Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Johannes Myyrä: Täyttä hulluutta

Duo­deci­min net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vät kan­sal­li­set Käy­pä hoi­to ‑hoi­to­suo­si­tuk­set, jot­ka jul­kai­si­jan mie­les­tä ovat riip­pu­mat­to­mia ja tut­ki­mus­näyt­töön perus­tu­via. Nykyi­sis­sä suo­si­tuk­sis­sa sano­taan: ”Kak­si­suun­tai­sen mie­lia­la­häi­riön hoi­don perus­ta ovat mie­lia­laa tasaa­vat lääk­keet ja uudem­mat psy­koo­si­lääk­keet sai­rau­den ajan­koh­tai­sen vai­heen mukaan. Psy­ko­so­si­aa­li­seen hoi­toon on kehi­tet­ty spe­si­fi­siä yksilö‑, ryh­mä- ja per­he­hoi­to­mal­le­ja.”

Skit­so­fre­nian hoi­dos­sa kes­kei­siä ovat ”psy­koo­si­lää­ki­tys, jos­sa pyri­tään tehok­kaan oire­lie­vi­tyk­sen lisäk­si pie­nim­pään tehok­kaa­seen annok­seen ja hait­ta­vai­ku­tus­ten mini­moi­mi­seen, poti­laan ja hänen per­heen­sä kou­lu­tuk­sel­li­nen tera­pia (psy­koe­du­kaa­tio), psy­ko­so­si­aa­li­sen yksi­lö­hoi­don spe­si­fi­set muo­dot, kuten kog­ni­tii­vi­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia (KKT) ‒ ‒”. Taa­taan­ko näi­tä ohjei­ta nou­dat­ta­mal­la täs­mä­oi­reil­le täs­mä­hoi­to?

Mihin ovat jää­neet psy­koa­na­lyyt­ti­set hoi­dot? Nekin perus­tu­vat pit­kään perin­tee­seen ja tut­ki­mus­näyt­töön. Euroo­pas­sa muun muas­sa C. G. Jung ja Mela­nie Klein jul­kai­si­vat näke­myk­si­ään psy­koo­seis­ta ja nii­den hoi­dos­ta. Yhdys­val­lois­sa Har­ry Stuck Sul­li­van, Harold Sear­les, Otto Will ja Frie­da Fromm-Reich­mann toi­mi­vat samal­la taval­la. Euroo­pas­sa Mar­gue­ri­te Sec­he­haye, Lud­vig Binswan­ger ja Medard Boss sai­vat työn­sä jat­ka­jik­si muun muas­sa Gae­ta­no Bene­det­tin ja Mart­ti Sii­ra­lan ja hei­dän oppi­laan­sa. Mik­si hei­dän työn­sä nyt pyri­tään sivuut­ta­maan? Ovat­ko poti­laan ja tera­peu­tin koke­mus­ta kuvaa­vat tapaus­se­los­tuk­set vää­rän­lais­ta näyt­töä? Nyky­ään hoi­don tulos­ten arvioin­nis­sa pitäi­si käyt­tää objek­tii­vi­sia mit­ta­rei­ta kuten lisään­ty­nei­den puhe­lin­soit­to­jen mää­rää. Ovat­ko edel­lä mai­nit­tu­jen psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen aja­tuk­set siis täyt­tä hul­luut­ta? Mitä pitäi­si aja­tel­la rans­ka­lai­sis­ta ana­lyy­ti­kois­ta, Françoi­se Davoi­nes­ta ja Jean-Max Gau­dil­liè­res­ta, jot­ka puhu­vat mie­luum­min hul­luu­des­ta kuin psy­koo­seis­ta, kos­ka se on vähem­män lei­maa­vaa kuin psy­kiat­ri­sen val­lan­käy­tön diag­nos­tiik­ka­pu­he, jol­la yhtei­söä häi­rit­se­vät jäse­net saa­daan sul­jet­tua ulko­puo­lel­le ja lää­kit­tyä yksi­näi­syy­teen­sä? Hul­luus taas on kai­kil­le meil­le avoin mah­dol­li­suus. Sii­tä esi­mer­kik­si nykyi­nen maa­il­man­ti­lan­ne hul­lui­ne joh­ta­ji­neen tar­jo­aa sel­vää näyt­töä.

C. G. Jung jo aikoi­naan ajat­te­li, että emme me paran­na sai­raut­ta, vaan sai­raus paran­taa mei­dät. Hul­luu­teen sisäl­tyy epä­toi­voi­nen yri­tys saa­da jokin toteu­tu­mat­ta jää­nyt elä­män mah­dol­li­suus vih­doin­kin kuul­luk­si ja hyväk­sy­tyk­si ja saa­da yhtei­sö kan­ta­maan vas­tuun­sa sen tukah­dut­ta­mi­ses­ta.

Tie­dos­ta­mat­to­man käsi­te on laa­jen­tu­nut kat­ta­maan tor­ju­tun tie­toi­suu­des­ta pois työn­ne­tyn lisäk­si myös aines­ta, joka ei Toi­sen puut­tees­sa ole kos­kaan tul­lut tie­toi­sek­si. Kaik­ki tor­jut­tu on tie­dos­ta­ma­ton­ta, mut­ta kaik­ki tie­dos­ta­ma­ton ei ole tor­jut­tua. Neu­rop­sy­koa­na­lyy­si on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä laa­jen­ta­nut tie­dos­ta­mat­to­man käsi­tet­tä osoit­ta­mal­la, että tie­dos­ta­mat­to­maam­me ker­tyy koko ajan mate­ri­aa­lia, joka ei kos­kaan tule tie­toi­sek­si.

Jo Freud ajat­te­li, että tie­dos­ta­mat­to­mas­sa on pois­hei­ton (saks. Verwer­fung) kaut­ta sin­ne ker­ty­nyt­tä mate­ri­aa­lia, joka etsii ima­gi­naa­ris­ta ja sym­bo­lis­ta pääs­täk­seen ihmis­ten väli­seen vaih­toon. Rans­kak­si se on kään­net­ty laki­ter­mil­lä ”la forclusion” eli puheoi­keu­den kiel­tä­mi­nen. Tuo­ta kiel­tä­mis­tä vas­taan hul­luus tais­te­lee ja vaa­tii yhtei­söä pääs­tä­mään puheen pii­riin vai­e­tut trau­mat. Puheek­si pää­se­mi­nen ja taa­kan jaka­mi­nen vaa­ti­vat toi­sen löy­ty­mis­tä, puhet­ta, kuun­te­le­mis­ta. Hul­luus ei valit­se suu­ta, jon­ka kaut­ta se puhuu. Tera­peu­tin on kuun­nel­ta­va oman ja poti­laan puheen lisäk­si omia psyyk­ki­siä ja ruu­miil­li­sia reak­tioi­taan ja tera­pia­suh­tees­sa tapah­tu­via outo­ja sat­tu­mia. Vähi­tel­len hän alkaa ymmär­tää, kuka tai mikä puhuu ja min­kä ääni­nä har­hat toi­mi­vat. Tera­peu­tin pitää olla kyl­lin roh­kea kuun­te­le­maan hul­luu­den vies­tiä ja löy­tä­mään omas­ta koke­muk­ses­taan sanat sen ilmai­se­mi­seen. Skit­so­free­ni­set poti­laat etsi­vät tut­ki­ja­to­ve­ria sel­vit­tääk­seen his­to­rial­li­sia kata­stro­fe­ja. Hei­dän trans­fe­rens­sin­sa ei lii­ty niin­kään ana­lyy­tik­koon koh­dis­tu­viin tun­tei­siin vaan his­to­rial­li­sen tilan­teen yhtei­seen tut­ki­muk­seen. Pii­loon jää­neet koke­muk­set täy­tyy saa­da siir­re­tyk­si tera­peut­tiin, jon­ka tulee löy­tää ne omas­ta koke­muk­ses­taan. Tera­peut­ti jou­tuu toi­mi­maan ”the­ra­po­ni­na” (tais­te­lu­to­ve­ri­na) kol­lek­tii­vis­ta kiel­tä­mis­tä vas­taan. Mart­ti Sii­ra­la toi monin tavoin esiin syn­nyin­seu­tun­sa menet­tä­mi­sen trau­maa. Hänen poliit­ti­sia näke­myk­si­ään voi­tiin suo­met­tu­mi­sen vuo­si­na pitää hul­luu­te­na, jos­ta oli mie­luum­min vai­et­ta­va myös kou­lu­tusyh­tei­sön pii­ris­sä.

Psy­koo­si ei ole bio­lää­ke­tie­teen tai psy­kiat­rian eikä huma­nis­ti­sen tut­ki­muk­sen (psy­koa­na­lyy­sin) koh­de. Se ei ole koh­de vaan väli­ne, joka tut­kii yksi­lön tai yhtei­sön his­to­rias­ta pois­pyy­hit­ty­jä kata­stro­fe­ja. Poti­las etsii tois­ta, joka suos­tuu tut­ki­maan nii­den jäl­kiä myös omas­sa ole­mas­sao­los­saan.

Lacan ajat­te­li, että tera­peut­te­ja kou­lu­te­taan, jot­ta oli­si ihmi­siä vail­la egoa. He anta­vat itsen­sä poti­laan käyt­töön ja voi­vat omia reak­tioi­taan tut­ki­mal­la löy­tää itses­tään sym­bo­li­sen ilmai­sun poti­laan nimet­tö­mäl­le kär­si­myk­sel­le. Siten siir­to­taak­ka pää­see yhteis­vas­tuun pii­riin ja samal­la tuo puhee­seen yhtei­sön vai­e­tut trau­mat. Laca­nin mie­les­tä reaa­li­nen on sitä, joka ei lak­kaa ole­mas­ta kir­joit­tau­tu­ma­ton­ta. Sii­tä ei voi puhua eikä sitä voi edes kuvi­tel­la. Se on aina samas­sa pai­kas­sa, jos­sa aika on pysäh­ty­nyt. Psy­koo­si on tämän reaa­li­sen tut­ki­mus­ta. Witt­gens­tei­nin mukaan sii­tä, mis­tä ei voi puhua, täy­tyy vai­e­ta, mut­ta sitä voi osoit­taa. Renes­sans­si­fi­lo­so­fi La Boê­tie ajat­te­li, että on yksi­löi­tä, jot­ka eivät ole unoh­ta­neet vapau­den sie­men­tä. Muut ovat alis­tu­neet tyran­ni­aan ja pitä­vät sitä yllä. Hänen aika­naan nar­ri-ilvei­lyt pal­jas­ti­vat yhtei­sön vai­et­tu­ja salai­suuk­sia. Nar­rin rans­kan kie­li­nen nimi­tys on ”le fou” (hul­lu). Nykyi­sin tätä teh­tä­vää hoi­ta­vat myös psy­koot­ti­set poti­laat ja hei­dän tera­peut­tin­sa.

Hul­luus ja sen hoi­to ovat osa samaa sai­raut­ta. Freud ajat­te­li, että psy­koo­sit eivät ole hoi­det­ta­vis­sa psy­koa­na­lyy­sil­la, kos­ka niis­sä ei muo­dos­tu siir­toa. Fromm-Reich­mann taas käsit­ti, että psy­koo­sis­sa on vain siir­toa. Sen käsit­te­lys­sä psy­koa­na­lyyt­ti­set tera­peu­tit ovat kou­lu­tuk­sen­sa ansios­ta asian­tun­ti­joi­ta. He ovat omas­sa jat­ku­vas­sa amma­til­li­ses­sa kas­vu­pro­ses­sis­saan toi­vot­ta­vas­ti oppi­neet käyt­tä­mään omien trau­mo­jen­sa tun­te­mis­ta osa­na poti­laan kans­sa teh­tä­vää työ­tä.

Eri­lais­ten hoi­to­jen ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se olla ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään. Käy­pä hoi­to ‑suo­si­tuk­sis­sa mai­ni­tuil­la tek­nii­koil­la on var­maan­kin oma paik­kan­sa hoi­dos­sa. Poti­laat voi­vat kokea oirei­den vähe­ne­mi­sen riit­tä­vä­nä tulok­se­na. Ris­ti­rii­ta lää­ke­hoi­to­jen ja psy­ko­te­ra­pian välil­lä syn­tyy sii­tä, että lää­ke­hoi­to pyr­kii vai­en­ta­maan ne yksi­lön ja yhtei­sön trau­mat, joil­ta puheoi­keu­den kiel­tä­mi­nen estää pää­syn kes­kus­te­luun, ja tera­pia yrit­tää saa­da ne puheek­si.

Ter­vey­den­hoi­don kus­tan­nus­ten vähen­tä­mis­pai­neet ovat joh­ta­neet psy­koa­na­lyyt­ti­sen hoi­don vähät­te­lyyn. Tilan­ne on vaka­va, kos­ka rahat eivät enää rii­tä hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin eli ter­vey­den hoi­toon. Sik­si hul­luut­ta on pidet­tä­vä todel­li­se­na sai­rau­te­na. Sitä on hoi­det­ta­va mah­dol­li­sim­man nopeas­ti lää­ke­mo­le­kyy­leil­lä, jot­ka sopi­vat kul­loi­seen­kin luo­kit­te­lus­sa mai­nit­tuun sai­raus­ni­mik­kee­seen. Vie­lä parem­pi oli­si käyt­tää säh­köi­siä hoi­to­muo­to­ja, jot­ka pys­ty­vät lyhen­tä­mään sai­raa­las­sao­loai­kaa.

Rans­ka­lais­kol­le­goit­ten mie­les­tä hul­lu­jen hoi­ta­mi­nen ei vaa­di Kelan pel­kää­miä pit­kiä hoi­to­suh­tei­ta. Pari­kin tun­tia saat­taa riit­tää yksi­lön ja yhtei­sön vai­e­tun trau­man esil­le­pää­syyn. Se saat­taa tosin edel­lyt­tää monen vuo­den työ­tä riit­tä­vän tur­val­li­sen hoi­to­suh­teen luo­mi­sek­si. Poti­laan on saa­ta­va var­muus sii­tä, että tera­peut­ti tun­tee oman koke­muk­sen­sa kaut­ta nuo kata­stro­fit eikä pel­kää nii­den mie­leen palaa­mi­seen herät­tä­mää kau­hua ja ahdis­tus­ta. Yhtei­sön kyky tar­kas­tel­la omaa vai­et­tua his­to­ri­aan­sa voi olla hyvin rajoi­tet­tua kuten Venä­jän ja Yhdys­val­to­jen tilan­ne täl­lä het­kel­lä osoit­taa. Suo­mes­sa sisäl­lis­so­ta oli pit­kään jul­ki­sen kes­kus­te­lun ulko­puo­lel­la, vaik­ka sen vai­ku­tuk­set näkyi­vät mones­sa suku­pol­ves­sa. Puhe suo­met­tu­mi­sen his­to­rias­ta on vas­ta alka­mas­sa. Tera­peut­tien omaan kas­vuun täl­lai­nen kult­tuu­riym­pä­ris­tö ei ole voi­nut olla vai­kut­ta­mat­ta. Hul­luu­den hoi­dos­sa he jou­tu­vat yhä uudel­leen tör­mää­mään oman ajat­te­lun­sa rajoit­tu­nei­suu­teen ja omak­su­miin­sa puhe­kiel­toi­hin. Nii­den tut­ki­mi­nen on edel­ly­tys hoi­don onnis­tu­mi­sel­le. Vai oli­si­ko sekin silk­kaa hul­luut­ta?

Kir­jal­li­suut­ta

Davoi­ne, F Françoi­se (2021). Voix du soin en con­tex­te trau­ma­tique. Parii­si: PUF.

Gau­dil­liè­re, Jean-Max (2020). Leçons de la folie. Parii­si: Her­mann.

Gau­dil­liè­re, Jean-Max (2021). Nais­sance d’un sujet poli­tique. Parii­si: Her­mann.