai­nu­va ken­kä jät­tää jäl­jen lumeen, joka on ken­kää pal­jon peh­meäm­pää. Ken­kien kulu­mi­nen on kui­ten­kin merk­ki tois­tu­vien koh­taa­mis­ten voi­mas­ta eri­lais­ten kul­kua­lus­to­jen kans­sa. Ulko­syr­jäl­tään madal­tu­nut kan­ta on suh­de­vii­te, joka ker­too käve­li­jän askel­lus­ta­vas­ta. Savi­set ken­gän­poh­jat puo­les­taan sisäl­tä­vät koh­de­viit­tee­nään keväi­sen nii­tyn, jon­ka kaut­ta käve­li­jä oikai­si bus­si­py­sä­kil­le. Koh­de- ja suh­de­viit­teet pai­not­tu­vat mer­keis­sä eri tavoin, mut­ta molem­pia sisäl­tyy aina nii­den vii­te­ver­kos­toon.

Myös psyyk­ki­set mer­kit ovat koh­de- ja suh­de­viit­tei­den muo­dos­tu­mia. Psyyk­ki­set mer­kit tal­tioi­tu­vat her­mo­verk­koi­hin. Elä­vien orga­nis­mien her­mos­to on ehkä jous­ta­vin­ta ja mukau­tu­vin­ta mate­ri­aa, jota maa­il­man­kaik­keus on kehi­tyk­sen­sä kulues­sa syn­nyt­tä­nyt.

Kog­ni­tii­vi­ses­sa neu­ro­tie­tees­sä koh­de- ja suh­de­viit­tei­den muo­dos­ta­maa psyyk­ki­sen mer­kin vii­te­ver­kos­toa kut­su­taan her­mo­ver­kok­si. Jo var­sin alku­kan­tais­ten elä­vien olen­to­jen her­mos­to on muo­tou­tu­nut erot­te­le­maan koh­tei­siin viit­taa­vat havain­not nii­den mah­dol­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta eläi­men elin­toi­min­toi­hin ja elos­sa pysy­mi­seen. Tämä eriy­ty­mi­nen ilme­nee myös ihmi­sai­vo­jen raken­tees­sa. Aivo­kuo­ren alu­eet ovat eri­kois­tu­neet käsit­te­le­mään koh­de­viit­tei­tä ja syvem­mät raken­teet, kuten lim­bi­nen jär­jes­tel­mä, suh­de­viit­tei­tä. 

Itse mer­kis­sä, koh­taa­mi­sen jäl­jes­sä, ne muo­dos­ta­vat kui­ten­kin sen vii­te­ver­kos­ton sisäl­lön. Neu­ro­tie­tees­sä nyky­ään sovel­let­ta­vat kuvan­ta­mis­tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että aivoa­lu­eet ovat erit­täin ver­kos­toi­tu­nei­ta ja että ver­kos­to­jen aktii­vi­suus vaih­te­lee koh­teel­lis­ten toi­min­to­jen mukai­ses­ti. Psyyk­ki­set mer­kit ilme­ne­vät her­mo­verk­ko­jen akti­voi­tu­mi­si­na, joi­hin sään­nön­mu­kai­ses­ti osal­lis­tuu usei­ta aivoa­luei­ta. 

Seu­raa­van sivun kaa­vio kuvaa psyyk­ki­sen mer­kin vii­te­ra­ken­teen muo­dos­tu­mis­ta toi­min­nas­sa.

Toi­min­ta on toi­mi­jan ja koh­teen molem­min­puo­lis­ta, välit­ty­nyt­tä yhteyt­tä. Sen kuvaus on sijoi­tet­tu kaa­vion ylä­osaan. Toi­mi­ja on vasem­mal­la, koh­de oikeal­la ja kes­kel­lä nii­den koh­taa­mis­ta sää­te­le­vä väli­ne, kol­mion muo­dos­sa kuvat­tu­na. Instru­men­taa­li­sis­sa toi­min­nois­sa se on työ­ka­lu, kom­mu­ni­kaa­tios­sa se voi olla ilme, ele, sana tai lausu­ma. 

Mer­kit ovat jäl­kiä, joi­ta ajas­sa ete­ne­vä toi­min­ta syn­nyt­tää. Instru­men­taa­li­ses­sa toi­min­nas­sa syn­ty­vät mer­kit ovat aineel­li­sia jäl­kiä, jot­ka viit­taa­vat syn­ty­ta­pah­tu­maan­sa. Pui­den pilk­ko­mi­ses­sa syn­tyy las­tu­ja, tik­ku­ja ja kaar­nan­pa­lo­ja. Kom­mu­ni­koin­nis­sa väli­neet ovat ulkoi­sia merk­ke­jä, jot­ka sisäl­tä­vät koh­de- ja suh­de­viit­tei­den ver­kos­ton. Ne ovat ihmis­ten väli­sen vuo­ro­vai­ku­tus­his­to­rian kitey­ty­nei­tä, yhtei­siä väli­nei­tä.

Mer­kin olen­nai­sin omi­nai­suus on se, että se viit­taa koh­tee­seen. Koh­taa­mi­sen jäl­jen aineel­li­sen muo­don ei tar­vit­se lain­kaan muis­tut­taa koh­det­ta, joka on ollut koh­taa­mi­sen osa­puo­le­na. Savu ei näy­tä tulel­ta, mut­ta se viit­taa pala­mi­sen tapah­tu­maan. Mer­kit eivät ole repre­sen­taa­tioi­ta.

Kaa­vion ydin­a­ja­tus on se, että koh­taa­mi­sen jäl­ke­nä merk­kiin aina sisäl­tyy viit­tei­tä sekä koh­tees­ta että koh­taa­mi­sen tapah­tu­mas­ta. Mer­kin viit­taus­koh­teen tun­nis­ta­mi­nen edel­lyt­tää sitä, että tie­däm­me jota­kin koh­taa­mis­ta­pah­tu­maan sisäl­ty­vis­tä vuo­ro­vai­ku­tusil­miöis­tä sen osa­puol­ten välil­lä.

Kun koh­taa­mi­sen jäl­ki on syn­ty­nyt, se ei ais­ti­ne­li­mien ulot­tu­vil­le tul­les­saan koh­taa ”tyh­jää tau­lua”. Com­pa­ret­tin havain­to­jen perus­teel­la ensim­mäi­set psyyk­ki­set mer­kit tal­len­tu­vat her­mo­ver­koik­si heti, kun sikiön kes­kus­her­mos­to on ana­to­mi­ses­ti muo­dos­tu­nut. Syn­tyes­sään vau­val­la on hal­lus­saan rikas merk­ki­va­ras­to, jon­ka tur­vin hän koh­taa koh­dun ulko­puo­li­sen maa­il­man.

Hoi­ta­van yhteis­toi­min­nan jäl­jet osu­vat tähän merk­ki­va­ras­toon, jon­ka sisäi­set yhtey­det ja merk­ki­ku­del­mien kul­loi­nen­kin ver­kot­tu­mi­nen riip­pu­vat vau­van sen­het­ki­ses­tä tilas­ta. Näl­käi­nen vau­va havait­see ja kokee rin­nan tai tut­ti­pul­lon sen mukaan, kuin­ka näl­käi­nen tai kyl­läi­nen hän on.

Kaa­vios­sa mer­ki­tys tar­koit­taa mer­kin vii­te­ver­kos­toa, jon­ka koh­taa­mi­sen jäl­ki saa osues­saan jo ole­mas­sa ole­viin ja sisäis­tä tilaa ilmen­tä­viin vii­te­ver­kos­toi­hin. Bah­tin havait­si, että sano­jen mer­ki­tys­ra­ken­ne on dia­lo­gi­nen. Myös ensim­mäi­sen jär­jes­tel­män mer­kit ovat ”dia­lo­gi­sia” sii­nä mie­les­sä, että mer­kin vii­te­ver­kos­tos­sa ulkoi­sen koh­taa­mi­sen jäl­ki osuu sisäis­ten merk­kien ala­ti vaih­te­le­vaan kudok­seen. Tämä mer­ki­tys­ten kudos muo­dos­taa tul­kin­ta­ke­hyk­sen ais­ti­ne­lin­ten kaut­ta välit­ty­neil­le koh­de- ja suh­de­viit­teil­le.

Sisäi­set koh­teet ovat merk­kien kudel­mia

Psy­ko­lo­gian semioot­ti­sen näkö­kul­man tär­kein teo­reet­ti­nen anti kos­kee sisäis­ten koh­tei­den luon­net­ta. Ne eivät ole pit­kä­ai­kai­seen muis­tiin tal­tioi­tu­nei­ta repre­sen­taa­tioi­ta, vaan sisäis­ty­nei­den merk­kien kudel­mia. Kun jo yksit­täi­nen merk­ki sisäl­tää koh­de- ja suh­de­viit­tei­den muo­dos­ta­man ver­kos­ton, sisäis­ten koh­tei­den mer­ki­tys­ver­kos­tot ovat käy­tän­nös­sä päät­ty­mät­tö­miä.

Psyyk­kis­ten merk­kien tul­kit­se­mi­nen aset­taa eri­tyi­sen haas­teen, sil­lä nii­den mer­ki­tys­si­säl­tö elää ja kehit­tyy jat­ku­vas­ti ihmi­sen koke­mus­ten myö­tä. Kun Mihail Bah­tin väit­ti, että sana on lopu­ton, hän viit­ta­si täl­lä sisäis­ten merk­ki­ver­kos­to­jen rajat­to­muu­teen. Ulko­puo­li­nen havain­noit­si­ja ei voi pää­tel­lä, mil­lai­sia mer­ki­tyk­siä ihmi­nen sisäl­lyt­tää sanoi­hin, joi­ta hän käyt­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den kans­sa. Mer­ki­tys­ten kul­loi­sen­kin tul­kin­nan rajan voi aset­taa vain ihmi­nen itse. Sen hän tekee­kin, ja tuo­ta rajaa kut­sum­me itse­ha­vain­noin­nin rajak­si.

Yllä ole­vas­sa yksin­ker­tai­ses­sa kuvios­sa sana ”äiti” on mer­kit­ty tum­men­net­tu­na vii­si­kul­mio­na. Se on sanan koh­de- ja suh­de­viit­tei­den muo­dos­ta­ma koko­nai­suus. Koh­de­vii­te on yksi­se­lit­tei­nen. Mor, mot­her, mama ja Mut­ter viit­taa­vat samaan koh­tee­seen kuin suo­men­kie­li­nen ”äiti”. Sanan suh­de­viit­teet ovat sen sijaan yksi­löl­li­siä. Ne sisäl­tä­vät koh­taa­mis­ten his­to­rian, joka ulot­tuu syn­ty­mää edel­tä­vään aikaan.

Sisäi­se­nä objek­ti­na ”äiti” ei kui­ten­kaan rajoi­tu sanan vii­te­ver­kos­toon. Koh­taa­mi­se­ni äidin kans­sa sisäl­tää tapah­tu­mia, toi­sia ihmi­siä ja ympä­ris­tö­jä, joi­ta äiti tul­kit­see ja joi­hin hän suh­tau­tuu oman koke­mus­his­to­rian­sa perus­teel­la. ”Äiti” sisäl­tää havain­to­ja­ni äidin ja isän väli­ses­tä suh­tees­ta ja koke­muk­sia äidin suh­tau­tu­mi­ses­ta mitä eri­lai­sim­piin asioi­hin.

Kuvios­sa ole­va pak­su vii­va ker­too sii­tä, että ”äitiin” kuu­luu myös sel­lai­sia kudel­man osia, jot­ka ovat loh­kou­tu­neet eril­leen toi­sis­taan. Ne kan­nat­te­le­vat merk­ki­ver­kos­to­ja, jois­ta en ole tie­toi­nen mut­ta jois­ta on tul­lut minun­kin omai­suut­ta­ni äidin välit­tä­mä­nä. Yli­su­ku­pol­vi­set trau­mat ovat täl­lai­sia vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tapah­tu­via merk­ki­ver­kos­to­jen siir­ty­mi­siä.

Psyyk­kis­ten merk­kien ker­ros­tu­nei­suus

Psyyk­kis­ten merk­kien vii­te­ver­kos­tot ovat äärim­mäi­sen moni­mut­kai­sia his­to­rial­li­suu­ten­sa vuok­si. Mer­kit varas­toi­vat koh­de- ja suh­de­viit­tei­tä tois­tu­vis­sa, vaih­te­le­vis­sa koh­taa­mi­sis­saan ulkois­ten koh­tei­den kans­sa. Ker­ran syn­nyt­ty­ään nämä mer­kit välit­tä­vät myö­hem­piä koh­taa­mi­sia, mikä muo­vaa nii­den vii­te­ver­kos­to­ja edel­leen.

Mela­nie Klein havait­si pie­niä lap­sia tut­kies­saan, että sisäi­set koh­teet ovat voi­ma­pe­räi­siä. Ne sävyt­tä­vät lap­sen vuo­ro­vai­ku­tus­ta tois­ten ihmis­ten kans­sa monin tavoin. Vuo­ro­vai­ku­tus myös muok­kaa sisäi­siä koh­tei­ta. Tähän perus­tu­vat niin kas­va­tus kuin psyyk­ki­nen val­men­nus ja psy­ko­te­ra­pia.

Sisäi­set objek­tit, merk­kien kudel­mat, voi­vat muun­tua myös, kun nii­den vii­te­ver­kos­tot osu­vat tois­ten, ulkois­ten koh­tei­den ver­kos­toon. Koke­muk­se­ni isän kans­sa vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka suh­tau­dun äitiin ja kuin­ka havait­sen hei­dän vuo­ro­vai­ku­tus­taan. Myös tie­toi­suu­den pii­riin tule­vat muut sisäi­set koh­teet voi­vat muo­ka­ta sisäi­sen koh­teen vii­te­ver­kos­toa. Käyn­ti lap­suu­den koti­kau­pun­gis­sa voi herät­tää muis­ton, joka kei­kaut­taa tie­toi­sen käsi­tyk­sen äidis­tä koko­naan uuteen asen­toon.

Sisäi­nen ja ulkoi­nen koh­de­maa­il­ma ovat ali­tui­ses­sa yhtey­des­sä toi­siin­sa. Ulkoi­nen koh­de voi jät­tää pahan sisäi­sen jäl­jen, jos koh­taa­mi­nen uhkaa hen­keä tai on psyyk­ki­sel­le itse­sää­te­lyl­le vahin­gol­li­nen. Ulkoi­sen koh­teen mää­rit­ty­mi­nen pahak­si voi myös joh­tua sisäi­ses­tä tilas­ta. Klei­nin esi­mer­kit hyväs­tä ja pahas­ta rin­nas­ta kuvaa­vat tätä mah­dol­li­suut­ta.

Sisäis­ten paho­jen objek­tien voi­mat pakot­ta­vat suo­jau­tu­maan. Ant­ho­ny Ryle (1975) omak­sui Klei­nil­ta pro­jek­tii­vi­sen iden­ti­fi­kaa­tion ja loh­ko­mi­sen käsi­teet ihmi­sen psyyk­ki­si­nä suo­jau­tu­mis­ta­poi­na. Kum­pi­kin kuvaa ihmi­sen yri­tys­tä tul­la toi­meen sisäis­ten koh­tei­den ja nii­den voi­mien kans­sa. Loh­ko­mi­nen on psyyk­ki­nen suo­jau­tu­mis­kei­no, jol­la hyvä ja paha pyri­tään pitä­mään sisäi­ses­sä maa­il­mas­sa eril­lään toi­sis­taan. Pro­jek­tii­vi­nen iden­ti­fi­kaa­tio puo­les­taan ilmen­tää ihmi­sen pyr­ki­mys­tä sijoit­taa han­ka­la sisäi­nen koh­de toi­seen ihmi­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen avul­la ja kont­rol­loi­da sitä. Sisäi­sen koh­teen ymmär­tä­mi­nen kog­ni­tii­vi­se­na repre­sen­taa­tio­na joh­ti sii­hen, että nämä sisäi­set suo­jau­tu­mis­toi­min­nat menet­ti­vät yhtey­den kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen tera­pian teo­ria­pe­rus­taan. Ne jäi­vät riip­pu­maan ilmaan, mut­ta klii­ni­sen hyö­dyl­li­syy­ten­sä vuok­si ne ovat säi­ly­neet tera­peut­tien käsit­teel­li­si­nä työ­vä­li­nei­nä.

Tär­keät elä­män­ta­pah­tu­mat, niin onnel­li­set kuin ahdis­ta­vat, sisäis­ty­vät ala­ti laa­je­ne­viin merk­kien kudel­miin ja nii­den vii­te­ver­kos­toi­hin, mer­ki­tys­si­säl­töi­hin, jois­ta olem­me vain osit­tain peril­lä. Trau­maat­ti­set koke­muk­set voi­vat koko­naan loh­kou­tua eril­leen tie­toi­sis­ta muis­tois­ta, mut­ta ne sisäl­tä­vät voi­ma­pe­räi­siä vii­te­verk­ko­ja, jot­ka tule­vat näky­viin oirei­na. Merk­kien viit­taus­suh­teet ovat muun­tu­neet. Ne tule­vat ilmi ulkoi­sis­sa koh­teel­li­sis­sa toi­min­nois­sa, joil­la ei aluk­si näy­tä ole­van mitään teke­mis­tä trau­maat­ti­sen koke­muk­sen kans­sa.

Seu­raa­va lai­naus Freu­din luen­nois­ta (1916) valot­taa, kuin­ka mut­kik­kai­ta trau­maat­ti­sen tapah­tu­man ja sen mer­kin väli­set viit­taus­suh­teet voi­vat olla.

Lähes kol­me­kym­men­tä­vuo­tias nai­nen, joka kär­si mitä vaka­vim­mis­ta pak­ko-oireis­ta ‒ ‒ toteut­ti eri­tyi­sen pak­ko­toi­min­non usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä.

Hän rien­si huo­nees­taan vie­rei­seen huo­nee­seen, aset­tui sei­so­maan pöy­dän vie­reen, joka oli kes­kel­lä huo­net­ta, kut­sui kotia­pu­lais­ta, antoi täl­le jon­kin yhden­te­ke­vän teh­tä­vän tai antoi tämän men­nä anta­mat­ta mitään, ja rien­si sen jäl­keen takai­sin omaan huo­nee­seen­sa. Oire ei ollut miten­kään ahdis­ta­va, mut­ta se herät­ti eri­koi­suu­des­saan huo­mio­ta ‒ ‒.

Kun kysyin poti­laal­ta ”Mik­si teet­te noin? Mitä miel­tä sii­nä on?”, hän vas­ta­si: ”En tie­dä.” Mut­ta erää­nä päi­vä­nä, kun olin onnis­tu­nut häl­ven­tä­mään erään mer­kit­tä­vän epäi­lyn, hän pää­si äkil­li­ses­ti peril­le vas­tauk­ses­ta ja ker­toi minul­le, mitä pak­ko­toi­min­toon liit­tyi.

Nai­nen oli yli kym­me­nen vuot­ta aiem­min men­nyt nai­mi­siin hän­tä pal­jon van­hem­man mie­hen kans­sa. Hää­yö­nä mies oli ollut impo­tent­ti. Mies oli yön kulues­sa uudel­leen ja uudel­leen juos­sut omas­ta huo­nees­taan hänen huo­nee­seen­sa yrit­tääk­seen yhdyn­tää, mut­ta tulok­set­ta. Aamul­la mies sanoi vihai­ses­ti: ”Jou­dun häpeä­mään sisä­kön edes­sä, kun hän tulee lait­ta­maan sän­gyn.” Mies otti pul­lon punais­ta mus­tet­ta, joka sat­tui ole­maan huo­nees­sa, ja kaa­toi sen sisäl­lön laka­naan mut­ta ei ihan sii­hen paik­kaan, jos­sa sen oli­si pitä­nyt olla.

En aluk­si ymmär­tä­nyt, mikä yhteys täl­lä muis­tol­la oli pak­ko­toi­min­toon. Ainoa yhteys, joka tuli mie­lee­ni, oli se, että se muis­tut­ti tois­tu­vaa ryn­tää­mis­tä huo­nees­ta toi­seen ja ken­ties kotia­pu­lai­sen saa­pu­mis­ta. Poti­laa­ni vei minut sil­loin toi­sen huo­neen pöy­dän luo ja näyt­ti ison tah­ran sitä peit­tä­väs­sä pöy­tä­lii­nas­sa. Hän ker­toi myös, että hän aset­tui pöy­dän vie­reen sil­lä taval­la, että hänen kut­su­man­sa kotia­pu­lai­nen ei voi­nut olla sitä näke­mät­tä.

Luen­nos­saan Freud huo­maut­taa, ettei hän oli­si iki­nä voi­nut arva­ta, kuin­ka oire liit­tyi nai­sen his­to­ri­aan, ellei tämä oli­si sitä itse pal­jas­ta­nut. Freu­din tii­vis­tel­mä oireen eri mer­ki­ty­syh­teyk­sis­tä on kuvaa­va:

On ilmeis­tä, että pak­ko­toi­min­nol­la oli mie­li; se näyt­ti viit­taa­van mer­kit­se­vään koh­tauk­seen, jota se tois­ti. Mut­ta mei­dän ei ole syy­tä pysäh­tyä tähän. Jos tut­kim­me toi­min­non ja muis­ton yhteyk­siä lähem­min, saam­me ehkä tie­tää jota­kin, joka vie pidem­mäl­le – jota­kin pak­ko­toi­min­non inten­tios­ta. Sen ydin oli ilmei­ses­ti kut­sua apu­lai­nen, jon­ka kat­sot­ta­vak­si poti­las näyt­ti tah­raa, vas­toin hänen puo­li­son­sa huo­mau­tus­ta, että hän jou­tui­si häpeä­mään apu­lai­sen sil­mien edes­sä. Nai­nen esit­ti mie­hen­sä osaa, jon­ka ei nyt tar­vin­nut häve­tä apu­lai­sen kat­set­ta; tah­ra oli oikeal­la pai­kal­laan. Havait­sem­me siis, ettei hän vain tois­ta­nut tapah­tu­maa. Hän ker­ta­si toi­min­toa samal­la kor­ja­ten sitä. Hän pani asi­aa koh­dal­leen. Mut­ta hän oikoi myös tois­ta, hän­tä tuo­na yönä niin suu­res­ti ahdis­ta­vaa asi­aa, joka oli teh­nyt punai­sen mus­teen tar­peel­li­sek­si – mie­hen impo­tens­sin.

Emme ehkä yhdy kaik­kiin Freu­din pää­tel­miin, joi­ta hän teki ana­ly­soi­des­saan tah­ran vii­te­ver­kos­toa. Eikä hänen kuvauk­sen­sa sisäl­lä kaik­kia viit­taus­suh­tei­ta, joi­ta tilan­tees­sa saat­toi olla. Esi­mer­kik­si ehkä mus­te­pul­lo ei ollut vai­mon makuu­huo­nees­sa sat­tu­mal­ta. Mies oli mel­ko toden­nä­köi­ses­ti peril­lä ongel­mas­taan. Hänen häpe­ään­sä saat­toi myös sekoit­tua aja­tus sii­tä, että sisäk­kö alkai­si epäil­lä vai­mon neit­syyt­tä. 1900-luvun alun Wie­nis­sä nai­sen kos­ke­mat­to­muus oli kysee­na­lais­ta­ma­ton nor­mi. Punai­sen mus­teen syn­nyt­tä­mä merk­ki suo­je­li vas­ta vihit­tyä vai­moa.

Spe­ku­la­tii­vi­suu­des­taan huo­li­mat­ta Freu­din kuvaus valot­taa var­sin hyvin mer­kin viit­taus­suh­tei­den moni­mut­kai­suut­ta ja his­to­rial­lis­ta ker­ros­tu­nei­suut­ta. Näky­vä merk­ki oli täl­le poti­laal­le ”työ­ka­lu”. Sen avul­la hän saat­toi aset­tua yhtey­teen hää­yön tus­kal­li­sen tapah­tu­man kans­sa, jota ei saa­nut teke­mät­tö­mäk­si. Nai­sen pak­ko­toi­min­to muis­tut­taa trau­ma­ti­soi­tu­nei­den poti­lai­den tois­tu­via unia, jot­ka myös saat­ta­vat olla pyr­ki­mys­tä kor­ja­ta trau­maat­ti­sen koke­muk­sen vau­rioit­ta­mia vii­te­ver­kos­to­ja.

Psy­ko­te­ra­pia on yhteis­toi­min­taa itse­ha­vain­noin­nin työ­ka­lu­jen kehit­tä­mi­sek­si

Mer­kit ovat psyyk­kis­ten toi­min­to­jen ja kom­mu­ni­koin­nin väli­nei­tä. Sisäi­set koh­teet ovat merk­ki­ku­del­mia, joi­den vii­te­ver­kos­tot ovat käy­tän­nös­sä rajat­to­mia. Kom­mu­ni­koin­nin väli­neil­lä, sana­mer­keil­lä taas on sosi­aa­li­ses­ti jaet­tu, var­sin rajat­tu mer­ki­tys.

Tämä syn­nyt­tää psy­ko­te­ra­pias­sa kävi­jäl­le haas­teen: hänen on muun­net­ta­va sisäis­ten toi­min­to­jen­sa koh­teel­li­nen sisäl­tö puhut­tu­jen sano­jen tavan­mu­kai­sik­si mer­ki­tyk­sik­si. Unen kuvaa­mi­nen valot­taa teh­tä­vän haas­teel­li­suut­ta. Jot­kut unet sisäl­tä­vät vuo­ro­pu­he­lua. Sen ker­to­mi­nen psy­ko­te­ra­peu­til­le on suo­ra­vii­vais­ta. Unis­sa on kui­ten­kin usein tapah­tu­mia, joi­den ajal­li­nen kul­ku on pol­vei­le­va, jopa kään­tei­nen, ja ava­ruu­del­li­set puit­teet ovat vää­ris­ty­nei­tä. Unen ihmi­set, tilat ja esi­neis­tö on koos­tet­tu eri pai­kois­ta ja eri ajoil­ta. Rea­lis­ti­sen muo­ton­sa ohel­la ne sisäl­tä­vät yksi­tyis­koh­tia, jot­ka laa­jen­ta­vat nii­den ilmei­sen sisäl­lön viit­taus­suh­tei­ta toi­siin tapah­tu­miin ja tiloi­hin.

Ama­lia X (Kivik­ko­kan­gas ym. 2020) on pal­jon tut­kit­tu poti­las­ta­paus, jon­ka psy­koa­na­lyy­si-istun­not nau­hoi­tet­tiin 1970-luvul­la. Aineis­toa ker­tyi yli 500 tun­nin ver­ran. Seu­raa­vas­sa on esi­merk­ki Ama­lian unes­ta tun­nin 152 alus­sa.

Ama­lia: hhhhhh (7) vii­me yönä näin unta tänä aamu­na (2) (1) kel­lo oli juu­ri soi­nut (1,4) minut oli mur­hat­tu tika­ril­la

Ana­lyy­tik­ko: hm

Ama­lia: mut­ta se oli tosin (0,7) kuin fil­mis­sä (2,2) minun piti maa­ta aika pit­kään (1) mahal­la­ni ja tika­ri oli seläs­sä ja (2,2) sit­ten tuli aika pal­jon ihmi­siä (5) ja (2) en enää tie­dä mitä var­ten (-) pitää käsiä aloil­laan joten­kin niin kuin kuol­lut

Ana­lyy­tik­ko: hm

Ama­lia: minul­le oli hyvin noloa että hame oli luis­kah­ta­nut niin ylös (1) takaa 

Ana­lyy­tik­ko: hm

Ama­lia: ja sit­ten tuli (1) kol­le­ga hyvin sel­väs­ti näh­tä­vis­sä XY:stä se oli kaik­kein ensim­mäi­nen työ­paik­ka­ni (1) hän veti tika­rin seläs­tä­ni ja otti sen mukaan­sa en tie­dä se oli ikään kuin mat­ka­muis­to (2) ja sit­ten tuli nuo­ri pari tie­dän vain, että mies oli nee­ke­ri  ja sit­ten he leik­ka­si­vat pois tuk­ka­ni ja aikoi­vat tosi­aan teh­dä sii­tä peruu­kin, luul­lak­se­ni (2) ja se oli minus­ta todel­la kau­he­aa (2) ja he alkoi­vat sit­ten leik­kaa­maan­kin (3) ja (2) sit­ten nousin ylös (2) ja menin (kevyt nau­rah­dus) kam­paa­jal­le (3) (nie­lai­see) tar­koi­tan että herä­tys­kel­lo soi juu­ri sil­loin (1) (nie­lai­see) soi­nut (3) ja herä­sin

Uni valot­taa merk­kien välit­tä­män toi­min­nan teo­rian viit­tä näkö­koh­taa ihmi­sen sisäi­sis­sä toi­min­nois­sa. Unel­la on toi­mi­ja, minä, joka on yhtey­des­sä monen­lai­siin koh­tei­siin. Niis­tä ensim­mäi­nen on tika­ri, joka välit­tää Ama­lian outoa tun­net­ta olla mur­hat­tu ja elä­vä, kuin kat­soi­si itse­ään elo­ku­vas­sa. Unen tapah­tu­mat ete­ne­vät ajas­sa, jos­kin sen nel­jä koh­taus­ta eri ihmis­ten kans­sa vaih­te­le­vat.

Ana­lyy­si­tun­nil­la Ama­lia ei juu­ri pys­ty­nyt poh­ti­maan untaan. Hänen suh­teen­sa sii­hen oli mil­tei dis­so­sia­tii­vi­nen, samaan tapaan kuin unen päät­tä­nyt herä­tys­kel­lon päräh­dys. Ama­lia ei halun­nut miet­tiä, mitä mer­ki­ty­syh­teyk­siä tika­ril­la, tai kol­le­gal­la ja nuo­rel­la­pa­ril­la, joka ryh­tyi leik­kaa­maan hänen hiuk­si­aan, mah­toi olla.

Unen koh­tei­den mer­ki­tys­suh­teet jäi­vät salai­suu­dek­si. Sen tapah­tu­mat oli­vat niin sie­tä­mät­tö­miä, ettei Ama­lia pys­ty­nyt lähes­ty­mään nii­tä. Vas­ta kol­men käyn­nin jäl­keen hän saat­toi yhdis­tel­lä nii­den sisäl­töä nykyi­syy­ten­sä ja men­nei­syy­ten­sä tapah­tu­miin, ja myös psy­koa­na­lyy­ti­kon osuu­teen uni­hah­mo­jen jou­kos­sa.

Vaik­ka Ama­lian unen sisäis­ten koh­tei­den merk­ki­ku­del­mia ei tavoi­te­ta, hänen molem­min­puo­li­nen voi­ma­suh­teen­sa unen mui­den toi­mi­joi­den kans­sa ilmen­tää tois­tu­vuut­ta, joka mah­dol­lis­taa KAT-teo­rian ter­mein vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man tun­nis­ta­mi­sen. Jokai­ses­sa unen koh­tauk­ses­sa Ama­lia näyt­tää lamaan­tu­neel­ta uhril­ta. Muut unen hah­mot suh­tau­tu­vat hänen avut­to­muu­teen­sa välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti. Ihmi­set kul­ke­vat ohi, kun hän makaa taka­puo­li pal­jaa­na kadul­la. Kol­le­ga on kiin­nos­tu­neem­pi tika­ris­ta kuin Ama­lias­ta, ja nuo­ri­pa­ri kii­reh­tii leik­kaa­maan hänen hiuk­si­aan teh­däk­seen niis­tä peruu­kin.

Kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen teo­rian klas­si­nen refor­mu­loin­ti (Ryle 1979) nimit­täi­si Ama­lian tois­tu­vaa ase­tel­maa jumik­si (engl. snag). Hän ei pys­ty toi­mi­maan aloit­teel­li­ses­ti. Esty­neet vaih­toeh­dot oli­si­vat joko pae­ta tilan­tees­ta tai puo­lus­taa itse­ään.

Täl­lai­set yksin­ker­tai­set for­mu­loin­nit kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen tera­pian alkuai­koi­na oli­vat asiak­kaan ja tera­peu­tin yhtei­ses­ti tii­vis­tä­miä semant­ti­sia työ­ka­lu­ja, jot­ka tavoit­ti­vat asiak­kaan oirei­lua yllä­pi­tä­viä tois­tu­via toi­min­ta­ta­po­ja. Ryle kir­joit­ti var­hai­ses­sa artik­ke­lis­saan, että psy­ko­te­ra­peut­ti kuvaa vähän toi­sin sanoin sen, mitä asia­kas on hänel­le tun­nil­la ilmais­sut. Tera­peu­tin teo­reet­ti­set käsit­teet ovat hänen havain­noin­tin­sa ja ajat­te­lun­sa työ­vä­li­nei­tä, joi­den avul­la hän tun­nis­taa asiak­kaan ilmai­sus­sa läs­nä ole­vat toi­min­ta­ta­vat. Refor­mu­loin­nit oli­vat havain­to­jen yksin­ker­tai­sia, usein meta­fo­ri­sia sanoi­tuk­sia.

Kaik­kien psy­ko­te­ra­pia­suun­taus­ten tera­peu­tit sovel­ta­vat tätä yksin­ker­tais­ta menet­te­lyä. Erot syn­ty­vät käsit­teis­tä, teo­rias­ta, joi­den varas­sa he havain­noi­vat ja jäsen­tä­vät asiak­kaan­sa ilmai­sua. Sen mukai­ses­ti psy­ko­te­ra­peu­tit kiin­nit­tä­vät huo­mion­sa ilmai­sun viit­taus­suh­tei­den eri­lai­siin puo­liin. Kog­ni­tii­vi­sen kään­teen jäl­kei­nen KAT-refor­mu­loin­ti toden­nä­köi­ses­ti nimeäi­si tois­tu­van vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man sana­pa­ril­la ”koh­te­lee kal­toin – lamaan­tu­nut”.

Tera­pia­suun­taus­ten teo­riat eroa­vat sii­nä, kuin­ka ne hah­mot­ta­vat asiak­kaan haas­teel­li­sen teh­tä­vän ilmais­ta sisäi­sen maa­il­man­sa ja sen koh­tei­den vii­te­ver­kos­to­ja sanoin, joi­ta tera­peut­ti voi ymmär­tää. Kog­ni­tii­vi­sil­le suun­tauk­sil­le on omi­nais­ta var­sin suo­ra­su­kai­nen käsi­tys ajat­te­lun ja puheen väli­ses­tä yhtey­des­tä. Psy­koa­na­lyy­tik­ko taas olet­taa, että jokai­sen puhu­tun sanan sisäl­lä on laa­ja asso­sia­tii­vis­ten mer­ki­ty­syh­teyk­sien ver­kos­to.

Asiak­kaan sub­jek­tii­vi­set, havain­to­jen välit­tä­mät koh­teet ovat merk­ki­ku­del­mi­na. Tämä pätee niin ulkoi­siin kuin sisäi­siin koh­tei­siin. Jokai­nen havain­to sisäl­tää koh­taa­mi­sen jäl­ke­nä mer­kin, joka tal­len­tuu muis­ti­jäl­jek­si. Sen vii­te­ver­kos­tot ker­ros­tu­vat ja punou­tu­vat merk­kien kudel­mik­si, joi­ta psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sä objek­ti­suh­de­teo­rias­sa kut­su­taan sisäi­sik­si objek­teik­si.

Psy­ko­te­ra­pias­sa asia­kas pyr­kii ilmai­se­maan sisäis­tä koh­de­maa­il­maan­sa. Puhu­tut sanat ovat pää­vä­li­nei­tä, mut­ta kun sanat eivät rii­tä, kuvat, musiik­ki, ele- ja lii­keil­mai­sut voi­vat olla apu­na. Ilmai­sun merk­ki­vä­li­neis­tö vaih­te­lee, mut­ta asia­kas sijoit­taa nii­den vii­te­ver­kos­toi­hin sisäis­ten merk­kien­sä vii­te­ver­kos­ton.

Niin­pä psy­ko­te­ra­peut­ti voi aina havain­noi­da ilmai­sun viit­taus­koh­tei­ta ja saman­ai­kai­ses­ti asiak­kaan suh­tau­tu­mis­ta koh­tee­seen. Koh­de- ja suh­de­viit­teet muo­dos­ta­vat yksey­den myös ilmai­sun merk­ki­vä­li­neis­tös­sä.

Viit­taus­koh­teet ovat sitä, mis­tä asia­kas ker­too. Merk­kien vii­te­si­säl­lös­sä ne edus­ta­vat koh­de­viit­tei­tä. Vaik­ka sano­jen ”äiti”, ”juna” tai ”sai­raa­la” hen­ki­lö­koh­tai­nen mer­ki­tys vaih­te­lee yksi­lös­tä toi­seen, sano­jen koh­de­viit­teet aut­ta­vat kes­kus­te­lun osa­puo­lia ymmär­tä­mään sen, mis­tä puhu­taan.

Suh­de koh­tee­seen ilmen­tää yksi­lön sub­jek­tii­vis­ta koke­mus­ta koh­tees­ta. Sii­hen sisäl­ty­vät koh­de­viit­tei­siin kie­tou­tu­vat, koh­taa­mi­sen jäl­jen sisäl­tä­mät suh­de­viit­teet. Ihmi­sil­lä suh­de­viit­teet ilme­ne­vät koh­teen tun­ne­sä­vyi­nä. Näi­tä yksi­löl­li­siä suh­de­viit­tei­tä kie­len sanat eivät voi sisäl­tää. Sik­si puhu­jan on etsit­tä­vä ilmai­su­ja, joil­la hän valot­taa, mitä ”äiti”, ”juna” tai ”sai­raa­la” hänel­le mer­kit­se­vät, mil­tä ne tun­tu­vat.

Vaik­ka puhu­ja ei yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ilmai­si­si suh­det­taan johon­kin mie­les­sään ole­vaan koh­tee­seen, suh­tau­tu­mi­nen ilme­nee hänen tavois­saan ilmais­ta itse­ään. Se ilme­nee puheen pro­so­dias­sa, toi­sin sanoen into­naa­tios­sa, puheen voi­mak­kuu­den vaih­te­lus­sa ja yksit­täis­ten sano­jen pai­no­tuk­sis­sa. Se voi myös ilme­tä sana­va­lin­nois­sa ja koh­tei­den eri­koi­sis­sa kuvai­lu­ta­vois­sa sekä puheil­mai­sua tah­dis­ta­vis­sa ilmeis­sä ja eleis­sä. Niin­pä vain kuun­te­le­mal­la ja havain­noi­mal­la asiak­kaan ilmai­sua pää­sem­me vähi­tel­len peril­le hänen sisäi­ses­tä koh­de­maa­il­mas­taan ja hänen suh­tees­taan sen koh­tei­siin.

Voi­ko semioot­ti­ses­ta objek­ti­suh­de­teo­rias­ta tul­la kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen tera­pian teo­ria?

Irtau­tu­mi­nen KAT-teo­rian käsit­teis­tä tapah­tui 2010-luvul­la kah­des­sa vai­hees­sa. Ensim­mäi­nen vai­he oli uuden merk­ki­kä­sit­teen arti­ku­loi­mi­nen: merk­ki oli koh­de- ja suh­de­viit­tei­den ykseyt­tä. Se vapaut­ti näke­mään Bah­ti­nin dia­lo­gi­sen mer­kin ole­van kom­mu­ni­ka­tii­vis­ten merk­kien raken­net­ta kuvaa­va eri­tyis­ta­paus, toki tär­keä, mut­ta se ei sovel­tu­nut ylei­ses­ti psy­ko­lo­gi­seen ana­lyy­siin.

Uusi merk­ki­kä­si­te aut­toi muu­ta­man vuo­den kulues­sa huo­maa­maan, ettei kog­ni­tii­vi­ses­sa sekvens­si­mal­lis­sa eikä vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man käsit­tees­sä ollut paik­kaa merk­kien välit­tä­mil­le toi­min­noil­le. Vuo­teen 2015 tul­taes­sa oli myös sel­vin­nyt, ettei KAT-teo­rias­sa ole toi­min­nan koh­teen ide­aa. Teo­rian rajoit­tu­nei­suut­ta oli mah­do­ton­ta kor­ja­ta yrit­tä­mäl­lä työn­tää koh­teel­li­suu­den ja merk­ki­vä­lit­tei­syy­den näkö­kul­mia sen osak­si. Sen yrit­tä­mi­nen oli tuot­ta­nut vain lisää käsit­teel­lis­tä sekaan­nus­ta.

Oli siis teh­tä­vä käsit­teel­li­nen suur­sii­vous ja otet­ta­va koh­teel­li­nen toi­min­ta uuden teo­rian perus­kä­sit­teek­si. Sen sisäl­lä van­han teo­rian kog­ni­tii­vi­set sekvens­sit kuvaa­vat toi­min­nan yleis­tä, ajas­sa ete­ne­vää omi­nai­suut­ta, ja vas­ta­vuo­roi­set ase­tel­mat toi­mi­jan ja koh­teen molem­min­puo­lis­ta voi­ma­suh­det­ta. Van­ha teo­ria on muka­na, mut­ta sen käsit­teet ovat siir­ty­neet uusiin ase­miin.

Merk­kien välit­tä­män toi­min­nan käsi­te on oikeas­taan var­sin yksin­ker­tai­nen. Sen vai­keus ajat­te­lun työ­vä­li­nee­nä syn­tyy sii­tä, että sen viit­tä näkö­koh­taa on vai­ke­aa pitää saman­ai­kai­ses­ti mie­les­sä. Toi­nen vai­keus on sii­nä, että olem­me tot­tu­neet hah­mot­ta­maan toi­min­nan reak­tio­na. Se näyt­täy­tyy päi­vit­täin sano­ma­leh­dis­sä ja medias­sa jul­kais­ta­vis­sa, arjen eri­lai­sia ilmiöi­tä tar­kas­te­le­vis­sa asian­tun­ti­joi­den puheen­vuo­rois­sa.

”Mik­si joku ahdis­tuu ja mik­si toi­nen ryh­tyy lei­po­maan juu­ri­lei­pää koro­na­pan­de­mian olois­sa?”; ”Mikä altis­taa nuo­ret peli­riip­pu­vuu­del­le?”; ”Mikä saa puo­li­son muut­tu­maan väki­val­tai­sek­si, kun pap­pi on sano­nut aame­nen?” Vas­tauk­si­na esi­te­tään eri­lais­ten teki­jöi­den luet­te­loi­ta, jois­ta perin­nöl­li­syys, aivo­jen välit­tä­jä­ai­nei­den pitoi­suu­det ja var­hais­lap­suu­den kiin­ty­mys­suh­teet ovat eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja.

On myös haas­teel­lis­ta tavoit­taa käsit­teel­li­sil­lä työ­vä­li­neil­lä liik­ku­vaa ilmiö­tä, jos­sa toi­mi­jan ja koh­teen välit­ty­nyt yhteys jat­ku­vas­ti muun­tuu välit­tä­jäs­tä ja molem­min­puo­li­ses­ta voi­ma­suh­tees­ta riip­puen. Kult­tuu­rim­me on vie­lä monil­ta osil­taan aris­to­tee­li­sen ajat­te­lu­ta­van kah­lees­sa. Sil­le on tun­nuso­mais­ta olioi­den nimeä­mi­nen ja kuvaa­mi­nen omi­nai­suuk­sien avul­la. Suh­teel­li­suus­teo­rian suu­ri oival­lus tuo­da aika mukaan ava­ruu­del­lis­ten suh­tei­den ja liik­kei­den ana­lyy­siin on fyy­si­koil­le arki­päi­vää. Psy­ko­lo­gia ja psy­kiat­ria lepää­vät edel­leen tyy­pit­te­ly­jen (kuten kiin­ty­mys­tyy­lit), piir­tei­den (esi­mer­kik­si Big Five ‑per­soo­nal­li­suu­den teo­ria) ja luok­kia erot­te­le­vien kri­tee­rien (ICD-10 diag­nos­ti­set kuvauk­set) varas­sa.

Olem­me oppi­neet pysäyt­tä­mään tut­kit­ta­van koh­teen liik­keen tyy­pit­te­le­mäl­lä tai for­ma­li­soi­mal­la se tois­tu­vak­si, kuten nime­tes­säm­me vas­ta­vuo­roi­sia ase­tel­mia. Toi­min­nan teo­rian kes­ke­nään jat­ku­vas­ti liik­ku­vien näkö­kul­mien omak­su­mi­nen edel­lyt­tää van­has­ta ajat­te­lu­ta­vas­ta pois oppi­mis­ta. Se vaa­tii pal­jon työ­tä, ja estää kou­lu­tet­tua kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­tis­tä tera­peut­tia omak­su­mas­ta uut­ta teo­ri­aa.

Toi­nen este sisäl­tyy psy­ko­te­ra­peut­tien tai­pu­muk­seen raken­taa tera­peut­ti­nen iden­ti­teet­tin­sä suun­tauk­sen­sa käsit­tei­den ja menet­te­ly­ta­po­jen varaan. Samas­tu­mi­nen oman suun­tauk­sen teo­ri­aan ja mene­tel­miin on omi­nais­ta kai­kil­le tera­pia­suun­tauk­sil­le. Tämä ruok­kii dog­maat­ti­suut­ta ja suun­taus­ten väli­siä kou­lu­kun­ta­kiis­to­ja. Olem­me­ko vie­lä KAT-tera­peut­te­ja, ellei meil­lä ole toi­min­ta­ta­van ja vas­ta­vuo­roi­sen ase­tel­man käsit­tei­tä? Tai refor­mu­laa­tio­kir­jei­tä ja ”mäp­päys­tä” – visu­aa­lis­ten dia­gram­mien piir­te­lyä yhdes­sä tera­pias­sa kävi­jän kans­sa?

Entä kuin­ka uusi teo­ria voi­daan integroi­da kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen tera­pian kou­lu­tuk­seen? Käy­tän­nös­sä ainoa mah­dol­li­suus on aloit­taa kou­lu­tus semioot­ti­sen objek­ti­suh­de­teo­rian opis­ke­lul­la. Vas­ta sen omak­su­mi­sen jäl­keen voi­tai­siin nykyis­tä KAT-teo­ri­aa tar­kas­tel­la teo­ria­his­to­rial­li­sen kehi­tyk­sen näkö­kul­mas­ta. Tämä pitää sisäl­lään psy­koa­na­lyyt­ti­sen objek­ti­suh­de­teo­rian ja Kel­lyn kon­struk­tio­teo­rian integroin­nin 1970-luvul­la, kog­ni­tii­vi­sen kään­teen ja sii­tä seu­ran­nei­den teo­reet­tis­ten jän­nit­tei­den tar­kas­te­lun, ja dis­so­sia­tii­vis­ten ilmiöi­den tule­mi­sen KAT-teo­rian osak­si 1990-luvul­la.

Psy­ko­te­ra­peut­ti­seen käy­tän­töön uusi teo­ria tuo dia­lo­gi­sen sekvens­sia­na­lyy­sin for­mu­loin­nin työ­ka­luk­si entis­ten rin­nal­le. Niis­tä ei tar­vit­se hylä­tä mitään. Työ­vä­li­nei­den jous­ta­va käyt­tö on ollut kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sel­le tera­pial­le tun­nuso­mais­ta alus­ta alkaen. Kaik­ki, mikä tukee asiak­kaan itse­ha­vain­noin­nin kehit­ty­mis­tä ja ajoit­tuu hänen lähi­ke­hi­tyk­sen­sä vyö­hyk­keel­le, on sal­lit­tua.

Onko semioot­ti­nen objek­ti­suh­de­teo­ria nyt val­mis? Ei. Koh­teel­li­sen toi­min­nan ja mer­kin käsit­teet aut­ta­vat rat­kai­se­maan kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­sen teo­rian käsit­teel­li­sen ris­ti­rii­dan psyyk­kis­ten sekvens­sien ja vas­ta­vuo­rois­ten ase­tel­mien välil­lä. Ne avaa­vat myös mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti psy­koa­na­lyy­sin klas­si­koi­den klii­ni­siä havain­to­ja ihmi­sen sisäis­ten objek­tien dyna­mii­kas­ta.

Molem­min­puo­li­sen voi­ma­suh­teen idea pakot­taa kui­ten­kin aset­ta­maan seu­raa­van kysy­myk­sen: miten syn­tyy ja kehit­tyy toi­mi­jan voi­ma, joka ilme­nee hänen koh­tee­seen suun­tau­tu­vas­sa toi­min­nas­saan?

Mikään käsit­teel­li­nen tapa ottaa jokin ilmiö­kent­tä hal­tuun ei ole tyh­jen­tä­vä, saa­ti sit­ten lopul­li­nen. Käsit­teet kehit­ty­vät mur­tues­saan joko sisäi­sen ris­ti­rii­tai­suu­ten­sa jän­nit­teis­sä tai käy­tän­nös­sä, joka ala­ti tuo nii­den sisäl­le uusia mer­ki­tys­ker­ros­tu­mia. Myös teo­reet­ti­set käsit­teet ovat merk­ke­jä, ja sel­lai­si­na ne nou­dat­ta­vat merk­kien kehit­ty­mi­sen sään­nön­mu­kai­suut­ta.

Viit­teet

1Aineis­ton­ke­ruun aikoi­hin 1970-luvul­la tätä ter­miä käy­tet­tiin tum­mai­hoi­sis­ta.

Kir­jal­li­suus

Bakh­tin, Mik­hail (1984). Problem of Dostoevsky’s poe­tics. Mac­hes­ter, UK: Manc­hes­ter Uni­ver­si­ty Press.

Bol­las, Chris­top­her (1987). The sha­dow of the object. Lon­too: Free Associa­tion Books.

Bren­ta­no, Franz (1874/1995). Psyc­ho­lo­gy from an empi­rical stand­point. Lon­too & New York: Rout­led­ge.

Com­pa­ret­ti, A. Mila­ni (1981). The neu­rop­hy­sio­lo­gic and cli­nical implica­tions of stu­dies on fetal motor beha­viour. Semi­nars in Peri­na­ta­lo­gy, 5, 183‒189.

Freud, Sig­mund (1916). Int­ro­duc­to­ry lec­tu­res. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://freudianassociation.org/en/wp-content/uploads/Sigmund_Freud_1920_Introductory.pdf, 3342.

Kivik­ko­kan­gas, Sami; Lei­man, Mikael & Enc­kell, Hen­rik (2020). Itse­ha­vain­noin­nin kehit­ty­mi­nen edel­ly­tyk­se­nä itsea­na­lyyt­ti­sel­le funk­tiol­le. Psy­ko­te­ra­pia, 39(3), 196–216.

Lei­man, Mikael (1992). The concept of sign in the work of Vygots­ky, Win­nicott and Bakh­tin: Furt­her inte­gra­tion of object rela­tions theo­ry and acti­vi­ty theo­ry. Bri­tish Jour­nal of Medical Psyc­ho­lo­gy, 65, 209‒221.

Lei­man, Mikael (1994). Pro­jec­ti­ve iden­ti­fica­tion as ear­ly joint action sequences: A Vygots­kian adden­dum to the proce­du­ral sequence object rela­tions model. Bri­tish Jour­nal of Medical Psyc­ho­lo­gy, 67, 97–106.

Lei­man, Mikael (1997). Proce­du­res as dia­lo­gical sequences: A revi­sed ver­sion of the fun­da­men­tal concept in cog­ni­ti­ve ana­ly­tic the­ra­py. Bri­tish Jour­nal of Medical Psyc­ho­lo­gy, 70, 193‒207.

Lei­man, Mikael (2011). Mik­hail Bakhtin’s cont­ri­bu­tion to psyc­hot­he­ra­py research. Cul­tu­re & Psyc­ho­lo­gy, 17, 441‒461.

Leon­tiev, Alexei Niko­lae­vich (1977). Toi­min­ta, tie­toi­suus, per­soo­nal­li­suus. Suom. Pent­ti Hak­ka­rai­nen. Hel­sin­ki: Kan­san­kult­tuu­ri.

Ryle, Ant­ho­ny (1975). Fra­mes and cages. The reper­to­ry grid approach to human unders­tan­ding. Lon­too: Sus­sex Uni­ver­si­ty Press.

Ryle, Ant­ho­ny (1979). The focus in brief interpre­ti­ve psyc­hot­he­ra­py: Dilem­mas, traps and snags as tar­get problems. The Bri­tish Jour­nal of Psyc­hiat­ry, 134, 46–54.   

Ryle, Ant­ho­ny (1982). Psyc­hot­he­ra­py. A cog­ni­ti­ve inte­gra­tion of theo­ry and prac­tice. Lon­too: Aca­de­mic Press.

Ryle, Ant­ho­ny (1985). Cog­ni­ti­ve theo­ry, object rela­tions, and the self. Bri­tish Jour­nal of Medical Psyc­ho­lo­gy, 58, 1‒7.

Ryle, Ant­ho­ny (1991). Object rela­tions theo­ry and acti­vi­ty theo­ry: A pro­po­sed link by way of the proce­du­ral sequence model. Bri­tish Jour­nal of Medical Psyc­ho­lo­gy, 64, 307–316.

Ryle, Ant­ho­ny & Kerr, Ian B. (2002). Int­ro­ducing cog­ni­ti­ve ana­ly­tic the­ra­py: Principles and prac­tice. Chic­hes­ter, UK: Wiley.

Ryle, Ant­ho­ny & Lung­hi, Mar­tin (1970). The dyad grid: A modi­fica­tion of reper­to­ry grid tech­nique. The Bri­tish Jour­nal of Psyc­hiat­ry, 117, 323‒327.

Salz­ber­ger-Wit­tem­berg, Isca (1970). Psyc­hoa­na­ly­tic insight and rela­tions­hips: A Klei­nian approach. Lon­too & New York: Rout­led­ge.

Savo­lai­nen, Juha (2020). Dia­lo­gi­nen sekvens­sia­na­lyy­si. Teok­ses­sa Haan­pää, Pirk­ka & Tik­ka­nen, Soi­le (toim.), Kat­sei­ta, 42‒70. Hel­sin­ki: Kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­nen psy­ko­te­ra­piayh­dis­tys ry.

Step­hens, Ric­hard; Atkins, John & Kings­ton, Andrew (2009). Swea­ring as a res­pon­se to pain. Neu­ro­re­port, 20, 1056‒1060.

Win­nicott, Donals Woods (1971). Playing and rea­li­ty. Lon­too: Tavis­tock.