Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Hannu Säävälä: Trans* – kuinka korvani kuulisivat ja mieleni työstäisi sukupuolisuuden haastetta

Tämä artik­ke­li perus­tuu The­ra­peia-sää­tiön webi­naa­ris­sa syk­syl­lä 2021 pitä­mää­ni esi­tel­mään (Sää­vä­lä 2021). Jot­kin näke­myk­se­ni ovat tar­ken­tu­neet, ja esi­tyk­se­ni raken­ne on hiu­kan muut­tu­nut. Tämän artik­ke­li­ni pää­tar­koi­tus on olla kes­kus­te­lu­pu­heen­vuo­ro psy­koa­na­lyy­tik­ko David Bel­lin täs­sä leh­des­sä jul­kais­ta­vaan artik­ke­liin, joka perus­tuu hänen samai­ses­sa semi­naa­ris­sa pitä­mään­sä esi­tyk­seen (Bell 2021). Kos­ka kysy­mys trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta on ollut var­sin vähän esil­lä suo­ma­lai­ses­sa psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, artik­ke­li sisäl­tää myös ylei­siä huo­mioi­ta ja poh­din­to­ja tran­sil­miöis­tä. Kan­sain­vä­li­ses­sä psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tran­sil­miöt ovat olleet var­sin hyvin esil­lä (esi­mer­kik­si Bell 2020; Blass ym. 2021; Sake­to­pou­lou 2020).

Käsit­teis­tä

Kes­kus­te­lu suku­puo­les­ta ja tran­sil­miöis­tä on haas­ta­vaa, kos­ka aihee­seen liit­ty­vät käsit­teet eivät ole vakiin­tu­neet ja kos­ka eri käsit­tei­siin liit­tyy voi­mak­kai­ta­kin poliit­ti­sia latauk­sia. Se, mikä oli eilen suo­si­tel­ta­vaa, voi olla huo­men­na huo­nok­si koet­tu ilmaus asias­ta.

Käy­tän täs­sä artik­ke­lis­sa käsi­tet­tä suku­puo­li­jär­jes­tel­mä kuvaa­maan bio­lo­gi­sen ja psy­ko­so­si­aa­li­sen suku­puo­len ympä­ril­le syn­ty­nyt­tä kult­tuu­ris­ta, yhteis­kun­nal­lis­ta ja poliit­tis­ta raken­nel­maa. Käy­tän käsi­tet­tä tran­sih­mi­nen kuvaa­maan cis­su­ku­puo­li­suu­des­ta poik­kea­vaa suku­puo­li-iden­ti­teet­tiä. Cis­su­ku­puo­li­suu­del­la tar­koi­tan väes­tön enem­mis­tön koke­mus­ta, jos­sa fyy­si­nen suku­puo­li koe­taan omaan iden­ti­teet­tiin sopi­vak­si. Inter­su­ku­puo­li­nen on hen­ki­lö, joka syn­tyes­sään ei ole sel­väs­ti jom­paan kum­paan suku­puo­leen luo­ki­tel­ta­vis­sa. Käy­tän käsi­tet­tä suku­puo­li­dys­fo­ria (engl. gen­der dysp­ho­ria) kuvaa­maan hen­ki­lön vie­rok­sun­taa ja ahdis­tus­ta omaa fyy­sis­tä suku­puol­taan koh­taan. Käy­tän myös käsi­tet­tä tran­sih­mi­nen ja trans*, joil­la kuvaan kaik­kia nii­tä ihmi­siä (ja ilmiöi­tä), joil­la (väes­tön enem­mis­tön koke­ma) cis­su­ku­puo­li­suus ei toteu­du. Trans* kuvaa siis tilan­net­ta, jos­sa hen­ki­lö kokee ole­van­sa trans­su­ku­puo­li­nen (ennen käy­tet­tiin vir­heel­li­ses­ti käsi­tet­tä trans­sek­su­aa­li­nen) tai hen­ki­lö kokee ole­van­sa binaa­ri­sen (kak­si­ja­koi­sen) mies-nais­jaon väli­muo­to tai sen ulko­puo­lel­la. Puhu­taan myös suku­puo­len muun­nel­mis­ta (Aar­ni­puu 2008; Rist­ka­ri ym. 2018). Sateen­kaa­ri tar­koit­taa eri­lais­ten sek­su­aa­li­suuk­sien ja suku­puo­li­suuk­sien kir­joa. Sateen­ka­ri­sa­nas­to on var­sin laa­ja. Setan (2022), Tra­se­kin (2022) ja Suku­puo­len moni­nai­suu­den osaa­mis­kes­kuk­sen (2022) verk­ko­si­vus­toil­ta käsit­teis­tös­tä saa tar­kem­man kuvan.

Suku­puo­len muun­nel­miin liit­tyy lää­ke­tie­teel­li­siä diag­noo­se­ja, kos­ka suku­puo­len­kor­jaus­pro­ses­sis­sa teh­dään kirur­gi­sia ja mui­ta hoi­dol­li­sia toi­men­pi­tei­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat hen­ki­lön fyy­si­seen (ja psyyk­ki­seen) ole­muk­seen. Kak­si kes­keis­tä diag­noo­sia ovat trans­su­ku­puo­li­suus (ennen trans­sek­su­aa­li­suus; F64.0) ja muu mää­ri­tet­ty suku­puo­li-iden­ti­tee­tin häi­riö (F64.8), johon sisäl­tyy muun muas­sa muun­su­ku­puo­li­suus.

Suku­puo­len binää­ri­syys ja dimen­sio­naa­li­suus

Psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa ajat­te­lus­sa olem­me tot­tu­neet näke­mään ihmi­sen sek­su­aa­li­suu­den ja suku­puo­li­suu­den koko­nai­suu­te­na, jon­ka kes­kei­se­nä piir­tee­nä on suku­puo­len binää­ri­syys eli mie­hen ja nai­sen eri­lai­suus (esim. Frosh 1994). Psy­koa­na­lyyt­tis­ten näke­mys­ten binää­ri­syys tulee esiin esi­mer­kik­si psy­koa­na­lyy­tik­ko Veik­ko Täh­kän kir­jas­sa Poti­las-lää­kä­ri­suh­de (Täh­kä 1986). Hän aloit­taa luvun kak­si ”Poti­laan läh­tö­koh­dat” (mt., s. 15) näin: ”Poti­las on jom­paa­kum­paa suku­puol­ta ole­va tie­ty­ni­käi­nen ihmi­nen…” Tuo lause ei käsit­tääk­se­ni ole mer­ki­tyk­se­tön joh­dan­to­lause var­si­nai­sel­le sitä seu­raa­val­le asial­le, vaan se sisäl­tää kitey­tyk­sen yhdes­tä psy­koa­na­lyyt­ti­sen ajat­te­lun kul­ma­ki­ves­tä eli nai­seu­den ja mie­hey­den jän­nit­tees­tä ja ris­ti­rii­das­ta. Samas­sa lausees­sa Täh­kä (mt., s. 15) jat­kaa: ”…jol­la on oma yksi­löl­li­nen his­to­rian­sa ja ainut­ker­tai­nen per­soo­nal­li­suu­ten­sa.”

Step­hen Fros­hin (1994) klei­ni­lai­sia ja laca­ni­lai­sia näkö­kul­mia valot­ta­van kir­jan Sexual dif­fe­rence jäl­keen on tapah­tu­nut todel­la pal­jon suku­puo­li­suut­ta ja sek­su­aa­li­suut­ta kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lus­sa, jos­sa on nous­sut parin vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na vah­vas­ti esiin binää­ri­sen ajat­te­lu­ta­van haas­ta­va dimen­sio­naa­li­nen näkö­kul­ma.

Psy­koa­na­lyy­sin rin­nal­la on myös mui­ta vas­taa­val­la taval­la binää­ri­syy­teen poh­jau­tu­via näkö­kul­mia suku­puo­les­ta. Tär­kein niis­tä lie­nee bio­lo­gi­nen näkö­kul­ma, mut­ta on hyvä tie­dos­taa, että myös bio­lo­gia­tie­teen pii­ris­sä käy­dään vil­kas­ta kes­kus­te­lua sii­tä, onko suku­puo­li edes bio­lo­gi­ses­ti binää­ri­nen ilmiö (ks. esim. Kaa­ro 2021; Xu 2021; Ven­ho­la 2011; Faus­to-Ster­ling 2018; Blackless ym. 2000). Myös kris­ti­nus­kon (ja monen muun­kin uskon­non) pii­ris­sä binää­ri­nen mal­li on hyvin oleel­li­nen osa teo­reet­tis­ta raken­nel­maa sosi­aa­li­ses­ta jär­jes­tyk­ses­tä (Pent­ti­nen 2011; Räsä­nen & Räsä­nen 2016).

Trans* ja muut binää­ri­syy­den hor­jut­ta­jat

Vii­mei­sen parin sadan vuo­den aika­na län­si­mai­ses­sa ajat­te­lus­sa ei ole ollut kovin pal­jon sijaa binää­ri­ses­ta suku­puo­li­jär­jes­tel­mäs­tä poik­kea­vil­le ilmiöil­le. Vaik­ka esi­mer­kik­si psy­kiat­rias­sa ei ollut sel­ke­ää käsit­teis­töä asial­le, ilmiö oli kui­ten­kin ole­mas­sa. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Lapin­lah­den sai­raa­las­sa oli 1910-luvul­la poti­las Impi/Esko (Kan­gas­vuo 2018), joka nyky­kä­si­tyk­sen mukaan voi­tai­siin ymmär­tää trans­su­ku­puo­li­sek­si. Impin/Eskon tari­na kuvaa hyvin binää­ri­seen jakoon sopi­mat­to­man hen­ki­lön karua elä­mää.

Sak­sa­lai­sen Mag­nus Hirsch­fel­din (1914) tie­teel­li­nen työ ja sek­su­aa­li­po­liit­ti­nen akti­vis­mi oli poik­keus 1900-luvun alun ja kes­ki­vai­heen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa ja sek­su­aa­li­po­liit­ti­ses­sa akti­vis­mis­sa. Hirsch­feld kes­kit­tyi pää­asias­sa tut­ki­ja­na homo­sek­su­aa­li­suu­teen ja poliit­ti­se­na akti­vis­ti­na sen dekri­mi­na­li­soin­tiin, mut­ta hänen tut­ki­mus­työn­sä koh­tee­na oli­vat myös suku­puo­li­set vähem­mis­töt. Hän kir­joit­ti trans­ves­tis­mik­si nimeä­mäs­tään ilmiös­tä, joka nyky­kä­si­tyk­sen mukaan sisäl­si myös tark­ko­ja havain­to­ja trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta ja tran­sih­mis­ten elä­mäs­tä. Hirsch­fel­din poti­las Dora “Dörschen” Rich­ter oli ensim­mäi­nen tun­net­tu suku­puo­len­kor­jauk­sen läpi­käy­nyt hen­ki­lö maa­il­mas­sa (Shel­don 2017). Hirsch­fel­din ura kär­si mer­kit­tä­väs­ti poliit­ti­ses­ta ajo­jah­dis­ta, joka joh­ti lähin­nä Sak­san nouse­van nat­si­liik­keen toi­mes­ta hänen kir­jo­jen­sa polt­ta­mi­seen ja hänen tut­ki­mus­lai­tok­sen­sa sul­ke­mi­seen.

Dora Rich­te­rin jäl­keen Euroo­pas­sa oli usei­ta 1900-luvun puo­li­vä­lis­sä trans­pro­ses­sin läpi­käy­nei­tä hen­ki­löi­tä (Shel­don 2017). Tans­ka­lai­nen Lili Elbe (Elbe 1931/2004; Wort­hen 2022) oli ensim­mäi­siä laa­jem­min huo­mio­ta herät­tä­nei­tä tran­sih­mi­siä 1920-luvul­ta läh­tien. Pari­kym­men­tä vuot­ta myö­hem­min yhdys­val­ta­lai­nen Chris­ti­ne Jor­gen­sen (Jor­gen­sen 1968; Shel­don 2017) kävi läpi suku­puo­len­kor­jaus­pro­ses­sin Tans­kas­sa. Sit­tem­min tran­sil­miöt ovat vähi­tel­len muo­dos­tu­neet osak­si län­si­mais­ta todel­li­suut­ta, vaik­ka ne herät­tä­vät edel­leen voi­mak­kai­ta reak­tioi­ta. Seta (2022) kuvaa verk­ko­si­vuil­laan sateen­kaa­ri­vä­hem­mis­tö­jen his­to­ri­aa Suo­mes­sa.

Trans­su­ku­puo­li­suus on hor­jut­ta­nut käsi­tys­tä suku­puo­len binää­ri­syy­des­tä, mut­ta se on ollut kui­ten­kin var­sin help­po sisäl­lyt­tää binää­ri­seen ajat­te­luun, kos­ka ilmiö on voi­tu näh­dä teo­reet­ti­ses­ti “vää­rään” ruu­mii­seen syn­ty­mi­se­nä. Trans­su­ku­puo­li­suus on kurio­si­teet­ti, joka taval­laan vah­vis­taa sään­nön – suku­puo­li on binää­ri­nen ilmiö. Vää­rään ruu­mi­seen syn­ty­neet mie­het ja nai­set saa­daan sijoi­tet­tua nor­miin, kun ruu­mis muo­ka­taan “vas­tak­kai­sek­si”. Poik­keus siis vah­vis­taa sään­nön, jos poik­keus­hen­ki­lö nou­dat­taa suku­puo­li­jär­jes­tyk­sen sään­tö­jä eli binää­ri­syyt­tä.

Miten selit­tää tran­sil­miöt?

Kun trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta muo­dos­tui vähi­tel­len osa län­si­mais­ta suku­puo­li­jär­jes­tel­mää, alet­tiin kiin­nos­tua tie­teel­li­ses­tä seli­tyk­ses­tä ilmiöl­le. Robert Stol­ler (1964; 1968), Har­ry Ben­ja­min (1964) ja John Money (1952) oli­vat näky­vim­mät tran­sil­miöi­den psyyk­kis­ten ja ruu­miil­lis­ten ulot­tu­vuuk­sien teo­ree­ti­kot ja klii­ni­kot uuteen tilan­tee­seen sopeu­dut­taes­sa ja seli­tyk­siä etsit­täes­sä. Stol­ler (1968) toi tran­sil­miöi­tä aja­tel­len rat­kai­se­van uuden ulot­tu­vuu­den psy­koa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun, kun hän nos­ti esiin Freu­din (1920/1947) välil­lä unoh­tu­neen suku­puo­li­suu­den jaka­mi­sen kol­meen dimen­sioon käsit­teil­lä bio­lo­gi­nen suku­puo­li, sosi­aa­li­nen suku­puo­li ja objek­tin­va­lin­ta (ks. alla tar­kem­min). Näin dimen­sio­naa­li­suus pala­si osak­si psy­koa­na­lyyt­tis­ta ajat­te­lua.

Stol­le­rin (1964) mer­kit­tä­vin teo­reet­ti­nen hah­mo­tel­ma oli ydin­su­ku­puo­li-iden­ti­tee­tin (engl. core gen­der iden­ti­ty) mää­rit­te­ly. Hän esit­ti, että jokai­sel­la lap­sel­la syn­tyy kuva omas­ta suku­puo­li-iden­ti­tee­tis­tään var­hain ensim­mäis­ten kah­den ikä­vuo­den aika­na. Hän kuva­si, että pie­nel­lä vähem­mis­töl­lä lap­sis­ta synk­ro­noin­ti kol­men suku­puo­li-iden­ti­tee­tin yti­meen vai­kut­ta­van sei­kan välil­lä ei toi­mi. Nämä kol­me teki­jää ovat ras­kau­den­ai­kai­set bio­lo­gi­set teki­jät, syn­ty­mäs­sä todet­tu fyy­si­nen suku­puo­li ja var­hais­lap­suu­den tun­ne­suh­teet. Hänen mukaan­sa sekä bio­lo­gi­set ras­kau­den­ai­kai­set vai­ku­tuk­set että intii­mit sosi­aa­li­set suh­teet var­hais­vai­heis­sa voi­vat joh­taa epä­synk­ro­noi­tu­nee­seen tilan­tee­seen, jos­sa lap­si kokee ole­van­sa suku­puo­lel­taan vää­räs­sä ruu­miis­sa. Tämä teo­reet­ti­nen mal­li antoi seli­tyk­sen sil­le, mik­si monet pie­net lap­set vai­kut­ta­vat elä­vän epä­sel­vän tai “vää­rän” suku­puo­len lap­suut­ta ja miten osa heis­tä ase­moi­tuu pysy­väs­ti “vää­rän” suku­puo­len iden­ti­teet­tiin. Myö­hem­min on alet­tu käyt­tää lyhen­net­tyä käsi­tet­tä suku­puo­li-iden­ti­teet­ti (World Pro­fes­sio­nal Associa­tion for Trans­gen­der Health 2020a). Stol­ler on jää­nyt Ben­ja­mi­nin (1964) ja Moneyn (1952) var­joon myö­hem­mäs­sä jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, mikä joh­tuu ehkä sii­tä, että suku­puo­lis­ten vähem­mis­tö­jen näkö­kul­mas­ta eri­tyi­ses­ti Ben­ja­mi­nin (1964) näke­myk­set kuvaa­vat parem­min tran­sih­mis­ten koke­mus­ta vähem­mis­tös­ta­tuk­ses­taan. 

Stol­le­rin (1968) teo­ria fyy­si­sen suku­puo­len (engl. sex) ja suku­puo­li-iden­ti­tee­tin (engl. gen­der) eros­ta on herät­tä­nyt vas­tus­tus­ta joi­den­kin psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen tahol­ta, kos­ka, kuten Stol­ler itse­kin tote­aa, hän ei näe, että kes­keis­ten psyyk­kis­ten raken­tei­den syn­tyyn tar­vit­tai­siin aina int­rap­syyk­kis­tä konflik­ti­taus­taa (Stol­ler 1968; Ove­sey & Per­son 1983). Stol­le­rin näkö­kul­ma joh­taa joi­den­kin mie­les­tä psy­koa­na­lyy­sil­le epä­tyy­pil­li­seen tilan­tee­seen, jos­sa oire­ku­va, täs­sä tapauk­ses­sa trans­su­ku­puo­li­suus, ei syn­ny sisäi­sen tie­dos­ta­mat­to­man psyyk­ki­sen konflik­tin seu­rauk­se­na (Ove­sey & Per­son 1983).

Suku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jä edus­ta­vien jär­jes­tö­jen (Seta 2022) näkö­kul­mas­ta trans­su­ku­puo­li­suu­den taus­tan ja etio­lo­gian tut­ki­mi­nen joh­taa her­käs­ti dis­kri­mi­naa­tioon ja trans­su­ku­puo­lis­ten näke­mi­seen tut­ki­mus­koh­tei­na eikä kans­saih­mi­si­nä.

Muun­nel­mat haas­ta­vat binää­rin

Suku­puo­li­suu­den binää­ri­nen luon­ne (joka sisäl­tää myös binää­ri­sen trans­su­ku­puo­li­suu­den) on ymmär­ret­tä­vä jäsen­nys arkia­jat­te­lus­sam­me, sil­lä sen kum­mem­min sek­su­aa­li­suu­den kuin suku­puo­li­suu­den­kaan muun­nel­mia ei ole kovin help­po havai­ta ihmis­ten jou­kos­sa. Lisäk­si muun­nel­mat ovat koh­tuul­li­sen har­vi­nai­sia (ks. alla). Sii­tä huo­li­mat­ta suku­puo­li­suu­den binää­ri­nen mal­li on uhat­tu­na mones­ta syys­tä.

Edel­lä kuva­sin bio­lo­gia­tie­teen deba­tin haas­ta­van binää­ris­tä mal­lia suku­puo­les­ta (esim. Faus­to-Ster­ling 1993; 2018; Blackless ym. 2000). Haas­tet­ta luo myös sosi­aa­li­sen jär­jes­tyk­sen moni­muo­toi­suus. Län­si­mai­nen sosi­aa­li­nen jär­jes­tys on perus­tu­nut suku­puo­len binaa­ri­sel­le jäsen­te­lyl­le, mut­ta eri puo­lil­la maa­il­maa on perin­tei­tä, jois­sa kah­den suku­puo­len rin­nal­la on täy­den­tä­viä sosi­aa­li­sia raken­tei­ta. Ehkä kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuin on Intias­sa ja muu­al­la Ete­lä-Aasias­sa esiin­ty­vä hij­ra-ilmiö (Bea­rak 2016). Hij­rat ovat syn­ty­neet mie­hi­nä, mut­ta he eivät iden­ti­fioi­du mie­hik­si, vaan nais­tyyp­pis­tä elä­mää elä­vik­si ihmi­sik­si. He muun muas­sa pukeu­tu­vat nai­sen vaat­tei­siin. Vas­taa­va ilmiö on todet­tu Samoal­la (Natu­ral His­to­ry Museums of Los Ange­les Coun­ty 2021), jos­sa Fa’afafine tar­koit­taa kol­mat­ta ja Fa’afatama nel­jät­tä suku­puol­ta. Useil­la Ame­ri­kan inti­aa­niyh­tei­söil­lä tun­ne­taan two-spi­rit-ilmiö (anis­hi­naa­be­mowin kie­lel­lä ”niizh mani­doowag”; Ris­tock ym. 2010).

Poh­jois-Ame­ri­kan inti­aa­niyh­tei­sö­jen osal­ta lie­nee myös syy­tä mai­ni­ta, että ant­ro­po­lo­gi David Grae­ber ja arkeo­lo­gi David Wengrow kuvaa­vat kir­jas­saan The dawn of eve­ryt­hing (2021), että län­si­mai­nen tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suut­ta pai­not­ta­va libe­raa­li ajat­te­lu on ehkä aiem­min ymmär­ret­tyä suu­rem­mas­sa kii­tol­li­suu­den­ve­las­sa Ame­ri­kan inti­aa­nien yhteis­kun­ta­po­liit­ti­sil­le peri­aat­teil­le ja sosi­aa­li­sil­le käy­tän­nöil­le. Two-spi­rit-ilmiö on vain yksi pie­ni esi­merk­ki täs­tä Ame­ri­kan inti­aa­nien yhteis­kun­nal­lis-sosi­aa­li­ses­ta libe­raa­li­suu­des­ta.

Urhei­lus­sa on vii­me vuo­si­na tör­mät­ty suku­puo­lis­ten muun­nel­mien haas­tee­seen. Ete­lä­afrik­ka­lai­nen Cas­ter Seme­nya ja muu­ta­ma muu nai­sur­hei­li­ja on jou­tu­nut kohun kes­kel­le, kun hei­dän ja mui­den lähin­nä inter­su­ku­puo­li­sik­si arvioi­tu­jen nais­ten oikeut­ta urheil­la nai­si­na on rajoi­tet­tu (esim. Savu­lescu 2019; Francis 2021; Ronay 2021). Urhei­lun binää­ri­nen maa­il­man­ku­va ei oikein sovi yhteen moni­mut­kai­sen todel­li­suu­den kans­sa.

Freu­dis­ta dimen­sio­naa­li­seen näkö­kul­maan

Täs­sä artik­ke­lis­sa suku­puo­len (ja sek­su­aa­li­suu­den) dimen­sio­naa­li­suu­del­la tar­koi­te­taan sitä, että suku­puo­lie­rot psy­ko­so­si­aa­li­ses­sa käy­tök­ses­sä ovat suh­teel­li­sia eivät­kä kate­go­ri­sia ja että erot voi­daan jakaa useak­si ulot­tu­vuu­dek­si eri akse­leil­le (Reis & Carot­hers 2014).

Sig­mund Freud esit­ti uran­sa eri vai­heis­sa kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia näke­myk­siä monis­ta asiois­ta. Suku­puo­li­suu­den ja sek­su­aa­li­suu­den osal­ta jot­kin hänen aja­tuk­sis­taan ja poh­din­nois­taan ovat saa­neet vii­me vuo­si­na yllät­tä­vää tukea. Freud (1899/2022) kuva­si kir­jees­sään Flies­sil­le havain­to­aan suku­puo­les­ta ja sek­sis­tä näin: “Mut­ta bisek­su­aa­li­suus! Olet tosi­aan oikeas­sa sen suh­teen. Yri­tän totut­tau­tua sii­hen, että pidän jokais­ta sek­su­aa­lis­ta tekoa pro­ses­si­na, jos­sa on muka­na nel­jä hen­ki­löä. Meil­lä on pal­jon puhut­ta­vaa täs­tä aihees­ta.”1 Teks­tin voi tul­ki­ta monel­la taval­la, mut­ta vai­kut­taa ilmei­sel­tä, että bisek­su­aa­li­suus tar­koit­taa täs­sä suku­puo­lis­ta kak­si­neu­voi­suut­ta eikä objek­tin­va­lin­taa. Kum­pi­kin osa­puo­li on sekä mies että nai­nen eli Freu­din käsit­teis­töä käyt­täen mas­ku­lii­ni­nen ja femi­nii­ni­nen. Siis ilmei­ses­ti Freud hah­mot­te­li psy­koa­na­lyy­sin alku­vuo­si­na ei-binää­ris­tä suku­puo­len mal­lia ihmi­sen psyy­kes­tä.

Freud (1920/1947, 300) kuva­si myö­hem­min ihmi­sen sek­su­aa­li­suu­den koos­tu­van kol­mes­ta kom­po­nen­tis­ta, jot­ka oli­vat fyy­si­set suku­puo­li­piir­teet eli fyy­si­nen her­mafro­dis­mi (saks. Soma­tische Gesch­lechtscha­rak­te­re, Phy­sischer Her­maph­ro­di­tis­mus), psyyk­ki­set suku­puo­li­piir­teet eli miespuolinen/maskuliininen ja naispuolinen/feminiininen asen­ne (saks. Psyc­hischer Gesch­lechtscha­rak­ter, männl./weibl. Eins­tel­lung) ja objek­tin­va­lin­ta (saks. Art der Objektwahl). Hänen mukaan­sa ne ”vaih­te­le­vat toi­sis­taan riip­pu­mat­ta tiet­tyyn rajaan saak­ka ja ilme­ne­vät eri yksi­löil­lä monen­lai­si­na muun­nel­mi­na.”2 Tämä Freu­din kuvaus on häm­mäs­tyt­tä­vän lähel­lä nykyis­tä dimen­sio­naa­lis­ta kuvaa ihmi­sen sek­su­aa­li­suu­des­ta ja suku­puo­li­suu­des­ta.

Suku­puo­li­suu­den ja sek­su­aa­li­suu­den dimen­sio­naa­li­suu­den jäsen­te­ly on vakiin­tu­nut var­sin lähel­le Freu­din yllä kuvat­tua mal­lia (Cas­tel­li­ni 2017; Reis & Carot­hers 2014). Jois­sain dimen­sio­naa­li­sis­sa jäsen­te­lyis­sä Freu­din kol­meen ulot­tu­vuu­teen – fyy­si­nen suku­puo­li, psyyk­ki­nen suku­puo­li ja objek­tin­va­lin­ta – on lisät­ty nel­jäs ulot­tu­vuus, jos­sa sosi­aa­li­nen suku­puo­li on jaet­tu kah­teen osaan, suku­puo­li-iden­ti­teet­tiin ja sosi­aa­li­sen suku­puo­len ilmai­suun. Sam Kil­ler­man­nin (2022a) “gen­derbread per­son” on pal­jon huo­mio­ta saa­nut visu­aa­li­nen tapa ilmais­ta dimen­sio­naa­li­suu­den luon­net­ta. Kil­ler­mann (2022b) on eri dimen­sioi­ta kuva­tes­saan tar­ken­ta­nut jäsen­te­ly­ään entis­tä osu­vam­mak­si ja kat­ta­vam­mak­si, mut­ta samal­la kuvauk­sen visu­aa­li­nen sel­keys on ehkä kär­si­nyt.

Dimen­sio­naa­li­nen näkö­kul­ma tar­koit­taa Freu­dia mukail­len, että kol­me (tai nel­jä) dimen­sio­ta vaih­te­le­vat toi­sis­taan riip­pu­mat­ta tiet­tyyn rajaan saak­ka eri yksi­löil­lä. Ilmiö kon­kre­ti­soi­tuu poti­laas­sa­ni Kal­les­sa [nimi ja yksi­tyis­koh­tia muu­tet­tu ano­ny­mi­tee­tin var­mis­ta­mi­sek­si].

Kal­le oli yli 60-vuo­tias, kun hän tuli vas­taa­no­tol­le­ni. Hän oli hoik­ka pit­kä mies, joka oli jos­sain mää­rin femi­nii­ni­nen pukeu­tu­mi­sel­taan ja ole­muk­sel­taan tai­teel­li­sen tyy­li­käs. Hän oli pie­nes­tä lap­ses­ta saak­ka koke­nut itsen­sä nai­sek­si, vaik­ka kukaan ei tun­tu­nut ymmär­tä­vän sitä hänen lap­suu­des­saan eikä myö­hem­min­kään. Hän ker­toi louk­kaan­tu­neen­sa syväs­ti, kun psy­kiat­ri teki hänel­le varus­mies­pal­ve­luk­ses­ta vapaut­ta­van lausun­non 1960-luvun lopul­la. Diag­noo­si­na oli homo­sek­su­aa­li­suus. Kal­le när­käs­tyi, kos­ka hän koki jo sil­loin ole­van­sa nai­nen, joka on sek­su­aa­li­ses­ti kiin­nos­tu­nut mie­his­tä, ja siten hete­ro.

Kal­le halusi sel­vit­tää kans­sa­ni suku­puo­len­kor­jauk­sen mah­dol­li­suut­ta. Yhteis­työm­me kes­ti pari­sen vuot­ta. Asi­aa tut­kit­tuam­me olin val­mis teke­mään hänel­le lähet­teen Hel­sin­gin tai Tam­pe­reen tran­syk­sik­köön, kos­ka minus­ta hän oli sel­väs­ti trans­su­ku­puo­li­nen. Kal­le kui­ten­kin kiel­täy­tyi ja päät­ti jat­kaa elä­mään­sä enti­sel­lään. Hän sanoi, että on mie­luum­min vää­räs­sä ruu­miis­sa tyy­li­käs mies kuin “rujok­si” lei­kel­ty­nä oikeas­sa ruu­miis­sa nai­nen. Kal­le oli bio­lo­gi­ses­ti mies (XY-kro­mo­so­mis­to), suku­puo­li-iden­ti­tee­til­tään nai­nen, sosi­aa­li­sen suku­puo­len ilmai­sul­taan andro­gyy­ni (femi­nii­ni­siä elei­tä, mut­ta sel­keäs­ti mie­hek­si pukeu­tu­nut) ja objek­tin­va­lin­nal­taan mie­his­tä kiin­nos­tu­nut (siis homo tai hete­ro tul­kin­nas­ta riip­puen).

Edel­lä kuvat­tu­jen suku­puo­len muun­nel­miin liit­ty­vien ulot­tu­vuuk­sien ja Kal­len tapause­si­mer­kin perus­teel­la tut­tu jako cis­su­ku­puo­li­suu­teen ja trans­su­ku­puo­li­suu­teen kai­paa tar­ken­nus­ta. Voi­tai­siin­ko aja­tel­la, että “stan­dar­di­su­ku­puo­li­suu­den” eli cis­su­ku­puo­li­suu­den rin­nal­la on kak­si muun­nel­maa – ensik­si binää­ri­nen trans­su­ku­puo­li­suus ja toi­sek­si binää­ri­syy­den haas­ta­va muun­nel­mien kir­jo, jon­ka muo­dot eivät ase­tu kum­paan­kaan binää­ri­seen ase­tel­maan (eli cis- tai trans­su­ku­puo­li­suu­teen). Binää­ri­nen muun­nel­ma eli trans­su­ku­puo­li­suus on posi­tio, jos­sa suku­puo­li koe­taan bio­lo­gi­se­na ilmiö­nä, näke­mys suku­puo­les­ta on diko­to­mi­nen, ollaan vah­vas­ti mie­hiä tai nai­sia ja ollaan sel­keäs­ti joko cis- tai trans­su­ku­puo­li­sia. Binää­ri­syyt­tä haas­ta­via muun­nel­mia ovat ne, jois­sa koke­mus suku­puo­les­ta on jous­ta­va ja epä­mää­räi­nen ja suku­puo­li näh­dään psy­ko­so­si­aa­li­ses­ti raken­tu­va­na ja moni­muo­toi­se­na.

Tilas­to­tie­to­ja suku­puo­len muun­nel­mis­ta

Tran­sil­miöi­den ylei­syy­des­tä ei ole kovin sel­vää kuvaa edes sen esiin­ty­vyy­den tut­ki­joil­la. Trans-polikli­ni­koi­den poti­las­kun­nan perus­teel­la arvioi­tu­na trans­su­ku­puo­li­suus on har­vi­nais­ta, mut­ta kyse­ly­tut­ki­muk­sis­sa saa­daan huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pia esiin­ty­vyys­lu­ku­ja. Esiin­ty­vyy­den arvioin­tia hait­taa lisäk­si se, että tran­sil­miöi­den ilmaan­tu­vuus näyt­tää ole­van kas­va­mas­sa ja suku­puo­li­ja­kau­ma muut­tu­mas­sa mer­kit­tä­väs­ti.

Yksi tun­ne­tuim­mis­ta trans­su­ku­puo­li­suu­den esiin­ty­vyyt­tä kos­ke­vis­ta kyse­ly­tut­ki­muk­sis­ta on teh­ty Yhdys­val­lois­sa, jos­sa kan­sa­lais­jär­jes­tö GLAAD teki vii­mek­si kyse­ly­tut­ki­muk­sen (GLAAD 2017) yhdys­val­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa hei­dän suku­puo­li-iden­ti­tee­tis­tään. Kyse­ly toteu­tet­tiin verk­ko­ky­se­ly­nä mar­ras­kuus­sa 2016. Sii­hen vas­ta­si 2 037 aikuis­ta. Kyse­lys­sä todet­tiin, että 18‒34-vuo­tiais­ta vas­ta­jis­ta 88 pro­sent­tia koki ole­van­sa cis­su­ku­puo­li­sia (engl. cis­gen­der) ja kak­si pro­sent­tia trans­su­ku­puo­li­sia (engl. trans­gen­der). Kaik­ki­aan 10 pro­sent­tia näis­tä nuo­ris­ta aikui­sis­ta kuva­si suku­puo­li­suu­ten­sa jol­lain muul­la väli­muo­toi­sel­la käsit­teel­lä. Muil­la ikä­ryh­mil­lä cis­su­ku­puo­li­suu­den esiin­ty­vyys vaih­te­li 88‒97 pro­sen­tin välil­lä. Nämä kyse­ly­tut­ki­muk­sel­la saa­dut esiin­ty­mis­lu­vut ovat ilmei­ses­ti lii­an kor­kei­ta, sil­lä käsit­teet kuten “trans­gen­der” ovat vai­keas­ti rajat­ta­via kyse­ly­tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa ei voi­da teh­dä tar­ken­ta­via kysy­myk­siä. “Trans­gen­der” tar­koit­taa englan­nik­si yleen­sä trans­su­ku­puo­li­suut­ta, mut­ta sitä on käy­tet­ty (muun muas­sa Yhdys­val­lois­sa ja Suo­mes­sa) myös laa­jem­mas­sa muun­su­ku­puo­li­suu­den mer­ki­tyk­ses­sä.

Suku­puo­len­kor­jaus­pro­ses­siin pää­ty­nei­den mää­rän perus­teel­la trans­su­ku­puo­li­suu­den esiin­ty­vyys on pal­jon pie­nem­pi kuin kyse­ly­tut­ki­mus­ten perus­teel­la. Kor­jaus­pro­se­ses­siin pää­ty­nei­den hen­ki­löi­den luku­mää­rän perus­teel­la trans­su­ku­puo­li­suu­den esiin­ty­vyy­den on arvel­tu ole­van 0,003‒0,2 pro­sent­tia väes­tös­tä (Tsoi 1988; Bak­ker ym. 1993; Becer­ra-Fernán­dez ym. 2017; Sil­va ym. 2021; Olys­la­ger & Conway 2007).

Trans­tut­ki­mus­ten ja ‑hoi­to­pro­ses­sien mää­rä on ollut sel­keäs­ti kas­vus­sa eri puo­lil­la maa­il­maa (Sil­va ym. 2021). Saman­ai­kai­ses­ti trans­tut­ki­muk­siin hakeu­tuu aiem­paa nuo­rem­pia hen­ki­löi­tä (Kal­tia­la-Hei­no ym. 2019). Suo­mes­sa tut­ki­muk­siin hakeu­tu­vien alle 18-vuo­tiai­den mää­rä yli kuusin­ker­tais­tui vuo­si­na 2011‒2017. Vuon­na 2011 tut­ki­muk­siin hakeu­tu­jia oli 0,0027 pro­sent­tia ja vuon­na 2017 jo 0,017 pro­sent­tia ikä­va­kioi­dus­ta väes­tös­tä. Samaan aikaan Iso-Bri­tan­nias­sa tut­ki­muk­siin hakeu­tu­vien mää­rä koho­si yli kym­men­ker­tai­sek­si 0,0013 pro­sen­tis­ta (vuon­na 2011) 0,018 pro­sent­tiin (vuon­na 2017) ikä­va­kioi­dus­ta väes­tös­tä (Kal­tia­la-Hei­no ym. 2019).

Trans­tut­ki­muk­siin hakeu­tu­mi­nen on ollut vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä (vii­meis­tä kym­men­tä vuot­ta lukuun otta­mat­ta) edel­lä mai­nit­tu­jen tut­ki­mus­ten perus­teel­la val­tao­sal­taan mie­hes­tä nai­sek­si trans­su­ku­puo­li­suut­ta (engl. male to fema­le trans­sexua­li­ty, MtF). Toi­nen muo­to on nai­ses­ta mie­hek­si trans­su­ku­puo­li­suus (engl. fema­le to male trans­sexua­li­ty, FtM). Trans­tut­ki­muk­siin pää­ty­nei­den suh­de on ollut 1:2‒4 (FtM vs. MtF). Vii­me vuo­si­na tut­ki­muk­siin pää­ty­nei­den suku­puo­li­ja­kau­ma on muut­tu­nut nais­pai­not­tei­sek­si eri­tyi­ses­ti nuor­ten osal­ta. Hei­dän jou­kos­saan tyt­tö­jä on yli seit­se­män ker­taa enem­män kuin poi­kia (Kal­tia­la-Hei­no ym. 2019).

Mik­si trans­tut­ki­muk­siin hakeu­du­taan aiem­paa enem­män?

Tut­ki­muk­seen hakeu­tu­jien mää­rän kas­vu voi joh­tua monis­ta sei­kois­ta. Kyse on aina­kin sii­tä, että tie­toi­suus suku­puo­li­dys­fo­rias­ta ja trans­tut­ki­mus­ten mah­dol­li­suu­des­ta on lisään­ty­nyt. Pal­ve­lun pii­riin hakeu­tuu tämän näkö­kul­man mukaan nyt tran­sih­mi­siä, jot­ka eivät syys­tä tai toi­ses­ta aiem­min oli­si hakeu­tu­neet tut­ki­muk­siin ja joi­den suku­puo­li­dys­fo­ria oli­si jää­nyt hoi­ta­mat­ta. Val­tao­sa tie­teel­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta lähes­ty­viä tut­ki­joi­ta on tätä miel­tä (Coa­li­tion for the Advance­ment & Applica­tion of Psyc­ho­lo­gical Science 2021; Bau­er ym. 2021). Toi­nen vii­me aikoi­na esiin nos­tet­tu näkö­kul­ma on se, että mah­dol­li­ses­ti eri­tyi­ses­ti nuor­ten trans­tut­ki­muk­siin hakeu­tu­vien jou­kos­sa on sel­lai­sia nuo­ria, joil­la suku­puol­li­dys­fo­rian taus­ta­te­ki­jät ovat eri­lai­sia kuin aiem­min tut­ki­muk­siin hakeu­tu­neil­la (Litt­man 2018, 2021; Kal­tia­la-Hei­no ym. 2019; Shrier 2020). Tämän näkö­kul­man mukaan trans­tut­ki­muk­siin hakeu­tu­nei­den nuor­ten jou­kos­sa oli­si aiem­paa enem­män les­boi­den­ti­teet­tiä vie­rok­su­via ja sosi­aa­li­sen ver­kos­ton kol­lek­tii­vis­ten vai­ku­tus­ten takia tran­si­den­ti­teet­tiin pää­ty­nei­tä. Kir­joit­ta­jat poh­ti­vat myös, voi­ko kysees­sä olla kol­lek­tii­vi­nen femi­nii­ni­syyt­tä vie­rok­su­va ja mas­ku­lii­ni­sia ihan­tei­ta tavoit­te­le­va ilmiö. Litt­ma­nin (2018) mukaan trans­tut­ki­muk­siin pää­ty­nei­den nuor­ten jou­kos­sa on aiem­paa enem­män myö­hem­min (mur­ro­siäs­sä tai sen jäl­keen) ilmen­nyt­tä suku­puo­li­dys­fo­ri­aa (engl. late-onset gen­der dys­fo­ria, LOGD) tai nopeas­ti ilmen­nyt­tä suku­puo­li­dys­fo­ri­aa (engl. rapid-onset gen­der dys­fo­ria, ROGD; Litt­man 2018, 2021). Litt­man (2018) käyt­tää ROGD-käsi­tet­tä, joka on nos­ta­nut vilk­kaan kes­kus­te­lun pait­si tran­sil­miöi­den tut­ki­joi­den (Bau­er ym. 2021; World Pro­fes­sio­nal Associa­tion for Trans­gen­der Health 2022a) myös tran­syh­tei­sö­jen pii­ris­sä (Ash­ley 2018). Käsi­tet­tä on kri­ti­soi­tu (Coa­li­tion for the Advance­ment & Applica­tion of Psyc­ho­lo­gical Science 2021; Bau­er ym. 2021) sii­tä, että näyt­tö sen ole­mas­sao­los­ta on heik­koa. Monet tut­ki­jois­ta kat­so­vat, että ilmiö­tä täy­tyy tut­kia tar­kem­min, jot­ta saa­tai­siin sel­vil­le, onko ilmiö niin ylei­nen, että sitä voi­tai­siin käyt­tää kuvaa­maan nuor­ten trans­ko­ke­mus­ta (Hutc­hin­son ym. 2020). LOGD ja AOGD (engl. ado­lescent-onset gen­der dysp­ho­ria) ovat olleet tun­net­tu­ja käsit­tei­tä jo pitem­pään edus­taes­saan mur­ro­siäs­sä alka­vaa suku­puo­li­dys­fo­ri­aa. Osal­la trans­su­ku­puo­li­sis­ta hen­ki­löis­tä oman suku­puo­li­suu­den hah­mo­tus tapah­tuu hitaas­ti vas­ta mur­ro­siäs­sä tai aikui­se­na (Sev­le­ver & Meyer-Bahl­burg 2019).

Det­ran­si­tios­ta

Täl­lä het­kel­lä käy­dään vil­kas­ta kes­kus­te­lua sii­tä, kuin­ka mer­kit­tä­vä osa suku­puo­len­kor­jaus­pro­ses­sin läpi­käy­neis­tä tekee det­ran­si­tion eli katuu ja pää­tyy takai­sin­kor­jaus­hoi­toi­hin. Se tar­koit­taa hor­mo­ni­lää­ki­tyk­sen lopet­ta­mis­ta ja kor­vaa­van hor­mo­ni­hoi­don aloit­ta­mis­ta ja/tai kor­jaa­vien leik­kaus­ten teke­mis­tä takai­sin syn­ty­mä­su­ku­puo­leen. Aihees­ta on jul­kais­tu vas­ti­kään suo­men­kie­li­nen kat­sausar­tik­ke­li (Kär­nä ym. 2021). Kat­saus kuvaa laa­jan jou­kon seu­ran­ta­tut­ki­muk­sia, jois­sa det­ran­si­tio­ta poh­ti­nei­den ja sii­hen pää­ty­nei­den mää­rä on alle pro­sen­tis­ta muu­ta­miin pro­sent­tei­hin trans­pro­ses­sin läpi­käy­neis­tä (esim. Wiep­jes ym. 2018; Pime­noff & Pfäfflin 2011; Landén ym. 1998).

Kan­sain­vä­li­ses­sä kir­jal­li­suu­des­sa on vas­ti­kään jul­kais­tu det­ran­si­tio­ta käsit­te­le­viä artik­ke­lei­ta (Litt­man 2021; Tur­ban ym. 2021; Van­den­bussche 2021). Litt­man (2021) tut­ki sadan eri puo­lil­ta maa­il­maa ole­van det­ran­si­tion toteut­ta­neen hen­ki­lön taus­taa ja aja­tuk­sia. Hän ei kyen­nyt aineis­ton perus­teel­la otta­maan kan­taa det­ran­si­tion esiin­ty­vyy­teen, mut­ta hän kiin­nit­tää huo­mio­ta aineis­tos­sa ollei­siin 69:ään det­ran­si­tion läpi­käy­nee­seen nai­seen, joil­la oli pää­asias­sa mur­ro­siäs­sä tai sen jäl­keen tai nopeas­ti alka­nut suku­puo­li­dys­fo­ria (AOGD, LOGD tai ROGD) ja jot­ka pää­tyi­vät nuo­re­na suku­puo­len­kor­jaus­pro­ses­siin. Nämä nai­set teki­vät det­ran­si­tion kes­ki­mää­rin noin 25 vuo­den iäs­sä. Litt­ma­nin mukaan näi­den nais­ten jou­kos­sa oli muun muas­sa trau­maat­ti­sis­ta syis­tä tran­si­den­ti­teet­tiin pää­ty­nei­tä ja les­boi­den­ti­tee­tin ongel­mia tran­si­den­ti­tee­til­lä kor­jaa­maan pyr­ki­nei­tä nai­sia. Osa nai­sis­ta ker­toi tul­leen­sa pai­nos­te­tuk­si koh­ti trans­pro­ses­sia tove­ri­pii­rin tahol­ta.

Suo­men nyky­ti­lan­ne

Trans­tut­ki­muk­set ja suku­puo­len­kor­jaus­pro­ses­si ovat var­sin vakiin­tu­nut toi­min­ta­mal­li täy­si-ikäi­sil­lä hen­ki­löil­lä Suo­mes­sa ja monis­sa muis­sa kehit­ty­neis­sä teol­li­suus­mais­sa, mut­ta toi­min­ta­mal­le­ja ja trans­pro­ses­sien peri­aat­tei­ta koh­taan on esi­tet­ty kri­tiik­kiä. Suku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen edus­ta­jien (Seta 2020) ja ihmi­soi­keus­jär­jes­tö­jen (Amnes­ty 2022) mukaan Suo­mes­sa tut­ki­mus- ja kor­jaus­pro­ses­sien suu­rim­pia ongel­mia ovat pal­ve­lun riit­tä­mä­tön tar­jon­ta, tran­sih­mi­sil­tä vaa­dit­ta­va lisään­ty­mis­ky­vyt­tö­myys, perus­ter­vey­den­huol­lon lii­al­li­nen vas­tuu trans-asiois­sa, mui­den ter­vey­son­gel­mien hidas­ta­va vai­ku­tus trans­tut­ki­muk­siin pää­syyn sekä suku­puo­len vah­vis­ta­mi­sen ja trans­pro­ses­sin sito­mi­nen toi­siin­sa.

Edel­lä mai­ni­tun kri­tii­kin joh­dos­ta Suo­men nykyi­nen hal­li­tus3 on teh­nyt edus­kun­nal­le esi­tyk­sen (Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö 2021), jon­ka mukaan trans­su­ku­puo­li­sil­ta pois­te­taan lisään­ty­mis­ky­vyt­tö­myys­vaa­ti­mus ja suku­puo­len juri­di­nen vah­vis­ta­mi­nen ja suku­puo­li­piir­tei­tä vah­vis­ta­va lää­ke­tie­teel­li­nen hoi­to ero­te­taan toi­sis­taan. Hal­li­tuk­sen tavoit­tee­na on saa­da laki hyväk­sy­tyk­si edus­kun­nas­sa nykyi­sen hal­li­tus­kau­den aika­na (kevää­seen 2023 men­nes­sä).

Suku­puo­len­kor­jaus­pro­ses­si lap­sil­la ja nuo­ril­la

Las­ten suku­puo­li­dys­fo­rian ole­muk­ses­ta on teh­ty lukui­sia seu­ran­ta­tut­ki­muk­sia. Nii­den mukaan var­sin ylei­nen lap­sen suku­puo­lel­le epä­tyy­pil­li­nen käy­tös ja suku­puo­li­dys­fo­ria hävi­ää enem­mis­töl­lä aikui­suu­teen men­nes­sä (Drum­mond ym. 2008; Wal­lien & Cohen-Ket­te­nis 2008). Tämän ilmiön ympä­ril­lä on käy­ty kes­kus­te­lua sii­tä, ovat­ko jot­kin las­ten suku­puo­li­seen iden­ti­fioi­tu­mis­pro­ses­siin suun­na­tut hoi­dol­li­set inter­ven­tiot joko lii­an trans­myön­tei­siä eli trans­su­ku­puo­li­suut­ta ihan­noi­via tai lii­an trans­kiel­tei­siä eli binää­ri­syy­teen ”eheyt­tä­viä” (Can­tor 2018). Lap­sil­le ei teh­dä suku­puo­len­kor­jaus­hoi­to­ja Suo­mes­sa tai muu­al­la maa­il­mas­sa.

Nuor­ten trans­pro­ses­sit ovat nos­ta­neet tut­ki­joi­den ja asian­tun­ti­joi­den kes­kuu­des­sa eri­lai­sia näke­myk­siä. Täl­lä het­kel­lä käy­dään vil­kas­ta kes­kus­te­lua sii­tä, miten nuor­ten tut­ki­mus- ja hoi­to­pro­ses­sien osal­ta tuli­si ede­tä.

Asian­tun­ti­joil­la on eri­lai­sia näke­myk­siä sii­tä, kuin­ka aktii­vi­ses­ti nuor­ta tuli­si tukea ja vie­dä trans­pro­ses­siin. Mur­ro­si­käis­ten osal­ta kes­ke­nään kil­pai­le­vat gen­der affir­ma­ti­ve ‑mal­li ja watch­ful wai­ting ‑mal­li. Näi­den lähes­ty­mis­ta­po­jen kes­kei­nen ero se, että watch­ful wai­ting ‑mal­lis­sa ede­tään hitaam­min trans­pro­ses­sis­sa kuin gen­der affir­ma­ti­ve ‑mal­lis­sa. Jäl­kim­mäi­nen toi­min­ta­ta­pa on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­na eri­tyi­ses­ti Yhdys­val­lois­sa, jos­sa on myös käy­ty eni­ten kes­kus­te­lua lähes­ty­mis­ta­po­jen eros­ta. Esi­mer­kik­si vai­ku­tus­val­tai­nen Ame­rican Aca­de­my of Pediat­rics (Raf­fer­ty ym. 2018) kan­nat­taa gen­der affir­ma­ti­ve ‑lähes­ty­mis­ta­paa, mut­ta osa suku­puo­len tut­ki­jois­ta kri­ti­soi sitä ja liput­taa watch­ful wai­ting ‑mal­lin suun­taan (esim. Can­tor 2018). Käsit­tääk­se­ni myös Euroo­pas­sa ja Suo­mes­sa on näke­my­se­ro­ja sii­tä, kuin­ka aktii­vi­ses­ti nuor­ten trans­pro­ses­seis­sa tuli­si ede­tä (ks. esim. Kal­tia­la-Hei­no ym. 2018). Aiem­min ja ilmei­ses­ti jos­sain mää­rin edel­leen las­ten ja nuor­ten suku­puo­li­dys­fo­rian hoi­dos­sa käy­te­tään kon­ver­sio- tai eheyt­tä­mis­te­ra­piak­si nimet­tyä hoi­toa, jon­ka tavoit­tee­na on ohja­ta lap­si tai nuo­ri cis­su­ku­puo­li­suu­teen. Sen käyt­töön esi­mer­kik­si Ame­rican Aca­de­my of Pediat­rics (Raf­fer­ty ym. 2018) suh­tau­tuu kiel­tei­ses­ti.

Toi­nen kes­kus­te­lua herät­tä­vä aihe on se, tuli­si­ko hor­mo­ni­kor­vaus­hoi­to ja sii­hen liit­ty­vä jar­ru­tus­hoi­to (puber­teet­tiä lyk­kää­vä hor­mo­ni­hoi­to) aloit­taa nuo­ril­le. Kes­kus­te­lun yti­mes­sä on näke­my­se­ro sii­tä, kye­tään­kö nuo­ril­la erot­ta­maan riit­tä­vän sel­väs­ti trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta joh­tu­va suku­puo­li­dys­fo­ria muis­ta etio­lo­giois­ta. Monet pit­kään tut­ki­mus­työ­tä teh­neet yksi­köt liput­ta­vat hor­mo­ni­hoi­to­jen aloit­ta­mi­sen puo­les­ta jo alle 18 vuo­den iäs­sä. Esi­mer­kik­si pro­fes­so­ri Peg­gy Cohen-Ket­te­nik­sen työ­ryh­mä (Cohen-Ket­te­nis ym. 2008) suo­sit­te­li jo 14 vuot­ta sit­ten hor­mo­ni­hoi­to­jen alai­kä­ra­jan alen­ta­mis­ta 18 vuo­des­ta 16 vuo­teen, kos­ka tut­ki­muk­set osoit­ti­vat huo­lel­li­ses­ti tut­ki­tuil­le trans­nuo­ril­le tuos­sa iäs­sä aloi­te­tun hor­mo­ni­hoi­don tuot­ta­van hyviä tulok­sia. Vas­tak­kais­ta näkö­kul­maa edus­ta­vien mukaan vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na räjäh­dys­mäi­ses­ti lisään­ty­nyt nuor­ten tyt­tö­jen suku­puo­li­dys­fo­ria saat­taa olla mer­kit­tä­väl­tä osal­taan sekun­daa­ris­ta (Litt­man 2021; Kal­tia­la-Hei­no ym. 2018). Aihe vaa­tii sel­keäs­ti lisä­sel­vi­tyk­siä, jot­ta tut­ki­jat ja asian­tun­ti­jat löy­tä­vät kon­sen­suk­sen asias­ta. Kyse­hän on mer­kit­tä­väs­tä yksi­lön ruu­mii­seen kajoa­vas­ta, aina­kin osit­tain peruut­ta­mat­to­mas­ta hoi­dos­ta, johon toi­saal­ta joil­la­kin nuo­ril­la on sel­keäs­ti oikeus ja lää­ke­tie­teel­li­set perus­teet, mut­ta jos­sa toi­saal­ta joil­la­kin nuo­ril­la voi olla sel­lai­nen sekun­daa­ri­nen suku­puo­li­dys­fo­ria, jon­ka takia lää­ke­tie­teel­lis­ten perus­tei­den poh­jal­ta hor­mo­ni­hoi­toi­hin ei tuli­si läh­teä.

Suo­mes­sa Pal­ve­lu­va­li­koi­ma­neu­vos­to (Pal­ko) on otta­nut kan­taa Nuor­ten trans­tut­ki­muk­siin ja ‑hoi­toi­hin. Se lin­ja­si nuor­ten hor­mo­ni­hoi­dois­ta ja kirur­gias­ta seu­raa­vaa (Ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­va­li­koi­ma­neu­vos­to 2020).

‒ ‒ puber­teet­tia jar­rut­ta­va hoi­to voi­daan aloit­taa… tapaus­koh­tai­ses­ti tar­kan har­kin­nan ja asian­mu­kais­ten diag­nos­tis­ten tut­ki­mus­ten jäl­keen, jos sii­hen on lää­ke­tie­teel­li­set indi­kaa­tiot, eikä ole vas­ta-aihei­ta.

Alai­käis­ten suku­puo­li-iden­ti­tee­tin tut­ki­mus­ryh­mis­sä teh­ty­jen tut­ki­mus­ten perus­teel­la on mah­dol­lis­ta har­ki­ta trans­su­ku­puo­li­sen iden­ti­tee­tin var­mis­tues­sa hor­mo­naa­li­sia muun­to­hoi­to­ja ennen täy­si-ikäi­syyt­tä, mut­ta asias­sa on käy­tet­tä­vä suur­ta har­kin­taa eikä palau­tu­mat­to­mia hoi­to­ja tule aloit­taa.

Kirur­gi­set, kehoa pysy­väs­ti muut­ta­vat hoi­dot eivät kuu­lu alai­käis­ten suku­puo­li­ris­ti­rii­das­ta aiheu­tu­van dys­fo­rian hoi­to­me­ne­tel­miin.

Vai­kut­taa sil­tä, että suku­puo­li­dys­fo­ria näyt­täy­tyy ilmiö­nä eri­lai­sel­ta eri ikäi­siä poti­lai­ta koh­dat­taes­sa. Aikuis­ten poti­lai­den kans­sa työs­ken­te­le­vät näke­vät tran­sih­mi­siä, joil­la on huo­mat­ta­van sel­keä tran­si­den­ti­teet­ti ja joil­le oli­si voi­tu taak­se­päin kat­soes­sa aloit­taa trans­pro­ses­si jo nuo­ruusiäs­sä. Nuor­ten ja las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät taas koh­taa­vat poti­lai­ta, jois­ta monil­la suku­puo­li­dys­fo­ria hävi­ää kas­vun aika­na (esim. Steens­ma & Cohen-Ket­te­nis 2015). Sik­si he suh­tau­tu­vat varo­vas­ti nuo­ren suku­puo­li­dys­fo­ri­aan. Tämä lie­nee syy sii­hen, että näke­myk­set nuo­ren suku­puo­li­dys­fo­rian hor­mo­naa­li­ses­ta hoi­dos­ta näyt­täy­ty­vät var­sin eri­lai­si­na.

Suku­puo­li­dys­fo­ria ja psy­koa­na­lyy­si

Kan­sain­vä­li­nen trans­tut­ki­muk­siin ja ‑hoi­toon eri­kois­tu­nei­den klii­nik­ko­jen ja tut­ki­joi­den jär­jes­tö WPATH (World Pro­fes­sio­nal Associa­tion of Trans­gen­der Health) jul­kai­see net­ti­si­vuil­laan hoi­to­suo­si­tuk­sen­sa trans­pro­ses­sin (arvioin­nin ja hoi­don) toteut­ta­mi­sek­si (World Pro­fes­sio­nal Associa­tion of Trans­gen­der Health 2022a; suo­mek­si World Pro­fes­sio­nal Associa­tion of Trans­gen­der Health 2022b). Sen ydin­koh­tia ovat:

1. Var­mis­te­taan, että suku­puo­li­dys­fo­ria ei joh­du jos­tain muus­ta ongel­mas­ta (kuin trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta).

2. Tera­pian tar­koi­tuk­se­na ei ole suku­puo­li-iden­ti­tee­tin muut­ta­mi­nen.

3. Tera­pia tut­kii suku­puo­li-iden­ti­teet­tiä.

4. Tera­pia nos­taa esiin stig­maan liit­ty­vät ongel­mat.

5. Tera­pia edis­tää (kaa­pis­ta) ulos tuloa.

Yhdys­val­tain psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sel­lä (Ame­rican Psyc­ho­lo­gical Associa­tion, APA; 2022) on oma ohjeis­tus trans­su­ku­puo­lis­ten tai muun­su­ku­puo­lis­ten koh­taa­mi­sel­le psy­ko­te­ra­pias­sa. Suku­puo­len moni­nai­suu­den osaa­mis­kes­kus (2022) on kään­tä­nyt ohjeis­tuk­sen suo­mek­si, ja sekä englan­nin­kie­li­nen APA:n ohjeis­tus että sen suo­men­nos ovat saa­ta­vis­sa kyseis­ten verk­ko­si­vu­jen väli­tyk­sel­lä.

Psy­koa­na­lyy­sil­la ja psy­ko­dy­naa­mi­sel­la psy­ko­te­ra­pial­la voi­si aja­tel­la ole­van luon­te­va roo­li trans­su­ku­puo­lis­ten poti­lai­den psy­ko­te­ra­pias­sa. Niin ei kui­ten­kaan aina ole. Olen tör­män­nyt oman psy­koa­na­lyy­ti­kon prak­tiik­ka­ni aika­na kak­si ker­taa sii­hen, että trans­po­ti­laal­le on suo­si­tel­tu kog­ni­tii­vis­ta psy­ko­te­ra­pi­aa ja hänel­le on neu­vot­tu ole­maan läh­te­mät­tä psy­ko­te­ra­peut­ti­seen yhteis­työ­hön psy­koa­na­lyy­ti­kon tai psy­ko­dy­naa­mi­sen tera­peu­tin kans­sa. Kävin tätä artik­ke­lia var­ten läpi aika­moi­sen jou­kon psy­ko­te­ra­peut­ti­sia ohjeis­tuk­sia tran­sih­mi­sil­le, mut­ta en löy­tä­nyt suo­raan auki kir­joi­tet­tu­na tätä tor­jun­taa. Ilmiö tulee kui­ten­kin esiin psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen väli­sis­sä kes­kus­te­luis­sa (esim. Evzo­nas 2020).

Käsit­tääk­se­ni yksi syy psy­koa­na­lyyt­tik­ko­jen ja tran­sih­mis­ten yhteis­työn vai­keu­teen on kiin­nos­tuk­sem­me psyyk­kis­ten ongel­mien etio­lo­gi­aan. On haas­ta­vaa yhdis­tää täl­lai­nen kiin­nos­tuk­sem­me poti­las­ta kun­nioit­ta­vaan ja hänen iden­ti­teet­tin­sä vali­doi­vaan lähes­ty­mis­ta­paan. Tran­sih­mi­set koke­vat her­käs­ti louk­kaa­vak­si sen, että hei­dän iden­ti­teet­tin­sä kysee­na­lais­te­taan kysy­mäl­lä, mis­tä trans­su­ku­puo­li­suu­te­si (tai muun­su­ku­puo­li­suu­te­si) joh­tuu.

Psy­koa­na­lyyt­ti­sen lähes­ty­mis­ta­van yksi kes­kei­nen vah­vuus on se, että yhdis­täm­me vah­van teo­reet­ti­sen lähes­ty­mis­ta­van klii­ni­sen työn käy­tän­töi­hin. Työm­me poh­jau­tuu yri­tyk­seen luo­da teo­ria koh­taa­mis­tam­me asiois­ta ja paneu­tu­mi­seen koh­taa­mi­sen yksi­tyis­koh­tiin klii­ni­ses­sä työs­sä. Molem­mat lähes­ty­mis­ta­vat ovat vält­tä­mä­tön ehto onnis­tu­neel­le psy­ko­te­ra­pial­le ja ‑ana­lyy­sil­le.

Teo­reet­ti­nen lähes­ty­mis­ta­pam­me poti­las­työs­sä voi tuo­da muka­naan ongel­mia, kun sii­tä tulee­kin nor­mien aset­ta­mis­ta eli nor­ma­tii­vis­ta toi­min­taa. Nor­ma­tii­vi­suus voi joh­taa pakon­omai­seen nor­maa­li­suu­den tavoit­te­luun eli nor­mo­paat­ti­seen (McDou­gall 1978, 156) tai nor­moot­ti­seen (Bol­las 1987) asen­noi­tu­mi­seen. Se voi tran­sih­mi­sen kans­sa työs­ken­nel­les­sä tuot­taa tilan­teen, jos­sa nor­maa­lin kehi­tyk­sen ja suku­puo­li­suu­den rajat luo­daan val­miik­si etu­kä­teen ohjaa­maan yhteis­työ­tä poti­laan kans­sa. Luo­va kans­sa­käy­mi­nen ja koh­taa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, jos analyytikolla/psykoterapeutilla on val­miik­si kuva sii­tä, mikä poti­laan ongel­man luon­ne on.

Teo­reet­ti­nen asen­teem­me voi joh­taa nor­mo­pa­tian kaut­ta sii­hen, että koem­me poti­laan oman teo­rian tran­sil­miöis­tä louk­kaa­vak­si ja asian­tun­ti­juut­tam­me uhkaa­vak­si. Uhan tun­ne voi tuot­taa yksi­löl­le pelon, vihan ja aggres­sion tun­tei­ta (Fromm 1973/1976). Näin voi käy­dä myös psy­koa­na­lyy­ti­kol­le tai psy­ko­te­ra­peu­til­le. Psy­koa­na­lyy­sin his­to­rias­sa on joi­tain esi­merk­ke­jä sii­tä, että näin on todel­la­kin tapah­tu­nut.

Psy­koa­na­lyyt­ti­sen liik­keen han­ka­la suh­de sek­su­aa­li­siin vähem­mis­töi­hin on ollut pit­kään vilk­kaan kes­kus­te­lun aihe. Psy­koa­na­lyy­tik­ko Mar­tin From­mer (1995) poh­tii kir­jas­saan Diso­rien­ting sexua­li­ty vas­tat­rans­fe­rens­sion­gel­mien osuut­ta psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen pahim­piin yli­lyön­tei­hin suh­tees­sa homo­sek­su­aa­li­suu­teen.

Psy­koa­na­lyy­tik­ko Edmund Bergler (1956, 28‒29) kiteyt­ti kir­jas­saan Homo­sexua­li­ty – Disea­se or a way of life? käsi­tyk­sen­sä homo­sek­su­aa­li­suu­des­ta seu­raa­vas­ti:

Minul­la ei ole mitään homo­sek­su­aa­li­suut­ta vas­taan… [se on] yhdis­tel­mä yli­mie­li­syyt­tä, vää­ris­ty­nyt­tä aggres­sio­ta ja rui­ku­tus­ta… Ainoa kie­li, mitä hei­dän tie­dos­ta­mat­to­man­sa ymmär­tää, on raa­ka voi­ma.4

Psy­koa­na­lyy­tik­ko Char­les Soca­ri­des (1968, 8) tote­si puo­les­taan kir­jas­saan The overt homo­sexual seu­raa­vas­ti:

Homo­sek­su­aa­li­suus on… täyn­nä aggres­sio­ta, tuhoa­vuut­ta ja itse­pe­tos­ta. Se on elä­mää vale­pu­vus­sa… [johon liit­tyy] vain tuhoa­vuut­ta, yhteis­tä tap­pio­ta sekä itsen ja kump­pa­nin riis­toa.5

Psy­koa­na­lyy­tik­ko Eli­sa­beth Young-Bruhl (1988) kir­joit­ti Anna Freu­dis­ta elä­mä­ker­ran, jos­sa tuo­daan laa­jas­ti esiin tämän mer­kit­tä­vä kehi­tys­työ lap­sia­na­lyy­sis­sä. Sek­su­aa­li­sia (ja suku­puo­li­sia) vähem­mis­tö­jä aja­tel­len on mie­len­kiin­tois­ta, että kir­jas­sa anne­taan ymmär­tää Anna Freu­din olleen jol­lain tapaa asek­su­aa­li­nen ihmi­nen. Young-Bruhl käyt­tää sanaa “askeet­ti­nen”. Hän ei poh­di lain­kaan Annan ja Dorot­hy Bur­ling­ha­min vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut­ta yhdes­sä asu­mis­ta ja mui­den läh­tei­den (ks. lisää Bate­man 2022; Cof­fey 2014) anta­maa tie­toa sii­tä näkö­kul­mas­ta, että Anna ja Dorot­hy saat­toi­vat olla rakas­ta­vai­sia. Kuten Pel­ly (2019) tote­aa, vai­kut­taa sil­tä, että Anna Freud on mah­dol­li­ses­ti joi­den­kin psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen mie­les­tä hel­pom­pi miel­tää asek­su­aa­li­sek­si hen­ki­lök­si kuin sek­su­aa­li­suu­del­taan nor­ma­tii­vi­ses­ti “ter­vees­tä” hete­ro­sek­su­aa­li­suu­des­ta poik­kea­vak­si.

Nor­ma­tii­vi­nen lähes­ty­mis­ta­pa on vai­keuk­sis­sa Annan suh­teen. Annan myön­tä­mi­nen sek­su­aa­li­seen vähem­mis­töön kuu­lu­vak­si saat­tai­si vahin­goit­taa Sig­mund Freu­din mai­net­ta, kos­ka nor­ma­tii­vi­sen näkö­kul­man mukaan les­bon nai­sen isäl­lä on ollut jol­lain tapaa vahin­goit­ta­va vai­ku­tus tyt­tä­reen, jos tämä ei ole­kaan nor­mio­do­tuk­sen mukai­nen eli hete­ro­sek­su­aa­li­nen. On myös mie­len­kiin­tois­ta aja­tel­la, että San­dor Ferenczin (Ferenczi & Dupont 1932/1995) luo­ma ja Anna Freu­din (1936/1993) edel­leen kehit­tä­mä käsi­te iden­ti­fioi­tu­mi­nen aggres­so­riin (engl. iden­ti­fica­tion with the aggres­sor, saks. Die Iden­ti­fizie­rung mit dem Angrei­fer) voi­si sopia var­sin hyvin kuvaa­maan Anna Freu­din var­sin beha­vio­raa­lis­ta suh­tau­tu­mis­ta (Freud 1951) sek­su­aa­li­siin vähem­mis­töi­hin kuu­lu­viin poti­lai­siin.

Edel­lä mai­ni­tut kol­me esi­merk­kiä ker­to­vat mie­les­tä­ni ennen kaik­kea sii­tä, että meil­lä psy­koa­na­lyy­ti­koil­la on pahim­mil­laan suu­ri vaa­ra ajau­tua teo­reet­ti­suu­tem­me ja vas­tat­rans­fe­rens­sion­gel­mien kaut­ta nor­mo­paat­ti­siin koh­tuut­to­muuk­siin. Toi­saal­ta meil­lä on mie­les­tä­ni sel­keäs­ti annet­ta­vaa suku­puo­li­siin vähem­mis­töi­hin kuu­lu­vien poti­lai­den psy­ko­te­ra­pias­sa.

Uusia psy­koa­na­lyyt­ti­sia näke­myk­siä tran­sil­miöi­hin

Vaik­ka nor­mo­paat­ti­nen asen­noi­tu­mi­nen on tuot­ta­nut tuhoi­saa jäl­keä psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen ja hei­dän sek­su­aa­li­siin ja suku­puo­li­siin vähem­mis­töi­hin kuu­lu­vien poti­lai­den­sa väli­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sa, voi­daan mie­les­tä­ni sanoa, että psy­koa­na­lyy­sin ja psy­ko­dy­naa­mi­sen tera­pian perus­pe­ri­aat­tei­ta nou­dat­ta­mal­la voi­daan saa­vut­taa mer­kit­tä­vää hyö­tyä myös näi­hin vähem­mis­töi­hin kuu­lu­vil­le poti­lail­le.

Psy­koa­na­lyy­sin klii­ni­sen työn perus­sään­nöt ovat sel­keät: abs­ti­nens­si, neut­raa­li­suus, poti­laan integri­tee­tin kun­nioit­ta­mi­nen sekä myö­tä­mie­li­syys poti­laan ja analyytikon/psykoterapeutin itsen­sä vaja­vai­suu­teen ja heik­kou­teen. Nii­den avul­la voi­daan pitää yllä raken­ta­vaa poti­laan par­haak­si toi­mi­vaa yhteis­työ­tä.

Esit­te­len lyhyes­ti sel­lai­sia psy­koa­na­lyyt­ti­siä näkö­kul­mia, jot­ka mie­les­tä­ni edis­tä­vät edel­lä mai­nit­tu­jen perus­pe­ri­aat­tei­den yllä­pi­toa klii­ni­ses­sä työs­sä suku­puo­li­siin vähem­mis­töi­hin kuu­lu­vien poti­lai­den kans­sa. Psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa kir­jal­li­suu­des­sa on teo­reet­tis­ta ja klii­nis­tä poh­din­taa tran­sil­miöis­tä. Esi­mer­kik­si Cur­ti ym. (2019) kuvaa­vat artik­ke­lis­saan kes­kus­te­lun ja näkö­kul­mien kehit­ty­mi­sen moni­puo­li­suut­ta. Kuvaan alla ensin joi­ta­kin klii­ni­siä lähes­ty­mis­ta­po­ja ja sit­ten klii­nis­tä työ­tä tuke­via teo­reet­ti­sia näkö­kul­mia.

Miten koh­da­ta trans*?

Psy­koa­na­lyy­tik­ko Ales­san­dra Lem­ma (2015; 2018) on käsi­tel­lyt kir­joi­tuk­sis­saan sekä tran­sil­miöi­hin liit­ty­viä teo­reet­ti­sia kysy­myk­siä että klii­ni­seen työ­hön liit­ty­viä lähes­ty­mis­ta­po­ja ja käy­tän­tö­jä. Lem­ma koros­taa kir­jan­sa nimes­sä Min­ding the body (Lem­ma 2015) sitä, kuin­ka tär­ke­ää tera­peut­ti­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa on työs­ken­nel­lä koh­ti sitä, että ruu­mis löy­tää paik­kan­sa mie­les­sä ja saa sym­bo­li­sen repre­sen­taa­tion mie­lel­li­ses­sä todel­li­suu­des­sa. Hän tote­aa, että ruu­mis ja mie­lel­li­syys tulee saa­da koh­taa­maan toi­sen­sa psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa toi­min­nas­sa, ja koros­taa, että tul­kin­nan sijas­ta mene­tel­mä­nä tuli­si olla pei­laa­mi­nen (engl. mir­ro­ring), jos­sa varo­taan esit­tä­mäs­tä tie­dos­ta­mat­to­mia motii­ve­ja ris­ti­rii­to­jen taus­tal­la.

Lem­man (2015) mukaan analyytikolla/terapeutilla tulee olla trans­po­ti­laan koh­da­tes­saan kak­si tai­toa: ensik­si hänel­lä tulee olla kykyä ymmär­tää suku­puo­li­dys­fo­ria­po­ti­laan kär­si­mys. Toi­sek­si hänel­lä on vel­vol­li­suus ja oikeus asser­tii­vi­suu­teen, mikä tar­koit­taa ennen kaik­kea kykyä vapaa­seen ajat­te­luun ja asso­sioi­mi­seen trans­po­ti­laan tilan­tees­ta.

Psy­koa­na­lyy­tik­ko Este­la Well­don (2009) tote­aa, että ei ole syy­tä teo­re­ti­soi­da poti­laal­le hänen tran­si­den­ti­teet­tin­sä etio­lo­gi­aa, sil­lä poti­las saa­vut­taa sen, mihin hän on val­mis, ei enem­pää. Well­don halu­aa tut­kia yhdes­sä poti­laan kans­sa, kuka ja mitä tämä on ja jät­tää auki niin monia ovia kuin mah­dol­lis­ta.

Lem­ma (2015) ja Well­don (2009) koros­ta­vat tran­sih­mis­ten iden­ti­teet­ti­ky­sy­myk­sen herk­kyyt­tä ja kehot­ta­vat sen takia varo­vai­suu­teen teo­reet­tis­ten tul­kin­to­jen esit­tä­mi­ses­sä. Pahim­mil­laan tilan­ne saa absur­de­ja piir­tei­tä: tran­sih­mi­nen kokee ole­muk­sen­sa iden­ti­tee­tik­si, mut­ta analyytikko/terapeutti ker­too hänel­le suo­raan tai rivien välis­tä, että hän on sai­ras ihmi­nen. Edel­ly­tyk­set posi­tii­vi­sel­le vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le ovat sil­loin var­sin hute­rat. Tran­sih­mi­sen kans­sa työs­ken­nel­lään ana­lyyt­ti­ses­sa suh­tees­sa samal­la taval­la kuin kenen kans­sa tahan­sa – ede­tään niin pit­käl­le kuin poti­las kyke­nee ja kokee voi­van­sa ede­tä. Ei sen enem­pää eikä sen vähem­pää.

Miten binää­ri­seen ajat­te­luun tuli­si suh­tau­tua?

Rans­ka­lai­nen struk­tu­ra­lis­tis­ta kou­lu­kun­taa edus­ta­va ant­ro­po­lo­gi Clau­de Lévi-Strauss (1955/1997) piti binää­ris­tä ajat­te­lua ihmi­sel­le luon­nol­li­se­na tapa­na jäsen­tää asioi­ta. Loo­gi­nen päät­te­ly tar­vit­see teo­rian ja tek­nii­kan asioi­den jäsen­tä­mi­sek­si. Binää­ri­nen mal­li tar­jo­aa teo­rian jäsen­te­lyl­le. Voi­daan spe­ku­loi­da, että tie­to­ko­nei­den toi­min­ta­mal­li on ehkä juu­ri sik­si myös binää­ri­nen. Binää­ri­sen loo­gi­sen ajat­te­lun haas­tee­na on se, että ihmi­sen luon­nol­li­ses­sa ja kult­tuu­ri­ses­sa ympä­ris­tös­sä on jouk­ko binää­ri­ses­ti jäsen­net­tä­vis­sä ole­via ilmiöi­tä, joi­den moni-ilmei­syys jää pimen­toon, kun ihmi­sen binää­ri­syy­teen tai­pu­vai­nen ajat­te­lu tuot­taa ker­ran­nais­vai­ku­tuk­se­na diko­to­mi­sen jäy­kän “totuu­den” ilmiöis­tä. Binää­ri­syy­den ker­tau­tu­mi­nen ja kasau­tu­mi­nen saat­taa muo­dos­tua ymmär­tä­mi­sen esteek­si. Se voi­si osa­se­lit­tää tran­sil­miöi­den ympä­ril­le muo­dos­tu­nut­ta väit­te­lyä.

Binää­ri­syys on har­ha?

Rans­ka­lai­nen psy­koa­na­lyy­tik­ko Luce Iri­ga­ray (1977/1985) tote­aa, että suku­puo­leen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä binää­ri­nen jäsen­tä­mi­nen on mies­ten ajat­te­lus­sa syn­ty­nyt illuusio. Iri­ga­ray huo­maut­taa, että mie­li­ku­va suku­puo­lie­li­mis­tä muo­dos­taa iko­ni­mai­sen kitey­ty­män suku­puo­les­ta. Kun tar­kas­te­lee nai­sen suku­puo­lie­lin­tä, huo­maa, että se ei ole yksi. Mie­hel­lä on yksi penis, mut­ta nai­sel­la on kak­si häpy­huul­ta. Iri­ga­rayn mukaan tämä tekee binää­ri­sen näke­myk­sen suku­puo­les­ta mah­dot­to­mak­si. Mies­ten fal­lo­sent­ri­syys tuot­taa binää­ris­tä ajat­te­lua, jos­sa nai­ses­ta muo­ka­taan kei­no­te­koi­ses­ti fal­lok­sen vas­tin­pa­ri. Iri­ga­rayn mie­les­tä suku­puo­len binää­ri­syys on illuusio, ja totuu­den­mu­kai­sem­pi käsi­tys suku­puo­les­ta on se, että suku­puo­li on muun­tu­va ja moniu­lot­tei­nen ilmiö. Iri­ga­rayn näke­myk­sen tie­dos­ta­mi­nen voi aut­taa psy­koa­na­lyy­tik­koa ja ‑tera­peut­tia säi­lyt­tä­mään avoi­muu­ten­sa tran­sih­mi­sen yksi­löl­li­sen suku­puo­li­ko­ke­muk­sen ymmär­tä­mi­ses­sä.

Binää­ri tar­vit­see kol­man­nen ele­men­tin

Bel­gia­lai­nen psy­koa­na­lyy­tik­ko Paul Ver­haeg­he (2004; 2006) pitää binää­ris­tä jäsen­te­lyä luon­nol­li­se­na ihmi­sen ajat­te­lun väli­nee­nä, mut­ta hän huo­maut­taa, että jäsen­nel­les­säm­me ilmiöi­tä binää­ri­syy­teen pysäh­ty­mi­nen mer­kit­see juut­tu­mis­ta ja epä­täy­del­li­syy­teen tyy­ty­mis­tä. Binää­ri­nen raken­nel­ma tar­vit­see aina kol­man­nen ele­men­tin rat­kai­suk­seen. Ver­haeg­hen mie­les­tä suku­puo­len binää­riin jää­mi­nen mer­kit­see psy­koa­na­lyy­sil­le vaka­vaa uhkaa, kos­ka ajat­te­lu ei saa jää­dä jumiin. Sii­tä voi seu­ra­ta psy­koa­na­lyyt­ti­sel­le ajat­te­lul­le jäy­kis­ty­mis­tä ja kuih­tu­mis­ta. Ver­haeg­he­lai­sit­tain aja­tel­len tran­sil­miöt ovat se ter­ve­tul­lut kol­mas ele­ment­ti, joka pakot­taa itses­tään­sel­vyyk­siin pysäh­ty­neen suku­puo­li­kä­si­tyk­sen liik­kee­seen. Sitä kaut­ta voi­daan näh­dä kehi­tys­mah­dol­li­suuk­sia ja ymmär­ryk­sen avar­tu­mis­ta.

Binää­ris­tä koh­ti moni­nai­suut­ta

Yhdys­val­ta­lai­sen psy­koa­na­lyy­tik­ko Judith But­le­rin (1990/2015) mukaan suku­puo­li on per­for­ma­tii­vi­nen teko. Hän tar­koit­taa, että suku­puol­ta tuo­te­taan sosi­aa­li­ses­ti tau­koa­mat­ta, ja suku­puo­li­jär­jes­tel­mää pide­tään yllä monin tavoin. Suku­puo­li­jär­jes­tel­mää suo­jel­laan voi­mak­kaas­ti, jopa väki­val­tai­ses­ti. Oleel­lis­ta on jär­jes­tys. Suku­puo­lit­tu­neel­la sosi­aa­li­sel­la raken­teel­la tavoi­tel­laan jär­jes­tys­tä, min­kä takia tuo raken­ne on ennen kaik­kea kurin­pi­dol­li­nen. But­le­rin mukaan cis ja trans eivät poik­kea mer­kit­tä­väs­ti toi­sis­taan, jos trans on vain suku­puo­len “vaih­ta­mis­ta”. Uut­ta luo­vaa ja kehit­tä­vää on kaik­ki se suku­puo­li­suus, joka ei mah­du puh­tai­den cis- ja trans­su­ku­puol­ten sisään.

Onko suku­puo­li vai sek­su­aa­li­suus ensin?

Psy­koa­na­lyy­tik­ko Paul Ver­haeg­he (2004) huo­maut­taa, että kysy­mys sii­tä, onko suku­puo­li­suus vai sek­su­aa­li­suus ensin, on poli­ti­soi­nut kes­kus­te­lun näis­tä ruu­miin, psyy­ken ja kult­tuu­rin kes­kei­sis­tä ilmiöis­tä. Psy­koa­na­lyy­ti­kot pyr­ki­vät todis­ta­maan, että sek­su­aa­li­suus on ensin, kun tran­syh­tei­sö näkee, että suku­puo­li­suus on pri­maa­ria. Ver­haeg­he tote­aa, että kum­pi­kaan ei ole oikeas­sa, kos­ka ensi­si­jais­ta on viet­ti. Suku­puo­li ja sek­su­aa­li­suus ovat sekun­daa­ri­sia vie­til­le, joka tuot­taa var­hai­ses­ta vai­hees­ta asti yksi­löl­le eri­lai­sia ilmen­ty­miä libi­don toteut­ta­mi­ses­ta. Ver­haeg­hen näkö­kul­ma on trans­kes­kus­te­lua aja­tel­len mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka yksi psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen ja tran­sih­mis­ten perin­tei­sis­tä kiis­tois­ta avau­tuu sitä kaut­ta vähem­män latau­tu­nee­na.

Tei­re­sias – psy­koa­na­lyy­sin suo­je­lus­py­hi­mys?

Psy­koa­na­lyy­ti­kot Pat­ricia Ghe­ro­vici (2017), Brac­ha Ettin­ger (2000) ja Shei­la Cava­nagh (2018) kuvaa­vat tie­tä­jä Tei­re­siak­sen roo­lia antii­kin Krei­kan tarus­tos­sa ja psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa ajat­te­lus­sa. Tei­re­sias oli kai­ken tie­tä­vä sokea ennus­ta­ja, joka pal­jas­ti The­ban kunin­kaal­le Oidi­puk­sel­le, että tämä oli sur­man­nut isän­sä ja nai­nut äitin­sä. Yksi Tei­re­siak­sen eri­tyi­so­mi­nai­suuk­sis­ta oli se, että Hera oli muut­ta­nut hänet nai­sek­si hänen vahin­goi­tet­tu­aan parit­te­le­via käär­mei­tä. Hän eli nai­se­na seit­se­män vuot­ta, kun­nes tois­ti parit­te­le­vien käär­mei­den vahin­goit­ta­mi­sen, jol­loin Hera muut­ti hänet jäl­leen mie­hek­si. Tei­re­siak­sen elä­män­his­to­ria tekee kir­joit­ta­jien mie­les­tä hänet suku­puo­li­jär­jes­tel­män kan­nal­ta mie­len­kiin­toi­sek­si hah­mok­si laca­ni­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta.

Ghe­ro­vici (2017), Ettin­ger (2000) ja Cava­nagh (2018) viit­taa­vat psy­koa­na­lyy­tik­ko Jacques Laca­niin (Lacan & Mil­ler 1962‒1963/2002), joka poh­ti Tei­re­siak­sen roo­lia myyt­ti­se­nä mies-nai­se­na esi­ku­vak­si kai­kil­le psy­koa­na­lyy­ti­koil­le. Hänen mukaan­sa Tei­re­sias tuli­si sen takia näh­dä kaik­kien psy­koa­na­lyy­tik­ko­jen suo­je­lus­py­hi­myk­se­nä, joka aut­taa mei­tä irtaan­tu­maan jäy­käs­tä binaa­ri­ses­ta suku­puo­lia­jat­te­lus­ta.  Ghe­ro­vici (2017) tote­aa, että mei­dän tuli­si psy­koa­na­lyy­tik­koi­na pyr­kiä ymmär­tä­mään (suku­puo­li­sen) bisek­su­aa­li­suu­den luon­ne Tei­re­siak­sen koke­muk­seen samais­tu­mal­la. Tei­re­sias oli se, joka sai Oidi­puk­sen ymmär­tä­mään oman his­to­rian­sa. Psy­koa­na­lyy­ti­kon teh­tä­vä­nä on olla sokea arjen jou­ta­van­päi­väi­syyk­sil­le ja mie­len sisäi­seen kes­kit­ty­mäl­lä aut­taa ana­ly­san­dia näke­mään viet­tien ja objek­tin etsi­mi­sen tuot­ta­ma his­to­rian­sa ja eri­tyi­ses­ti sen sek­su­aa­li­nen ja suku­puo­li­nen moniu­lot­tei­suus.

Lopuk­si

Koh­taa­mi­nen on psy­ko­te­ra­peut­ti­sen suh­teen ydin. Koh­taa­mi­nen ei onnis­tu, jos emme kyke­ne avaa­maan kor­viam­me poti­laan ker­to­muk­sel­le ja miel­täm­me kuu­le­mam­me työs­tä­mi­sel­le. Yksi tämän ajan haas­tei­ta on tran­sil­miöi­den ilmaan­tu­mi­nen aivan uudel­la taval­la näkö­pii­riim­me. Mei­dän täy­tyy kye­tä koh­taa­maan tämä uusi ja eri­lai­nen ennen kaik­kea itsem­me takia. Mikä­li kat­som­me ohi, meil­lä ei ole juu­ri annet­ta­vaa itsel­lem­me, poti­lail­lem­me ja psy­ko­so­si­aa­li­sel­le todel­li­suu­del­le. Psy­koa­na­lyy­ti­nen ajat­te­lu ei voi kukois­taa ilman suo­pe­aa ja ymmär­tä­mään pyr­ki­vää asen­net­ta poti­lai­tam­me koh­taan. Mikä­li pys­tym­me sii­hen, myös tran­sih­mi­set hyö­ty­vät psy­koa­na­lyy­sis­ta – sen teo­rias­ta ja käy­tän­nös­tä.

Viit­teet

1Tämän artik­ke­lin kir­joit­ta­jan kään­nös.

2Tämän artik­ke­lin kir­joit­ta­jan kään­nös.

3Artik­ke­lin kir­joi­tusa­jan­koh­ta­na tam­mi-hel­mi­kuus­sa 2022.

4Tämän artik­ke­lin kir­joit­ta­jan kään­nös.

5Tämän artik­ke­lin kir­joit­ta­jan kään­nös.

Kir­jal­li­suus

Aar­ni­puu, Tiia (2008). Trans – suku­puo­len muun­nel­mia. Hel­sin­ki: Like.

Ame­rican Psyc­ho­lo­gical Associa­tion (2022). Gui­de­li­nes for psyc­ho­lo­gical prac­tice with trans­gen­der and gen­der noncon­for­ming people. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

Amnes­ty (2022). Itse­mää­rää­mi­soi­keus nyt! Mik­si ja miten trans­la­ki tulee uudis­taa? Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.amnesty.fi/itsemaaraamisoikeus-nyt-miksi-ja-miten-translaki-tulee-uudistaa/

Ash­ley, Flo­rence (2018). The­re is no evi­dence that rapid-onset gen­der dysp­ho­ria exists. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://psychcentral.com/lib/there-is-no-evidence-that-rapid-onset-gender-dysphoria-exists#1

Bak­ker, A.; van Kes­te­ren, P.; Goo­ren, L. & Beze­mer, P. (1993) The pre­va­lence of trans­sexua­lism in the Net­her­lands. Acta Psyc­hiat­rica Scan­di­na­vica, 87, 237‒238.

Bate­man, Geof­frey (2022). Freud, Anna (1895–1982). Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://www.glbtqarchive.com/ssh/freud_a_S.pdf.

Bau­er, Gre­ta; Law­son, Mar­ga­ret; Metz­ger, Daniel & Trans Youth CAN! Research Team (2021). Do cli­nical data from trans­gen­der ado­lescents sup­port the phe­no­me­non of “rapid onset gen­der dysp­ho­ria”? Jour­nal of Pediat­rics, 243, 224‒227.

Bea­rak, Max (2016, 23. huh­ti­kuu­ta). Why terms like ‘trans­gen­der’ don’t work for India’s ‘third-gen­der’ com­mu­ni­ties. Was­hing­ton Post.

Becer­ra-Fernán­dez, Anto­nio; Rodrí­guez-Moli­na, José M.; Asen­jo-Araque, Nuria; Lucio-Pérez, María J.; Cuchí-Alfa­ro, Miguel; García-Cam­ba, Eduar­do; Pérez-López, Gil­ber­to; Menac­ho-Román, Miriam; Ber­rocal-Ser­tuc­ha, María C.; Ly-Pen, Domin­go & Agui­lar-Vilas, María V. (2017). Pre­va­lence, inci­dence, and sex ratio of trans­sexua­lism in the auto­no­mous region of Madrid (Spain) accor­ding to healthca­re demand. Arc­hi­ves of Sexual Beha­vior, 46(5), 1307‒1312.

Bell, David (2020). First do no harm. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 101(5), 1031‒1038.

Bell, David (2021). First do no harm. Esi­tys The­ra­peia-sää­tiön webi­naa­ris­sa Gen­der Iden­ti­ty Today – Psyc­hoa­na­ly­tic Pers­pec­ti­ves 18.9.2021.

Ben­ja­min, Har­ry (1964). Natu­re and mana­ge­ment of trans­sexua­lism, with a report on thir­ty-one ope­ra­ted cases. Wes­tern Jour­nal of Sur­ge­ry, Obs­tet­rics and Gyneco­lo­gy, 72, 105–111.

Bergler, Edmund (1956). Homo­sexua­li­ty – Disea­se or a way of life? New York: Hill and Wang.

Blackless, Mela­nie; Cha­ru­va­stra, Ant­ho­ny; Der­ryck, Aman­da; Faus­to-Ster­ling, Anne; Lauzan­ne, Karl & Lee, Ellen (2000). How sexual­ly dimorp­hic are we? Review and synt­he­sis. Ame­rican Jour­nal of Human Bio­lo­gy, 12(2), 151‒166.

Blass, Rac­hel; Bell, David & Sake­to­pou­lou, Avgi (2021). Can we think psyc­hoa­na­ly­tical­ly about trans­gen­de­rism? An expan­ded live Zoom deba­te with David Bell and Avgi Sake­to­pou­lou, mode­ra­ted by Rac­hel Blass. The Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 102(5), 968‒1000.

Bol­las, Chris­top­her (1987). The sha­dow of the object: Psyc­ho-ana­ly­sis of the unt­hought known. Lon­too: Free Associa­tion Books.

But­ler, Judith (1990/2015). Han­ka­la suku­puo­li. Suom. Tui­ja Pulk­ki­nen ja Lee­na-Mai­ja Ros­si. Hel­sin­ki: Gau­dea­mus.

Can­tor, James (2018). Ame­rican Aca­de­my of Pediat­rics policy and trans-kids: Fact-chec­king raf­fer­ty (2018). Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://gdworkinggroup.org/2018/10/18/american-academy-of-pediatrics-policy-and-trans-kids-fact-checking/

Cas­tel­li­ni, Gio­van­ni (2017). A dimen­sio­nal pers­pec­ti­ve on sexual orien­ta­tion and gen­der. Euro­pean Psyc­hiat­ry, 41(Supple­ment), S57.

Cava­nagh, Shei­la (2018). Brac­ha L. Ettin­ger, Jacques Lacan and Tire­sias: The other sexual dif­fe­rence. Site­geist, 13, 32–50.

Coa­li­tion for the Advance­ment & Applica­tion of Psyc­ho­lo­gical Science (2021). CAAPS posi­tion sta­te­ment on rapid onset gen­der dysp­ho­ria (ROGD). Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.caaps.co/rogd-statement

Cof­fey, Rebecca (2014). Hys­te­rical: Anna Freud’s sto­ry. Ber­ke­ley: She Wri­tes Press.

Cohen-Ket­te­nis, Peg­gy; Dele­mar­re-van de Waal, Hen­riet­te & Goo­ren, Louis (2008). The treat­ment of ado­lescent trans­sexuals: chan­ging insights. The Jour­nal of Sexual Medici­ne, 5(8), 1892–1897.

Cur­ti, Lorenzo; Rollè, Luca; Geri­no, Eva; Trom­bet­ta, Tom­ma­so & Cal­da­re­ra, Ange­la (2019). Trans­sexua­lism and psyc­hoa­na­ly­tic pers­pec­ti­ves: gen­der theo­ries and cli­nics. La came­ra blu, 21, 103‒121.

Drum­mond, Kel­ley; Brad­ley, Susan; Peter­son-Bada­li, Mic­he­le & Zuc­ker, Ken­neth (2008). A fol­low-up stu­dy of girls with gen­der iden­ti­ty disor­der. Deve­lop­men­tal Psyc­ho­lo­gy, 44, 34‒45.

Elbe, Lili (1931/2004). Man into woman: the first sex chan­ge, a port­rait of Lili Elbe – the true and remar­kable trans­for­ma­tion of the pain­ter Einar Wege­ner. Engl. H. J. Sten­nin­gin. Lon­too: Blue Boat Books.

Ettin­ger, Brac­ha Lich­ten­berg (2000). Transgres­sing with-in-to the femi­ni­ne. Teok­ses­sa Flo­rence, Pen­ny & Fos­ter, Nico­la (toim.), Dif­fe­ren­tial aest­he­tics, 185–209. Lon­too: Ash­ga­te.

Evzo­nas, Nico­las (2020). Psyc­hoa­na­ly­tic transp­ho­bia or a gene­ra­lized gen­der trau­ma. Research in Psyc­hoa­na­ly­sis, 30(2), 103–112.

Faus­to-Ster­ling, Anne (1993). The five sexes – Why male and fema­le are not enough. Sciences, 33(2), 20‒24.

Faus­to-Ster­ling, Anne (2018, 25. loka­kuu­ta). Why sex is not bina­ry. The complexi­ty is more than cul­tu­ral. It’s bio­lo­gical, too. New York Times.

Ferenczi, San­dor & Dupont, Judith (toim.) (1932/1995). The Cli­nical Dia­ry of Sán­dor Ferenczi. Engl. Mic­hael Balint & Nico­la Zar­day Jack­son. Cam­brid­ge: Har­vard Uni­ver­si­ty Press.

Francis, Anne (2019, 18. huh­ti­kuu­ta). Olym­pic sil­ver medal­list goes public about her hype­randro­ge­nism. Cana­dian Run­ning. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://runningmagazine.ca/the-scene/800m-silver-medallist-niyonsaba-goes-public-about-her-hyperandrogenism/

Freud, Anna (1936/1993). The ego and the mec­ha­nisms of defence. Lon­too: Kar­nac.

Freud, Anna (1951). Cli­nical obser­va­tions on the treat­ment of male homo­sexua­li­ty. Psyc­hoa­na­ly­tic Quar­ter­ly, 20, 337‒338.

Freud, Sig­mund (1899/1985). 1.8.99 päi­vät­ty kir­je. Teok­ses­sa Mas­son, Jef­frey (toim.), The comple­te let­ters of Sig­mund Freud to Wil­helm Fliess, 1887–1904, 288‒289. Cam­brid­ge: Har­vard Uni­ver­si­ty Press.

Freud, Sig­mund (1920/1947). Über die Psyc­ho­ge­ne­se eines Fal­les von weiblic­her Homo­sexua­li­tät. Teok­ses­sa Gesam­mel­te Wer­ke, Wer­ke aus den Jah­ren 1917–1920. Zwölf­ter band, 269‒302. Ber­lin: S. Fischer Ver­lag.

Fromm, Erich (1973/1976). Tuhoa­va ihmi­nen. Suom. Mat­ti Kan­nos­to. Hel­sin­ki: Kir­jayh­ty­mä.

From­mer, Mar­tin (1995). Coun­tert­rans­fe­rence obscu­ri­ty in the psyc­hoa­na­ly­tic treat­ment of homo­sexual patients. Teok­ses­sa Dome­nici, Tho­mas & Les­ser, Ron­nie (toim.), Diso­rien­ting sexua­li­ty: Psyc­hoa­na­ly­tic reapprai­sals of sexual iden­ti­ties, 65‒82. New York: Rout­led­ge.

Frosh, Step­hen (1994). Sexual dif­fe­rence ‒ Mascu­li­ni­ty and psyc­hoa­na­ly­sis. Lon­too: Rout­led­ge.

Ghe­ro­vici, Pat­ricia (2017). Trans­gen­der psyc­hoa­na­ly­sis: A Laca­nian pers­pec­ti­ve on sexual dif­fe­rence.  Lon­too: Rout­led­ge.

GLAAD (2017). Acce­le­ra­ting accep­tance 2017. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.glaad.org/files/aa/2017_GLAAD_Accelerating_Acceptance.pdf.

Grae­ber, David & Wengrow, David (2021). The dawn of eve­ryt­hing: a new his­to­ry of huma­ni­ty. Lon­too: Allen Lane.

Hirsch­feld, Mag­nus (1914). Die Homo­sexua­li­tät des Man­nes und des Wei­bes. Band III. Ber­lii­ni: Louis Marcus. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://archive.org/details/DieHomosexualittDesMannesUndDesWeibes1914/page/n5/mode/2up

Hutc­hin­son, Anna; Mid­gen, Melis­sa & Spi­lia­dis, Anas­tas­sis (2020). In sup­port of research into rapid-onset gen­der dysp­ho­ria. Arc­hi­ves of Sexual Beha­vior, 49, 79–80.

Iri­ga­ray, Luce (1977/1985). This sex which is not one. Engl. Cat­he­ri­ne Por­ter & Caro­lyn Bur­ke. Ithaca: Cor­nell Uni­ver­si­ty Press.

Jor­gen­sen, Chris­ti­ne (1968). Chris­ti­ne Jor­gen­sen: A per­so­nal auto­bio­grap­hy. New York: Ban­tam Books.

Kaa­ro, Jani (2021). Koi­rai­ta, naa­rai­ta ja tie­teen dis­saus­ta. Lää­kä­ri­leh­ti, 76(44), 2600.

Kal­tia­la-Hei­no, Riit­ta­kert­tu; Berg­man, Han­nah; Car­mic­hael, Pol­ly; de Graaf, Nas­tas­ja M.; Egeb­jerg Rischeld, Karen; Frisén, Loui­se; Schor­kopf, Mar­ti­na; Suo­ma­lai­nen, Lau­ra & Waeh­ref, Anne (2019). Time trends in refer­rals to child and ado­lescent gen­der iden­ti­ty ser­vices: a stu­dy in four Nor­dic count­ries and in the UK. Nor­dic Jour­nal of Psyc­hiat­ry, 74(1), 40‒44.

Kal­tia­la-Hei­no, Riit­ta­kert­tu; Berg­man, Han­nah; Työ­lä­jär­vi, Mar­ja & Frisén, Loui­se (2018). Gen­der dysp­ho­ria in ado­lescence: cur­rent pers­pec­ti­ves. Ado­lescent Health, Medici­ne and The­ra­peu­tics, 9, 31–41.

Kan­gas­vuo, Jen­ni (2018). Diag­noo­si: Trans­ves­ti­tis­mus. Tul­va, 1(17), 22‒25.

Kil­ler­mann, Sam (2022a). Gen­derbread Per­son v1. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.genderbread.org/resource/genderbread-person-v1

Kil­ler­mann, Sam (2022b). Gen­derbread Per­son v4.0. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.genderbread.org/resource/genderbread-person-v4‑0

Kär­nä, Tee­mu; Das, Pia; Mik­ko­la Ant­ti; Uusi-Mäke­lä, Nina (2021). Suku­puo­len­kor­jauk­sen katu­mi­nen, pet­ty­mys ja takai­sin­kor­jau­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Lää­kä­ri­leh­ti, 23(76), 1478–1482.

Lacan, Jacques & Mil­ler, Jacques-Alain (toim.) (1962‒1963/2014). Anxie­ty: The semi­nar of Jacques Lacan, Book X. Engl. A. R. Price. Lon­too: Wiley.

Landén, M.; Wålin­der, J.; Ham­bert, G. & Lund­ström, B. (1998). Fac­tors pre­dic­ti­ve of regret in sex reas­sign­ment. Acta Psyc­hiat­rica Scan­di­na­vica, 97(4), 284‒289.

Lem­ma, Ales­san­dra (2015). Min­ding the body. New York: Rout­led­ge.

Lem­ma, Ales­san­dra (2018). Trans-ito­ry iden­ti­ties: some psyc­hoa­na­ly­tic reflec­tions on trans­gen­der iden­ti­ties. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 99(5), 1089‒1106.

Lévi-Strauss, Clau­de (1955/1997). Tro­pii­kin kas­vot. Suom. Vil­le Key­näs. Hel­sin­ki: Loki-kir­jat.

Litt­man, Lisa (2018). Parent reports of ado­lescents and young adults percei­ved to show signs of a rapid onset of gen­der dysp­ho­ria. PLoS ONE, 13(8), e0214157.

Litt­man, Lisa (2021). Indi­vi­duals trea­ted for gen­der dysp­ho­ria with medical and/or sur­gical tran­si­tion who sub­sequent­ly det­ran­si­tio­ned: A sur­vey of 100 det­ran­si­tio­ners. Arc­hi­ves of Sexual Beha­vior, 50(8), 3353‒3369.

McDou­gall, Joyce (1978). Plea for a mea­su­re of abnor­ma­li­ty. New York: Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Press.

Money, John (1952). Her­maph­ro­di­tism: An inqui­ry into the natu­re of a human para­dox. Väi­tös­kir­ja. Cam­brid­ge, MA: Har­vard Uni­ver­si­ty.

Natu­ral His­to­ry Museums of Los Ange­les Coun­ty (2021). Bey­ond gen­der: Indi­ge­nous pers­pec­ti­ves, fa’afafine and fa’afatama. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://nhm.org/stories/beyond-gender-indigenous-perspectives-faafafine-and-faafatama.

Olys­la­ger, Fem­ke & Conway, Lynn (2007). On the calcu­la­tion of the pre­va­lence of trans­sexua­lism. Esi­tys WPATH [World Pro­fes­sio­nal Associa­tion for Trans­gen­der Health] 20th Inter­na­tio­nal Sym­po­sium ‑kon­fe­rens­sis­sa Chica­gos­sa 5.‒8.9.2007.

Ove­sey, Lio­nel & Per­son, Ethel (1983). Psyc­hoa­na­ly­tic theo­ries of gen­der iden­ti­ty. Jour­nal of the Ame­rican Aca­de­my of Psyc­hoa­na­ly­sis, 11(2), 203‒226.

Pel­ly, Amé­lie (2019). “Mot­her and wife — genius — gover­ness:” Anna Freud and the ana­ly­tic envi­ron­ment. Mais­te­ri­tut­kin­non opin­näy­te­työ. Mont­real: Concor­dia Uni­ver­si­ty.

Pent­ti­nen, Arja (2011). Pap­pi ja sateen­kaa­ri­kan­sa. Teok­ses­sa Tuo­vi­nen, Lii­sa; Stål­ström, Olli; Nis­si­nen, Jus­si & Hen­ti­lä, Jor­ma (toim.), Saan­ko olla tot­ta? Suku­puo­len ja sek­su­aa­li­suu­den moni­nai­suus, 271‒282. Hel­sin­ki: Gau­dea­mus.

Pime­noff, Vero­nica & Pfäfflin, Frie­de­mann (2011). Trans­sexua­lism: treat­ment outco­me of compliant and noncompliant patients. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Trans­gen­de­rism, 13, 37–44.

Raf­fer­ty, Jason; Com­mit­tee on Psyc­ho­social Aspects of Child and Fami­ly Health; Com­mit­tee on Ado­lescence & Sec­tion on Les­bian, Gay, Bisexual, and Trans­gen­der Health and Well­ness (2018). Ensu­ring compre­hen­si­ve care and sup­port for trans­gen­der and gen­der-diver­se children and ado­lescents. Pediat­rics, 142(4): e20182162.

Reis, Har­ry & Carot­hers, Bob­bi (2014). Black and whi­te or sha­des of gray: Are gen­der dif­fe­rences cate­go­rical or dimen­sio­nal? Cur­rent Direc­tions in Psyc­ho­lo­gical Science, 23(1), 19–26.

Rist­ka­ri, Mai­ju; Suni, Nina & Tyni, Vesa (2018). Suku­puo­le­na ihmi­nen. Hel­sin­ki: Tam­mi.

Ris­tock, Janice; Zocco­le, Art & Pas­san­te, Lisa (2010). Abo­ri­gi­nal two-spi­rit and LGBTQ migra­tion, mobi­li­ty and health research pro­ject. Win­ni­peg final report. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa

https://www.rainbowhealthontario.ca/wp-content/uploads/2010/12/Two-Spirit-Migration.pdf

Ronay, Bar­ney (2021, 2. elo­kuu­ta). Masi­lin­gi and Mbo­ma racing against olym­pic eli­te and complex cruel­ty. The Guar­dian.

Räsä­nen, Nii­lo & Räsä­nen, Päi­vi (2016). Mis­tä on kysy­mys? Avio­liit­to. Ryt­ty­lä: Uusi Tie.

Sake­to­pou­lou, Avgi (2020). Thin­king psyc­hoa­na­ly­tical­ly, thin­king bet­ter: Reflec­tions on trans­gen­der. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 101(5), 1019‒1030.

Savu­lescu, Julian (2019, 9. tou­ko­kuu­ta). Ten ethical flaws in the Cas­ter Seme­nya deci­sion on inter­sex in sport. The Con­ver­sa­tion. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://theconversation.com/ten-ethical-flaws-in-the-caster-semenya-decision-on-intersex-in-sport-116448

Seta (2020). Uudet suku­puo­li­dys­fo­rian hoi­to­suo­si­tuk­set sisäl­tä­vät vaka­via uhkia hyvän hoi­don toteu­tu­mi­sel­le. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://seta.fi/2020/06/23/palkouutinen2020/

Seta (2022). Sateen­kaa­ri­his­to­ria Suo­mes­sa. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://seta.fi/ihmisoikeudet/sateenkaarihistoria-suomessa/

Sev­le­ver, Meli­na & Meyer-Bahl­burg, Hei­no (2019). Late-onset trans­gen­der iden­ti­ty deve­lop­ment of ado­lescents in psyc­hot­he­ra­py for mood and anxie­ty problems: Approach to assess­ment and treat­ment. Arc­hi­ves of Sexual Beha­vior, 48(7), 1993‒2001.

Shel­don, Natas­ha (2017). 11 remar­kable trans­gen­der people from his­to­ry. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://historycollection.com/11-remarkable-transgender-people-history/6/

Shrier, Abi­gail (2020). Irre­ver­sible dama­ge. Tee­na­ge girls and the trans­gen­der craze. Lon­too: Swift Press.

Sil­va, Dhior­dan Car­do­so; Sala­ti, Leo­nar­do Romei­ra; Fon­ta­na­ri, Anna Mart­ha Vait­ses; Schwarz, Kari­ne; Sch­nei­der, Mai­ko Abel; Soll, Bianca Bor­ba Mac­ha­do; Cos­ta, Ange­lo Bran­del­li; Gua­dag­nin, Fer­nan­da; Hira­ka­ta, Vânia Nao­mi & Loba­to, Maria Inês Rodri­gues (2021). Pre­va­lence of gen­der dysp­ho­ria in Sout­hern Brazil: A ret­ros­pec­ti­ve stu­dy. Arc­hi­ves of Sexual Beha­vior, 50(8), 3517‒3526.

Soca­ri­des, Char­les (1968). The overt homo­sexual. New York: Gru­ne and Strat­ton.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (2021). Trans­la­ki. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://stm.fi/hanke?tunnus=STM009:00/2021

Steens­ma, Tho­mas & Cohen-Kert­te­nis, Peg­gy (2015). More than two deve­lop­men­tal pathways in children with gen­der dysp­ho­ria? Let­ter to the edi­tor. Jour­nal of the Ame­rican Aca­de­my of Child and Ado­lescent Psyc­hiat­ry, 54(2), 147‒148.

Stol­ler, Robert (1964). A cont­ri­bu­tion to the stu­dy of gen­der iden­ti­ty. The Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 45, 220–226.

Stol­ler, Robert (1968). Sex and gen­der: On the deve­lop­ment of mascu­li­ni­ty and femi­ni­ni­ty. New York: Science House.

Suku­puo­len moni­nai­suu­den osaa­mis­kes­kus (2022). Suo­si­tuk­set psy­ko­lo­geil­le. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/ammattilaisille/suositukset-ja-hyva-hoito/lasten-hoito-tuki-ja-oikeudet/

Sää­vä­lä, Han­nu (2021). Ears to hear and a mind to work on gen­der. Esi­tys The­ra­peia-sää­tiön webi­naa­ris­sa Gen­der iden­ti­ty today – Psyc­hoa­na­ly­tic pers­pec­ti­ves 18.9.2021.

Ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­va­li­koi­ma­neu­vos­to (2020). Pal­ve­lu­va­li­koi­ma­neu­vos­ton suo­si­tus. Trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta joh­tu­van dys­fo­rian lää­ke­tie­teel­li­set hoi­to­me­ne­tel­mät. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https:// palveluvalikoima.fi/documents/1237350/22895838/ Transsukupuolisuus+suositus.pdf/82b60104-291c- 7d8c-9e88-1b1fc9b­ba527/T­rans­su­ku­puo­li­suus+ suositus.pdf?t=1592318544000

Tra­sek (2022). Käsit­tei­tä. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://trasek.fi/perustietoa/kasitteita/

Tsoi, Wing F. (1988). The pre­va­lence of trans­sexua­lism in Sin­ga­po­re. Acta Psyc­hiat­rica Scan­di­na­vica, 78, 501‒504.

Tur­ban, Jack; Loo, Step­ha­nie; Almazan, Ant­ho­ny & Keu­rogh­lian, Alex (2021). Fac­tors lea­ding to ‘‘det­ran­si­tion’’ among trans­gen­der and gen­der diver­se people in the Uni­ted Sta­tes: A mixed-met­hods ana­ly­sis. LGBT Health, 8(4), 273‒280.

Täh­kä, Veik­ko (1986). Poti­las-lää­kä­ri­suh­de. Hel­sin­ki: Suo­men Lää­kä­ri­liit­to.

Wal­lien, Made­lei­ne & Cohen-Ket­te­nis, Peg­gy (2008). Psyc­ho­sexual outco­me of gen­der-dysp­ho­ric children. Jour­nal of the Ame­rican Aca­de­my of Child & Ado­lescent Psyc­hiat­ry, 47, 1413‒1423.

Van­den­bussche, Elie (2021). Det­ran­si­tion-rela­ted needs and sup­port: A cross-sec­tio­nal onli­ne sur­vey. Jour­nal of Homo­sexua­li­ty. doi: 10.1080/00918369.2021.1919479

Well­don, Este­la (2009). Trans­fe­rence and coun­tert­rans­fe­rence in group ana­ly­sis with gen­der dysp­ho­ric patients. Teok­ses­sa Ambro­sio, Gio­van­na (toim.), Trans­ves­tism, trans­sexua­lism in the psyc­hoa­na­ly­tic dimen­sion, 81‒106. Lon­too: Kar­nac.

Ven­ho­la, Mika (2011). Vie­lä suku­puo­les­ta. Duo­decim, 127(2), 152‒153.

Ver­haeg­he, Paul (2004). Phal­lacies of bina­ry rea­so­ning. Teok­ses­sa Matt­his, Ire­ne (toim.), Dia­lo­gues on sexua­li­ty, gen­der, and psyc­hoa­na­ly­sis, 53‒60. Lon­too: Kar­nac.

Wiep­jes, Chan­tal; Nota, Nien­ke; de Blok, Chris­tel; Kla­ver, Maart­je; de Vries, Anne­lou; Wen­sing-Kru­ger, S. Anne­lijn; de Jongh, Rena­te; Bou­man, Mark-Bram; Steens­ma, Tho­mas; Cohen-Ket­te­nis, Peg­gy; Goo­ren, Louis; Kreu­kels, Bau­dewijnt­je & den Hei­jer, Mar­tin (2018). The Ams­ter­dam cohort of gen­der dysp­ho­ria stu­dy (1972–2015): Trends in pre­va­lence, treat­ment and regrets. The Jour­nal of Sexual Medici­ne, 15(4), 582‒590.

World Pro­fes­sio­nal Associa­tion for Trans­gen­der Health (2022a). Stan­dards of care for the health of trans­sexual, trans­gen­der, and gen­der-noncon­for­ming people. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_English2012.pdf?_t=1613669341

World Pro­fes­sio­nal Associa­tion for Trans­gen­der Health (2022b). Stan­dards of care for the health of trans­sexual, trans­gen­der, and gen­der-noncon­for­ming people. Suo­men­nos. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Finnish.pdf

Wort­hen, Mere­dith (2022). Lili Elbe bio­grap­hy. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.biography.com/artist/lili-elbe

Xu, Mei­mei (2021). Bio­lo­gy lecturer’s com­ments on bio­lo­gical sex draw Backlash. Har­vard Crim­son. Luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.thecrimson.com/article/2021/8/11/biology-lecturer-gender-comments-backlash/

Young-Bruehl, Eli­sa­beth (1988). Anna Freud ‒ A bio­grap­hy. New York: Sum­mit Books.