Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Markku Nieminen: Miksi sotaa?

Euroo­pan vält­ty­mi­nen lähes koko­naan sodal­ta vuo­si­kym­men­ten ajan on pysäh­dyt­tä­nyt sodan psy­koa­na­lyyt­ti­sen tar­kas­te­lun. Haku ”psy­koa­na­lyy­si ja sota” ei juu­ri­kaan tuo­ta uuden tut­ki­muk­sen tulok­sia. Ensim­mäi­sen ja toi­sen suku­pol­ven psy­koa­na­lyy­ti­kot emigroi­tui­vat sodan jalois­ta Yhdys­val­toi­hin. Ensim­mäi­sen maa­il­man­so­dan koke­nei­den, myö­hem­min psy­koa­na­lyy­ti­koik­si kou­lut­tau­tu­nei­den, ensi­si­jai­ses­ti Wil­fred Bio­nin hen­ki­lö­koh­tai­set, traa­gi­set koke­muk­set pans­sa­ri­vau­nun pääl­lik­kö­nä ovat kes­keis­tä psy­koa­na­lyy­sin koke­mus­his­to­ri­aa.

Kir­jas­saan Tun­te­mat­to­man psy­koa­na­lyy­tik­ko. Joh­dan­toa Wil­fred R. Bio­nin ajat­te­luun (2020) Esko Kle­me­lä tote­aa, että kenen­kään psy­koa­na­lyy­ti­kon sota­ko­ke­muk­sis­ta ei ole kir­joi­tet­tu yhtä laa­jas­ti kuin Bio­nin. Hän tote­aa, että Bion ammen­si sota­ko­ke­muk­sis­taan monin tavoin uut­ta psy­koa­na­lyy­ti­kon työ­hön. Kir­jan sotaa käsit­te­le­vän luvun otsik­ko ”Suur­so­dan psy­koot­ti­ses­sa maa­il­mas­sa” pal­jas­taa sodan­käyn­nin mie­li­sai­rau­teen rin­nas­tet­ta­van luon­teen. Bio­nin sotaan liit­ty­vät pai­na­jai­su­net ja syyl­li­syys eloon­jää­mi­ses­tään lie­ne­vät sota­ve­te­raa­nien uni­ver­saa­lia koke­mus­maa­il­maa. Kle­me­län kir­ja (2020) on Venä­jän hyök­käys­so­dan seu­rauk­se­na havah­dut­ta­van ajan­koh­tai­nen.

Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan hel­mi­kuus­sa 2022 aktua­li­soi kysy­myk­sen sii­tä, onko sota jol­la­kin taval­la sanoi­tet­ta­vis­sa psy­koa­na­lyy­sin kei­noin. Mitä tap­pa­mi­sen hul­luus on? Onko sil­le jota­kin teh­tä­vis­sä?

Einstein‒Freud

Albert Eins­tei­nin ja Sig­mund Freu­din kir­jeen­vaih­to Mik­si sotaa? vuo­del­ta 1933 oli kah­den aikan­sa suur­mie­hen yri­tys estää sodan kau­heu­det. Molem­mat edus­ti­vat omal­la taval­laan pasi­fis­tis­ta ajat­te­lua (Eins­tein & Freud 1933/2003).

Vas­ta­tes­saan Eins­tei­nin kysy­myk­seen mah­dol­li­suu­des­ta sotien estä­mi­seen Freud oli epäi­le­väi­nen. Hän viit­taa viet­ti­teo­reet­ti­seen ajat­te­luun­sa ihmisp­syy­kes­sä val­lit­se­vis­ta elä­män- ja kuo­le­man­vie­tis­tä, säi­lyt­tä­mään pyr­ki­väs­tä ja vas­tak­kai­ses­ta tuhoa­mis­vie­tis­tä.

Artik­ke­lis­saan ”Onko kuo­le­man­viet­ti pääs­syt vapaak­si – irti Erok­ses­ta?” Kris­ti­na Sara­ne­va kuvaa Eins­tei­nin ja Freu­din kir­jeen­vaih­toa viet­ti­teo­reet­ti­ses­ta näkö­kul­mas­ta, kuo­le­man­vie­tin ikiai­kais­ta, vää­jää­mä­tön­tä rea­li­teet­tia koros­taen (Sara­ne­va 2005).

Kir­joi­tuk­ses­saan ”Soda­ni­käi­set eivät van­he­ne” (2022) Juk­ka Aal­to­nen tii­vis­tää Eins­tei­nin ja Freu­din kir­jeen­vaih­toa:

Eins­tein huo­maut­taa, että monien kan­sa­kun­tien sisäl­lä on pie­ni jouk­ko ihmi­siä, joi­den ainoa tar­koi­tus on edis­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia etu­jaan ja val­taan­sa sodan­käyn­nin avul­la. ”Minul­la on eri­tyi­ses­ti mie­les­sä­ni pie­ni, mut­ta mää­rä­tie­toi­nen jokai­ses­sa kan­sa­kun­nas­sa toi­mi­va ryh­mä, joka koos­tuu yksi­löis­tä, jot­ka yhteis­kun­nal­li­sis­ta näkö­koh­dis­ta ja rajoi­tuk­sis­ta välit­tä­mät­tä pitä­vät sodan­käyn­tiä vain tilai­suu­te­na edis­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia etu­jaan ja laa­jen­tua, lisä­tä omaa vää­ris­ty­nyt­tä auk­to­ri­teet­ti­aan.” He onnis­tu­vat saa­maan tämän pää­tök­seen poliit­ti­ses­ti käyt­tä­mäl­lä mää­räys­val­taan­sa jouk­ko­tie­do­tus­vä­li­neis­sä ja muis­sa eri­lai­sis­sa ins­ti­tuu­tiois­sa. Sii­tä seu­raa anka­ras­ti toi­nen kysy­mys: ”Kuin­ka tämä pie­ni klik­ki voi tai­vut­taa enem­mis­tön, joka hävi­ää ja kär­sii sota­ti­las­ta, kun­nian­hi­mon­sa pal­ve­luk­seen? Ilmei­nen vas­taus tähän kysy­myk­seen on se, että täl­lä pie­nel­lä joh­to­ryh­mäl­lä on kou­lut ja leh­dis­tö, yleen­sä myös kirk­ko, peu­ka­lon­sa alla. Tämä antaa sil­le mah­dol­li­suu­den orga­ni­soi­da ja hor­jut­taa enem­mis­tön tun­tei­ta ja teh­dä niis­tä työ­ka­lun­sa.”  (Eins­tein 1933 / sit. Freud 1933/1978.)

‒ ‒ Freud pai­not­taa vas­taus­kir­jees­sään Eins­tei­nil­le, että siir­ty­mi­nen väki­val­las­ta oikeu­den­mu­kai­suu­teen voi­daan toteut­taa vain, kun yksi psy­ko­lo­gi­nen ehto täyt­tyy: yhteis­kun­nan enem­mis­tön on olta­va vakaa ja kes­tä­vä. Jos yhteis­kun­nan muu­tos on tapah­tu­nut vain yhden hal­lit­se­van yksi­lön syr­jäyt­tä­mi­sek­si ja lope­tet­tu hänen tap­pion­sa jäl­keen, mitään ei ole saa­tu aikaan. Seu­raa­va val­taan astu­ja, joka pitää itse­ään yli­ver­tai­se­na, saat­taa samal­la taval­la pys­tyt­tää väki­val­lan, ja his­to­ria jat­kuu loput­to­miin. Yhtei­sön vakaut­ta on vaa­lit­ta­va jat­ku­vas­ti, orga­ni­soi­dus­ti ja pysy­väs­ti. Vas­ta täl­lai­nen yhtei­sö joh­taa sen jäsen­ten emo­tio­naa­lis­ten sitei­den kas­vuun ja sel­lai­seen yhtei­syy­teen, joka on todel­li­sen voi­man läh­de. Freud päät­tää vas­taus­kir­jeen­sä syväl­li­seen näke­myk­seen, joka on edel­leen ydin­a­si­aa ydin­so­tau­han aika­na: mikä tahan­sa, joka edis­tää sivi­li­saa­tion kas­vua, toi­mii samal­la myös sotaa vas­taan.

Kun Eins­tei­nin ja Freu­din kir­jeen­vaih­to jul­kais­tiin vuon­na 1933, Hit­ler oli jo val­las­sa ja ajoi myö­hem­min molem­mat mie­het maan­pa­koon. Sig­mund Freud onnis­tui vuon­na 1939 pake­ne­maan tyt­tä­ren­sä Annan kans­sa nat­siar­mei­jan val­taa­mas­ta Wie­nis­tä Lon­too­seen. Kir­jeet eivät kos­kaan saa­neet aio­tun laa­juis­ta levik­kiä.

Klein: skit­so­pa­ra­noi­di­nen posi­tio

Toi­sen juu­ta­lai­sen, Englan­tiin emigroi­tu­neen psy­koa­na­lyy­ti­kon Mela­nie Klei­nin objek­ti­suh­de­teo­reet­ti­nen ajat­te­lu mah­dol­lis­taa sodan sanoit­ta­mis­ta psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ti. Se aut­taa selit­tä­mään sodan­käyn­nin arkaa­is­ta kau­heut­ta. Lap­si- ja aikuis­po­ti­lai­den trans­fe­rens­sia­na­lyy­si mah­dol­lis­ti Klei­nil­le ihmisp­syy­ken syvä­ra­ken­tei­siin porau­tu­van, kah­den psyyk­ki­sen kehi­tys­ti­lan, skit­so­pa­ra­noi­di­sen ja depres­sii­vi­sen posi­tion toden­ta­mi­sen. Mat­ti Hyrck on nimen­nyt posi­tiot mus­ta­val­koi­sek­si ja huo­len­pi­don mie­len­ti­lak­si (Hyrck 2014).

Var­hai­sem­man raken­tu­mis­vai­heen, skit­so­pa­ra­noi­di­sen posi­tion objek­ti­ha­kui­suut­ta hal­lit­see hyvän ja pahan äärim­mäi­set koke­mus­ti­lat, dynaa­mi­set syvä­ra­ken­teet, jot­ka lei­maa­vat kaik­kea inhi­mil­lis­tä ole­mas­sao­loa pari­suh­tees­ta poli­tiik­kaan, kult­tuu­ris­ta Hyrc­kin eri­tyi­ses­ti tut­ki­maan uskon­non kak­si­ja­koi­suu­teen. Skit­so­pa­ra­noi­di­sen uskon­nol­li­suu­den perus­luon­tei­nen mus­ta­val­koi­suus tekee sii­tä voi­mak­kaan aseen dik­ta­to­ri­seen val­lan­käyt­töön niin idäs­sä kuin län­nes­sä. Sotaan ja tap­pa­mi­seen kehot­ta­va kris­ti­nus­ko ei ollut­kaan kes­kia­jan ris­ti­ret­ki­his­to­ri­aa vaan tätä päi­vää, räi­keim­pä­nä ilmen­ty­mä­nään Venä­jän orto­dok­si­nen kirk­ko.

Skit­so­pa­ra­noi­di­sen posi­tion mus­ta­val­koi­ses­sa koke­mus­ti­las­sa todel­li­suus näyt­täy­tyy jyr­käs­ti kak­si­ja­koi­se­na, joko koko­naan hyvä­nä tai koko­naan paha­na. Eri­tyi­sen voi­mak­kaa­na kak­si­ja­koi­suus näyt­täy­tyy ihmi­syh­tei­sö­jen väli­sis­sä suh­teis­sa. Hyrck tote­aa, että demo­kra­tias­sa ”hyvien” hyvyys ja ”paho­jen ” pahuus on jon­kin ver­ran kesy­tet­ty. Vas­tak­kai­na­set­te­lu rajoit­tuu sanal­li­sen väit­te­lyn tasol­le. Tilan­ne on toi­sen­lai­nen poliit­ti­sis­sa jär­jes­tel­mis­sä, jois­sa ”hyvä” ja ”paha” julis­te­taan ehdot­to­mik­si arvoik­si. Sisäis­ten objek­tien alku­pe­räi­nen pri­mi­tii­vi­nen mus­ta­val­koi­suus hal­lit­see todel­li­suu­den ymmär­tä­mis­tä ja käy­tän­nön toi­min­taa. Hyrck tote­aa, että seu­rauk­se­na on val­lan­käyt­töä, tuhoa ja kuo­le­maa. Sodat ker­to­vat para­noi­dis­ten pro­jek­tioi­den suu­res­ta voi­mas­ta.

Ihmis­kun­nan tule­vai­suu­den ja hen­kiin jää­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä oli­si yhtei­se­lä­män perus­ra­ken­tei­siin ulot­tu­va psyyk­ki­nen uudel­leen orien­toi­tu­mi­nen. Hyrck tote­aa, että lajim­me säi­ly­mi­nen edel­lyt­täi­si irrot­tau­tu­mis­ta mus­ta­val­koi­sen mie­len­ti­lan hou­kut­te­le­vas­ta hir­mu­val­las­ta ja psyyk­ki­sis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta (Hyrck 2014).

Franco For­na­ri, Edward Glo­ver. Vamık Vol­kan

Psy­koa­na­lyy­ti­kot, ita­lia­lai­nen Franco For­na­ri, englan­ti­lai­nen Edward Glo­ver ja Yhdys­val­toi­hin emigroi­tu­nut Tur­kin kypros­lai­nen Vamık Vol­kan ovat tut­ki­neen sotail­miö­tä psy­koa­na­lyy­sin kei­noin. Psy­ko­te­ra­pia-leh­den enti­nen pää­toi­mit­ta­ja Heik­ki Maja­va refe­roi muun muas­sa hei­dän tut­ki­muk­si­aan otsi­kol­la ”Sodan psy­koa­na­lyy­si” (Maja­va 1992).

Kirur­gi-psy­kiat­ri, psy­koa­na­lyy­tik­ko For­na­ri toi­mi Mila­non yli­opis­ton kir­jal­li­suu­den, filo­so­fian ja psy­ko­lo­gian lai­tok­sen joh­ta­ja­na. Hän tut­ki sotaa klei­ni­lai­sen ja bio­ni­lai­sen psy­koa­na­lyy­sin, sosio­lo­gian ja myto­lo­gian näkö­kul­mas­ta. Hänen kir­jaan­sa The Psyc­hoa­na­ly­sis of War (1966/1974) liit­tyen Maja­va esit­tää kysy­myk­sen sym­bo­li­ses­ta omi­tui­suu­des­ta, joka liit­tyi Hiros­hi­maan vuon­na 1945 ato­mi­pom­min pudot­ta­neen len­to­ko­neen nimeen. Len­tä­jä oli nimen­nyt sen äitin­sä mukaan. Pom­min pudot­ta­mi­sen jäl­keen ken­raa­li puo­les­taan ilmoit­ti pre­si­dent­ti Tru­ma­nil­le: ”Lap­si on syn­ty­nyt!”

Sym­bo­liik­ka häm­men­tää. Mis­tä on kysy­mys? Maja­va kysyy: ”Miten on mah­dol­lis­ta, että tuhoa­vaa rea­li­teet­tia kuva­taan sym­bo­li­se­na uudel­leen syn­ty­mä­nä, joka lisäk­si viit­taa äidin ja lap­sen väli­seen pri­mää­riin rak­kaus­suh­tee­seen?”

Franco For­na­rin mukaan eri­lai­set kes­ke­nään tais­te­le­vat ideo­lo­giat syn­ty­vät illuso­ri­ses­ta toi­vos­ta voi­da säi­lyt­tää rak­kau­den alku­pe­räi­nen, sym­bioot­ti­nen, pyhä koh­de. Ideo­lo­gian syn­ty on yhtey­des­sä kyvyt­tö­myy­teen hyväk­syä rak­kau­den koh­teen mene­tys. Esioi­di­paa­li­sen ja oidi­paa­li­sen kehi­tys­vai­heen voi­ma­ken­tät ilme­ne­vät sodan tuhoi­suu­des­sa. Vihol­li­nen edus­taa pat­riar­kaa­lis­ta val­taa äidin omis­ta­mi­ses­sa.

For­na­ri tar­kas­te­lee sotaa ensi­si­jai­ses­ti Mela­nie Klei­nin skit­so­pa­ra­noi­di­seen posi­tioon liit­ty­vä­nä psy­koot­ti­se­na ilmiö­nä. Sota pyr­kii hoi­ta­maan para­noi­di­sia ja depres­sii­vi­siä ahdis­tuk­sia, joi­ta on jokai­ses­sa ihmi­ses­sä. For­na­ri pai­kan­si klei­ni­lai­sen ja bio­ni­lai­sen ajat­te­lun poh­jal­ta ahdis­tuk­sen ja psy­koot­tis­ta­sois­ten fan­t­asioi­den taus­tat, jot­ka ohjaa­vat yksi­löi­den ryh­mä­käyt­täy­ty­mis­tä. Sota syn­tyy sisäi­sen vaa­ran ulkois­te­tus­ta pro­jek­tios­ta, vai­noah­dis­tuk­ses­ta, joka pakot­taa yksi­löt ja yhteis­kun­nat tuhoa­maan, jot­ta vält­tyi­si omal­ta tuhol­taan. Psy­koot­ti­nen poti­las voi sur­ma­ta toi­sen ihmi­sen, usein omai­sen­sa, saa­dak­seen teos­taan apua itsel­leen. For­na­rin mukaan sota on para­noi­di­sen ja pro­jek­tii­vi­sen sure­mi­sen muo­to, arkaa­isen rak­kau­den koh­teen suo­je­le­mi­sek­si ja säi­lyt­tä­mi­sek­si.

Sym­bioot­ti­nen sidos ”äitiin”, mat­riar­kaa­li­seen hah­moon, on Venä­jän hyök­käys­so­dan yhtey­des­sä tul­lut esiin ideo­lo­gi­se­na puhee­na ”äiti-Venä­jäs­tä”, jon­ka yhtey­teen slaa­vi­lai­set kan­sat tuli­si palaut­taa.

Skit­so­pa­ra­noi­di­nen posi­tio ins­ti­tu­tio­na­li­soi­tuu sodas­sa. Psy­koot­ti­nen ahdis­tus muun­tuu ulko­puo­lel­ta koe­tuk­si uhkaa­vak­si vaa­rak­si. Täl­lai­ses­sa para­noi­di­sen suru­työn pro­ses­sis­sa rak­kausob­jek­tia ei sur­ra. Sen sijaan pyr­ki­myk­sek­si tulee vihol­li­sen tap­pa­mi­nen, kos­ka sitä pide­tään rak­kausob­jek­tin tuhoa­ja­na.

Kun sodan tuho­luon­ne pei­te­tään rak­kaus­sym­bo­leil­la, kyse on yri­tyk­ses­tä kät­keä depres­sion ja vai­noah­dis­tuk­sen sisäl­löt psyy­ken syvyyk­siin. Täl­löin ei näh­dä todel­li­suu­den vää­ris­ty­miä eikä teko­jen seu­rauk­sia. Syyl­li­syyt­tä tuhoi­suu­des­ta ei tun­ne­ta.

For­na­ri näkee sodas­sa yhteyk­siä myto­lo­gi­siin, uskon­nol­li­siin lap­siuh­ri­me­noi­hin, jot­ka rin­nas­tu­vat nuor­ten mies­ten uhri­kuo­le­miin sodas­sa.

Edward Glo­ver kuvaa sodan sado­ma­so­kis­ti­sia voi­mia ja sen tie­dos­ta­ma­ton­ta infan­tii­lia alku­pe­rää. Mie­kat, kei­häät ja alku­kan­tai­set aseet edus­ta­vat geni­taa­li­sa­dis­tis­ta fan­ta­si­aa, kemial­li­nen sota ja ydin­a­seet moraa­lis­ta sadis­mia omni­po­tent­ti­suu­des­saan ja anni­hi­laa­tion uhas­saan. Sotien vää­jää­mä­tön jat­ku­mo pal­jas­taa sotains­ti­tuu­tion liit­ty­mi­sen viet­ti­pe­räi­siin, tie­dos­ta­mat­to­miin yllyk­kei­siin. Glo­ve­rin mukaan pasi­fis­mi on tie­dos­ta­mat­to­man sadis­min sie­lul­li­nen tor­jun­ta­me­ne­tel­mä (Glo­ver 1946/1976).

Artik­ke­lis­saan Maja­va kuvaa usei­den psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen toi­min­taa kan­sain­vä­li­sis­sä rau­ha­no­pe­raa­tiois­sa ja kan­sal­li­sis­sa ehey­tys­pro­ses­seis­sa. Esil­lä on Vamık Vol­ka­nin rau­han­neu­vot­te­luis­sa käyt­tä­mä tek­niik­ka, jos­ta hän käyt­tää nimeä ”toi­sen rai­teen diplo­ma­tia.”

Diplo­maat­ti­sis­sa tapaa­mi­sis­sa hyö­dyn­ne­tään mini­konflik­te­ja, joi­ta syn­tyy vas­ta­puol­ten jou­tues­sa samaan huo­ne­ti­laan, ”illusio­ni­seen liit­toon”. Vol­kan kuvaa kai­kuil­miö-ter­mil­lä hen­ki­lö­koh­tais­ten tun­ne-elä­män teki­jöi­den hei­jas­tu­mis­ta ryh­mä­pro­ses­siin. Nii­den tie­dos­ta­mi­nen on tär­ke­ää ennen var­si­nai­sia neu­vot­te­lu­ja. Vas­ta yksi­löi­den ja kol­lek­tii­vien koke­mien trau­mo­jen molem­min­puo­li­nen tie­dos­ta­mi­nen ja jaka­mi­nen luo edel­ly­tyk­set neu­vot­te­luil­le.

Suo­mes­sa­kin usei­ta ker­to­ja vie­rail­lut Vamık Vol­kan on psy­koa­na­lyy­tik­ko­na toi­mi­nut välit­tä­jä­nä lukui­sis­sa konflik­teis­sa eri mais­sa, muun muas­sa Venä­jäl­lä, Bal­tian mais­sa, enti­ses­sä Jugos­la­vias­sa, Tur­kis­sa, Krei­kas­sa ja Kolum­bias­sa. Psy­ko­te­ra­pia-leh­den haas­tat­te­lus­sa Vol­kan sivu­aa dik­taat­to­rien ja pro­pa­gan­dis­tien osuut­ta maa­il­man­po­li­tii­kas­sa (Tuo­hi­met­sä 2016). Suo­men Kuva­leh­den haas­tat­te­lus­sa hän tote­aa: ”‒ ‒ mitä auk­to­ri­taa­ri­sem­pi joh­ta­ja sen toden­nä­köi­sem­min hänel­lä on ollut epä­va­kaa, nöy­ryy­tyk­siä täyn­nä ole­va, väki­val­tai­nen lap­suus. ‒ ‒ suur­ten­kin pää­tös­ten taka­na on aina ihmi­nen. Ja täl­lä on lap­suu­ten­sa ja hen­ki­lö­koh­tai­nen his­to­rian­sa, joka on muo­kan­nut hänet sel­lai­sek­si kuin hän on” (Meri­kal­lio 2016).

Alice Mil­ler

Kir­jas­saan Alus­sa oli kas­va­tus (1980/1985) psy­ko­his­to­rioit­si­ja Alice Mil­ler kuvaa nat­si-ideo­lo­gian luo­ja Adolf Hit­le­rin lap­suut­ta. Poi­ka kas­voi väki­val­tai­sen isän kal­toin­koh­te­le­ma­na. Per­heen lap­siin koh­dis­tu­nut ruu­miil­li­nen, väki­val­tai­nen kurit­ta­mi­nen tulee ilmi Hit­le­rin Tais­te­lu­ni (1925/2021) ‑teok­ses­sa. Isä ei puhut­te­le poi­kaa nimel­lä, vaan kut­suu tätä ruo­ka­pöy­tään vihel­tä­mäl­lä kuin koi­ral­le. Mil­ler tote­aa, että pojal­la oli sama oikeu­de­ton ja nime­tön ase­ma kuin juu­ta­lai­sil­la kol­man­nes­sa val­ta­kun­nas­sa Nat­si-Sak­sas­sa. Hit­le­rin lap­suu­den koke­muk­set sai­vat tie­dos­ta­mat­to­mas­sa tois­ta­mis­pa­kos­sa ilmauk­sen­sa hänen toi­min­nas­saan juu­ta­lai­sia, roma­ne­ja, homo­sek­su­aa­le­ja ja toi­si­na­jat­te­li­joi­ta koh­taan. Kal­toin­koh­del­lun lap­sen patou­tu­nut rai­vo löy­si koh­teen­sa viat­to­mis­ta ihmi­sis­tä, lap­set mukaan lukien.

Mil­ler tuo esiin Hit­le­rin isän toden­nä­köi­sen puo­li­juu­ta­lai­sen suku­taus­tan. Anti­se­mi­tis­ti­ses­sä ympä­ris­tös­sä kas­va­nee­na isä hal­vek­si suku­taus­taan­sa. Itse­hal­vek­sun­ta pur­kau­tui poi­kaa koh­taan, joka nat­si-ideo­lo­gial­laan pyr­ki vapau­tu­maan suku­taus­tan­sa aiheut­ta­mas­ta kär­si­myk­ses­tä.

Mil­ler tote­aa lap­sen kal­toin­koh­te­lun vahin­goit­ta­van lap­sen aivo­jen tun­ne­sää­te­ly­kes­kus­ta. Tun­net­tu­jen dik­taat­to­rien empa­tia­va­jeel­la on ilmei­nen bio­lo­gi­nen syyn­sä.

Tie­do­tus­vä­li­neet ovat tuo­neet Venä­jän hyök­käys­so­dan seu­rat­ta­vak­si yksi­tyis­koh­ti­neen. Sodan ensim­mäi­si­nä päi­vi­nä pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ker­toi tv-haas­tat­te­lus­sa soit­ta­neen­sa Vla­di­mir Puti­nil­le ja sano­neen­sa: ”Sinä pom­mi­tat lap­sia.” Mitään vas­taus­ta ei tul­lut.

Mil­ler tote­aa, että kai­kis­ta kal­toin­koh­del­luis­ta lap­sis­ta ei kui­ten­kaan tule rikol­li­sia. Hän mai­nit­see ”aut­ta­vat todis­ta­jat” (engl. hel­ping wit­nes­ses), lap­sen avun­tar­peen tun­nis­ta­neet eri­lai­set tuki­hen­ki­löt, joi­den apu on ede­saut­ta­nut lap­sen nor­maa­lia kehi­tys­tä, tut­ki­mus­ten mukaan jopa aivo­jen bio­lo­gi­sel­la tasol­la.

Sota Euroo­pas­sa

Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan hel­mi­kuus­sa 2022 toi sodan takai­sin Euroop­paan. Sodan alus­ta alkaen ovat Ulko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin, Alek­san­te­ri-ins­ti­tuu­tin, yli­opis­to­jen ja Puo­lus­tus­voi­mien asian­tun­ti­jat toi­mi­neet kan­sa­lais­ten pel­ko­jen ja sota-ajan muis­to­jen sisäl­lyt­tä­ji­nä ja hal­tuun otta­ji­na. Hei­dän toi­min­tan­sa on ollut ver­rat­ta­vis­sa psy­ko­te­ra­peut­ti­seen hoi­to­työ­hön.

Ulko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Mika Aal­to­la on otta­nut esil­le sotiem­me jäl­kei­sen vält­tä­mät­tö­myys­hy­veen olla käsit­te­le­mät­tä alue­me­ne­tyk­siä ja mui­ta koet­tu­ja nöy­ryy­tyk­siä. Aal­to­lan mukaan Suo­men sel­viy­ty­mis­ta­ri­na kär­si­myk­si­neen ja mene­tyk­si­neen on samais­tut­ta­vam­pi kuin kes­kei­ses­ti koros­tet­tu välit­tä­jä­ase­ma Neu­vos­to-Venä­jän ja län­ti­sen maa­il­man välil­lä (Aal­to­la 2023).

The­ra­peia-sää­tiön perus­ta­ja Mart­ti Sii­ra­la koros­ti elä­män­sä lop­pu­vai­hees­sa Tar­ton Rau­ha ry:n aktii­vi­na Kar­ja­lan ja mui­den alue­me­ne­tys­ten takai­sin saa­mis­ta pelk­kien tun­tei­den käsit­te­le­mi­sen sijas­ta (Iha­nus & Sil­ta­la 2008). Sota Euroo­pas­sa on lisän­nyt hänen aja­tus­ten­sa ymmär­tä­mis­tä, vaik­ka­kaan ei nii­den toi­meen­pa­ne­mi­sen aja­tus­ta.

Kir­jal­li­suus

Aal­to­la, Mika (2023). Suo­men kan­nat­taa muis­taa his­to­rian­sa ‒ Olem­me olleet Venä­jän impe­ria­lis­min uhri vuo­si­sa­to­ja. Kolum­ni. Apu. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.apu.fi/artikkelit/mika-aaltola-suomi-on-venajan-imperialismin-uhri-kolumni

Aal­to­nen, Juk­ka (2022). Soda­ni­käi­set eivät van­he­ne. Psy­ko­te­ra­pia, 41(2), 173‒175.

Eins­tein, Albert & Freud, Sig­mund (1933/2003). Mik­si sotaa? Kir­jeen­vaih­to. Suom. Mai­ja Pel­lik­ka. Hel­sin­ki: Basar Kus­tan­nus.

Freud, Sig­mund (1933/1978). Why war? Teok­ses­sa Strac­hey, James (toim.), The stan­dard edi­tion of the comple­te psyc­ho­lo­gical works of Sig­mund Freud. Volu­me XXII (1932–1936): New int­ro­duc­to­ry lec­tu­res on psyc­hoa­na­ly­sis and other works, 195–216. Lon­too: The Hogarth Press.

For­ma­ri, Franco (1966/1974). The psyc­hoa­na­ly­sis of war. Lon­too: India­na Uni­ver­si­ty Press.

Glo­ver, Edward (1946/1976). War. Sadism and paci­fism. Lon­too: Niel­sen Press.

Hit­ler, Adolf (1925/2021). Tais­te­lu­ni. 3. pai­nos. Lap­peen­ran­ta: Kiel­le­tyt Kir­jat.

Hyrck, Mat­ti (2014). Onko Juma­la hyvä? Antaa­ko psy­koa­na­lyy­si vas­tauk­sen? Hel­sin­ki: The­ra­peia-sää­tiö.

Iha­nus, Juha­ni & Sil­ta­la, Pirk­ko (2008). Mart­ti Sii­ra­la 1922‒2008. Psy­ko­te­ra­pia, 27(3), 248‒255.

Kle­me­lä, Esko (2020). Tun­te­mat­to­man psy­koa­na­lyy­tik­ko. Joh­dan­toa Wil­fred R. Bio­nin ajat­te­luun. Hel­sin­ki: The­ra­peia-sää­tiö.

Maja­va, Heik­ki (1992). Sodan psy­koa­na­lyy­si. Psy­ko­te­ra­pia, 11(1), 6‒15.

Meri­kal­lio, Kat­ri (2016). Ehkä toh­to­ri Vol­kan osai­si aut­taa. Suo­men Kuva­leh­ti, 101(42), 34‒38.

Mil­ler, Alice (1980/1985). Alus­sa oli kas­va­tus: kät­ket­ty jul­muus ja väki­val­lan juu­ret. Suom. Mir­ja Ruta­nen. Hel­sin­ki: WSOY.

Sara­ne­va, Kris­ti­na (2005). Onko kuo­le­man­viet­ti pääs­syt vapaak­si – irti Erok­ses­ta? Psy­ko­te­ra­pia, 24(3), 205‒210.

Tuo­hi­met­sä, Mart­ti (2016). Vamık Vol­ka­nin haas­tat­te­lu. Psy­ko­te­ra­pia, 35(4), 284‒290.