Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Marja Lindqvist: Pirkko Siltala 90 vuotta

Kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko Pirk­ko Sil­ta­la täyt­tää 90 vuot­ta loka­kuun 30. päi­vä. Läm­pi­mät onnit­te­lut Pir­kol­le!

Psy­ko­te­ra­pia-leh­ti on jul­kais­sut Pirk­ko Sil­ta­lan 70- ja 80-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­haas­tat­te­lut nume­rois­sa 3/2002 ja 2/2013 (Lei­ja­la-Mart­ti­la 2002; 2013). Näis­tä haas­tat­te­luis­ta ensim­mäi­ses­sä Mer­vi Lei­ja­la-Mart­ti­la kes­kit­tyy Pirk­ko Sil­ta­lan elä­män ja amma­til­li­sen uran kul­kuun, ja jäl­kim­mäi­nen valot­taa hänen psy­koa­na­lyyt­tis­tä ajat­te­lu­aan ja kir­joi­tuk­si­aan.

Nyt onkin aihet­ta jul­kais­ta jut­tu Pirk­ko Sil­ta­lan 90-vuo­tis­päi­vän kun­niak­si. Asia tuli puheek­si, kun kävin tapaa­mas­sa Pirk­koa espoo­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa ja vein hänel­le Mart­ti Sii­ra­lan 100-vuo­tis­juh­las­se­mi­naa­rin ohjel­man. Täs­sä yhtey­des­sä hän ker­toi myös, että hän oli ollut Mart­ti Sii­ra­lan ana­ly­san­di, oppi­las ja myö­hem­min työ­to­ve­ri ja työn jat­ka­ja.

Pirk­ko Sil­ta­la on jul­kais­sut yhdek­sän kir­jaa ja ollut muka­na kir­joit­ta­mas­sa ja toi­mit­ta­mas­sa tois­ta­kym­men­tä kir­jaa, lisäk­si hän on jul­kais­sut tois­ta­sa­taa artik­ke­lia. Vuo­den 2013 jäl­keen hän on jul­kais­sut seu­raa­vat teok­set: Van­huus ‒ elä­mä halu­aa tul­la ele­tyk­si (2013), Taak­ka­siir­ty­mä ‒ trau­man siir­to yli suku­pol­vien (2016) ja Elä­män päät­tyes­sä ‒ mat­ka koh­ti kuo­le­maa (2017), joka jäi hänen vii­mei­sek­si kir­jak­seen.

Täs­sä jutus­sa tuon esil­le Pirk­ko Sil­ta­lan ajat­te­lua näi­den kol­men teok­sen poh­jal­ta. Väliin lai­tan joi­ta­kin Pir­kon omia sano­ja tai tun­nel­mia vii­me vuo­sil­ta.

Taak­ka­siir­ty­mä

Mart­ti Sii­ra­la loi taak­ka­siir­ty­mä-käsit­teen 1960-luvul­la. Hän kiteyt­ti sen näin: ”Se, mikä ei tule yhdes­sä jae­tuk­si, tulee jon­kun kan­net­ta­vak­si ‒ taak­ka­siir­ty­mäk­si.”

Taak­ka­siir­ty­mäk­si kut­su­taan vai­men­net­tu­jen ja työs­tä­mät­tö­mien trau­maat­tis­ten koke­mus­ten siir­ty­vää perin­töä suku­pol­ves­ta toi­seen. Nykyi­sin samaa ilmiö­tä kuva­taan yli­su­ku­pol­vi­si­na trau­moi­na.

Taak­ka­siir­ty­mä-ilmiö sisäl­tää ajan moniu­lot­tei­suu­den: ympä­ril­läm­me on nykyi­syys, men­nei­syys, tule­vai­suus. Tämä mer­kit­see myös mah­dol­li­suut­ta muu­tok­seen, taak­ka­siir­ty­män kat­kea­mi­seen ‒ tois­tos­ta pois. Yhtei­nen koke­mus­tie­to joh­taa yli­su­ku­pol­vis­ten trau­mo­jen uudel­leen­ja­ka­mi­seen ja antaa toi­von pers­pek­tii­vin.

Taak­ka­sir­ty­mä-kir­jan­sa esseis­sä Pirk­ko Sil­ta­la poh­tii ilmiö­tä eri näkö­kul­mis­ta ja mones­ta eri ulot­tu­vuu­des­ta. Ydin­a­ja­tuk­se­na on esit­tää yksis­sä kan­sis­sa näke­mys sii­tä, mitä kaik­kea taak­ka­siir­ty­mä pitää sisäl­lään. 

Sil­ta­la tar­kas­te­lee taak­ka­siir­ty­mää yhteis­kun­nal­li­sel­la ja yksi­lön tasol­la, his­to­rias­sa, kir­jal­li­suu­des­sa ja myy­teis­sä. Kes­kei­se­nä on myös psy­ko­te­ra­pia eri muo­dois­saan taak­ka­siir­ty­mien vas­taa­not­ta­ja­na ja työs­tä­jä­nä. Myös myy­tit, kuten Oidi­pus ja Kul­ler­vo, ovat taak­ka­siir­ty­män kan­ta­jia ja ilmai­si­joi­ta. Samoin kir­jal­li­suus ja sen muis­ti avaa­vat uusia näky­miä aihee­seen.

Sil­ta­la kuvaa myös saa­me­lais­ten koh­ta­loa, joka ker­too syväl­li­ses­ti ja moniu­lot­tei­ses­ti taak­ka­siir­ty­mään sisäl­ty­vis­tä yhtei­söl­li­sis­tä ja yksi­löl­li­sis­tä koke­muk­sis­ta.

Tuo­des­saan esiin Mart­ti Sii­ra­lan ajat­te­lua Pirk­ko Sil­ta­la kir­joit­taa sii­tä, miten trans­fer (taak­ka­siir­ty­mä) muun­tuu trans­fe­rens­sik­si (tun­teen­siir­ty­mäk­si) psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sä hoi­dos­sa. Juu­ri trans­fe­rens­sis­sa tapah­tuu eheyt­tä­vä muu­tos.

Näki­sin tär­keäk­si sen, että nykyp­sy­ko­te­ra­peut­ti­su­ku­pol­vil­le ava­taan Pirk­ko Sil­ta­lan essei­den kaut­ta Mart­ti Sii­ra­lan ajat­te­lua, joka oli monel­la tavoin aikaan­sa edel­lä. Taak­ka­siir­ty­mä on osoit­tau­tu­nut tär­keäk­si käsit­teek­si monen eri­tyi­sa­lan käyt­töön.

Van­huus

Pirk­ko Sil­ta­la on kir­joit­ta­nut kir­jan Van­huus ‒ elä­mä halu­aa tul­la ele­tyk­si (2013). Olen koon­nut alle joi­ta­kin kes­kei­siä aja­tuk­sia teok­ses­ta.

Van­he­ne­mi­nen on eli­ni­käi­nen pro­ses­si. Se alkaa jo elä­män alus­sa. Van­huus on sub­jek­tii­vi­nen koke­mus. Jokai­nen van­he­nee itse ja luo van­huu­del­le omat mer­ki­tyk­sen­sä. Van­huus sisäl­tää ja sal­lii eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja ja muun­nel­mia.

Van­huk­sen perus­tar­pei­ta on tul­la kuul­luk­si ja näh­dyk­si sekä kuu­lua laa­jem­paan yhtei­söön. Yhtei­söl­li­syys on van­huu­den yti­mes­sä. Se tukee van­hus­ta hänen tämän­het­ki­sen elä­män­sä, tule­vai­suu­ten­sa ja koko elä­män­kul­kun­sa hah­mot­ta­mi­ses­sa ja ymmär­tä­mi­ses­sä.

Van­huu­des­sa kehit­tyy laa­je­ne­va tie­toi­suus: elä­män­ker­ral­li­set muis­tot tul­vah­ta­vat mie­leen, ja van­hus tut­kis­ke­lee itse­ään ja elä­mään­sä. Hän pyr­kii hyväk­sy­mään elä­män sel­lai­se­na kuin se oli, rik­kaa­na ja puut­teel­li­se­na.

Van­huus kehit­tyy ajal­li­ses­ta jat­ku­vuu­den tun­tees­ta. Van­hus tar­vit­see tut­ki­mus­mat­koil­laan vie­rel­leen kans­sa­kul­ki­jan ja kuun­te­li­jan. Vuo­ro­vai­ku­tus voi­mis­taa ja sävyt­tää muis­te­le­mis­ta.

Erääs­sä leh­ti­haas­tat­te­lus­sa (Mus­ta­vuo­ri 2018) olles­saan 85-vuo­tias Pirk­ko Sil­ta­la ker­toi, että hän oli alka­nut vuot­ta aikai­sem­min tun­tea itsen­sä van­hak­si. ”Muis­ti huo­no­nee, väsyt­tää eivät­kä ruu­miin­liik­keet ole enää niin jous­ta­via. Haluan sil­ti jat­kaa elä­mää mah­dol­li­sim­man rik­kaas­ti ja moni­puo­li­ses­ti.” Erääs­sä yhtey­des­sä pari vuot­ta sit­ten hän tote­si minul­le: ei van­huus ole­kaan sel­lais­ta, mis­tä olen kir­joit­ta­nut, vaan sii­nä on myös pal­jon kur­jaa ja ikä­vää puol­ta. Tämä tapah­tui sen jäl­keen, kun vaka­vam­mat fyy­si­set ongel­mat oli­vat alka­neet vai­va­ta hän­tä. Pirk­ko huo­ma­si kir­joit­ta­neen­sa van­huu­den alku­vai­heis­ta, mut­ta ihmi­sen eläes­sä pidem­pään van­huus saa uusia sävy­jä.

Van­huus on myös mene­tys­ten ja muu­tos­ten aikaa. Ne kos­ke­vat omaa ruu­miil­lis­ta ja psyyk­kis­tä minuut­ta. Lähei­set ihmi­set sai­ras­tu­vat ja kuo­le­vat. Pirk­ko on koke­nut puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten puo­li­son­sa Vei­kon kuo­le­man. Pit­kän avio­lii­ton päät­ty­mi­nen toi­sen kuo­le­maan on ollut Pir­kol­le suu­ri suru ja mene­tys, ja se on vai­kut­ta­nut hänen elä­män­ha­luun­sa.

Van­huus on hyvin yksi­löl­li­nen koke­mus, ja kukin van­he­nee omal­la ainut­laa­tui­sel­la taval­laan. Van­huus on siir­ty­mä­vai­he elä­män ja kuo­le­man välis­sä. Sii­nä jokai­sel­la on oma aikan­sa. Elä­män tie on myös kuo­le­man tie.

Kuo­le­mi­nen ja kuo­le­ma

Pirk­ko Sil­ta­la vii­mei­sek­si on jää­nyt kir­ja Elä­män päät­tyes­sä ‒ mat­ka koh­ti kuo­le­maa (2017). Seu­raa­vas­sa tuon esil­le joi­ta­kin kes­kei­siä koh­tia täs­tä teok­ses­ta.

Ihmi­sen elä­mä alkaa ja lop­puu. Syn­ty­mä ja kuo­le­ma rajaa­vat ole­mas­sao­loam­me, kuo­le­ma sisäl­tyy elä­määm­me. Kuo­le­ma on peruut­ta­ma­ton, val­mis­tau­tu­mi­nen sii­hen kes­tää läpi elä­män.

Ihmi­nen muo­dos­taa suh­teen kuo­le­maan­sa monin tavoin, jot­ka vaih­te­le­vat ja muut­tu­vat hänen elä­män­sä aika­na, hänen elä­män­ko­ke­mus­ten­sa, elä­män­ti­lan­tei­den­sa ja per­soo­nal­li­suu­ten­sa mukaan. ”Puhues­sa­ni kuo­le­mi­ses­ta ja kuo­le­mas­ta tar­koi­tan kuo­le­mi­sel­la tapah­tu­maa, jos­sa ole­mi­nen sisäl­tää olo­ti­lan ja val­mis­tau­tu­mi­sen kuo­le­maan”, kir­joit­taa Pirk­ko Sil­ta­la.

Kuo­le­ma on moni­se­lit­tei­nen. Ihmi­nen lähes­tyy sitä eri suun­nis­ta usei­ta reit­te­jä pit­kin. Kuo­le­ma pake­nee ymmär­rys­täm­me. Se ei ole täy­sin jär­jen eikä tie­toi­suu­tem­me tavoi­tet­ta­vis­sa.

Ihmi­sel­le on tär­ke­ää avau­tua kuo­le­man todel­li­suu­teen, sen vää­jää­mät­tö­myy­teen. Se herät­tää ahdis­tus­ta, mut­ta sen avul­la voi löy­tyä tyyn­ty­mys: oikeus ja mah­dol­li­suus kuol­la.

Kuo­le­man koke­mus on sidot­tu sii­hen elä­mään, jon­ka ihmi­nen on elä­nyt. Kuo­le­mi­nen ja kuo­le­ma ovat inhi­mil­li­sis­tä koke­muk­sis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sim­mat.

Tie­toi­suus kuo­le­mas­ta on edel­ly­tys elä­män ymmär­tä­mi­sel­le ja port­ti tule­vaan, kuo­le­man jäl­keen, jos­ta jokai­sel­la on omat mie­li­ku­van­sa.

Pirk­ko Sil­ta­la kir­joit­taa: ”Oma amma­til­li­nen työ­ni psy­koa­na­lyy­tik­ko­na on luon­nol­li­ses­ti vai­kut­ta­nut sii­hen, mitä kuo­le­mas­ta ajat­te­len.”

Alku­ke­säs­tä 2022 kun käyn Pirk­koa tapaa­mas­sa, jak­saa hän olla kiin­nos­tu­nut The­ra­peian asiois­ta, kuten alka­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta. Toi­saal­ta hän tuo usein esiin sen, miten kokee elä­neen­sä elä­män­sä val­miik­si ja ole­van­sa val­mis kuo­le­maan. 

Kir­jal­li­suus

Lei­ja­la-Mart­ti­la, Mer­vi (2002). Kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko Pirk­ko Sil­ta­la 70 vuot­ta. Psy­ko­te­ra­pia, 21(3), 224‒230.

Lei­ja­la-Mart­ti­la, Mer­vi (2013). Pirk­ko Sil­ta­la 80 vuot­ta. Elä­mä halu­aa tul­la ele­tyk­si. Psy­ko­te­ra­pia, 32(2), 143–149. 

Mus­ta­vuo­ri, Jaa­na-Mir­jam (2018). Psy­koa­na­lyy­tik­ko Pirk­ko Sil­ta­la: ”Kuo­le­man jäl­keen tulee hil­jai­suus”. Eeva, 85(5). 

Sil­ta­la, Pirk­ko (2013). Van­huus ‒ elä­mä halu­aa tul­la ele­tyk­si. Hel­sin­ki: Kir­ja­pa­ja

Sil­ta­la, Pirk­ko (2016). Taak­ka­siir­ty­mä ‒ trau­man siir­to yli suku­pol­vien. Hel­sin­ki: The­ra­peia-sää­tiö.

Sil­ta­la, Pirk­ko (2017). Elä­män päät­tyes­sä ‒ mat­ka koh­ti kuo­le­maa. Hel­sin­ki: Kir­ja­pa­ja.