Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Kari Kurkela: Mietteitä luovasta oivalluksesta psykoterapeutin työssä – Maailma, O ja psykoterapian poiesis

Wil­fred Bion pureu­tuu kir­joi­tuk­sis­saan psy­koa­na­lyyt­ti­sen työs­ken­te­lyn perus­tei­siin ehkä syvem­min kuin kukaan ennen hän­tä. Hän kysyy, mikä psy­koa­na­lyyt­ti­sen tut­ki­mi­sen perim­mäi­nen koh­de on ja miten sii­tä voi saa­da tie­toa. Tämän myö­tä hän koh­taa tie­teen­fi­lo­so­fian kes­kei­set haas­teet – jou­tuu jopa poh­ti­maan sitä­kin, miten mys­tik­ko koh­taa perim­mäi­sen totuu­den. Bio­nin poh­din­noil­la on ollut suu­ri mer­ki­tys psy­koa­na­lyy­sin nyky­ti­laan. Kir­joi­tuk­ses­sa­ni hah­mot­te­len Bio­nin aja­tus­ten seu­ras­sa vas­tauk­sia seu­ra­van­lai­siin kysy­myk­siin: Mitä on psy­koa­na­lyyt­ti­nen tie­to? Mis­tä psy­koa­na­lyyt­ti­nen ymmär­rys kum­pu­aa? Mitä luo­va oival­lus on psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa työs­ken­te­lys­sä? Miten psy­ko­te­ra­peut­ti voi aut­taa ihmis­tä ymmär­tä­mään itse­ään?1

Kir­joi­tus koos­tuu nel­jäs­tä luvus­ta. Luku 1 ”Maa­il­man syn­ty” kes­kit­tyy ihmi­sen Maa­il­ma-käsit­teen hah­mot­ta­mi­seen. Sii­nä esi­tän aja­tuk­sen meil­le tun­te­mat­to­mas­ta peri­mäi­ses­tä todel­li­suu­des­ta ja sen hah­mot­tu­mi­ses­ta jäsen­ty­nee­nä Maa­il­ma­na. Luvus­sa 2 ”Bio­nin O ja K‑linkki” tar­kas­te­len sitä, miten Bion luo psy­koa­na­lyyt­tis­ta teo­ri­aa perim­mäi­sen ole­mi­sen hah­mot­to­muu­des­ta, ja miet­ti, miten täs­sä ase­tel­mas­sa voi­si keh­key­tyä psy­koa­na­lyyt­tis­ta ymmär­rys­tä. Luvus­sa 3 ”Poi­e­sis ja unek­sun­ta” esi­tän aja­tuk­sen poi­eet­ti­ses­ta asen­tees­ta psy­koa­na­lyyt­ti­sen luo­vuu­den olen­nai­se­na teki­jä­nä. Siir­ryn siis lähem­mäk­si psy­koa­na­lyyt­ti­sen käy­tän­nön kysy­myk­siä. Luku 4 ”Psy­ko­te­ra­peut­ti­na ole­mi­nen” tuo edel­lä esi­te­tyt miet­teet vie­lä lähem­mäk­si psy­koa­na­lyyt­tis­ta käy­tän­töä.

LUKU 1: MAAILMAN SYNTY

… maa­il­ma, joka syvin, tum­min vesin

   nous yös­tä muo­dot­to­man tyh­jyy­den!

                   John Mil­ton (1608–1674)2

Oival­lus: pimeäs­tä valoon

Ero­tet­tu­aan valon pimeäs­tä luo­mis­ker­to­muk­sen Juma­la erot­ti maan ja meren toi­sis­taan. Autioon ja tyh­jään maa­il­maan ilmaan­tui yksi­tyis­koh­tia: aurin­ko ja kuu, kas­ve­ja ja hedel­mä­pui­ta, suu­rem­pia ja pie­nem­piä eläi­miä. Ja vie­lä luo­jan­sa oma kuva, ihmi­nen.

Luo­mis­ker­to­mus viit­taa kon­kreet­ti­sen maa­il­man luo­mi­seen. Alle­go­ri­ses­ti se ker­too ihmi­sen Maa­il­man jäsen­ty­mi­ses­tä hänen mie­leen­sä: hah­mo­tuk­sen syn­ty­mi­ses­tä, tie­don kas­vus­ta, herää­väs­tä tie­toi­suu­des­ta.

Oival­lus laa­jen­taa valon pii­riä

Mut­ta myös tie­toi­suut­ta sii­tä

Ettem­me tie­dä.

Pimeän ja valon rajal­la

Maa­il­mat nouse­vat.

Ulot­tu­vas­sa valos­sa ymmär­tää

Pimeän val­ta­vuu­den.

Valo ja syvät vedet liit­ty­vät myös kale­va­lai­sen maa­il­man syn­tyyn. Ilma­tar, Väi­nä­möi­sen äiti, ele­li autiol­la maal­la mut­ta koki syvää kai­paus­ta. Hän päät­ti hypä­tä mereen – jos­ko se toi­si jon­kin­lai­sen rat­kai­sun. Ja toi­han se: into­hi­moi­ses­ti myrs­kyä­vä meri hedel­möit­ti hänet. Seit­se­män vuo­den jäl­keen ras­kaus alkoi käy­dä sie­tä­mät­tö­mäk­si. Ilman impi nos­ti pol­ven­sa veden ylle, sot­ka muni sii­hen seit­se­män munaa, kuusi kul­tais­ta ja yhden rau­tai­sen. Ilma­tar her­mos­tui sot­kan pit­kit­ty­nee­seen hau­to­mi­seen ja hei­laut­ti pol­ve­aan. Munat vie­räh­ti­vät mereen ja meni­vät rik­ki. Osa­sis­ta syn­tyi­vät tai­vas ja maa, aurin­ko ja kuu, täh­det ja pil­vet. 

Ilmat­ta­ren tari­nan myö­tä luo­vuu­den kuvaan ilmaan­tuu myös muna. Alku­mu­na on tyy­pil­li­nen ele­ment­ti monis­sa maa­il­man syn­tyä kos­ke­vis­sa usko­muk­sis­sa. 

Muna on ‒ itseen­sä sul­keu­tu­nut, sala­pe­räi­nen, kät­ke­vä. Se kui­ten­kin sisäl­tää moni­nai­suu­den mah­dol­li­suu­den. Täy­del­li­syy­den kuo­ren täy­tyy rik­kou­tua, jot­ta sen osa­set voi­si­vat ilme­tä moni­nai­suu­te­na.

Avaa­vaan jäsen­ty­mi­seen viit­taa myös ana­lyy­si-sana. Ana­lyy­si lie­nee alun perin tar­koit­ta­nut toi­men­pi­det­tä, jos­sa teu­ras­te­tun eläi­men vat­sa ava­taan ja sen sisäe­li­met eri­tel­lään. Ana­lyy­si on näin myös munan kät­key­ty­nei­syy­den avaa­vaa tut­ki­mis­ta. Löy­de­tyis­tä osa­sis­ta raken­tu­va Maa­il­ma on sil­loin syn­tee­si.

Todel­li­nen sinän­sä ja Maa­il­ma. Ajat­te­lu ja kie­li

Ihmi­sen Maa­il­man luo­mi­nen kiteyt­tä­mäl­lä tun­te­ma­ton­ta, jäsen­ty­mä­tön­tä kuusek­si, sinuk­si ja minuk­si, kivuik­si, ahdis­tuk­sek­si, mie­lek­si, yli­mi­näk­si, vas­taa sitä, kuin­ka Raa­ma­tus­sa, Kale­va­las­sa ja vas­taa­vis­sa luo­mis­ker­to­muk­sis­sa maa­il­ma eriy­tyy jaka­mat­to­mas­ta koko­nai­suu­des­ta – pimey­des­tä, meres­tä, alku­mu­nas­ta. Viit­taan nyt tuo­hon suu­reen, tun­te­mat­to­maan ter­mil­lä todel­li­nen-sinän­sä.

Todel­li­nen-sinän­sä jää arti­ku­loi­tu­mat­to­mas­sa ole­mi­ses­saan, sel­lai­suu­des­saan, käsi­tys­ky­kym­me ulot­tu­mat­to­miin.3

Maa­il­ma, niin kuin sen täs­sä ymmär­rän, koos­tuu käsit­teis­tä, käsi­tyk­sis­tä ja nii­hin liit­ty­vis­tä ratio­naa­li­sis­ta, epä­ra­tio­naa­li­sis­ta ja emo­tio­naa­li­sis­ta suh­teis­ta. Tai toi­sin: ihmi­sen Maa­il­ma on usko­mus­ten syn­tee­si – käsi­tys- ja tun­te­mis­ko­ko­nai­suus, jon­ka ole­te­taan muo­dos­tu­neen jon­kin­lai­ses­ta kos­ke­tuk­ses­ta todel­li­seen-sinän­sä.

Kie­li on kes­kei­nen osa Maa­il­maa. Se ilmen­tää, yllä­pi­tää ja muo­vaa sitä.

Kie­lel­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus tapah­tuu sen myö­tä, mitä sano­taan, mut­ta myös sen myö­tä, miten sano­taan.

Ihmi­sen Maa­il­ma: 

Yhtei­nen usko­mus todel­li­ses­ta-sinän­sä

Yhtei­nen elä­män­ta­pa 

– ja kui­ten­kin jokai­sel­la oman­sa.

Ajat­te­lu:

Vael­te­lua ihmi­sen Maa­il­mas­sa

Van­ho­ja pol­ku­ja tal­la­ten

Uusia ava­ten

Vai­kei­ta hylä­ten.

Tun­teet, tun­te­mi­nen:

Ris­teyk­siä

Vas­taan­tu­li­joi­ta

Koh­taa­mi­sia, jän­nit­tei­tä

– Valin­to­ja.

Eri­tyi­nen sovel­lus ihmi­sen Maa­il­mas­ta on tie­teel­li­nen maa­il­man­ku­va (tie­teen Maa­il­ma). Tie­teen kie­li pyr­kii ole­maan mah­dol­li­sim­man yksi­se­lit­tei­ses­ti ja kat­ta­vas­ti tie­teen Maa­il­ma. Tie­teen Maa­il­mas­sa kavah­de­taan hämä­riä hah­mo­tuk­sel­li­sia abstrak­tioi­ta, fan­t­asioi­ta, val­heel­li­sia käsi­tyk­siä, ris­ti­rii­tai­suuk­sia, kie­lel­lis­tä moni­mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä, auk­ko­ja, sul­keu­tu­nei­ta saa­rek­kei­ta.

Toi­sin on ihmi­sen Maa­il­mas­sa. Siel­lä ele­tään monen­lai­sen ystä­vyy­den ja avun­an­non suloi­ses­sa seka­mels­kas­sa. Etsi­tään yhteyk­siä ja myös eris­täy­dy­tään, kun sil­tä tun­tuu. Vaih­de­taan paik­kaa ja esiin­ny­tään eri roo­leis­sa. Kie­li pysyy täs­sä muka­na ja heit­täy­tyy val­lat­to­mak­si.4

Ihmi­sen Maa­il­ma:

eloi­sa, epä­sel­vä, mut­ki­kas ja muut­tu­vai­nen.

Aina ei ker­ro­ta sii­tä, mis­tä puhu­taan.

Aina ei puhu­ta sii­tä, mis­tä ker­ro­taan.

Ihmi­nen on todel­lis­ta-sinän­sä – tun­te­ma­ton

Ihmi­nen on Maa­il­maa – tun­net­tu, usko­muk­sia

Ihmi­nen on kiel­tä – Maa­il­mas­sa ker­rot­tu.

Poh­jim­mil­taan psy­koa­na­lyyt­ti­nen sukel­lus on mah­dol­li­nen, kos­ka ihmi­nen on kiel­tä, Maa­il­maa ja todel­lis­ta-sinän­sä.

Todel­li­nen-sinäl­lään – sel­lai­suu­des­saan tavoit­ta­ma­ton, raja­ton – on luo­vuu­den perim­mäi­nen läh­de, ainoa, jos­ta voi luo­da todel­la uut­ta Maa­il­maam­me. Se on pimeä, syvä, hedel­mäl­li­nen alku­me­ri, jol­la on poten­ti­aa­lia ilme­tä yönä ja päi­vä­nä, maa­na, lin­tu­na ja hedel­mä­puu­na; tai kuin muna, jos­ta voi arti­ku­loi­tua tai­vas, tai­vaan­kap­pa­leet, maa ja sen olen­not. 

Miten voin olla yhtey­des­sä johon­kin,

jota ei voi tavoit­taa?

LUKU 2: BIONIN O JA K‑LINKKI

Näi­den ääret­tö­mien ava­ruuk­sien

              ikui­nen hil­jai­suus kau­his­tut­taa minua.

Blai­se Pascal (1623–1662)5  

O

Psy­koa­na­lyy­sin alkua­jois­ta asti on poh­dit­tu todel­li­suu­den piir­ty­mis­tä ihmi­sen mie­leen. Poh­din­ta kos­kee siis Maa­il­man syn­tyä. Täs­sä yhtey­des­sä käyt­töön ovat tul­leet muun muas­sa englan­nin pre­sen­ta­tion, repre­sen­ta­tion ja rans­kan figu­ra­bi­lité. Suo­men kie­les­sä käy­te­tään yleen­sä repre­sen­taa­tio-ter­miä.6 

Mie­leen ilmaan­tu­mi­seen kuu­lu­vat myös sel­lai­set ilmiöt kuten tun­teet, unet ja nii­den keh­key­ty­mi­nen, muis­ta­mi­nen sekä mie­len tie­toi­set ja ei-tie­toi­set sisäl­löt. Lopul­ta pää­dy­tään somaat­ti­sen ja psyyk­ki­sen rajal­le – viet­tei­hin, pro­to­men­taa­li­seen, pre-psyyk­ki­seen.7  

Bion pyr­ki pitä­mään oman teo­reet­ti­sen käsit­teis­tön­sä suh­teel­li­sen avoi­me­na. Täl­lai­ses­ta mää­ri­tel­mäl­li­ses­tä avoi­muu­des­ta yksi esi­merk­ki on Bio­nin O. Mikä on O? Monet ovat kom­men­toi­neet ja eri tavoin ymmär­tä­neet sitä. Bion itse­kin luon­neh­tii käsi­tet­tään eri tavoin. Yhteis­tä luon­neh­din­nois­sa on se, että kyse on jos­tain perim­mäi­ses­tä (engl. ori­gin), kai­ken läh­tö­koh­das­ta (ori­go). Rajaan täs­sä O:n siten, että se kos­kee nime­no­maan ihmi­sen ole­mis­ta sel­lai­suu­des­saan – sitä, mitä ja miten ihmi­nen on (pre)mentaalisena olen­to­na kai­kes­sa arvoi­tuk­sel­li­suu­des­saan. Voi­sim­me sanoa, että O on ihmi­sen per­soo­nal­li­suu­den ei-tie­det­ty ole­mi­nen-sinän­sä.8 

O:ta – ihmi­sen ole­mis­ta sel­lai­suu­des­saan – ei voi tie­tää. Bion tote­aa, että O:n tie­tä­mi­nen on yhtä mah­do­ton­ta kuin se, että lau­lai­si peru­noi­ta.

Bion tote­aa kate­go­ri­ses­ti, että O ei ole ais­tein havait­ta­vis­sa – kat­so­mal­la, kuun­te­le­mal­la, hais­ta­mal­la, mais­ta­mal­la…

Ter­mi­nä O haas­taa psy­koa­na­lyyt­tis­ta työ­tä teke­vän kun­nioit­ta­maan sitä tun­te­ma­ton­ta, jon­ka äärel­lä hän yhä uudel­leen on. 

Voi­si­ko O:ssa kui­ten­kin olla myös sel­lai­ses­ta ei-tie­det­tyä, jos­ta voi­si tul­la tie­det­tyä? Tämä on itse asias­sa tämän artik­ke­lin kes­kei­nen kysy­mys: jos O:ta ei voi havai­ta ais­tein eikä tie­tää, miten sen voi­si koh­da­ta?

Vas­taus­ta voi läh­teä etsi­mään eri suun­nis­ta. Esi­mer­kik­si, mitä on tie­tä­mi­nen? Mis­sä mää­rin tie­tä­mi­nen ja totuus liit­ty­vät toi­siin­sa? Tai: voim­me­ko mää­ri­tel­lä O:n niin, että kysy­mys kato­aa?

O:sta tie­dok­si muun­tau­tu­mi­sen haas­tees­ta

Edel­lä yri­tin luo­da jon­kin­lais­ta alle­go­ris­ta poh­jaa Bio­nin O‑käsitteelle. Luon­neh­din O:ta ei-tie­de­tyk­si. Täs­sä mie­les­sä se on todel­lis­ta-sinän­sä, poh­ja­ton­ta pimeyt­tä, ääre­tön­tä mer­ta, itseen­sä sul­keu­tu­nut muna, tie­to­ky­kym­me ulot­tu­mat­to­mis­sa. Täl­lai­se­na se on Kan­tin olio-sinän­sä (das Ding an sich). Tämän käsi­tyk­sen mukaan emme koh­taa todel­lis­ta-sinän­sä sel­lai­se­na kuin se ”oikeas­ti on”, vaan sel­lai­se­na kuin se meil­le näyt­täy­tyy käsi­tys­ky­kym­me rajois­sa. Mikä on tämän ”näyt­täy­ty­mi­sen” luon­ne?

O:ta kos­ke­vat luon­neh­din­nat ker­to­vat sii­tä, miten O:ta jou­tuu para­dok­saa­li­ses­ti lähes­ty­mään: O trans­sen­den­tis­sa ole­mi­ses­saan ei ”ole” ei-tie­de­tyn tai ei-tie­dos­te­tun alue, se ei ”ole” todel­lis­ta-sinän­sä, se ei ”ole” pimeys, ääre­tön meri tai muna. Mut­ta Maa­il­mas­tam­me käsin tar­jou­tuu kie­lel­li­nen mah­dol­li­suus luon­neh­tia sitä noin. Se voi näyt­tää, vai­kut­taa jon­kin­lai­sel­ta, vaik­ka ei voi tie­tää tai sanoa, mitä se ”on”.

Voi­si­ko O:ta pyr­kiä lähes­ty­mään eri­lais­ten Maa­il­maam­me sisäl­ty­vien mie­li­ku­vien kaut­ta?

Kun sanon:

”O on ihmi­sen ole­mi­nen,

sel­lai­suu­des­saan tavoit­ta­mat­to­mak­si jää­vä”

Voi­sin vain tode­ta:

”Täs­sä on Maa­il­ma­ni raja. Täs­sä on kie­le­ni raja.

Täs­sä on tie­tä­mi­se­ni raja.”

Onko puhe O:sta siis val­het­ta?

Onko ihmi­nen minul­le val­he? 

Vai tari­na? 

Unek­sun­ta­ni tulos?

On edel­leen kysyt­tä­vä: Voim­me­ko miten­kään olla yhtey­des­sä O:hon? Voim­me­ko oikeas­ti ymmär­tää ihmis­tä? Voi­ko ihmi­nen ymmär­tää itse­ään?

O:n ja Maa­il­man hämä­räs­tä suh­tees­ta

Kysyn siis edel­leen: vaik­ka O on tun­te­ma­ton, voi­si­ko sitä siis kui­ten­kin lähes­tyä? Voi­ko ihmi­sen men­taa­li­ses­ta perus­o­le­mi­ses­ta muo­dos­taa luo­tet­ta­vas­ti käsit­teel­li­siä yksi­köi­tä – aja­tuk­sia, tie­toa – Maa­il­maam­me? Mal­lin­taa sitä, (re)produsoida, (re)presentoida, figu­roi­da sitä?

Todel­li­sen-sinän­sä ymmär­tä­mi­seen on pyrit­ty jo pit­kään, niin kuin myös tämän kir­joi­tuk­sen alun myto­lo­giat todis­ta­vat. Samaan pyr­kii myös tie­de ais­ti­ha­vain­toi­hin nojau­tuen ja omia meto­de­jaan sovel­taen. Bio­nin mukaan psy­koa­na­lyyt­ti­nen O:n lähes­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan nojau­du ais­ti­ha­vain­toi­hin. Onko psy­koa­na­lyy­si kui­ten­kin tie­teel­li­nen vai ehkä jokin muu – ehkä tai­teel­li­nen – meto­di tavoi­tel­la O:ta?9 

Jos tie­de on onnis­tu­nut omis­sa pyr­ki­myk­sis­sään jota­kuin­kin uskot­ta­vas­ti, ehkä sii­hen kyke­nee myös psy­koa­na­lyyt­ti­nen ymmär­tä­mi­nen O:ta kos­ke­vis­sa pyr­ki­myk­sis­sään? Emme ehkä ole aivan voi­mat­to­mia O:n edes­sä – onhan mah­dol­lis­ta keit­tää, kuo­ria ja syö­dä peru­noi­ta, vaik­ka emme voi­kaan nii­tä lau­laa?

Kui­ten­kin:

Van­hat vii­saat sanoi­vat

Älä ereh­dy luu­le­maan

kuu­ta osoit­ta­vaa sor­mea kuuk­si.

Jokai­sel­la on oma ole­mi­sen­sa. Minun O:ni on ole­mi­se­ni sel­lai­suu­des­saan. Tut­kies­sa­ni tuo­ta todel­lis­ta itseä­ni…

Olen kuin nor­sua tut­ki­vat

sokeat mie­het. 

Tun­nus­te­len kär­sää

tun­nus­te­len jal­kaa

tun­nus­te­len kor­van­leh­teä. 

Olen käär­me­mäi­nen, 

pyl­väs­mäi­nen

leh­ti­mäi­nen.

Sitä­kö olen?

Sekö on totuus?

Onko jokin vai­ku­tel­ma nor­sus­ta oikea tai vää­rä? Vas­taa­vas­ti: voim­me­ko kos­kaan tie­tää, onko käsi­tyk­sem­me O:sta – toi­sen tai omas­ta ei-tie­de­tys­tä ole­mi­ses­ta – oikea? Voi­ko täl­lais­ta edes kysyä?

Val­heen, vää­rän vai­ku­tel­man tai ymmär­tä­mät­tö­myy­den mah­dol­li­suu­des­ta on kyse eri­tyi­ses­ti, jos trans­for­maa­tion luon­ne O:sta Maa­il­maan on tun­te­ma­ton. Sik­si eri­tyi­sen tär­ke­ää on tut­kia sitä.

Sivu­hyp­py tie­tä­mi­sen ja totuu­den filo­so­fi­aan

Tie­to. Perin­tei­ses­ti tie­to on mää­ri­tel­ty seu­raa­vas­ti: tie­to = tosi + oikeu­tet­tu usko­mus. Vai­kut­taa jär­ke­väl­tä. Ongel­mia kui­ten­kin ilme­nee nopeas­ti.

Totuus. Tavan­omai­sin­ta käsi­tys­tä totuu­des­ta kut­su­taan totuu­den kor­res­pon­dens­si­teo­riak­si. Sii­nä totuus ymmär­re­tään vas­taa­vuu­te­na väi­te­lauseen mer­ki­tyk­se­nään ilmai­se­man asian­ti­lan ja puhee­na ole­van asian­ti­lan välil­lä. Niin­pä lause ”Mir­ri-kis­sa käve­lee katol­la” on tosi, jos Mir­ri todel­la­kin käve­lee katol­la. Mut­ta mis­tä tie­däm­me, että on todel­la ole­mas­sa Mir­ri, joka vie­lä­pä käve­lee katol­la? Emme voi sanoa, että tuo lause on tot­ta, jos emme jo ole ikään kuin päät­tä­neet, että Maa­il­mas­sam­me on ole­mas­sa Mir­ri, kat­to ja käve­le­mi­nen ja että ne yhdis­ty­vät lauseen kuvaa­mal­la taval­la täs­sä Maa­il­mas­sa. Totuu­den kor­res­pon­dens­si­teo­ria liit­tyy näin Maa­il­maan jo jäsen­ty­nei­den asian­ti­lo­jen tie­tä­mi­seen ja ei-tie­tä­mi­seen. Suh­tees­sa O:hon meil­lä ei mää­ri­tel­män mukaan ole täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta.10 

Pitää olla ver­tai­lu­koh­de, jos halu­aa ver­ra­ta.

Ongel­ma on siis tämä. Jos ver­tai­lu­koh­de on O, joka ei ole mei­dän havait­ta­vis­sam­me, miten sii­hen voi mitään ver­ra­ta? Jos siis väi­tän jotain O:sta, en voi tar­kis­taa väit­tee­ni totuut­ta (totuu­den kor­res­pon­dens­si­teo­rian tar­koit­ta­mas­sa mie­les­sä) ver­taa­mal­la sanot­tua O:hon.

Oikeu­tet­tu usko­mus. Ongel­mia ilmaan­tuu lisää, kun pitäi­si mää­ri­tel­lä tie­don toi­nen mää­rää­vä teki­jä, eli se, mitä ovat usko­mus ja sen oikeu­tus (perus­tel­ta­vuus). Mil­lai­nen on oikeu­tet­tu usko­mus ja miten se ero­aa muis­ta usko­muk­sis­ta? Perus­tuu­ko se uskoon, että havait­se­mi­nen on ongel­ma­ton­ta, vai nojau­dum­me­ko jon­kin­lai­seen ”sisäi­seen” vai­ku­tel­maan vai mihin? Vai­kea kysy­mys. Descar­tes tuli sii­hen tulok­seen, että kyke­nem­me muo­dos­ta­maan tosia ideoi­ta ulko­maa­il­mas­ta vain Juma­lan armos­ta, kos­ka Hän hyvyy­des­sään sal­lii sen meil­le. Täs­sä jou­du­taan uskon alu­eel­le. Miten sit­ten sil­loin, kun pitäi­si muo­dos­taa tosi ja oikeu­tet­tu usko­mus toi­sen ihmi­sen mie­les­tä, joka jo ilmai­su­na viit­taa san­gen abstrak­tiin ilmi­öön?

Tie­to­teo­rian vai­keas­ti vas­tat­ta­viin perus­ky­sy­myk­siin on yri­tet­ty löy­tää monia rat­kai­su­ja. Koko läh­tö­ase­tel­mas­ta on myös joil­tain osin pyrit­ty eroon. Esi­mer­kik­si Hei­deg­ger uran­sa alku­puo­lel­la ja Witt­gens­tein myö­häi­sem­mäs­sä filo­so­fias­saan pää­tyi­vät, ilmei­ses­ti toi­sis­taan tie­tä­mät­tä, kes­ke­nään hyvin saman­kal­tai­siin joh­to­pää­tök­siin. Hei­dän ajat­te­lus­saan kes­kei­sek­si nousee – Hei­deg­ge­ril­la ole­mi­seen yleen­sä ja Witt­gens­tei­nil­la kie­lel­li­syy­teen ja elä­män­ta­paan liit­ty­vä – tilan­ne­koh­tai­nen ymmär­rys, eli se, miten jokin yksi­tyis­koh­ta aset­tuu laa­jem­paan koko­nai­suu­teen. Tämä laa­jem­pi koko­nai­suus mää­rit­tää siis sen, mil­lai­sen mer­ki­tyk­sen kysees­sä ole­va asia tai ilmai­su saa.11

Vas­taa­vas­ti ame­rik­ka­lai­sen prag­ma­tis­min perin­tees­tä (James, Peirce, Dewey) pon­nis­ta­va Ric­hard Ror­ty näyt­tää kor­vaa­van meta­fyy­si­sen totuu­den käsit­teen kon­teks­tu­aa­li­ses­ti mää­räy­ty­vän tavoit­teen ideal­la: on kysyt­tä­vä, mikä on jär­ke­vin­tä kysees­sä ole­van tavoit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa. Näin aja­tel­len tie­to oli­si oikeu­tet­tu usko­mus, ja sen oikeu­tus mää­räy­tyi­si suh­tees­sa ase­tet­tuun tavoit­tee­seen.12 

Totuu­den ja tie­tä­mi­sen haas­tees­ta psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa työs­sä

O:n käsit­teel­le nojau­tu­vas­sa psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa ajat­te­lus­sa emme voi nojau­tua totuu­den kor­res­pon­dens­si­teo­ri­aan. Syy tähän on edel­lä mai­nit­tu ylei­sem­pi kor­res­pon­dens­si­teo­ri­aan liit­ty­vä ongel­ma. Ei ole mitään, mihin O:ta kos­ke­vaa lauset­ta voi­si jär­ke­väs­ti ver­ra­ta. On vain tuo kuvit­teel­li­nen pro­to­men­taa­li­seen ja somaat­ti­seen sulau­tu­va alku­me­ri, joka sel­lai­suu­des­saan jää mei­dän ulot­tu­mat­to­miin.

Kui­ten­kin uskom­me ja toi­vom­me, että se, mitä sanom­me ikään kuin O:sta (ihmi­sen itseen­sä sul­keu­tu­vis­ta per­soo­nal­li­suu­den perus­teis­ta), on tai voi­si olla perus­tel­tua ja uskot­ta­vaa.

Tämä aset­taa psy­koa­na­lyy­ti­kon ja psy­ko­te­ra­peu­tin mie­len­kiin­toi­seen ase­maan. Mikä on hänen roo­lin­sa, funk­tion­sa, psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­sa työs­sä, jos se ymmär­re­tään – kuten Bion ajat­te­li – O:n, ihmi­sen men­taa­li­sen ole­mis­ta­van, totuu­del­li­se­na hah­mot­ta­mi­se­na? Ja jos – kuten Bion tote­aa – totuus on mie­lel­le vah­vis­ta­vaa ja tar­peel­lis­ta ravin­toa sii­nä mis­sä ruo­ka ruu­miil­le. Ja jos psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa tera­pias­sa sik­si pyri­tään totuu­den äärel­le?

Mei­dän on ymmär­ret­tä­vä totuus joten­kin – mut­ta ei sen tavan­omai­sim­mis­sa muo­dois­sa.

Bion viit­taa luot­ta­muk­seen (engl. faith) ylei­se­nä tie­teen käsit­tee­nä – täs­sä tapauk­ses­sa sisäi­se­nä vakuut­tu­nei­suu­te­na sii­tä, että O:hon voi olla jon­kin­lai­ses­sa yhtey­des­sä psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa. Descar­te­sin ohel­la myös Bion siis pää­tyy luot­ta­muk­seen, uskoon, tämän kipe­rän kysy­myk­sen äärel­lä. Bio­nin tuo­tan­to on kes­kei­sil­tä osin pyr­ki­mys­tä var­mis­taa O:n ymmär­tä­mi­sen mah­dol­li­suus. Tähän hän pyr­kii vah­vis­ta­mal­la psy­koa­na­lyyt­ti­sen mene­tel­män teo­reet­tis­ta poh­jaa.13 

Bion jou­tui elä­mään saman para­dok­sin kans­sa kuin muut­kin tut­ki­jat (ja hän oli sii­tä hyvin tie­toi­nen): myön­tä­mään, että peri­aat­tees­sa emme voi tie­tää totuut­ta – ja samal­la kui­ten­kin intui­tii­vi­ses­ti usko­maan, että voim­me käy­tän­nös­sä tie­tää. Pääs­täk­seen pois ongel­mas­ta tut­ki­jat kai yleen­sä pai­not­ta­vat jäl­kim­mäis­tä vaih­toeh­toa. Filo­so­fit eivät kui­ten­kaan ole voi­neet todis­taa hei­dän usko­aan oikeak­si, vaik­ka ovat kovas­ti halun­neet ja yrit­tä­neet.14 

Toi­nen O‑käsitteeseen liit­ty­vä haas­te on se, ettem­me Bio­nin mukaan voi nojau­tua ais­ti­ha­vain­toi­hin tavoi­tel­les­sam­me toi­sen per­soo­nal­li­suu­den kät­ket­ty­jä puo­lia. Mie­len sisäl­tö­jen tavoit­ta­mi­nen vaa­tii eri­lais­ta lähes­ty­mis­ta­paa kuin esi­mer­kik­si kiven tai solun tut­ki­mi­nen. 

Samak­si tule­mi­sen tie­de: at-one-ment ja beco­ming O

Miten täs­sä filo­so­fi­ses­ti eri­tyi­sen häm­men­tä­väs­sä tilan­tees­sa pitäi­si sit­ten suh­tau­tua psy­koa­na­lyyt­ti­seen tie­toon? Luu­len­pa, että tämä oli Bio­nin ehkä poh­jim­mai­sin mie­tin­nän koh­de. Eli se, mis­sä mää­rin voi­daan sanoa, että psy­koa­na­lyyt­ti­seen mene­tel­mään perus­tu­va väitelause/tulkinta/hypoteesi/vaikutelma/kokemus on tie­toa, siis yhtä kuin tosi ja oikeu­tet­tu usko­mus? – Vai oli­si­ko läh­det­tä­vä etsi­mään vas­taus­ta jol­tain toi­sel­ta suun­nal­ta, kuten Hei­deg­ge­rin, Witt­gens­tei­nin tai Ror­tyn filo­so­fiois­ta, jot­ka kaik­ki suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti perin­tei­seen filo­so­fi­seen meto­diin, eri­tyi­ses­ti meta­fy­siik­kaan15?

Luu­len, että Bion oli ajan ja pai­kan hen­gen mukai­ses­ti ja lää­kä­ri­kou­lu­tuk­seen­sa perus­tuen läh­tö­koh­tai­ses­ti lähel­lä klas­sis­ta brit­ti­läis­tä empi­ris­miä ja luon­non­tie­teel­lis­tä lähes­ty­mis­ta­paa. Hän siis kui­ten­kin tote­aa, että psy­koa­na­lyyt­ti­nen tut­ki­mus ei perus­tu ais­ti­muk­sel­li­suu­teen – toi­sin kuin luon­non­tie­teet. Tämä ei kui­ten­kaan ole psy­koa­na­lyy­sin vaan tie­teen ongel­ma, Bion jat­kaa uhmak­kaas­ti. Hän vaa­tii laa­jen­nus­ta tie­de-käsi­tyk­seen ja siis näkee vält­tä­mät­tö­mäk­si laa­jen­taa tie­teel­lis­tä kat­san­to­kan­taa luon­non­tie­teel­li­siä läh­tö­koh­tia ava­ram­mik­si. (Ks. Bion 1970, 88–89.)

Bion (mp.) nojau­tuu Pla­to­nin teo­ri­aan ikui­sis­ta muo­dois­ta ‒ sen mukaan mei­dän koh­taa­mam­me maa­il­ma ilmen­tää vain vaja­vai­ses­ti noi­ta ikui­sia muo­to­ja ‒ ja vas­taa­vaan kris­til­li­seen dog­maan. Hän olet­taa vas­taa­van­lai­sen uni­ver­saa­lin laa­dun (engl. uni­ver­sal qua­li­ty) sel­lai­sil­le ilmiöil­le kuin pel­ko, paniik­ki, rak­kaus ja ahdis­tus. Näin ne perus­o­le­muk­sel­taan edus­ta­vat O:ta.

Psyyk­kis­ten ”ikuis­ten muo­to­jen” tut­ki­mi­seen tar­vi­taan siis Bio­nin mukaan laa­jen­net­tu tie­de­kä­si­tys. Se on tie­de, joka ei koh­dis­tu ais­ti-infor­maa­tioon (kuten havait­tuun hen­gi­tys­ti­hey­teen, kivun ilmai­sui­hin, tun­toon jne.) vaan joka on a science of at-one-ment. Tähän liit­tyy ilmaus beco­ming O (O:ksi tule­mi­nen): psy­koa­na­lyyt­ti­seen koh­taa­mi­seen poh­jau­tu­vaa tut­ki­mus­ta har­joit­ta­vas­sa on tapah­dut­ta­va todel­li­nen ole­mi­sen muu­tos – joka ei ole tie­tä­mi­seen vaan siis ole­mi­seen liit­ty­vää – ja jol­le psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ti työs­ken­te­le­vän tul­kin­ta perus­tuu. Eli Bion ilmei­ses­ti olet­ti, että psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ti työs­ken­te­le­vän pitää elää, olla poti­laan pel­ko, paniik­ki, rak­kaus tai ahdis­tus, ennen kuin hän on saa­vut­ta­nut asian yti­men.16 

Tut­ki­mus­työs­sä (jon­ka kri­tee­rei­hin Bion pyr­ki) on yleen­sä kak­si meto­dis­ta haas­tet­ta: tut­ki­musai­neis­ton (datan) han­kin­taan liit­ty­vä ja sen ana­ly­soin­tiin liit­ty­vä. Bio­nin O‑pohdiskelu kos­kee datan han­kin­nan meto­diik­kaa: miten tavoi­tam­me sen ”raa­ka­da­tan”, joka on oleel­lis­ta psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa ja jol­le sen tul­kin­ta perus­tuu? Ilman sitä tul­kin­tam­me rajoit­tuu ais­ti­ha­vain­nois­sa ilme­ne­vään dataan, joka ei Bio­nil­le ole perus­ta­vaa laa­tua ole­vaa dataa psy­koa­na­lyy­sin kan­nal­ta.

Bion poh­tii sik­si mys­ti­koi­den­kin pyr­ki­myk­siä tavoit­taa trans­sen­dent­ti, siis tie­tä­mis­ky­kym­me ulko­puo­lel­le jää­vä. Civi­ta­re­se (2008, 1129) miet­tii Bio­nin innoit­ta­ma­na: jot­ta pää­si­si yhtey­teen O:n kans­sa, pitäi­si­kö anni­hi­loi­da oma sub­jek­tius, mikä ehkä voi­si tapah­tua ”mys­ti­ses­sä yksey­des­sä” (unio mys­tica)? 

Onko mys­ti­kon meto­di ainoa meto­di psy­koa­na­lyy­ti­kol­le? Vai:

Unes­sa­ko luon O:sta Maa­il­maa­ni?

Mie­li­ku­vie­ni Maa­il­maa?

Käsi­tys­tä­ni ihmi­ses­tä?

Jot­ta ole­mi­sel­la oli­si mer­ki­tys?

Halus­ta tie­tää, K‑linkki

Tie­tä­mi­sen pyr­ki­mys, tie­tä­mi­sen halu – tar­ve olla tilas­sa, jos­sa pyri­tään tie­tä­mi­seen – siis erään­lai­nen tie­tä­mi­sen viet­ti, on Bio­nin teo­rian yksi tär­keä käsi­te. Bion viit­taa tähän ter­mil­lä K‑linkki. Se on ole­mis­ta tie­toa tavoit­te­le­vas­sa tilas­sa. K‑linkki on Bio­nil­le tun­neyh­teys. Sen ohel­la Bion hah­mot­taa myös rak­kau­del­li­suu­den (L) ja vihan (H) tun­neyh­tey­det.17 Bion olet­taa, että psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa tar­vi­taan nime­no­maan K‑linkkiä.

Jos suh­de O:hon on psy­koa­na­lyyt­tis­ta datan han­kin­taa (ana­lyy­si), on sen ymmär­tä­mi­nen osa­na Maa­il­maa datan tul­kit­se­mis­ta (syn­tee­si). K‑linkki on se asen­ne, tun­neyh­teys, pyr­ki­mys, jol­le tämä pro­ses­si perus­tuu.

Tie­tä­mi­seen pyr­ki­mi­nen edel­lyt­tää pois­sao­lon herät­tä­män psyyk­ki­sen kivun hyväk­sy­mis­tä (siis erään­lais­ta maso­kis­mia). Aina sitä ei kes­tä. Olem­me näin luon­tai­ses­ti tai­pu­vai­sia psy­koot­ti­suu­teen: tie­tä­mi­sen raken­tei­den ja sil­loin myös käsit­teel­li­sen ajat­te­lun – siis Maa­il­man ja siel­lä kul­jes­ke­lun – defen­sii­vi­seen mani­pu­loin­tiin tai hajot­ta­mi­seen, mikä voi tuot­taa jopa lois­ta­van kaik­ki­tie­tä­vyy­den koke­muk­sen, vaik­ka kyse oli­si­kin illuusios­ta18. Kun tana­kas­ti hauk­kaam­me tie­don puun kir­pe­ää ome­naa, vaih­dam­me psy­koo­sin maso­kis­miin – kaik­ki­tie­tä­vyy­den tie­tä­mät­tö­myy­teen. Luo­pues­sam­me Para­tii­sis­ta saam­me K‑tunneyhteyden myö­tä vähi­tel­len Maa­il­man ja aja­tuk­set kor­vauk­sek­si ja pako­pai­kak­si.

Oras­ta­va tie­tä­mi­nen toi­saal­ta hel­pot­taa pois­sao­lon tus­kaa ja luo hal­lin­nan tun­net­ta. Tie­don vähit­täi­nen kas­vu – eli Maa­il­man jat­ku­va kutou­tu­mi­nen – on näin mie­li­pa­han ja mie­li­hy­vän vuo­rot­te­lua. Tämä kos­kee ilmei­ses­ti kaik­kea aitoa luo­vuut­ta. Myös psy­koa­na­lyyt­ti­seen tera­pi­aan kuu­luu tiet­ty altis­tu­mi­nen ahdis­tuk­sel­le – ja tämä kos­kee molem­pia osa­puo­lia.

Maa­il­ma perus­tuu äidin huo­len­pi­don sie­de­tyl­le het­kel­li­sel­le pois­sao­lol­le, puut­teen koke­muk­sel­le. Maa­il­ma raken­tuu näin negaa­tiol­le. Todel­li­nen-sinän­sä ja O ovat Maa­il­mas­ta pois­sa ole­mis­ta. K‑linkin myö­tä Maa­il­ma aja­tuk­si­neen on tur­va tuo­ta totaa­lis­ta negaa­tio­ta vas­taan.19

* * *

Näin olem­me pääs­seet kir­joi­tuk­se­ni ensim­mäi­sen ja toi­sen luvun lop­puun. Niis­sä olen miet­ti­nyt Bio­nin aja­tus­ten ins­pi­roi­ma­na, mil­lai­sen asian kans­sa ehkä olem­me poh­jim­mil­taan teke­mi­sis­sä psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa työs­ken­te­lys­sä. Kes­kei­sek­si nousee O:n käsi­te ais­ti­ha­vain­non ja sii­tä seu­raa­van tie­tä­mi­sen ulko­puo­lel­le sul­keu­tu­va­na ole­mi­se­na. Olen myös miet­ti­nyt, miten tuo­ta O‑olemista voi­si kui­ten­kin lähes­tyä. Vih­ja­sin yllä, löy­tyi­si­kö unis­ta jon­kin­lai­nen seli­tys­poh­ja psy­koa­na­lyyt­ti­sel­le koh­taa­mi­sel­le, jota Bion kuvaa käsit­teil­lä at-one-ment ja beco­ming O. Seu­raa­vak­si tar­ken­nan tätä aja­tus­ta ja lähes­tyn muu­ten­kin psy­koa­na­lyyt­ti­sen toi­min­nan käy­tän­nön­lä­hei­sem­piä kysy­myk­siä edel­lä puhee­na olleen valos­sa.

OSA 3: POIESIS JA UNEKSUNTA

Ääret­tö­mien maa­il­mo­jen ran­nal­la lap­set koh­taa­vat. 

Rabin­dra­nath Tago­re (1861–1941)20  

Tun­teet ovat sikä­li har­vi­nai­nen ilmiö,

että ana­lyy­ti­kol­la on ylel­li­nen mah­dol­li­suus 

suh­tau­tua nii­hin tosi­asioi­na.

Wil­fred R. Bion (1976)21  

Uni, emoo­tio, aja­tus

Siir­ryn nyt Bio­nin ajat­te­lun tul­kit­se­mi­ses­ta poh­din­taan, joka raken­tuu edel­lä esi­te­tyl­le. Hyö­dyn­nän samal­la joi­tain ideoi­ta, joi­ta Bio­nin ajat­te­lun poh­jal­ta Ita­lias­sa ovat kehit­tä­neet muun muas­sa Anto­nio Fer­ro ja Giusep­pe Civi­ta­re­se. Vas­taa­vaa ajat­te­lua edus­taa myös Tho­mas Ogden.

Uni on ilmei­ses­ti alku­pe­räi­nen luo­va tapa kutoa Maa­il­maa itsel­leen. Näin aina­kin täs­sä ole­tan. Tämä tar­koit­tai­si sitä, että on syy­tä suh­tau­tua vaka­vas­ti uniin. En kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että unet oli­si­vat esi­mer­kik­si ennus­tuk­sia tai val­mii­ta totuuk­sia. Unet joh­dat­ta­vat ei-vie­lä-tie­dos­tet­tu­jen emoo­tioi­den äärel­le. Unis­sa O:n raja hape­roi­tuu ja olem­me ilmei­ses­ti arki­ko­ke­mus­ta lähem­pä­nä myös tun­tei­den pro­to­men­taa­lis­ta, somaat­tis­ta läh­det­tä.

Unen myö­tä lähes­tyn

tun­tei­den syvää mer­ta

Sen tuok­su, hen­käys, suo­la

rajuus, vii­leys

kos­ket­taa sul­jet­tu­ja sil­miä­ni

Ja val­taa ole­mi­se­ni. 

Jot­ta ymmär­täi­si asian laa­ja­kan­toi­suu­den, on muis­tet­ta­va, että Bion olet­ti mei­dän näke­vän unta myös val­veil­la, vaik­ka emme sitä vält­tä­mät­tä huo­maa. Kos­ka emme yleen­sä nuku psy­ko­te­ra­pias­sa, psy­koa­na­lyyt­ti­sen koh­taa­mi­sen kan­nal­ta on kes­keis­tä myös se, mil­lai­nen on suh­teem­me val­ve­ti­las­sa koke­miim­me uniin.

Sukel­tai­sin­ko Ilmat­ta­re­na alku­me­reen?

Palat­tua­ni ran­nal­le

vai­ke­ni­sin­ko 

jot­ten valeh­te­li­si koke­mas­ta­ni?

Ehkä kysyi­sin:

Sukel­sin­ko… vai unek­sin­ko sit­ten­kin?

Ehkä vas­tai­sin:

Uni on sukel­lus, sukel­lus uni.

Ole­tan, että tapah­tu­ma­na at-one-mentbeco­ming O – ilmen­tää tun­te­muk­sia, jot­ka ovat O:n huo­koi­sel­ta raja-alu­eel­ta sub­jek­ti­vi­soi­tu­vaa infor­maa­tio­ta.

Ole­mi­nen luo tun­teen

Ja tun­ne tun­ti­jan

tul­lak­seen tun­ne­tuk­si.

Tun­ti­ja unek­suu

tun­tees­ta unen.

Uni tari­noi

Mitä on

olla ole­va.

Unen tari­na kät­kee aja­tuk­sen

Ja tuo aja­tus luo ajat­te­li­jan

tul­lak­seen aja­tel­luk­si.

Kun aja­tus sulau­tuu

Ole­mi­seen

Se muut­taa ole­mis­ta.

Ole­tan siis, että mah­dol­li­sim­man väli­tön­tä O‑olemista ilmen­tä­vät, vie­lä ei-tie­dos­te­tut (proto)emootiot kurot­tau­tu­vat tie­tyn­lai­suu­des­saan jo Maa­il­maa koh­ti: joku tun­tee jotain, joka poh­jim­mil­taan lie­nee somaat­tis­ta tie­tyn­lai­suut­ta. Tämä voi saa­da ilmai­sun­sa uni­ku­va­na.

Unet pyr­ki­vät ilmen­tä­mään ole­mi­sen tie­tyn­lai­suut­ta. Ne kuto­vat sii­tä visioi­ta, kuvia, tari­noi­ta, koke­muk­sia – ja näin tuo­vat sitä koh­ti ajat­te­lua ja tie­toi­suut­ta.

Uni on alle­go­ria. Sen avaa­mi­seen aja­tuk­sek­si tar­vi­taan tul­kit­si­ja, joka ajat­te­lee unen tie­dos­te­tuk­si tul­kin­nak­si, aja­tuk­sek­si. Jos aja­tuk­ses­ta tulee osa elet­tyä ole­mis­ta (sen sijaan että se rajoit­tui­si teo­reet­ti­sek­si tie­dok­si), sen vai­ku­tus ylit­tää Maa­il­man rajat, jol­loin muu­tos laa­jem­mas­sa O‑olemisessa voi tapah­tua. 

Myös yhtei­nen vii­pyi­le­mi­nen unen mai­se­mis­sa, O:n lähei­syy­des­sä, voi vai­kut­taa O:hon. Emme täl­löin puhu uneen kät­key­ty­väs­tä aja­tuk­ses­ta, mut­ta kui­ten­kin sii­tä puhum­me – epä­suo­ras­ti, kät­ke­tys­ti – niin kuin unet puhu­vat.

Voim­me siis tera­peut­tei­na pyr­kiä sijoit­ta­maan koe­tun psy­koa­na­lyyt­ti­seen teo­reet­ti­seen vii­te­ke­hyk­seen (ope­roi­da Maa­il­mas­sa). Tai voim­me pysy­tel­lä O:n lähei­syy­des­sä ja näin jat­kaa (valve)unta kutoen lisä­ulot­tu­vuuk­sia yhdes­sä unen toi­sen näki­jän tai tera­pia­ryh­män kans­sa. Näin (valve)unista tulee yhtei­nen psy­koa­na­lyyt­ti­nen val­veu­ni ‒ yhteis­tä unek­sun­taa22.

Yhtei­nen psy­koa­na­lyyt­ti­nen val­veu­ni ilme­nee unek­sut­tui­na elei­nä, tun­tei­na, aja­tuk­si­na, mie­li­ku­vi­na, tari­noi­na, ounas­te­lu­na. Eri­lais­ten koke­mus­ten mukaan voi­daan koh­da­ta visu­aa­li­sia, audi­tii­vi­sia tai tak­tii­li­sia ”kuvia”, ”figuu­re­ja”, repre­sen­taa­tioi­ta; impuls­se­ja käyt­täy­tyä ehkä yllät­tä­vil­lä­kin tavoil­la; jos­kus vaik­ka­pa mer­ki­tyk­sen puu­tet­ta tai ajan pysäh­ty­mis­tä.23 Täs­sä mie­les­sä psy­koa­na­lyyt­ti­nen koh­taa­mi­nen on yhtei­nen val­veu­ni – se, mitä on yhtei­ses­ti tuo­tet­tu psy­koa­na­lyyt­ti­seen unek­sun­nan tilaan ja aikaan. Sik­si ita­lia­lai­set kol­le­gat neu­vo­vat kysy­mään: mitä täs­tä ajat­te­li­sin une­na? Mitä tämä uni pyr­kii ker­to­maan?

Poeet­ti­nen

Jos sanon: 

Yksi­näi­nen korp­pi len­tää tum­mu­vas­sa illas­sa.

ker­ron koke­muk­sen. Mut­ta kuin­ka pal­jon samal­la jätän sano­mat­ta tuos­ta ole­mi­sen koke­muk­ses­ta?

O‑nko kesä vai tal­vi?

O‑lenko met­säs­sä, pel­lol­la vai mis­sä?

O‑nko tai­vas pil­ves­sä vai kir­kas?

O‑nko ehkä mui­ta lin­tu­ja liik­keel­lä?

O‑lenko yksin vai o‑nko mui­ta­kin pai­kal­la?

O‑lenko surul­li­nen, iloi­nen vai mil­lä mie­lel­lä? 

Lausees­sa käsit­teel­lis­tyy ole­mi­sen eri­tyi­syy­des­tä kapea sii­vu; tilan­tee­seen kuu­luu enem­män kuin on sanot­tu. Lauset­ta ympä­röi ei-tie­det­ty, ei-tie­dos­tet­tu, syvien ja tum­mien vesien ääret­tö­myys. 

Lauseen ympä­ril­lä on kuva­tun lisäk­si erään­lai­nen mer­ki­tyk­sel­li­nen välia­lue. Kut­sun sitä kie­len poeet­ti­sek­si ulot­tu­vuu­dek­si. Korp­pi­lause – luet­taes­sa se poeet­ti­se­na ilmai­su­na – voi­si ehkä herät­tää aja­tuk­sen yksi­näi­syy­des­tä ja kai­puus­ta, ker­toa van­he­ne­mi­ses­ta tai vaik­ka­pa asso­sioi­tua elä­mäs­sä sel­viy­ty­mi­seen. Lause sisäl­tää enem­män kuin ekspli­siit­ti­ses­ti palas­tel­lun: lause kajas­te­lee kät­ket­tyä mer­ki­tys­po­ten­ti­aa­lia.

Jot­ta voi­sin lähes­tyä korp­pi­lausee­seen kät­key­ty­vää poeet­tis­ta poten­ti­aa­lia, minun pitää aset­tau­tua lauseen tar­joa­maan ava­ram­paan dia­lo­gi­suu­teen, asen­noi­tua poeet­ti­ses­ti.

Lauseen poeet­ti­nen sisäl­tö ei avau­du sano­jen perus­mer­ki­tys­ten ymmär­tä­mi­sel­lä. On avau­dut­ta­va sen laa­jem­mal­le sätei­lyl­le. On hyväk­syt­tä­vä poeet­ti­nen, luo­va asen­ne. Näin lauseel­le ava­taan mah­dol­li­suus laa­jem­paan mer­ki­tyk­sel­li­syy­teen.

Poi­eet­ti­nen

Myös O:n ja Maa­il­man raja-aluet­ta näyt­täi­si reu­nus­ta­van kät­ke­tyn mer­ki­tys­po­ten­ti­aa­lin var­joi­sa vyö­hy­ke ennen yön pimeyt­tä. Muka­na on päi­vän ja yön ohel­la illan hämä­rä ja aamun saras­tus. Kut­sun tätä poi­eet­ti­sek­si alu­eek­si.24 

O:n var­joi­san poi­eet­ti­sen vyö­hyk­keen idea on yleis­tys kie­len poeet­ti­ses­ta mer­ki­ty­su­lot­tu­vuu­des­ta. Poeet­ti­nen sätei­lee poi­eet­tis­ta.

Poi­eet­ti­nen kut­suu aavis­te­le­maan, se herät­tää intui­tion ja ymmär­rys­tä tavoit­te­le­van kysy­mi­sen.

Ole­tan, että tuol­ta aamun saras­tuk­sen ja illan hämä­rän poi­eet­ti­sel­ta alu­eel­ta löy­tyy kai­ken­lais­ta psy­ko­te­ra­peut­tia ja ‑ana­lyy­tik­koa kiin­nos­ta­vaa: tun­ti­jaa etsi­viä tun­tei­ta, esi­tie­det­tyä, esi­tie­dos­tet­tua, loh­kot­tua ja pro­ji­soi­tua tai tor­jut­tua mie­lel­lis­tä tai mie­leen pyr­ki­vää. Ogden on tar­jon­nut aja­tuk­sen ei-unek­si­tuis­ta unis­ta, kes­ken jää­neis­tä itkuis­ta ja yöl­li­ses­tä ter­ro­ris­ta (engl. undreamt dreams / inter­rup­ted cries / night ter­rors), joi­ta asian­omai­nen ei kyke­ne koh­taa­maan. Bion on myös spe­ku­loi­nut, voi­si­ko jopa aikui­ses­sa vai­kut­taa jokin sel­lai­nen, jon­ka sikiö­nä on ehkä omal­la taval­laan koke­nut ja jota ei voi tavoit­taa kie­les­sä – (sub-)thalamic fear.

Poi­eet­ti­sel­la alu­eel­la ope­roi­vat myös unet. Unet ovat öisen mie­lem­me runout­ta. Kes­ken jää­net unet ovat kat­ken­nei­ta runo­ja, jot­ka halua­vat ehey­tyä.

Jos ajat­te­lem­me (Anto­nio Fer­ron ja kump­pa­nien tavoin) psy­koa­na­lyyt­ti­sen koh­taa­mi­sen inter­sub­jek­tii­vis­ten val­veu­nien näyt­tä­mök­si, kaik­kea koh­taa­mi­ses­sa ilme­ne­vää voi lähes­tyä uni­vies­tei­nä poi­eet­ti­sel­ta aamun saras­tuk­sen ja illan hämä­rän alu­eel­ta.

Myös musiik­ki ope­roi poi­eet­ti­sel­la alu­eel­la. Musiik­ki on lähes täy­del­li­ses­ti impli­siit­tis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Jos lähes väis­tä­mät­tä kuu­lem­me Fin­lan­dias­sa Suo­men voi­tok­kaan itse­näi­syys­tais­te­lun, olem­me kuul­leet unen. Tans­si­kin voi olla usein musii­kin myö­tä koet­tu sana­ton, liik­kei­nä ilme­ne­vä uni. Poi­eet­ti­sia ovat myös muut tai­teet, kun ne ope­roi­vat täs­sä ääret­tö­män ula­pan hämä­räs­sä vuo­ro­ve­des­sä.

Bio­nil­la on haus­ka poh­din­ta, jos­sa hän hah­mot­te­lee erään­lais­ta ”tun­tei­den mate­ma­tiik­kaa”. Hän poh­tii, mil­lai­sia ute­liai­suut­ta tai tor­jun­taa herät­tä­viä tun­ne­vies­te­jä (siis poi­eet­ti­sia mer­ki­tyk­siä) voi­si liit­tyä seu­ra­van­kal­tai­siin nume­raa­li­siin ilmai­sui­hin: ”Suu­rin osa ihmi­sis­tä… Tuhan­net (mil­joo­nat) eri puo­lil­la maa­il­maa… Nel­jä tai vii­si ihmis­tä… He odot­ti­vat viik­ko­ja (kuu­kausia, vuo­sia)…” (Bion 1970, 90).

Poeet­ti­sen ja poi­eet­ti­sen logiik­ka on eri­lais­ta kuin esi­mer­kik­si asia­teks­tis­sä. Ajat­te­le vaik­ka runon syn­tak­tis­ta val­lat­to­muut­ta tai sitä, miten unis­sa tapah­tu­mat voi­vat ede­tä! Tai miten kie­li voi ker­toa – yleen­sä emo­tio­naa­li­sem­mas­ta tai muu­ten koke­mus­lä­hei­sem­mäs­tä – kuin se mis­tä se pin­ta­ta­sol­la puhuu. Po(i)eettiselle omi­nais­ta on ryt­mi, lii­ke, rik­kaus ja radi­kaa­li vapaus. Ne tih­ku­vat O:n raja­mail­ta Maa­il­maan-kie­leen rik­koen siel­lä rajo­ja ja aiheut­taen häm­men­nys­tä.25 Po(i)eettinen ei niin­kään pyri ker­to­maan asioi­ta kuin välit­tä­mään ole­mis­ta ja tule­mis­ta.

Psy­ko­te­ra­peu­til­le poti­laan valeh­te­le­mi­nen­kin – ja muu­kin acting out ja in – voi tul­la koh­da­tuk­si poi­eet­ti­ses­ti, samoin koh­taa­mi­ses­sa koet­tu pois­sao­lo ja puu­te. Kun poti­las sanoo jotain, ana­lyyt­ti­ses­ti työs­ken­te­le­vä voi tun­tea, miten sanot­tu liit­tyy poi­eet­ti­seen. Poi­eet­ti­sel­la alu­eel­la liik­ku­va tai­tei­li­ja luo koh­taa­mas­taan teok­sen. Siel­lä liik­ku­va psy­ko­te­ra­peut­ti koh­dis­taa luo­vuu­ten­sa psy­ko­te­ra­peut­ti­seen suh­tee­seen O:na, tilan­teen ei-tie­det­tyyn: O:n koke­mi­seen esi­mer­kik­si kuvi­na tai mui­na ais­ti­si­säl­töi­nä ja sit­ten O:n käsit­teel­lis­tä­mi­seen ja sanal­lis­ta­mi­seen.

Poi­eet­ti­nen ote­taan vas­taan poi­eet­ti­sel­la asen­teel­la.

Poi­eet­ti­nen asen­ne on uppou­tu­vaa, unek­su­vaa, eläy­ty­vää, osal­lis­tu­vaa, ute­lias­ta, asso­sioi­vaa.

LUKU 4: PSYKOTERAPEUTTINA OLEMINEN

Mil­lai­nen oikein

on ihmis­mie­li?

Ker­ron sen teil­le:

tuu­len suhi­na kuvaan

piir­re­tyis­sä män­nyis­sä.

Ikkyū (1394–1481)26 

Laa­ja­kais­tai­nen vuo­ro­vai­ku­tus

Psy­koa­na­lyyt­tis­ta psy­ko­te­ra­pi­aa teke­vän tera­peu­tin amma­til­li­seen arse­naa­liin voi siis olet­taa kuu­lu­van poi­eet­ti­nen asen­ne. Tämä uppou­tu­mi­nen, eläy­ty­vyys, osal­lis­tu­mi­nen, asso­sioin­ti on yksi puo­li mie­len salai­suuk­sia tut­kai­le­vaa K‑linkkiä.

Psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ti toi­mi­va tera­peut­ti kyke­nee myös ekspli­siit­ti­seen käsit­teel­li­seen pro­ses­soin­tiin, hän tun­tee ja ymmär­tää psy­koa­na­lyyt­tis­ta teo­ri­aa ja muu­ten­kin osaa yhdis­tel­lä tie­det­tyä. Hän kyke­nee trans­for­moi­maan poi­eet­ti­ses­ta nous­sut­ta Maa­il­man käsit­teel­lis-kie­lel­li­seen koko­nai­suu­teen. Tämä on toi­nen puo­li K‑linkkiä.

Jos tera­peut­ti pys­tyy vas­taa­not­ta­maan asiak­kaan ole­mis­ta pait­si ekspli­siit­ti­se­nä pin­tain­for­maa­tio­na, myös ja ennen kaik­kea impli­siit­ti­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen poi­eet­ti­sel­la tasol­la, hän suos­tuu laa­ja­kais­tai­seen vai­ku­te­tuk­si tule­mi­seen. 

Laa­ja­kais­tai­nen vai­ku­te­tuk­si tule­mi­nen (siis poi­eet­ti­nen koh­taa­mi­nen) on rik­kain ja häm­men­tä­vin K‑linkki.

Vau­va nojau­tuu poi­eet­ti­suut­ta edel­lyt­tä­vään vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Hän ei kyke­ne sano­maan, mitä halu­aa, pel­kää. Hän vies­tit­tää asian­sa poi­eet­ti­sel­ta tasol­ta, jol­loin pro­jek­tii­vi­nen iden­ti­fi­kaa­tio on kes­kei­nen vies­ti­mi­sen tapa. Äiti kokee sen, mis­sä men­nään, nojau­tu­mal­la poi­eet­ti­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen.

Äiti voi kui­ten­kin sovel­taa vau­van kans­sa yhdes­sä elet­tyä myös käsit­teel­li­seen tie­tä­myk­seen­sä – tuo­da vau­van ja äidin poi­eet­tis­ta yhdes­sä ole­mis­ta äidin Maa­il­maan. Tämän tulok­se­na hän kyke­nee ker­to­maan, mihin uskoo vau­van pyr­ki­vän juu­ri nyt. Näin äidin kyvyk­kyys on laa­ja­kais­tais­ta.

Mikä tuo­ta vau­vaa taas vai­vaa!

Mikäs mei­tä nyt niin har­mit­taa?

Huo­maa ero.

Laa­ja­kais­tai­nen vuo­ro­vai­ku­tus tuot­taa hei­lu­ri­liik­keen skit­so­pa­ra­noi­di­sen ja depres­sii­vi­sen posi­tion välil­lä (Ps↔︎D): jotain ei tie­de­tä (ja se ahdis­taa), ja sit­ten jotain tie­de­tään (D), kun­nes taas huo­ma­taan, että ei-tie­det­tyä on edel­leen (Ps) jne. Luu­len, että edes­ta­kai­nen Ps↔︎D tavan­omai­ses­sa laa­ja­kais­tai­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tees­sa saat­taa olla nope­aa mik­ro­lii­ket­tä, joka jää hel­pos­ti tie­dos­ta­mat­ta – jos­kus ehkä epä­mää­räis­tä ahdis­tus­ta.27 

Laa­ja­kais­tai­nen vuo­ro­vai­ku­tus ja sii­hen kuu­lu­va poi­eet­ti­nen asen­noi­tu­mi­nen voi­vat tuot­taa luo­van asen­teen. Meis­sä elää halu tavoi­tel­la sitä, vaik­ka sii­hen usein liit­tyy skit­so­pa­ra­noi­di­nen ahdis­tus – ja hei­lah­duk­set myös depres­sii­vi­sen posi­tion vähem­män miel­lyt­tä­vil­le reu­na-alueil­le.

Unek­sun­ta, keh­key­ty­mi­nen, nega­ti­ve capa­bi­li­ty

Kuten sanot­tu, Bio­nin mukaan näem­me unta myös val­veil­la olles­sam­me, vaik­ka emme sitä huo­maa.

Päi­väl­lä emme näe täh­tiä 

Siel­lä ne kui­ten­kin ovat.

Unen­näön ja val­vea­jat­te­lun kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus on jat­ku­vaa mut­ta ei yleen­sä toi­si­aan häi­rit­se­vää. Kul­jem­me Maa­il­man valos­sa, mut­ta samal­la O:n hämä­ril­lä raja­mail­la, vaik­ka emme sitä ehkä huo­maa.

Jos val­veil­la olles­sam­me sal­lim­me poi­eet­ti­sen, ole­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin uppoa­van koke­mi­sen var­jos­taa käsit­teel­lis­tä ajat­te­luam­me, olem­me unek­sun­nan tilas­sa (englan­nin kie­les­sä käy­te­tään yleen­sä dream-sanaa, Bion käyt­ti myös ter­me­jä dream-work-, waking dream thought ja reve­rie). Käsit­tääk­se­ni se voi olla myös kuu­las­ta valp­paut­ta. Se on ole­mis­ta poi­eet­ti­sel­la asen­teel­la.

Bion viit­taa poi­eet­ti­seen keh­key­ty­mi­seen monin tavoin, muun muas­sa John Keat­sin (1795–1821) ter­mil­lä nega­ti­ve capa­bi­li­ty, nega­tii­vi­nen kyvyk­kyys, vii­pyi­le­vä lähes­ty­mi­nen28. Se tar­koit­taa kykyä sie­tää epä­var­muut­ta, mys­tee­re­jä ja epäi­lys­tä ilman ärtyi­sää pyr­ki­mys­tä pää­tyä tosi­asioi­hin ja jär­ke­vyy­teen.

Hou­ku­tuk­se­na on pää­tyä muis­ta­mi­seen, jo-ymmär­tä­mi­seen, jo-tie­tä­mi­sen mie­li­hy­vään. Keat­sin ja Bio­nin mai­nit­se­ma vii­pyi­le­vä lähes­ty­mi­nen ei onnis­tu, jos on kova pyr­ki­mys pois poi­eet­ti­ses­ta avoin­na ole­mi­ses­ta ja sii­hen ehkä liit­ty­väs­tä Ps-ahdis­tuk­ses­ta.

Luo­va, poi­eet­ti­nen asen­ne edel­lyt­tää kykyä sie­tää tyh­jää tilaa. Se on ava­ruut­ta uuden keh­key­ty­mi­sel­le. 

Muusi­kon on sie­det­tä­vä hil­jai­suut­ta

Jot­ta hän voi­si teh­dä työn­sä.

Psy­ko­te­ra­peu­tin on sie­det­tä­vä tie­tä­mät­tö­myyt­tä

Jot­ta hän voi­si teh­dä työn­sä.

Psy­ko­te­ra­peu­tin poi­eet­ti­suus ole­mi­se­na

Tie­toi­suus-käsit­tee­seen sisäl­tyy aina­kin kak­si kes­keis­tä aspek­tia. Toi­nen liit­tyy käsit­teel­li­seen tie­tä­mi­seen ja ajat­te­luun, toi­nen tajun­nal­li­suu­teen. 

Poi­eet­ti­nen asen­ne, unek­sun­ta, pyr­kii tajun­nal­li­suu­teen ilman käsit­teel­lis­tä tie­tä­mis­tä ja ajat­te­lua: mie­len aset­tu­mis­ta, uppou­tu­mis­ta leik­kiin, jon­ka sään­tö­jä ei vie­lä tun­ne­ta, arki­mi­nän unoh­ta­mis­ta… Ehkä emme tar­vit­se mys­tis­tä sulau­tu­mis­ta?

Ääret­tö­mien maa­il­mo­jen ran­nal­la lap­set koh­taa­vat.

Loput­to­man tai­vaan liik­ku­mat­to­muus päi­den yllä, levot­to­mat vedet rie­hak­kai­na. Ääret­tö­mien maa­il­mo­jen ran­nal­la lap­set koh­taa­vat huu­del­len ja tans­sien.

He raken­ta­vat hie­kas­ta talo­jaan, he leik­ki­vät tyh­jil­lä sim­pu­kan­kuo­ril­laan. He kyhää­vät venei­tä kui­vis­ta leh­dis­tä ja hymyil­len uit­ta­vat nii­tä suun­nat­to­mien syvyyk­sien yllä. Lap­sil­la on leik­kin­sä ääret­tö­mien maa­il­mo­jen ran­nal­la.

Eivät he tie­dä kuin­ka uida, eivät he tie­dä kuin­ka heit­tää ver­kot veteen. Hel­men­ka­las­ta­jat sukel­ta­vat hel­mi­ään, kaup­pa­mie­het luot­saa­vat lai­vo­jaan, lap­set luo­vat kiven­mu­ruis­ta keko­ja ja taas hajot­ta­vat ne. Eivät he etsi aar­tei­ta, eivät tie­dä, kuin­ka heit­tää ver­kot veteen.29 

Poi­eet­ti­nen koh­taa­mi­nen edel­lyt­tää aset­tau­tu­mis­ta – niin kuin aset­tau­du­taan luke­maan romaa­nia, kat­so­maan elo­ku­vaa, musi­soi­maan, kuun­te­le­maan tai tans­si­maan kau­nis sävel­lys tai pelaa­maan erä squas­hia. Aset­tau­dum­me leik­ki­to­del­li­suuk­siin30, eri­lai­siin mah­dol­li­siin maa­il­moi­hin.

O:hon en pää­se.

Tie­tä­mi­seen en halua jää­dä.

Siis lei­kin ja unek­sun 

sanat­to­man ja ei-tie­tä­mi­sen äärel­lä.

On luo­tet­ta­va ole­mi­sen hedel­mäl­li­syy­teen.

Sie­ni­met­säl­lä: 

Muu­tut met­säk­si.

Löy­dät jota­kin

Mitä et etsi­nyt­kään.

Avoin­na ole­mi­sen sie­tä­mi­seen tar­vi­taan luot­ta­mus­ta, että jotain tuol­ta pimeäs­tä ilme­nee aamun saras­tuk­ses­sa. Bion viit­taa tähän ter­mil­lä faith. Kuten edel­lä on todet­tu, se on hänel­le sys­te­maat­ti­sen epäi­lyn ohel­la tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen alu­eel­le kuu­lu­va ilmiö: uskoa, että on ole­mas­sa perim­mäi­nen todel­li­nen (O) ja että sitä on mah­dol­lis­ta lähes­tyä.

Pari poh­din­taa 

Onko edel­lä esi­tet­ty vas­taus sii­hen, miten Bion halusi laa­jen­taa tie­de-käsi­tys­tä? Hän­hän tote­si, että toi­sin kuin perin­tei­nen luon­non­tie­de, joka tar­kas­te­lee ais­ti­ha­vain­to­jen maa­il­maa, psy­koa­na­lyy­si esit­tää tie­teel­le haas­teen tar­kas­tel­la ais­ti­to­del­li­suu­den ulko­puo­lel­le jää­vää todel­li­suut­ta (mie­len todel­li­suut­ta). Voi­ko tie­teen Maa­il­ma sisäl­lyt­tää itseen­sä sel­lai­sia käsit­tei­tä kuin uni ja leik­ki?

Voi­tai­siin­ko siis aja­tel­la, että O (ihmi­sen ole­mi­nen psyyk­ki­se­nä arvoi­tuk­se­na) ei kui­ten­kaan oli­si täy­sin kai­ken tar­kas­te­lun ulko­puo­lel­la ja että voi­sim­me pääs­tä tiet­tyyn totuut­ta sivua­vaan näke­myk­seen sen luon­tees­ta? Voi­sim­me­ko myös Ror­tyn prag­ma­tis­ti­sen ajat­te­lun mukai­ses­ti puhua oikeu­te­tus­ta usko­muk­ses­ta, jos­sa oikeu­tuk­sen usko­muk­sel­le antaa se prag­maat­ti­ses­ti hyvin rele­vant­ti havain­to, että psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ti orien­toi­tu­neen pro­ses­sin myö­tä ihmi­sen elä­mä voi tul­la pit­kä­ai­kai­ses­ti sie­det­tä­väm­mäk­si, vähem­män psyyk­kis­tä ja usein fyy­sis­tä­kin kär­si­mys­tä sisäl­tä­väk­si, vapaam­mak­si ja luo­vem­mak­si (ks. myös ala­vii­te 9)?

Totuu­del­li­suus vs. totuus

Se ei oli­si totuus, mut­ta se oli­si yhtä hyvä kuin totuus.31 

Art­hur Scho­pen­hau­er (1788–1860)

Se, mitä psy­ko­te­ra­peut­ti­na kokee aidos­sa poi­eet­ti­ses­sa rajal­lao­lon koke­muk­ses­sa, aamun saras­tuk­ses­sa, on koke­muk­sel­li­ses­ti totuu­del­lis­ta.

Käy­tän totuu­del­li­suus-ter­miä, kos­ka näh­däk­se­ni kyse on oikeu­te­tus­ta usko­muk­ses­ta – siis jos­tain muus­ta kuin totuu­des­ta perin­tei­se­nä tie­teen­fi­lo­so­fi­se­na käsit­tee­nä.

Luo­vas­sa tapah­tu­mas­sa poi­eet­ti­sel­la vyö­hyk­keel­lä ilme­ne­vä ilmen­tää totuu­del­li­suut­ta koet­tu­na ole­mi­se­na

Onko jokin sävel­lys mie­les­tä­si surul­li­nen?

Jos on, miten sen todis­tat?

Vetoat koke­muk­see­si.

Yksi­näi­nen korp­pi len­tää tum­mu­vas­sa illas­sa…

Ker­too­ko lause sinul­le van­he­ne­mi­ses­ta?

Jos ker­too

miten todis­tat ole­va­si oikeas­sa?

Vetoat koke­muk­see­si 

Osal­lis­tut, koet ‒ olet.

Täs­sä et tie­dol­la pär­jää.

Koke­mi­sen pro­ses­si

– uusi mai­se­ma.

Tie­tä­mi­nen

– van­ha pol­ku.

Tie­tä­mi­nen … totuus

Koke­mus – totuu­del­li­suus.

Totuu­del­li­suu­den koke­mi­nen ei ole impul­sii­vi­suut­ta tai mie­li­val­taa, se on sisäis­tä tun­te­mis­ta ja sitä seu­raa­vaa vakuut­tu­nei­suut­ta. Se on rehel­lis­tä, pyy­tee­tön­tä, koko­nais­val­tais­ta, kohe­rent­tia, eet­tis­tä.

Tun­to. Perus­ais­ti?

Aito koke­mus voi ilmen­tää totuu­del­li­sem­paa ole­mis­ta (O) kuin tie­to totuu­te­na. Sovel­lan täs­sä Bio­nin (1970, 49–51) esi­merk­kiä: jos psy­ko­te­ra­peut­ti tie­tää, että mies on nai­mi­sis­sa, mut­ta ana­lyyt­ti­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa syn­tyy vah­va tun­ne, että hän ei ole, tuo­hon sisäi­seen vakuut­tu­nei­suu­teen (ja syn­ty­nee­seen ris­ti­rii­taan tie­don ja tun­te­muk­sen välil­lä) kan­nat­taa suh­tau­tua vaka­vas­ti.

Psy­ko­te­ra­peu­til­le niin sano­tut tosi­asiat sekä alan teo­riat ja muu käsit­teel­li­nen tie­tä­mi­nen ovat tär­kei­tä. Kui­ten­kin poti­laan aktu­aa­li­ses­sa, luo­vas­sa koh­taa­mi­ses­sa arvo­kas­ta voi­kin ehkä olla poi­eet­ti­nen aset­tau­tu­mi­nen, jol­loin on vähin erin jät­tä­nyt taak­seen teo­riat, jo-tie­tä­mi­sen ja näi­hin liit­ty­vän ylem­myy­den ja tur­val­li­suu­den tun­teet. Se voi olla port­ti suh­teel­li­sen luo­tet­ta­vas­ti ei-vie­lä-sanoi­te­tun, ei-vie­lä-tie­de­tyn, ei-vie­lä-aja­tel­lun, ei-vie­lä-unek­si­tun mut­ta totuu­del­li­sen ole­mi­sen äärel­le.

Ajee­raa­ko tera­peut­ti?

Luo­tet­ta­vuut­ta pääs­tä totuu­del­li­sen äärel­le voi uha­ta tera­pia­suh­det­ta vahin­goit­ta­vat psy­ko­te­ra­peu­tin impuls­sit. Miten tera­peut­ti voi tie­tää, että hänen tapan­sa kokea poti­laan kans­sa tukee totuu­del­li­sen pal­jas­tu­mis­ta eikä ole esi­mer­kik­si har­haan joh­ta­vaa ajee­raus­ta (acting out)? Tähän ei tie­tääk­se­ni ole ole­mas­sa yksi­se­lit­teis­tä kei­noa (edel­lä esil­lä ollei­den lisäk­si).

Levi­ne (2018) mui­den ohel­la on poh­ti­nut asi­aa ja tote­aa, että sen erot­ta­mi­nen, onko kysees­sä inter­sub­jek­tii­vi­nen toi­min­ta, joka tuot­taa poti­laal­le uuden repre­sen­taa­tion (engl. an act of figu­ra­bi­li­ty), vai nousee­ko se ana­lyy­ti­kon vas­tat­rans­fe­rens­si­tar­pees­ta, on komplek­si­nen ja vai­keas­ti vas­tat­ta­va kysy­mys. Hän nojau­tuu Gree­nin ja Don­ne­tin aja­tuk­siin kir­joit­taes­saan, että jois­sain tapauk­sis­sa on parem­pi, että ana­lyy­tik­ko toi­mii ja onnis­tuu näin tuke­maan repre­sen­taa­tioi­den syn­tyä ja vah­vis­ta­maan poti­laan kykyä vii­väs­tyt­tää suo­raa toi­min­taa, kuin se, että hän varal­ta pidät­täy­tyi­si toi­mi­mas­ta.

Ehkä se, mitä tera­peut­ti tulee teh­neek­si tai sano­neek­si, voi­daan jos­kus näh­dä useam­mas­ta eri näkö­kul­mas­ta, jopa ajee­rauk­se­na tai vir­hee­nä mut­ta toi­saal­ta myös teko­na, joka joh­taa poti­laan ei-repre­sen­toi­dun trans­for­moi­tu­mi­seen repre­sen­taa­tiok­si? Tera­peu­tin tie­dos­ta­mat­to­mas­ta nouse­van toi­min­nan funk­tio­naa­li­nen, psy­koa­na­lyyt­ti­nen arvo voi­daan ehkä arvioi­da vas­ta jäl­keen­päin. Ogden on kuvan­nut roh­keas­ti sitä, kuin­ka hyvin­kin hen­ki­lö­koh­tai­set ana­lyy­ti­kon mie­len­liik­keet voi­vat ava­ta port­te­ja poti­laan ymmär­tä­mi­seen (ks. ala­vii­te 23).

Lie­nee myös koh­tuul­lis­ta sal­lia psy­ko­te­ra­peu­til­le ja ‑ana­lyy­ti­kol­le­kin ajoit­tai­nen ereh­ty­mi­sen mah­dol­li­suus? Mut­ta eet­ti­ses­tä pyr­ki­myk­ses­tä toi­mia poti­laan par­haak­si ei voi lip­sua. Se luo poh­jan totuu­del­li­suu­den tavoit­te­lul­le.

Poti­laan O, tera­peu­tin O ja yhtei­nen läs­nä­olo 

Psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa tera­peut­ti aset­tau­tuu unek­su­vas­sa valp­pau­des­saan poti­laan O:n reu­na­mil­le, poi­eet­ti­sen aamun saras­tuk­sen alu­eel­le. Hän on avoin sil­le impli­siit­ti­sel­le, poi­eet­ti­sel­le, joka vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa voi ilme­tä.

Muka­na on tie­ten­kin myös tera­peu­tin oma O. 

Ja kun näin on, muka­na on myös O, joka muo­dos­tuu poti­laan O:sta ja tera­peu­tin O:sta sil­tä osin kuin ne voi­vat ole­mi­sis­saan olla yhtey­des­sä kes­ke­nään. On siis kol­me ole­mis­ta, Op, Ot ja Opt.

Vii­mek­si mai­nit­tu ‒ poti­laan ja tera­peu­tin yhtei­nen O (Opt) ‒ on se, mihin alan kir­jal­li­suu­des­sa ymmär­tääk­se­ni vii­ta­taan, kun puhu­taan yhtei­ses­tä aktu­aa­li­ses­ta ole­mi­ses­ta (Bion: at-one-ment). Sii­hen vii­ta­taan myös ana­lyyt­ti­se­na kol­man­te­na (Ogden: ana­ly­tic third) ja ana­lyyt­ti­se­na kent­tä­nä (esim. Fer­ro ja Civi­ta­re­se: ana­ly­tic field).

Mie­len­kiin­toi­nen on myös Or, eli ryhmän(ä) ole­mi­nen – group-as-a-who­le. Ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peu­tit ja ‑ana­lyy­ti­kot puhu­vat koko­ryh­mä­tul­kin­nois­ta. Täl­löin tär­ke­ää on se, että ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peut­ti tai ‑ana­lyy­tik­ko voi unek­sua ryh­män kans­sa (Ort), mut­ta myös kyke­nee aset­tu­maan ana­lyyt­ti­seen funk­tioon eli tar­kas­te­le­maan ja pro­ses­soi­maan yhteis­tä unta koh­ti aja­tus­ta ja kiel­tä – koh­ti Maa­il­maa.

Kun tera­peut­ti pyr­kii poti­laan ymmär­tä­mi­seen, hän läh­tö­koh­tai­ses­ti yrit­tää tavoi­tel­la poti­laan ole­mi­sen tapaa (Op). Lähim­mäk­si sitä hän ehkä pää­see hei­dän yhtei­ses­sä ole­mi­ses­saan (Opt), myö­tä­unek­sun­nas­sa. Vii­me kädes­sä se tapah­tuu tera­peu­tin omas­sa aktu­aa­li­ses­sa ole­mi­ses­sa (Ot) koet­ta­vas­sa yhtei­ses­sä ole­mi­ses­sa (Opt/Ort). Tämä on tul­kin­ta­ni sii­tä, mitä Bion tar­koit­taa, kun hän sanoo, että O:ta ei voi tie­tää; O:ksi tul­laan.

Psy­koa­na­lyyt­ti­nen psy­ko­te­ra­pia on hedel­mäl­li­nen jän­ni­te ole­mi­sen ja tie­tä­mi­sen välil­lä. Tätä jän­ni­tet­tä ilmen­tää myös K‑linkki vie­tin­omai­se­na pai­nee­na: O ehkä poh­jim­mil­taan halu­aa saa­da muo­don, tul­la kuul­luk­si. Ja Maa­il­ma halu­aa vas­ta­ta ula­pal­ta kuu­lu­vaan lau­luun ja näin rikas­taa itse­ään.

Tii­vis­tel­mää: Psy­ko­te­ra­peu­tin intui­tio

‒ ‒ vaik­ka kaik­kiin mah­dol­li­siin tie­teen kysy­myk­siin

oli­si­kin vas­tat­tu, elä­mä­non­gel­miam­me

 ei oli­si vie­lä edes sivut­tu.

Ludwig Witt­gens­tein (1889–1951)32 

Bion täh­den­tää, kuin­ka mie­li sisäl­töi­neen on ole­muk­sel­taan jotain, joka ei voi olla suo­ran ais­ti­ha­vain­non koh­tee­na. Voim­me havai­ta ais­tein mie­len toi­min­nan vai­ku­tuk­sia, mut­ta emme sitä itse­ään. Jos haluam­me pääs­tä ”mie­leen sisään”, ais­ti­ha­vain­not eivät rii­tä. Täs­sä mie­les­sä luon­non­tie­teen tie­teen­fi­lo­so­fia ihan­tei­neen (kuten loo­gi­nen posi­ti­vis­mi, jon­ka perus­taa luo­tiin Trac­ta­tuk­ses­sa) ei sel­lai­se­naan sovel­lu esi­mer­kik­si psy­ko­te­ra­peut­ti­seen tut­ki­mi­seen (niin kuin Bion ja myös Witt­gens­tein ymmär­si).

Psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ti toi­mi­va tera­peut­ti ei voi myös­kään nojau­tua pel­käs­tään poti­laan puheen ”pin­tain­for­maa­tioon”, siis sii­hen, mikä on sano­tun ekspli­siit­ti­nen mer­ki­tys­si­säl­tö – ”face value”. Näin pää­dy­tään sii­hen, mitä edel­lä olen kuvan­nut poi­eet­ti­sek­si asen­teek­si ja mihin liit­tyy olen­nai­ses­ti jokin sel­lai­nen, jota usein kut­su­taan luo­vak­si intui­tiok­si

Poi­eet­ti­nen syväin­for­maa­tio

Poi­eet­ti­ses­ti asen­noi­tu­va psy­ko­te­ra­peut­ti koh­taa unek­sun­nan tuot­ta­mat ilmiöt läh­tö­koh­tai­ses­ti tie­dos­ta­mat­to­mi­na ja esi­tie­toi­si­na – ehkä ereh­dyk­si­nä näke­mi­ses­sä tai kuu­le­mi­ses­sa – mut­ta sit­ten myös tie­toi­sel­le mie­lel­le nouse­vi­na, spon­taa­nis­ti, ilman tie­tois­ta psy­ko­lo­gis­ten käsit­tei­den ja loo­gi­sen päät­te­lyn käyt­töä. Bio­nin teo­rian poh­jal­ta voi olet­taa, että ne ker­to­vat psy­koa­na­lyyt­ti­sen suh­teen luon­tees­ta ja ovat sik­si yhdes­sä syn­ny­tet­ty­jä, yksi­lö­koh­tai­set rajat ylit­tä­viä.

Näin aja­tel­len se, mikä edel­lä kuva­tul­la taval­la nousee psy­koa­na­lyyt­tis­ta lähes­ty­mis­tä sovel­ta­van psy­ko­te­ra­peu­tin tie­dos­ta­mat­to­mas­ta mie­les­tä, voi edus­taa osa­puol­ten jaka­maa ole­mis­ta (Opt). Täl­löin tera­peut­ti voi, sanot­ta­mal­la ja tul­kit­se­mal­la omia koke­muk­si­aan (itsel­leen), tuo­da esiin hypo­tee­se­ja myös poti­laan tai ryh­män ole­mis­ta­vas­ta O:ssa täs­sä-ja-nyt. Hän ei siis sanoi­ta yhtei­siä unia sel­lai­se­naan poti­laal­leen vaan joh­taa niis­tä poti­laan koke­mis­ta kos­ke­via hypo­tee­se­ja.

Psy­ko­te­ra­peut­ti antaa yhtei­ses­tä koke­muk­ses­ta nouse­vil­le figuu­reil­le mer­ki­tyk­sen tuo­mal­la ne sanal­li­sik­si kuvai­luik­si, kom­men­teik­si, hypo­tee­seik­si, tul­kin­noik­si, tari­noik­si. Ilman tätä intui­tii­vis­ta kapa­si­teet­tia psy­ko­te­ra­peut­ti rajoit­taa toi­min­tan­sa jo-tie­det­tyyn, jo ole­mas­sa ole­van Maa­il­man tie­don sovel­ta­mi­seen. Ana­lyy­ti­koil­la on tapa­na jos­kus kut­sua täl­lai­sia tul­kin­to­ja nor­mi­tul­kin­noik­si, oppi­kir­ja­tul­kin­noik­si jne. Sel­lai­si­na ne voi­vat olla ihan päte­viä, mut­ta niis­tä ehkä puut­tuu se radi­kaa­li­suus, joka on omi­nais­ta poi­eet­ti­ses­ta nouse­val­le tul­kin­nal­le.

Bion (1994, 313) ker­too, että hänel­lä oli visu­aa­li­nen mie­li­ku­va, mut­ta hän ei tien­nyt, miten sen sai­si muo­toil­luk­si poti­laal­le: ” ‒ ‒ joten en sano­nut mitään. Vähän ajan pääs­tä poti­las jat­koi, ja minä aloin tuot­ta­maan jotain, joka vai­kut­ti minus­ta ole­van mel­ko taval­la uskot­ta­vaa psy­koa­na­lyyt­tis­ta tul­kin­taa ‒ ‒. Seu­raa­vas­sa istun­nos­sa näkö­jään [jäl­leen] tapoin aikaa tavan­omai­ses­ti hyväk­syt­tä­vil­lä tul­kin­noil­la ‒ ‒.” Lopul­ta Bion kui­ten­kin koki ole­van­sa val­mis muo­toi­le­maan sen, min­kä koki oleel­li­sek­si asias­sa. 

Psy­koa­na­lyyt­ti­nen intui­tio perus­tuu tie­dos­ta­mat­to­man spon­taa­niin toi­min­taan ilman Maa­il­mas­sa tapah­tu­vaa, väliin tule­vaa tie­tois­ta tie­don sovel­ta­mis­ta ja päät­te­lyä, aktii­vis­ta muis­tiin nojau­tu­mis­ta, halua olla tie­tä­vä tms.33 Täl­lai­se­na intui­tio voi­daan siis ymmär­tää erään­lai­sek­si, vii­me kädes­sä tera­peu­tin sisäi­siin tiloi­hin avau­tu­vak­si ais­tik­si tai tajun­nal­li­suu­dek­si. Täl­lai­nen intui­tion tuot­ta­ma syväin­for­maa­tio in sta­tu nascen­di ei ole tie­toa vaan väli­tön­tä koke­mis­ta; tie­to­na se edus­tai­si jo kie­lel­lis-käsit­teel­lis­tä jär­jes­tel­mää – Maa­il­maa. 

Intui­tii­vis­ta syväin­for­maa­tio­ta ei kui­ten­kaan voi ilmais­ta kie­lel­li­ses­ti ennen kuin se on käsit­teel­lis­tet­ty tie­dok­si Maa­il­mas­sa. Vas­ta kun tera­peut­ti palas­te­lee intui­tii­vi­sel­le tie­toi­suu­del­le tar­jou­tu­neen ole­mi­sen koko­nai­suu­den psy­koa­na­lyyt­ti­sek­si tie­dok­si – aurin­gok­si, kuuk­si ja täh­dik­si – hän integroi sitä oman ja poti­laan Maa­il­mois­sa esiin­ty­viin käsit­tei­siin ja nii­tä edus­ta­viin ilmai­sui­hin.

* * *

Psy­koa­na­lyyt­ti­sen psy­ko­te­ra­peu­tin luo­va asen­ne on Bio­nin aja­tuk­sil­le perus­tu­vas­sa psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa ajat­te­lus­sa poh­jim­mil­taan suos­tu­mus­ta laa­ja­kais­tai­seen, koko­nai­so­le­mi­ses­ta nouse­vaan, poi­eet­ti­seen, myö­tä­unek­su­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen.

Sii­hen kuu­luu luot­ta­mus sii­hen, että näin voi­daan saa­da toi­seen ihmi­seen tai ihmis­ryh­mään laa­ja-alai­nen, syvä ja autent­ti­nen yhteys ja pää­tyä totuu­del­li­suu­teen, joka on paras­ta, mitä poti­laal­le voi tar­jo­ta.

Asen­teen käyt­tö­voi­ma­na ovat vil­pit­tö­myys, toi­vo ja rak­kaus – suos­tu­mus ottaa vas­taan kaik­ki se, jol­la poti­las kokee tar­peel­li­sek­si kos­ket­taa psy­ko­te­ra­peu­tin mie­len syviä ker­rok­sia, ja jat­ku­va pyr­ki­mys toi­mia poti­laan par­haak­si.

Viit­teet

1Artik­ke­li on laa­jen­net­tu ver­sio alus­tuk­ses­ta Hel­sin­gin Psy­ko­te­ra­piayh­dis­tys ry:n semi­naa­ris­sa 10.2.2022. Se on myös jat­koa aiem­mal­le luo­vaa asen­net­ta käsit­te­le­väl­le artik­ke­lil­le­ni (Kur­ke­la 2022). Kii­tok­set Esko Kle­me­läl­le monis­ta innos­ta­vis­ta kes­kus­te­luis­ta artik­ke­lin kir­joi­tus­työn kulues­sa.

2Teok­ses­ta Mil­ton, John: Kado­tet­tu para­tii­si (1933/2000).

3Tämä väi­te edus­taa muun muas­sa Imma­nuel Kan­tin kriit­ti­sen idea­lis­min perin­net­tä. Kan­tin vai­ku­tus län­si­mai­seen filo­so­fi­aan ja laa­jem­min­kin ajat­te­luun on ollut mer­kit­tä­vä. Kui­ten­kaan kaik­ki filo­so­fit eivät (tie­ten­kään) ole hänen kans­saan kai­kes­ta samaa miel­tä.

4Psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ta näkö­kul­mas­ta tämä eloi­suus on kiin­nos­ta­vaa. Esi­mer­kik­si sel­lai­set ilmiöt kuin tii­vis­ty­mä, siir­ty­mä ja meta­fo­ra käyt­tä­vät hyväk­seen mie­len tai­pui­suut­ta ja kie­len otta­mia vapauk­sia. 

5Teok­ses­ta Pascal, Blai­se: Miet­tei­tä. Kir­joit­ta­jan kään­nös.

6Jos laa­jen­ne­taan näkö­kul­maa, löy­tyy esi­mer­kik­si sel­lai­sia käsit­tei­tä kuin kog­ni­tii­vi­sen teo­rian skee­mat ja neu­ro­tie­tei­den asso­sia­tii­vi­set neu­raa­li­set ver­kos­tot

7Bio­nin teks­tei­hin vii­ta­taan usein täs­sä yhtey­des­sä. Aihet­ta käsit­te­le­viä klas­sik­ko­ja ovat myös muun muas­sa D. W. Win­nicott, A. Green, H. Levi­ne, T. H. Ogden, A. Fer­ro sekä C. Botel­la & S. Botel­la. Infor­ma­tii­vi­nen kat­saus täs­tä aihees­ta löy­tyy esi­mer­kik­si teok­ses­ta Levi­ne ym. (2018).

8Bion (1970, 88–89) luon­neh­tii O:ta seu­raa­vas­ti: ”‒ ‒ the ulti­ma­te rea­li­ty of the per­so­na­li­ty”, ”‒ ‒ that aspect of the human per­so­na­li­ty that is concer­ned with the unk­nown and ulti­ma­te­ly unk­nowable” ja “‒ ‒ I use O to repre­sent this cent­ral fea­tu­re of eve­ry situa­tion that the psyc­ho-ana­lyst has to meet”. Lisää aja­tuk­sia O:sta, ks. Kle­me­lä (2020).

9Kos­ka emme vali­tun filo­so­fi­sen näkö­kan­nan mukaan tavoi­ta O:ta sel­lai­suu­des­saan, emme voi havai­ta siel­lä tapah­tu­nei­ta muu­tok­sia eikä aina sitä­kään, mikä tera­peut­ti­ses­sa pro­ses­sis­sa vii­me kädes­sä muu­tok­sen aiheut­ti (jos sel­lai­nen yksit­täi­nen teki­jä sat­tui­si ole­maan ole­mas­sa). Mut­ta voim­me ehkä ais­tein havai­ta muu­tok­sen seu­rauk­set Maa­il­mas­sa (kuten poti­laan tun­neil­mai­suis­sa, ajat­te­lus­sa, vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja muus­sa havait­ta­vas­sa käyt­täy­ty­mi­ses­sä).

10Kor­res­pon­dens­si­teo­rian ohel­la on esi­tet­ty myös mui­ta totuu­den mää­ri­tel­miä, joi­ta ei täs­sä ole mah­dol­lis­ta käsi­tel­lä. Myös nii­hin sisäl­tyy omat ongel­man­sa. Ks. esim. Nii­ni­luo­to (1980, 118–120) ja Sam­po­lah­ti (2007).

11Ks. esim. Witt­gens­tein (1953/1981) ja Hei­deg­ger (1927/2000). Perus­teel­li­nen opas­tus aihee­seen, ks. Bra­ver (2012).

12Täl­lai­nen tavoi­te voi­si olla esi­mer­kik­si yhtei­nen tur­val­li­nen elä­mä tai yhä laa­jem­mal­le ulot­tu­va lojaa­li­suus ihmis­kun­taa tai yli­pää­tään elä­mää koh­taan. Arvo­kas­ta tie­toa oli­si sil­loin se, joka ker­toi­si, miten tuol­lai­siin tavoit­tei­siin par­hai­ten pää­si­sim­me. Ks. esim. Ror­ty (2021). Tätä aja­tus­ta voi suo­raan sovel­taa psy­koa­na­lyyt­ti­seen tera­pi­aan.

13Descar­tes lie­nee myös vai­kut­ta­nut Bio­nin sys­te­maat­ti­sen epäi­lyn asen­tee­seen. Sen mukaan pyr­ki­mys var­muu­teen edel­lyt­tää kai­ken mah­dol­li­sen, myös itses­tään­sel­vim­mäl­tä­kin tun­tu­van, kriit­tis­tä kysee­na­lais­ta­mis­ta. Se, että luu­lee jo-tie­tä­vän­sä, on suden­kuop­pa, johon putoa­mis­ta sys­te­maat­ti­nen epäi­ly asen­tee­na pyr­kii ehkäi­se­mään.

14Tie­to­teo­rian rat­kai­su­yri­tyk­sis­tä enem­män kiin­nos­tu­neil­le tar­jol­la on valai­se­va suo­men­kie­li­nen joh­da­tus aihee­seen, Lam­men­ran­ta (2022).

15Tar­koi­tan meta­fy­sii­kal­la sel­lai­sia näkö­kul­mia, jot­ka olet­ta­vat, että on ole­mas­sa ajal­lis-ava­ruu­del­li­sen todel­li­suu­den ja arki­ko­ke­muk­sen ylit­tä­viä (trans­sen­dent­te­ja) teki­jöi­tä.

16” ‒ ‒ I use O to repre­sent this cent­ral fea­tu­re of eve­ry situa­tion that the psyc­ho-ana­lyst has to meet. With this he must be at one; with the evo­lu­tion of this he must iden­ti­fy so that he can for­mu­la­te it in an interpre­ta­tion.” (Bion 1970, 88–89.) Teo­lo­gias­sa ato­ne­ment tar­koit­taa sovi­tus­ta, kun syn­nin myö­tä Juma­las­ta eroa­va ihmi­nen pyr­kii trans­sen­dent­tiin yhtey­teen. Kier­ke­gaar­din uskon­non­fi­lo­so­fias­sa tämä suun­tau­tu­mi­nen koh­ti trans­sen­dent­tia Juma­laa tar­koit­taa tule­mis­ta (engl. beco­ming), johon liit­tyy omak­si itsek­si (self) tule­mi­nen ja kris­ti­tyk­si tule­mi­nen (mikä jat­ku­va­na tule­mi­se­na edel­lyt­tää kil­voit­te­lua koko elä­män ajan). Täl­lai­nen itse­ään tie­dos­ta­va ole­mi­nen edel­lyt­tää mie­len sisään­päin kään­ty­mis­tä (engl. inward­ness) – kehi­tys­tä, joka ero­aa arjes­ta etään­ny­te­tys­tä tie­to­poh­jai­ses­ta reflek­tios­ta (joka päin­vas­toin vie­rot­taa Kier­ke­gaar­din tar­koit­ta­mas­ta sisään­päin kään­ty­nees­tä itsen­sä tie­dos­ta­mi­ses­ta). Vai­kut­taa mel­ko ilmei­sel­tä, että Bion taval­la tai toi­sel­la oli sel­vil­lä tämän­suun­tai­ses­ta ajat­te­lus­ta, vaik­ka tie­dos­sa­ni ei ole, tun­si­ko hän juu­ri Kier­ke­gaar­din tuo­tan­toa. Sen sijaan on mai­nin­to­ja seu­raa­vis­ta uskonnonfilosofeista/mystikoista: Isaac Luria, Mes­ta­ri Eck­hart ja Ris­tin Johan­nes (Sand­ler 2005, s.v. Phi­lo­sop­hy). Bion ei kui­ten­kaan pyr­ki­nyt teke­mään psy­koa­na­lyy­sis­ta teo­lo­gi­aa, uskon­toa tai mys­tiik­kaa vaan mah­dol­li­ses­ti sovel­si täl­lai­sia aiem­min toi­saal­la kuvat­tu­ja psyyk­ki­siä pro­ses­se­ja psy­koa­na­lyy­ti­kon käyt­töön. Bio­nin ajat­te­lun ja uskon­non suh­tees­ta, ks. myös Kle­me­lä (2020, 99–102 ja 214).

17Täs­tä aihees­ta enem­män ks. esim. Kle­me­lä (2020, 229–234).

18Hal­lusi­noo­sin tuot­ta­mi­ses­ta aja­tuk­sen sijaan ks. esim. Bion (1970, 17).

19Munc­hin Huu­to-tau­lun olen­to (Munch itse) on koke­mai­sil­laan todel­li­sen-sinän­sä pal­jaa­na Maa­il­man peh­men­tä­vän pus­ku­rin sulau­tues­sa pois. Muut tau­lun hah­mot elä­vät tur­val­li­ses­ti por­va­ril­li­ses­sa Maa­il­mas­sa (tau­lun alku­pe­räi­nen nimi oli­kin Epä­toi­vo).

20Teok­ses­ta Tago­re, Rabin­dra­nath: Uhri­lau­lu­ja. Englan­nin kie­les­tä kir­joit­ta­jan suo­men­ta­ma.

21Sitaat­ti esiin­tyy artik­ke­lis­sa Limen­ta­ni (1977). Kir­joit­ta­jan suo­men­nos.

22Palaan unek­sun­taan käsit­tee­nä vie­lä tuon­nem­pa­na täs­sä artik­ke­lis­sa.

23Ogden (1994, 9) ker­too omis­ta koke­muk­sis­taan seu­raa­vas­ti: ”Käy­tän Bio­nin reve­rie-ter­miä viit­taa­maan psy­ko­lo­gi­siin tiloi­hin, jot­ka hei­jas­te­le­vat sel­väs­ti ana­lyy­ti­kon kykyä suh­tau­tua aktii­vi­sen vas­taa­not­ta­vai­ses­ti ana­ly­san­diin. Tämän ohel­la viit­taan ter­mil­lä myös seka­lai­seen jouk­koon psyyk­ki­siä tilo­ja, jot­ka näyt­tä­vät hei­jas­te­le­van ana­lyy­ti­kon nar­sis­tis­ta uppou­tu­mis­ta itseen­sä, hänen obses­sii­vi­sia rumi­naa­tioi­taan, päi­vä­uni­aan, sek­su­aa­li­sia fan­t­asioi­taan ja niin edel­leen.”

24Filo­so­fias­sa poi­e­sis viit­taa pro­ses­siin, jon­ka tulok­se­na alkaa olla ole­mas­sa jotain, jota ei aiem­min ollut. Ety­mo­lo­gi­ses­ti poi­e­sis juon­tuu krei­kan kie­len sanas­ta ποίησις (poíē­sis), joka tar­koit­taa luo­tua, teh­tyä, runoa, runout­ta. Poi­e­sis ja poeet­ti­suus ovat siis samaa alku­pe­rää, viit­taa­vat johon­kin, joka on luo­tu – niin kuin runo on.

25Ks. myös Kris­te­va (1974/1985).

26Teok­ses­ta Ikkyū: Rie­haan­tu­nut pil­vi ja Luu­ran­kou­ni (2010). 

27Bion erot­taa yhdes­sä koh­das­sa (1970, 124) ana­lyy­ti­kon koke­man ahdis­tuk­sen skit­so-para­noi­di­ses­ta posi­tios­ta (Ps) ja viit­taa ana­lyy­ti­kon koke­muk­seen ter­mil­lä patience (kär­si­väl­li­syys, malt­ti). Sen vas­ta­pa­ria hän kut­suu ter­mil­lä secu­ri­ty (tur­val­li­suus). Sil­loin siis ylei­sem­min käy­tet­ty hei­lu­ri­lii­ke Ps↔︎D saa muo­don malt­ti ↔︎ tur­val­li­suus.

28Esko Kle­me­län (2020) ehdot­ta­ma suo­men­nos ”vii­pyi­le­vä lähes­ty­mien” kuvaa hyvin asian luon­net­ta.

29Teok­ses­ta Tago­re, Radin­dra­nath: Uhri­lau­lu­ja. Englan­nin kie­les­tä kir­joit­ta­jan suo­men­ta­ma.

30Leik­ki­to­del­li­suuk­sis­ta enem­män, ks. Kur­ke­la, Kari (1993).

31Sitaat­ti artik­ke­lis­sa Rudd (2013). Kir­joit­ta­jan suo­men­nos.

32Teok­ses­ta Witt­gens­tein, Ludwig Trac­ta­tus Logico-Phi­lo­sop­hicus, (1921/1971).  

33Tähän viit­taa Bio­nin kuu­lui­sa muo­toi­lu, joka yleen­sä saa muo­don ”ilman halua ja muis­tia”, mut­ta joka täy­del­li­sem­mäs­sä muo­dos­saan on seu­raa­va: ”The sus­pen­sion of memo­ry, desi­re, unders­tan­ding, and sen­se impres­sions ‒ ‒” (Bion 1970, 43), eli vapaas­ti kään­net­ty­nä: muis­tin, halun, ymmär­tä­mi­sen ja ais­ti­vai­ku­tel­mien vai­ku­tuk­sen väliai­kai­nen vai­men­ta­mi­nen. Tämän taus­tal­ta löy­tyy Bion kiin­nos­tus kris­til­li­seen mys­tiik­kaan ja Ris­tin Johan­nek­seen, joka kuvaa uskon yötä (mat­kaa Juma­lan yhtey­teen): se on pimeä­nä yönä vähit­täis­tä luo­pu­mis­ta kai­kis­ta haluis­ta ja ais­teis­ta (engl. sen­ses). Sit­ten se on luo­pu­mis­ta kai­kes­ta ymmär­tä­mi­ses­tä ja nojau­tu­mis­ta uskoon (engl. faith), joka on yön pimeä. Kol­mas on vael­luk­sen koh­de eli Juma­la, joka myös on pimeä kuin yö sie­lul­le täs­sä elä­mäs­sä. Ks. Bion (1965, 158–159.)

Kir­jal­li­suus

Bion, Wil­fred (1965). Trans­for­ma­tions. Lon­too: Kar­nac.

Bion, Wil­fred (1970). Atten­tion and interpre­ta­tion: A scien­ti­fic approach to insight in psyc­ho-ana­ly­sis and groups. Lon­too: Kar­nac.

Bion, Wil­fred (1976). Evi­dence. Jul­kai­se­ma­ton läh­de (ks. Limen­ta­ni 1977).

Bion, Wil­fred (1994). Cli­nical semi­nars and other works. Toim. Francesca Bion. Abing­don, UK: Rout­led­ge.

Bra­ver, Lee (2012). Ground­less ground. A stu­dy of Witt­gens­tein and Hei­deg­ger. Cam­brid­ge, MA: The MIT Press.

Civi­ta­re­se, Giusep­pe (2008). ’Cae­su­ra’ as Bion’s discour­se on met­hod. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 89(6),1123–1143.

Hei­deg­ger, Mar­tin (1927/2000). Ole­mi­nen ja aika. Suo­men­nos Rei­jo Kupiai­nen. Tam­pe­re: Vas­ta­pai­no.

Ikkyū (2010). Rie­haan­tu­nut pil­vi ja Luu­ran­kou­ni. Suo­men­ta­nut Kai Nie­mi­nen. Hel­sin­ki: Basam Books. 

Kle­me­lä, Esko (2020). Tun­te­mat­to­man psy­koa­na­lyy­tik­ko. Joh­dan­toa Wil­fred R. Bio­nin ajat­te­luun. Hel­sin­ki: The­ra­peia-sää­tiö.

Kris­te­va, Julia (1974/1985). Revo­lu­tion in poe­tic lan­gua­ge. New York: Colum­bia Uni­ver­si­ty Press 

Kur­ke­la, Kari (1993). Mie­len mai­se­mat ja musiik­ki. Musii­kin esit­tä­mi­sen ja luo­van asen­teen psy­ko­dy­na­miik­ka. Hel­sin­ki: Sibe­lius-Aka­te­mia.

Kur­ke­la, Kari (2022). Aja­tuk­sia luo­van asen­teen dyna­mii­kas­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­sa suh­tees­sa. Psy­ko­te­ra­pia, 41(1), 40–49.

Lam­men­ran­ta, Mar­kus (2022). Joh­da­tus tie­to-oppiin. Hel­sin­ki: Gau­dea­mus.

Levi­ne, Howard B.; Reed, Gail S. & Scar­fo­ne, Domi­nique (2018). Unrepre­sen­ted sta­tes and the con­struc­tion of mea­ning. Cli­nical and theo­re­tical cont­ri­bu­tions. Abing­don, UK & New York: Rout­led­ge. 

Levi­ne, Howard B.  (2018). The colour­less can­vas: repre­sen­ta­tion, the­ra­peu­tic action, and the crea­tion of mind. Teok­ses­sa Levi­ne, Howard B.; Reed, Gail S. & Scar­fo­ne, Domi­nique (toim.), Unrepre­sen­ted sta­tes and the con­struc­tion of mea­ning. Cli­nical and theo­re­tical cont­ri­bu­tions. Abing­don, UK & New York: Rout­led­ge.

Limen­ta­ni, Adam (1977). Affects and the psyc­hoa­na­ly­tic situa­tion. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 58, 171–182.

Mil­ton, John (1933/2000). Kado­tet­tu para­tii­si. Suom. Yrjö Jyl­hä. Hel­sin­ki: WSOY.

Nii­ni­luo­to, Ilk­ka (1980). Joh­da­tus tie­teen­fi­lo­so­fi­aan. Käsit­teen- ja teo­rian­muo­dos­tus. Hel­sin­ki: Ota­va.

Ogden, Tho­mas (1994). The ana­ly­tic third: Wor­king with inter­sub­jec­ti­ve cli­nical facts. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 75, 3–19.

Ror­ty, Ric­hard (2021). Prag­ma­tism as anti-aut­ho­ri­ta­ria­nism. Toim. Eduar­do Men­die­ta. Cam­brid­ge, MA & Lon­don: The Belk­nap Press of Har­vard Uni­ver­si­ty Press.

Rudd, Ant­ho­ny (2013). Kier­ke­gaard, Witt­gens­tein, and the Witt­gens­tei­nian tra­di­tion. Teok­ses­sa Lip­pitt, John & Pat­ti­son, Geor­ge (toim.), The Oxford hand­book of Kier­ke­gaard. Oxford: Oxford Uni­ver­si­ty Press.

Sam­po­lah­ti, Timo (2007). Totuus psy­ko­te­ra­pias­sa ja psy­koa­na­lyy­sis­sa. Psy­ko­te­ra­pia, 26, 290–302.

Sand­ler, Pau­lo Cesar (2005). The lan­gua­ge of Bion. A dic­tio­na­ry of concepts. Lon­too: Kar­nac.

Witt­gens­tein, Ludwig (1921/1971). Trac­ta­tus Logico-Phi­lo­sop­hicus eli Loo­gis-filo­so­fi­nen tut­ki­mus. Suom. Heik­ki Nyman. Hel­sin­ki: WSOY.

Witt­gens­tein, Ludwig (1953/1981). Filo­so­fi­sia tut­ki­muk­sia. Suom. Heik­ki Nyman. Hel­sin­ki: WSOY