Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Eila Saarinen: Tunteista puhumisesta tunteiden kokemiseen

Peter Lil­liengren vie­rai­li Hel­sin­gis­sä 10‒11.12.2021 Suo­men lyhytp­sy­ko­te­ra­piayh­dis­tyk­sen ja Plus­Ter­veys­lää­kä­rit Oy:n yhteis­työ­nä jär­jes­tä­mäs­sä Int­ro­duc­tion to Inten­si­ve Short-Term Dyna­mic Psyc­hot­he­ra­py (ISTDP) ‑kou­lu­tus­päi­väs­sä. Tämä kir­joi­tus perus­tuu Peter Lil­liengre­nin haas­tat­te­luun 10.12.2021 ja Lee­na Jaak­ko­lan kou­lu­tus­päi­vien avaus­sa­noi­hin.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen oli ollut Suo­men lyhytp­sy­ko­te­ra­piayh­dis­tyk­sen toi­vee­na jo pit­kään. Yhdis­tys on perus­tet­tu vuon­na 2011, ja sen tavoi­te on muun muas­sa edis­tää moder­nien psy­ko­dy­naa­mis­ten aika­ra­jal­lis­ten mal­lien toteut­ta­mis­ta Suo­mes­sa. Suo­men ensim­mäi­set ISTDP-mene­tel­mää esit­te­le­vät kou­lu­tus­päi­vät voi­tiin pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta toteut­taa koro­na­pas­sin tur­vin. Tavoit­tee­na oli esi­tel­lä yhdis­tyk­sen psy­ko­te­ra­pia­mal­liin vah­vas­ti vai­kut­ta­neen ISTDP-mene­tel­män ydin­tee­mo­ja suo­ma­lai­sil­le psy­ko­te­ra­peu­teil­le. Kou­lu­tus kerä­si aiheen äärel­le 80 kiin­nos­tu­nut­ta psy­ko­te­ra­peut­tia.

”Psy­ko­te­ra­pia­pro­ses­sin myö­tä ymmär­rys oli lisään­ty­nyt. Syyt ja seu­rauk­set oli löy­det­ty: jopa konflik­tin tai tor­ju­tun tun­teen sisäl­tö oli saa­tu esiin. Koke­muk­sel­lis­ta ja toi­min­nal­lis­ta muu­tos­ta ei kui­ten­kaan tapah­tu­nut niin usein kuin oli­sim­me toi­vo­neet.” Näin poh­ti Lee­na Jaak­ko­la kou­lu­tus­päi­vien avaus­sa­nois­saan monel­le psy­ko­te­ra­peu­til­le tut­tua tilan­net­ta, johon yhdis­tyk­sen perus­ta­neet psy­koa­na­lyy­ti­kot Lee­na Jaak­ko­la, Susan­na Ros­si, Cari­ta Nylund-Kal­li ja Jan-Eric Bär­lund oli­vat läh­te­neet etsi­mään rat­kai­sua. Vas­tauk­sia saa­tiin muun muas­sa affek­tii­vi­sen neu­ro­tie­teen löy­dök­sis­tä, joi­den kaut­ta alkoi tul­la enem­män ja enem­män tie­toa tun­ne­ko­ke­muk­sen ensi­si­jai­suu­des­ta ja aktii­vi­sen koke­muk­sel­li­suu­den mer­ki­tyk­ses­tä muis­ti­jäl­kien muut­tu­mi­ses­sa eli rekon­so­li­daa­tios­sa. Ihmi­nen ei ole­kaan niin kog­ni­tii­vi­nen olen­to kuin on ole­tet­tu vaan vie­lä enem­män tun­tei­den­sa van­ki kuin psy­koa­na­lyyt­ti­nen­kaan teo­ria on osan­nut olet­taa. Lisää aja­tuk­sia saa­tiin ISTDP-mene­tel­män löy­tä­mi­ses­tä: se antaa psy­ko­te­ra­peu­til­le uusia kei­no­ja lähes­tyä koke­muk­sel­li­suut­ta muu­tok­sen fasi­li­taat­to­ri­na.

Näin ruot­sa­lai­nen psy­ko­te­ra­peut­ti Peter Lil­liengren kuva­si aja­tuk­si­aan ISTDP-mene­tel­män yti­mes­tä, kun haas­tat­te­lin hän­tä kou­lu­tus­päi­vien yhtey­des­sä:

Peter Lil­liengren: Minul­le ISTDP:n ydin on ylei­sin­hi­mil­li­ses­sä yhtey­den tar­pees­sa. Tämä var­maan luon­neh­tii taval­laan kaik­kia psy­ko­te­ra­pioi­ta, mut­ta täs­sä mene­tel­mäs­sä poti­las­ta kut­su­taan inten­sii­vi­seen tun­neyh­tey­teen hen­ki­lö­koh­tais­ten ydin­ko­ke­mus­ten äärel­le ja luo­daan syvä hyväk­syn­nän ilma­pii­ri. Vaik­ka työs­ken­te­lys­sä herää­vät tun­teet ja fan­t­asiat voi­vat olla pelot­ta­via, aggres­sii­vi­sia, san­gen kipei­tä tai syväs­ti surul­li­sia, olen­nais­ta on raken­taa aito yhteys, jon­ka varas­sa nii­tä on tur­val­lis­ta kokea yhdes­sä. Tämä voi tapah­tua eri tavoin, mut­ta minuun veto­si ISTDP-työs­ken­te­lys­sä poti­laan ja psy­ko­te­ra­peu­tin väli­nen syvä luot­ta­mus sii­hen, että me kyke­nem­me yhdes­sä tähän. Tämä tulee ole­maan rank­kaa, mut­ta kun panos­tam­me tähän yhdes­sä, on meil­lä mah­dol­li­suus teh­dä hyvää työ­tä. Tämä on toi­voa anta­vaa ja veti minua mene­tel­män pariin.  

Peter Lil­liengren on alun­pe­rin psy­ko­lo­gi ja psy­ko­dy­naa­mi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti. Hän on kou­lut­tau­tu­nut ISTDP-mene­tel­mään Ruot­sis­sa Pat­ricia Cough­li­nin, Jon Fre­de­rick­so­nin ja Allan Abbas­sin joh­dol­la. Hänel­lä on nyky­ään itsel­lä mene­tel­män kou­lut­ta­ja­pä­te­vyys. Hän on myös Ruot­sin ISTDP-yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja ja psy­ko­te­ra­pia­tut­ki­ja. Pete­rin kak­si­päi­väi­nen työ­pa­ja sai myön­tei­sen vas­taan­o­ton, ja monet kol­le­gat ovat kuvan­neet saa­neen­sa uusia aja­tuk­sia ja työ­ka­lu­ja omaan työ­hön­sä kou­lu­tuk­ses­ta. Eikä ihme, sil­lä Pete­rin esi­tys oli lähes­tyt­tä­vä ja käy­tän­nön­lä­hei­nen. Eri­tyi­ses­ti ISTDP-kou­lu­tuk­sil­le omi­nai­nen run­sas psy­ko­te­ra­piais­tun­to­vi­deoi­den käyt­tö tar­jo­si inter­ven­tioi­den ja psy­ko­te­ra­piail­miöi­den havain­nol­lis­ta­mi­seen intii­min ikku­nan.

PL: Minua veti puo­leen­sa mene­tel­män yksi­tyis­koh­tai­suus, joka perus­tuu Habib Davan­loon pio­nee­ri­työ­hön 1960-luvul­la, kun hän ken­ties maa­il­man ensim­mäi­se­nä psy­ko­te­ra­peut­ti­na ryh­tyi jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti videoi­maan ses­sioi­taan ja käyt­ti näi­tä löy­dök­si­ään ISTDP-teo­rian raken­nuk­ses­sa ja mene­tel­mä­ke­hi­tyk­ses­sä. Hän työs­ken­te­li ensin mel­ko ter­vei­den poti­lai­den kans­sa, joil­la oli vain yksi ongel­ma-alue, ja laa­jen­si myö­hem­min mene­tel­män sovel­lus­ta pit­kä­ai­kai­sis­ta ja moni­ta­hoi­sis­ta per­soo­nal­li­suu­den häi­riöis­tä kär­si­viin poti­lai­siin. Davan­loo kehit­ti mal­li­aan videoin­tien tut­ki­mi­sen avul­la alhaal­ta ylös­päin tar­kas­tel­len jokai­sen inter­ven­tion toi­mi­vuut­ta. Tämä tekee mal­lis­ta moni­mut­kai­sen ja moni­ta­hoi­sen, mut­ta samal­la käy­tän­nön tasol­la tes­ta­tun het­ki het­kel­tä ete­ne­vän interventio–reaktio-mallin.

ISTDP-työs­ken­te­lys­sä ei vain puhu­ta tun­teis­ta, vaan nii­tä lähes­ty­tään koke­muk­sel­li­ses­ti. Tämä tar­koit­taa sitä, että aiem­min tor­jun­nan taka­na ollut tun­ne voi tul­la koe­tuk­si siten, että läs­nä on tie­to tun­ne­ko­ke­muk­sen laa­dus­ta, kehol­li­ses­ta ilme­ne­mi­ses­tä ja tähän liit­ty­väs­tä toi­min­taim­puls­sis­ta. Tätä impuls­sia ei läh­de­tä toteut­ta­maan, vaan sen anne­taan tuo­da pin­taan sii­hen liit­ty­vä visu­aa­li­nen mie­li­ku­va, jota Davan­loo on kuvan­nut ”drea­ming whi­le awa­ke” ‑ilmiök­si. Tie­dos­ta­ma­ton mate­ri­aa­li pää­see visu­aa­lis­ten mie­li­ku­vien kaut­ta defens­sien väis­tyt­tyä tie­toi­suu­teen hel­pom­min kuin kog­ni­tii­vi­sel­la tasol­la ole­van ajat­te­lun kaut­ta. Tämä avaa mah­dol­li­suu­den uudel­le inte­graa­tiol­le, kun tätä koke­muk­sel­lis­ta mate­ri­aa­lia läpi­työs­te­tään yhdes­sä. Tämä on eri­tyyp­pis­tä pro­ses­soin­tia kuin pelk­kä asiois­ta puhu­mi­nen ja sitä kaut­ta nii­den reflek­toin­ti. Peter Lil­liengren kuvaa, että kun pyri­tään täl­le työs­ken­te­ly­ta­sol­le, on väis­tä­mä­tön­tä, että sekä defens­sit että ahdis­tus akti­voi­tu­vat, ja ensin on työs­ken­nel­tä­vä juu­ri nii­den kans­sa. Lee­na Jaak­ko­la kuva­si tilai­suu­den avaus­sa­nois­saan, että psy­koa­na­lyy­tik­koi­na ja pit­kän koke­muk­sen omaa­vi­na psy­ko­te­ra­peut­tei­na hän kol­le­goi­neen jou­tui aluk­si työs­tä­mään myös omaa vas­ta­rin­taan­sa. Jois­sa­kin koh­din tämän mal­lin käyt­tö tera­pia­työs­sä kysee­na­lais­ti aiem­min opi­tun. Työs­ken­te­ly­mal­li haas­taa psy­ko­te­ra­peu­tin ole­maan niin vah­vas­ti läs­nä ja aktii­vi­nen, että se voi aluk­si tun­tua lii­al­li­sel­ta. Vas­ta oma koke­mus mene­tel­män käy­tös­tä voi vakuut­taa sii­tä, että hyvän yhteis­työ­suh­teen suo­jas­sa poti­las on val­mis inten­sii­vi­seen itsen­sä koh­taa­mi­seen.

ISTDP-kou­lu­tus­ta on jär­jes­tet­ty Ruot­sis­sa jo rei­lun kym­me­nen vuo­den ajan. Kol­me vuot­ta kes­tä­vän core-kou­lu­tuk­sen on läpi­käy­nyt siel­lä noin 200 psy­ko­te­ra­peut­tia. Nor­jas­sa kou­lu­tus on alka­nut vie­lä aikai­sem­min, ja kou­lu­tet­tu­ja psy­ko­te­ra­peut­te­ja löy­tyy noin 500. Lil­liengren ker­too, että ruot­sa­lai­set kol­le­gat ovat kateel­li­sia suo­ma­lai­sil­le kol­le­goil­leen Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­jär­jes­tel­mäs­tä. Kysyin myös hänen aja­tuk­si­aan Ruot­sin psy­ko­te­ra­pia­ti­lan­tees­ta. Ruo­tis­sa on läpi­käy­ty pit­kä ajan­jak­so, jona jul­ki­ses­ti tuet­tu­na psy­ko­te­ra­pia­muo­to­na on ollut lähin­nä kog­ni­tii­vi­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia (KKT).

PL: KKT:lla on edel­leen vah­va domi­nas­si alal­lam­me, mut­ta kou­lut­ta­mis­tam­me psy­ko­te­ra­peu­teis­ta noin puo­let työs­ken­te­lee jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. On myös taho­ja, jot­ka ovat val­mii­ta tar­joa­maan muu­ta­kin kuin KKT-poh­jai­sia hoi­to­ja. ISTDP-mal­lis­ta on näyt­töön perus­tu­vaa tut­ki­mus­ta myös vai­keis­sa poti­las­ryh­mis­sä. Tämä näyt­tö aut­taa ilman muu­ta sen ase­maa jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa. ISTDP on psy­ko­dy­naa­mi­sek­si psy­ko­te­ra­piak­si inten­sii­vi­syy­ten­sä vuok­si myös lyhyem­pi, vaik­ka se ei aina ole­kaan kes­tol­taan puh­das­ta lyhytp­sy­ko­te­ra­pi­aa. Tämä­kin tukee mal­lin käyt­töä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Psy­ko­dy­naa­mi­ses­ta psy­ko­te­ra­pias­ta tar­vi­taan kai­ken kaik­ki­aan lisää tut­ki­mus­ta. Syy tähän on se, että meil­lä Ruot­sis­sa val­lit­se­va para­dig­ma psy­kiat­rias­sa on edel­leen KTT. His­to­rial­li­ses­ti psy­koa­na­lyyt­ti­sel­lä ajat­te­lul­la oli vah­va domi­noi­va ase­ma. 1970-luvul­la käyt­tä­mis­te­ra­peut­ti­ses­ti suun­tau­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­te­ja ei hyväk­syt­ty psy­ko­te­ra­piayh­tei­söi­hin, ja he koki­vat tul­leen­sa mitä­töi­dyk­si. Myö­hem­min kaik­ki kään­tyi pää­lael­leen, kun kog­ni­tii­vi­ses­ta vii­te­ke­hyk­ses­tä rupe­si ker­ty­mään erit­täin vah­vaa tut­ki­mus­näyt­töä ja kykyä argu­men­toi­da sen avul­la päät­tä­jien suun­taan. Mie­les­tä­ni tilan­teen tuo­ma pai­ne psy­ko­dy­naa­mi­sil­le psy­ko­te­ra­pioil­le ei ole pel­käs­tään huo­no asia: on teh­tä­vä laa­du­kas­ta tut­ki­mus­ta, joka vie alaa eteen­päin. Psy­ko­dy­naa­mi­sel­la ken­täl­lä on ollut perin­tei­ses­ti kiel­teis­tä asen­noi­tu­mis­ta tut­ki­muk­seen, mikä mie­les­tä­ni tekee alas­ta pai­kal­leen pysäh­ty­nyt­tä. Pahim­mil­laan tämä on defen­sii­vii­nen asen­ne, joka estää kehi­tys­tä. Aika­naan teh­des­sä­ni psy­ko­te­ra­pia­tut­ki­mus­ta eräs psy­koa­na­lyy­tik­ko-työ­noh­jaa­ja­ni tote­si, että KKT:n ilmes­ty­mi­nen on ollut paras­ta, mitä tapah­tui psy­koa­na­lyy­sin syn­nyn jäl­keen. Se todel­la tuo fokuk­seen sen, miten ja mik­si me psy­ko­dy­naa­mi­kot työ­täm­me teem­me. Uskon, että pit­käl­lä aika­vä­lil­lä tilan­ne tulee tasoit­tu­maan, vaik­ka konflik­ti on Ruot­sis­sa ajoit­tain ollut vai­kea. Näem­me nyt nuo­rem­mis­sa KKT-orien­toi­tu­neis­sa kol­le­gois­sa kas­va­vaa kiin­nos­tus­ta psy­ko­dy­naa­mi­seen ajat­te­luun, kun he kai­paa­vat syvem­pää ymmär­rys­tä poti­las­työ­hön­sä.

ISTDP-kou­lu­tuk­sis­sa kes­ki­ty­tään teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti opet­te­le­maan mene­tel­mäl­le tyy­pil­li­siä inter­ven­tioi­ta. Kou­lu­tuk­sen aika­na jokai­nen kou­lu­tet­ta­va videoi omaa työs­ken­te­ly­ään, ja työ­noh­jaus perus­tuu tämän mate­ri­aa­lin läpi­käy­mi­seen. Peter Lil­liengren kuvaa koke­mus­taan ISTPD-kou­lu­tuk­ses­taan seu­raa­vas­ti:

PL: Koin, että aiem­pi psy­ko­dy­naa­mi­nen kou­lu­tuk­se­ni pai­not­tui lii­kaa vain teo­reet­ti­seen ymmär­tä­mi­seen. Kysy­mys sii­tä, kuin­ka teo­ri­aa sovel­le­taan käy­tän­nös­sä, jäi lii­an vähäl­le huo­miol­le. Ajat­te­len, että kaik­ki kol­me ‒ teo­reet­ti­nen ymmär­rys, inter­ven­tioi­den toteut­ta­mi­sen tai­to ja psy­ko­te­ra­pia­tut­ki­muk­ses­ta tule­va tie­to ‒ ovat tär­kei­tä.

Kysyin Pete­ril­tä myös, miten hän näkee psy­ko­dy­naa­mi­sen psy­ko­te­ra­pian tule­vai­suu­den.

PL: Jos tar­kas­te­lem­me maa­il­mal­la käyn­nis­sä ole­via dynaa­mi­sen psy­ko­te­ra­pian hank­kei­ta lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä, minus­ta näyt­tää sil­tä, että tut­ki­mus­ta on tulos­sa lisää ja monia mie­len­kiin­toi­sia asioi­ta on tapah­tu­mas­sa. ISTDP:n lisäk­si muun muas­sa men­ta­li­saa­tioon perus­tu­via mal­le­ja sovel­le­taan monis­sa pai­kois­sa. Ajat­te­len, että hei­lu­ri on vähi­tel­len siir­ty­mäs­sä koh­ti kes­kia­luet­ta, kun se nyt esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa on ollut vah­vas­ti KKT-suun­nal­la. Tilan­teen tasoit­tu­mi­nen tulee vie­mään aikaa, mut­ta kiin­nos­tus­ta dynaa­mi­siin mal­lei­hin on havait­ta­vis­sa enem­män. Vuo­sia sit­ten saat­toi tava­ta poti­lai­ta, jot­ka oli­vat olleet ken­ties vuo­si­kym­me­niä kes­tä­nees­sä psy­koa­na­lyy­sis­sä ja etsi­vät jat­ko­hoi­toa. Tätä ei enää juu­ri­kaan tapah­du, mut­ta nyt tapaam­me poti­lai­ta, jot­ka ovat käy­neet usei­ta KKT-hoi­to­jak­so­ja ja etsi­vät nyt jat­ko­hoi­toa. Toi­von myös, että eri taus­tois­ta tule­vat psy­ko­te­ra­peu­tit löy­tä­vät yhä lisään­ty­väs­ti kos­ke­tus­pin­taa sen sijaan, että lei­riy­dy­tään vain oman kou­lu­kun­nan edus­ta­jien kans­sa. Tule­vai­suu­des­sa tar­vi­taan lisää eri­lais­ta psy­ko­te­ra­pia­tut­ki­mus­ta: tulok­sel­li­suu­den arvioin­nin lisäk­si pro­ses­si­tut­ki­mus­ta ja laa­dul­lis­ta näkö­kul­maa. Tämä on eri­tyi­sen tär­ke­ää psy­ko­dy­naa­mis­ten hoi­to­jen koh­dal­la. Jos emme ole muka­na tut­ki­mus­ken­täs­sä, vaan jääm­me omaan kuplaam­me, on ris­ki, että muut eivät ole kiin­nos­tu­nei­ta annis­tam­me ja jou­dum­me eris­tyk­siin. Ajat­te­len, että on olta­va avoin ja kom­mu­ni­koi­ta­va mui­den kans­sa. Oma unel­ma­ni oli­si­kin pääs­tä teke­mään ISTDP-tut­ki­mus­ta. Ruot­sis­sa on kou­lu­tet­tu psy­ko­te­ra­peut­te­ja tähän mene­tel­mään jo rei­lun kym­me­nen vuo­den ajan. Oli­si hie­noa voi­da tut­kia eri­tyi­ses­ti vai­keas­ti hoi­det­ta­vien poti­lai­den psy­ko­te­ra­pioi­ta. Näyt­töä sii­tä, että ISTDP toi­mii täs­sä poti­las­ryh­mäs­sä parem­min kuin jot­kut muut hoi­to­mal­lit, on jo jon­kin ver­ran. Olen hake­nut kol­le­goi­den kans­sa tut­ki­mus­ra­hoi­tus­ta sii­nä tois­tai­sek­si onnis­tu­mat­ta, mut­ta toi­vee­ni tule­vai­suu­des­sa on pääs­tä teke­mään tut­ki­mus­ta.

Suo­mes­sa ei ole tois­tai­sek­si jär­jes­tet­ty ISTDP:stä pidem­pää niin sanot­tua core-kou­lu­tus­ta. Sen sijaan Suo­men lyhytp­sy­ko­te­ra­piayh­dis­tyk­sen kou­lu­tus­mal­lis­sa eli tun­ne­fo­kusoi­dus­sa psy­ko­dy­naa­mi­ses­sa  lyhytp­sy­ko­te­ra­pias­sa on hyö­dyn­net­ty osia ISTDP-mene­tel­mäs­tä ja ‑teo­rias­ta. Aiem­min yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­mä kou­lu­tus oli niin kut­sut­tua mala­ni­lais­ta fokusoi­tua psy­ko­dy­naa­mis­ta lyhytp­sy­ko­te­ra­pi­aa. Psy­ko­dy­naa­mi­sen lyhytp­sy­ko­te­ra­pian pio­nee­rin David Mala­nin mal­lin toi aika­naan Suo­meen pro­fes­so­ri Veik­ko Aal­berg. Mal­lis­sa etsi­tään poti­laan ajan­koh­tai­sen proble­ma­tii­kan taus­tal­la ole­va psy­ko­dy­naa­mien fokus eli tie­dos­ta­ma­ton konflik­ti. Sit­tem­min Mala­nin mal­liin yhdis­tet­tiin James Man­nin time limi­ted psyc­hot­he­ra­py- mal­lis­ta inten­sii­vi­nen lope­tus­työs­ken­te­ly. James Mann vei lyhytp­sy­ko­te­ra­pian fokus­ta koh­ti preoi­di­paa­li­sia kysy­myk­siä, koh­ti sepa­raa­tio­proble­ma­tii­kan käsit­te­lyä. Vii­mei­sim­pä­nä kehi­tys­vai­hee­na on ollut ISTDP-mene­tel­män ele­ment­tien inte­graa­tio suo­ma­lai­seen mal­liin. Mene­tel­mä aut­taa tera­peut­tia poti­laan dys­funk­tio­naa­lis­ten defens­sien työs­tä­mi­ses­sä ja aitoon, proble­ma­tii­kan taus­tal­la ole­vaan tie­dos­ta­mat­to­maan tun­ne­ko­ke­muk­seen pää­se­mi­ses­sä. Kun aktii­vi­nen tun­tei­ta koh­ti mene­vä työs­ken­te­ly ote­taan osak­si alkuar­vioin­tia, saa­daan poti­laan mie­li työs­ken­te­le­mään mer­kit­tä­väs­ti aktii­vi­sem­mal­la taval­la.