Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982


Avaa näköisversio

Anna Collander: Suuri yksinäisyyden kehä – luovuudesta ja yhteydestä

Muis­tat­te­ko, kuin­ka ala-asteen kuva­tai­de­tun­nil­la saat­toi nos­taa pii­rus­tuk­sen­sa ilmaan ja kovaan ääneen tode­ta, että kat­so­kaa, miten ruman tein? Sitä teki toki vain sil­loin, kun oli salaa äärim­mäi­sen tyy­ty­väi­nen aikaan­saan­nok­seen­sa. Aikui­si­na emme enää voi käyt­tää täl­lais­ta teen­näi­sen vaa­ti­mat­to­muu­den hui­pen­tu­maa pako­paik­ka­na. Essee­tä kir­joit­taes­saan tai esi­tyk­sen pitäes­sään pitää olla otsaa kuvi­tel­la, että on jotain annet­ta­vaa. Ana­lyy­tik­koi­na ja psy­ko­te­ra­peut­tei­na olem­me tot­tu­neem­pia käyt­tä­mään luo­vuut­tam­me poti­lai­den pal­ve­luk­ses­sa näyt­tä­möl­lä, jos­sa poti­las on koko ajan kes­kiös­sä. Voi tun­tua haas­ta­val­ta ja häpeä­alt­tiil­ta nous­ta itse laval­le. Kun pel­ko­kyn­nyk­sen yli pää­see, sii­tä kui­ten­kin useim­mi­ten avau­tuu ava­ram­pi mai­se­ma. Luo­vuu­den yllä­pi­tä­mi­nen on elä­män­mit­tai­nen haas­te. Teks­tis­sä­ni mie­tin eri­tyi­ses­ti yksi­näi­syyt­tä ja lähei­syyt­tä, ja näi­den yhteyt­tä luo­vuu­teen. Tapam­me olla tai olla ole­mat­ta yhtey­des­sä mui­hin ja itseem­me voi joko ruok­kia tai nään­nyt­tää luo­vuut­tam­me.

Löy­sin ihan lähi­pii­ris­tä kak­si koke­mus­asian­tun­ti­jaa, joi­den kamp­pai­lut luo­vuu­den, yhtey­den ja yksi­näi­syy­den kans­sa kovas­ti puhut­te­li­vat minua. He ovat kapel­li­mes­ta­ri Tho­mas Bran­der, joka on toi­nen pää­hen­ki­löis­tä Kjell Wes­tön uusim­mas­sa Tri­to­nus-nimi­ses­sä romaa­nis­sa (2020) sekä Muu­mi­mam­ma, jon­ka elä­mä- ja luo­vuus­krii­si näkyy par­hai­ten Tove Jans­so­nin kir­jas­sa Muu­mi­pap­pa ja meri (1965).

Luo­vuut­ta on kovin vai­kea mää­ri­tel­lä, ja aina kun yrit­tää, se haih­tuu ilmaan ja nau­res­ke­lee jos­tain aivan toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Tar­koi­tan sil­lä jon­kin­lais­ta vil­leyt­tä ja uskal­lus­ta olla kuu­lol­la sekä itseen­sä että maa­il­man suh­teen ja kat­soa, mitä syn­tyy. Käsi­tän luo­vuu­den enem­män mie­len tiet­ty­nä väräh­te­lyn taa­juu­te­na kuin eril­li­se­nä omi­nai­suu­te­na tai per­soo­nal­li­suus­piir­tee­nä. Mic­hael Par­sons (2000) kuvaa kir­jas­saan The dove that returns, the dove that vanis­hes. Para­dox and crea­ti­vi­ty in psyc­hoa­na­ly­sis asian näin: ollak­seen luo­va ja leik­ki­sä, ana­lyy­ti­kon tai psy­ko­te­ra­peu­tin täy­tyy luot­taa omaan ali­ta­jun­taan­sa ‒ sii­hen, että oma ali­ta­jun­ta on poh­jim­mil­taan hyvän­tah­toi­nen poti­las­ta koh­taan. Tähän hän sisäl­tää myös sen, että osaa epäil­lä omaa ali­ta­jun­taan­sa; uskal­taa koh­da­ta omia viha­mie­li­siä impuls­se­jaan ja toi­vei­taan. Jos ana­lyy­tik­ko voi sal­lia täl­lais­ta luo­vaa ja välil­lä vai­keas­ti hal­lit­ta­vaa leik­kiä, poti­las voi pik­ku­hil­jaa tul­la vähem­män pelok­kaak­si oman ali­ta­jun­tan­sa suh­teen näh­des­sään ana­lyy­ti­kon luot­ta­van omaan­sa. Par­sons puhuu luo­vuu­des­ta ana­lyy­si­huo­nees­sa, mut­ta luot­ta­mi­nen ali­ta­jun­taan­sa ja heit­täy­ty­mi­nen omien sisäis­ten voi­mien­sa kul­je­tet­ta­vak­si on tär­ke­ää mis­sä tahan­sa luo­vas­sa toi­min­nas­sa ‒ kuten myös ihmis­suh­teis­sa.

Uskal­tau­tu­mi­nen luo­vak­si on aina jol­lain lail­la häpeä­al­tis­ta ja pelot­ta­vaa. Usein toi­voo, että oma luo­va ele joh­tai­si vas­ta­vuo­roi­suu­teen. Saman­suun­tai­nen pel­ko löy­tyy mie­les­tä­ni kai­kis­ta luo­vis­ta eleis­tä; ei pel­käs­tään niis­tä, jot­ka liit­ty­vät kon­kreet­ti­seen luo­muk­seen tai esil­lä ole­mi­seen. Luo­vuus psy­ko­te­ra­pias­sa sisäl­tää sen, että uskal­taa sovel­taa uudel­la taval­la ja heit­täy­tyä sii­nä toi­vos­sa, että poti­las heit­täy­tyi­si muka­na. Välil­lä poti­las jää kui­ten­kin vain ran­nal­le ihmet­te­le­mään sitä, miten tuo psy­ko­te­ra­peut­ti nyt sii­nä oikein pols­kut­taa. Se on aina hie­man haa­voit­tu­va tilan­ne, ja ehkä niin pitää nime­no­maan olla­kin.

Yri­tyk­set luo­da jotain kon­kreet­tis­ta sisäl­tää useim­mi­ten myös mie­li­ku­van toi­sis­ta. Kir­joi­tus­ta on hel­pom­paa aloit­taa iloi­ses­sa vim­mas­sa, mut­ta kun dead­li­ne lähes­tyy, tilan­ne kipeäs­ti kon­kre­ti­soi­tuu. Apua! Tulee­ko täs­tä mitään? Onko teks­ti­ni ymmär­ret­tä­vä, kiin­nos­ta­va, hyvä? Tyl­sä, unet­ta­va, mitään­sa­no­ma­ton?

Filo­so­fian toh­to­ri, psy­ko­te­ra­peut­ti Bodil Lind­fors kuvaa kir­jas­saan Att dröm­ma i Fin­land. Essäer om pas­sio­ner, skam och sak­nad (2001) juu­ri tätä koh­taa, kun iloi­seen leik­kiin tulee­kin mukaan Toi­sen arvioi­va sil­mä.

Kun asi­aa alkaa aja­tel­la: ei se help­poa ole, täl­lai­nen luo­vaan työ­hön heit­täy­ty­mi­nen. Se on help­poa vain niin kau­an kuin asi­aa ei ajat­te­le, ja kuin­ka kau­an tämä on mah­dol­lis­ta? Niin kau­an kuin se ei ole työ­tä vaan leik­kiä; niin kau­an kuin onnis­tuu kes­kit­ty­mään täy­del­li­ses­ti sii­hen mitä on teke­mäs­sä. Heti kun ilmaan­tuu sisäi­nen tai ulkoi­nen vaa­ti­mus täy­del­li­syy­teen, tapah­tuu jakau­tu­mi­nen tark­kai­li­jak­si ja tark­kai­lun koh­teek­si, sub­jek­tik­si ja objek­tik­si.

Ja samal­la ‒ ilman sinua, joka juu­ri nyt tätä luet, tämä essee ei oikein oli­si ole­mas­sa­kaan. Jos ei ole luo­van eleen vas­taa­not­ta­jaa, teki­jä muut­tuu vain heli­se­väk­si vas­kek­si tai kili­se­väk­si kul­kusek­si. Ei ole help­poa olla luo­va, eikä itse asias­sa ole help­poa elää­kään ‒ ”todek­si tule­mi­nen on se mah­do­ton haas­te, jota meil­lä ei ole varaa jät­tää koh­taa­mat­ta”. Tämä­kin sitaat­ti tulee Lind­for­sin kir­jas­ta (2001), jon­ka kans­sa olen mie­les­sä­ni kes­kus­tel­lut jo koh­ta kak­si­kym­men­tä vuot­ta. Kir­ja sisäl­tää kiin­nos­ta­via ja kos­ket­ta­via poh­din­to­ja luo­vuu­des­ta, haa­voit­tu­vuu­des­ta ja ihmi­se­nä ole­mi­ses­ta. Soi­sin kir­jan ilon laa­jem­mal­le­kin luki­ja­pii­ril­le ja toi­voi­sin, että sen jul­kai­se­mis­ta suo­mek­si voi­tai­siin The­ra­peia-sää­tiös­sä har­ki­ta.

Mut­ta nyt on aika pääs­tä koke­mus­asian­tun­ti­jam­me kuu­lu­viin. Molem­pia oli vai­ke­aa saa­da rau­hoit­tu­maan divaa­nil­la­ni. Muu­mi­mam­ma hää­rä­si vas­taa­no­tol­la­ni ja tar­jo­si läm­min­tä mehua ja vil­la­suk­kia. Bran­de­ril­la taas oli niin kova kii­re ulos maa­il­maan lois­ta­maan. Onnek­si Bran­de­rin mana­ge­ri Wes­tö osa­si aut­taa minua ja kuva­si Bran­de­rin pel­koa, pie­nuu­den tun­tei­ta ja kai­pui­ta jäh­met­ty­neen fasa­din taka­na.

Yhtey­den haas­teet Kjell Wes­tön kir­jas­sa Tri­to­nus

Tho­mas Bran­der on uraoh­juk­se­na len­tä­nyt ylis­te­tys­tä kon­ser­tis­ta toi­seen, kau­niis­ta nai­ses­ta toi­seen. Me saam­me tutus­tua häneen, kun ohjuk­sen suun­ta näyt­tää yhtäk­kiä ole­van jyr­käs­sä las­kus­sa ja elä­män kaik­ki pala­set sor­tu­vat epä­mää­räi­seen kasaan, ja sil­loin Bran­der on todel­la pulas­sa.

[Hänen revans­si­hi­mon­sa] oli pois­sa, eikä Bran­der tien­nyt mitä teh­dä. Hän oli kii­tä­nyt ole­mas­sao­lon läpi vain pää­tyäk­seen lim­boon tähän huo­nee­seen, jos­ta oli upea näkö­ala merel­le, jos­sa oli mal­tai­ta mak­sa­nut pyö­reä kuusi­kym­men­lu­vun tuo­li, jos­sa oli kaik­ki se kau­nis musiik­ki, jota hän ei enää pys­ty­nyt loih­ti­maan esil­le sisäl­tään, vain soit­ta­maan Spo­ti­fys­ta tai levyl­tä. Hän yrit­ti olla itsei­ro­ni­nen ja ajat­te­li, että jos hän oli­si romaa­ni­hen­ki­lö, hän syyt­täi­si luo­jaan­sa sii­tä, että tämä oli hah­mo­tel­lut hänet anta­mat­ta hänel­le tar­koi­tus­ta, mie­le­käs­tä ker­to­mus­ta elet­tä­väk­si, ja aja­tus toi hänen mie­leen­sä afo­ris­min, jon­ka hän oli luke­nut jos­tain: Ihmi­se­lä­mä on vas­taus kysy­myk­seen, jota kukaan ei ole esit­tä­nyt.

Romaa­ni­hen­ki­lön itsei­ro­ni­nen kuvaus itses­tään romaa­ni­hen­ki­lö­nä ei mie­les­tä­ni ole pelk­kää vit­si­käs­tä kir­jal­li­suus­kik­kai­lua, vaan alle­vii­vaa näh­dyk­si tule­mi­sen kar­mi­vaa tär­keyt­tä ja sen yhteyt­tä luo­vuu­teen. Bran­der ei mil­lään lail­la oli­si ole­mas­sa, ellei Wes­tö oli­si luo­nut hän­tä sisäi­ses­sä maa­il­mas­saan ja sanoit­ta­nut hän­tä hen­ki­lök­si. Tämä on hyvä kuvaus sii­tä, miten van­hem­mat luo­vat enem­män tai vähem­män sal­li­via ja moniu­lot­tei­sia kuvia lap­sis­taan ja sitä kaut­ta sanoit­ta­vat sitä psyyk­kis­tä maa­pe­rää, jos­sa lap­sel­la on mah­dol­li­suus liik­kua ilman voi­ma­kas­ta syyl­li­syy­den­tun­net­ta ja hylä­tyk­si tule­mi­sen tai suo­ras­taan anni­hi­laa­tion pel­koa. Var­hai­sis­sa kiin­ty­mys­suh­teis­sa luo­tu psyyk­ki­nen tila ja liik­ku­vuus vai­kut­taa voi­mak­kaas­ti mah­dol­li­suu­teem­me olla luo­via. Tätä psyyk­kis­tä tilaa voi onnek­si elä­män aika­na laa­jen­taa monel­la taval­la, psy­ko­te­ra­pian avul­la tai ilman.

Bran­de­rin haa­vo­jen alku­pe­räs­tä emme saa kuin viit­teen­omai­sia häi­väh­dyk­siä. Saam­me tie­tää, että hänel­lä on ollut vaa­ti­va ja etäi­nen isä ja että hänen vel­jen­sä on huk­ku­nut huu­me­suo­hon. Aikui­se­na hän jät­tää koh­taa­mat­ta lähei­si­ään ja kär­sii itse sii­tä, mut­tei pys­ty muut­tu­maan.

Bran­der muis­ti vuo­det Ele­nan ja Vuo­kon kans­sa yhte­nä kaa­ok­se­na. Hänel­lä oli ollut lii­kaa toi­mek­sian­to­ja. Hän oli mat­kus­ta­nut lii­kaa. Hän oli rii­del­lyt Amin kans­sa avio­eron yksi­tyis­koh­dis­ta ja Vin­nies­tä. [‒ ‒] Hän oli koke­nut Vuo­kon kuin pako­paik­ka­na ja toi­vo­nut, että tämä­kin koki hänet niin, eikä hän ollut halun­nut tämän kiin­ty­vän häneen lii­kaa. Vuo­kol­la ja hänel­lä oli ollut hie­no­ja tapaa­mi­sia, niin Bran­der sen muis­ti.  He oli­vat jutel­leet tun­ti­kausia musii­kis­ta ja he oli­vat sopi­neet yhteen sek­su­aa­li­ses­ti. Mut­ta Bran­der ei muis­ta­nut tapaa­mi­sis­ta eri­tyi­sen pal­jon. Niin kävi, kun hän yrit­ti ehtiä kai­ken, kun hän ei pys­ty­nyt valit­se­maan. Lop­pu­tu­lok­se­na oli se, ettei hän ollut kos­kaan läs­nä, ei koko­naan, ja sil­loin koe­tut asiat kato­si­vat sumuun jäl­keen­päin.

Bran­de­rin tari­na saat­taa ker­toa näky­mät­tö­mäk­si jää­mi­sen aukos­ta, jon­ka täyt­tä­mi­sek­si hän on luo­nut koko­nai­sen rai­vok­kaan menes­tys­ta­ri­nan. Läpi kir­jan hän pake­nee aito­ja koh­taa­mi­sia. Yhteys mui­hin ja näh­dyk­si tule­mi­nen vai­kut­ta­vat ole­van se, jota hän kipeim­min kai­paa ja eni­ten pel­kää.

Bran­de­rin luo­vuus ja ennen kaik­kea lah­jak­kuus on kan­ta­nut hän­tä tähän saak­ka. Aika pit­kään pys­tyy surf­faa­maan nuo­ruu­den bom­bas­ti­sel­la ener­gial­la ja itsen­sä pön­kit­tä­mi­sel­lä, jos sii­hen on tar­vet­ta. Mut­ta kes­ki-ikä rii­suu useim­mi­ten luu­lot pois ‒ ja niin käy myös Bran­de­ril­le. Hän jou­tuu tui­jot­ta­maan kuo­le­man kas­voi­hin yhtäk­ki­ses­ti ja väki­val­tai­ses­ti ter­ro­ri-iskun yhtey­des­sä. Tyt­töys­tä­vä nöy­ryyt­tää hänet ker­ta toi­sen­sa jäl­keen ja jät­tää hänet nuo­rem­man mie­hen takia. Sää­ri­kar­vat ovat har­ven­tu­mas­sa, ja elä­män mer­ki­tyk­set­tö­myys ympä­röi hän­tä yhtäk­kiä kuin ennen­ai­kai­nen päi­vän­las­ku. Yksi­näi­syy­den ja koh­taa­mat­to­muu­den tus­ka, jota Bran­der on koko elä­män­sä ajan paen­nut, saa hänet hil­jai­ses­sa huo­nees­sa kiin­ni. Jos hie­man kär­jis­täi­si, voi­si sanoa, että hänen luo­vuu­ten­sa kuih­tuu juu­ri sik­si, ettei hän ole pitä­nyt ihmis­suh­teis­taan huol­ta. Hän on paen­nut aito­ja koh­taa­mi­sia itsen­sä ja läheis­ten­sä kans­sa ja samal­la sul­ke­nut itsel­tään tien kai­kel­le sel­lai­sel­le tun­neyh­tey­del­le, joka ruok­ki­si luo­vuut­ta. Tämä rupe­aa­kin näky­mään ura­ke­hi­tyk­ses­sä, hän saa huo­no­ja arvos­te­lu­ja ja vähem­män työ­tar­jouk­sia.

Jos on jää­nyt lii­an kipeäs­ti yksin, yhtey­den koko kau­hu tun­tuu enem­män uhal­ta kuin mah­dol­li­suu­del­ta. Bran­der näyt­tää vih­ki­neen­sä uran­sa tämän kau­hun vält­tä­mi­sek­si. Lind­fors kuvaa mie­les­tä­ni osu­vas­ti ihmi­sen yri­tyk­siä täyt­tää näky­mät­tö­myy­des­tä jää­nyt­tä auk­koa luo­val­la toi­min­nal­la.

Ennen kaik­kea puut­tuu lepo­paik­ka, jos­sa voi­si ren­tou­tua ja ottaa rau­hal­li­ses­ti ja tun­tea itsen­sä rakas­ta­mi­sen arvoi­sek­si, kuka sit­ten onkaan, Itse Kukin. [‒ ‒] Mut­ta juu­ri sii­nä, täs­sä tyh­jiös­sä, luo­vuus syn­tyy, jos syn­tyy. Ja sil­loin sitä luo, luo vim­ma­tus­ti, ja tila­päi­ses­ti unoh­tuu se, että sitä on arvo­ton ja poh­jim­mil­taan mität­tö­myys, kos­ka jota­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta on! Jat­koa aja­tel­len on tär­ke­ää, että luo­vuus näkyy myös ulos­päin ja saa­daan huo­mio­ta ja tun­nus­tus­ta, mut­ta oman tai­ta­vuu­den tar­koi­tuk­se­na on eri­to­ten täyt­tää tyh­jiö, täy­dem­mäk­si ja täy­dem­mäk­si, yhä tai­ta­vam­min, jol­loin raken­tuu sul­ku tus­kaa vas­taan, eikä tus­kaa lähes­tul­koon enää edes tun­ne.

Bran­der, Bran­der. Jos kui­ten­kin oli­sit raken­ta­mat­ta sul­kua tus­kaa vas­taan ja sen sijaan heit­täi­sit ura­si ja oman mer­ki­tyk­se­si hii­teen ja yrit­täi­sit kurot­taa koh­ti toi­sia? Mut­ta onhan se meil­le jokai­sel­le tun­nis­tet­ta­vaa, miten kau­heal­ta kurot­ta­mi­nen voi tun­tua ‒ ollak­seen aitoa se sisäl­tää raa­dol­li­sel­la taval­la mene­tyk­sen ja hyl­kää­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Aito, luo­vuut­ta edel­lyt­tä­vä yhteys on nime­no­maan sitä, että on yhtey­des­sä omaan kai­puuseen ja samal­la sii­hen kipe­ään todel­li­suu­teen, ettei tie­dä, tulee­ko kai­puu vas­taa­no­te­tuk­si ja täy­te­tyk­si.

Tri­to­nus on musiik­ki­ter­mi, jota kut­su­taan paho­lai­sen inter­val­lik­si. Casa Tri­to­nus on myös se mah­ti­pon­ti­nen kesä­hu­vi­la, jon­ka Bran­der raken­taa pit­kin romaa­nia. Huvi­la on ikään kuin kon­kreet­ti­nen ilmen­ty­mä kuvaa­maan sitä kak­si­suun­tais­ta tapaa, jol­la Bran­der yrit­tää rat­kais­ta elä­män- ja luo­vuus­krii­sin­sä.

Toi­saal­ta Bran­der koet­taa yllä­pi­tää mah­ti­pon­tis­ta oma­ku­vaan­sa. Hän kier­tää mie­les­sään jat­ku­vas­ti oman mer­ki­tyk­sen­sä ympä­ril­lä, kuin haa­va suus­sa, jota kie­li kai­ken aikaa hou­kut­tuu tun­nus­te­le­maan. Casa Tri­to­nuk­sel­la hän halu­aa itsel­leen ja maa­il­mal­le osoit­taa, miten mah­ta­va ja aina­kin-mel­kein-kaik­ki­voi­pa hän on: sii­nä on kal­lioon räjäh­dy­tet­ty poreal­las ‒ ja his­si! Kuvaa­ko tämä rat­kai­su- tai pako­y­ri­tys­tä, joka kult­tuu­ris­sam­me ken­ties on vah­vem­min tar­jol­la mie­hik­si iden­ti­fioi­duil­le yksi­löil­le? Kyvyk­kyy­den ja vauh­din taka­na voi ‒ ja ehkä jou­tuu­kin ‒ pii­lot­ta­maan pie­nuu­den ja tar­vit­se­vuu­den tun­teet.

Ja toi­saal­ta kaik­ki kaa­tuu lop­pu­jen lopuk­si omaan mah­dot­to­muu­teen­sa. Bran­der sei­soo his­sis­sään ja taju­aa, miten yksi­näi­nen on. Säh­kö­kat­kok­set ovat saa­ris­tos­sa taval­li­sia, ja jos his­si pysäh­tyi­si tähän, voi­si men­nä viik­ko ennen kuin kukaan rupe­ai­si kai­paa­maan hän­tä. Hän on todel­la heli­se­vä vas­ki, tyh­jä, avu­ton.

Ja samal­la ‒ nau­ret­ta­vas­ta his­sis­tä huo­li­mat­ta ‒ kesä­hu­vi­lan raken­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa Bran­de­ris­sa jotain. Hän on raken­ta­nut sitä lap­suu­den kesä­muis­to­jen pääl­le.

Hän oli unis­saan palan­nut lap­suu­den kesiin mökil­lä Rai­tios­sa. Kesiä ei ollut ollut kovin mon­ta, nel­jä tai vii­si, mut­ta siel­lä oli ollut isä ja äiti ja Gus­tav ja hän, ja aivan eri­tyi­ses­ti Gus­tav ja hän, ja se puna­mul­lat­tu mök­ki, jon­ka he oli­vat vuo­kran­neet, hir­sien ja sahan­pu­run tuok­su sisäl­lä ja myös vas­ta­pes­ty­jen lii­na­vaat­tei­den tuok­su ja puu­tar­han pul­leat pio­nit, veren­pu­nai­set, ja kaik­ki ne aurin­gon­pais­tei­set päi­vät, pol­ku ran­taan, joka oli niin mul­lan­peh­meä jal­ko­jen alla ja aurin­ko­tuo­li, jos­sa hän maka­si ja luki Luc­ky Luke ‑albu­me­ja ja Sher­lock Hol­me­sia ja nuot­ti­vih­ko­ja. [‒ ‒] Kaik­ki muut­tui­si hyväk­si, Bran­der oli vakuut­ta­nut itsel­leen joka ker­ta kat­soes­saan sisäis­tä elo­ku­vaan­sa kau­kai­sis­ta Rai­tion kesis­tä, myös Casa Tri­to­nuk­ses­ta tuli­si idyl­li. Sen synk­kä nimi oli vain leik­kiä: hän viih­tyi­si tääl­lä saa­ris­tos­sa, hän löy­täi­si taas luo­mis­voi­man­sa ja sie­lun­rau­han­sa.

Lap­suu­den kesä­unel­mas­sa on Gus­tav-veli ja hän, hänen kai­paa­man­sa yhteys. Varo­vai­ses­ti ja pik­ku­hil­jaa aikui­nen Bran­der uskal­taa raken­taa ystä­vyyt­tä psy­ko­lo­gi- ja ama­töö­ri­muusik­ko­naa­pu­rin kans­sa. Pik­ku­ky­läs­sä hän jou­tuu tilan­tei­siin, jois­sa hänen on vain uskal­let­ta­va elää ja olla yhtey­des­sä ‒ uus­nat­sis­mis­ta innos­tu­nee­seen nuo­reen, jota hän­tä pyy­de­tään kään­nyt­tä­mään, ja tur­va­pai­kan­ha­ki­jaan, joka hoi­taa Bran­de­rin pahan­nä­köis­tä punk­ki­pu­re­maa. Elä­mä suo­ras­taan heit­tää kas­vun mah­dol­li­suu­den Bran­de­rin kas­voil­le. Hänen oli­si löy­det­tä­vä aidom­pi ja haa­voit­tu­vam­pi yhteys itseen­sä ja toi­siin, jot­ta hänen luo­vuu­ten­sa ei kuih­tui­si, vaan voi­si muut­taa muo­to­aan ja kukois­taa. Psy­koa­na­lyy­tik­ko Tor-Björn Hägglund kuvaa tätä pro­ses­sia hyvin kir­jas­saan Kul­ta­ka­lan muo­don­muu­tos ja mui­ta essei­tä (1988).

Yksi­lön luo­vuut­ta ei ole ole­mas­sa ilman tois­ta ihmis­tä, ilman vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Luo­vuus edel­lyt­tää yhteyt­tä omiin alku­pe­räi­siin juu­riin­sa. Sen sel­kä­ran­ka­na on kau­neuse­lä­mys; ris­ti­rii­dois­ta ja vas­ta­koh­tai­suuk­sis­ta syn­ty­nyt hal­lit­tu tasa­pai­no. Luo­vuu­den kei­not alka­vat kii­tol­li­suu­des­ta ja arvon­an­nos­ta. Toi­sen ihmi­sen osuu­den arvos­ta­mi­nen on edel­ly­tys sure­mi­sel­le.

Haluai­sin muo­toil­la asian niin, ettei luo­vuut­ta ole ole­mas­sa ilman tie­toi­suut­ta tois­ten ihmis­ten tär­key­des­tä. Bran­der on menos­sa koh­ti tätä tie­toi­suut­ta kir­jas­sa, mut­ta uskal­taa­ko hän tie­dos­taa tois­ten tär­key­den ja omaa avut­to­muut­taan koko nöy­ryyt­tä­vyy­des­sään? Uskal­taa­ko hän sur­ra kaik­kia nii­tä mene­tet­ty­jä mah­dol­li­suuk­sia, joi­ta hänen jo suu­rim­mil­ta osin elet­ty elä­män­sä on pitä­nyt sisäl­lään? Bran­de­rin isot haas­teet ja mah­dol­li­suu­det puhut­te­le­vat minua myös, kun mie­tin omaa suh­det­ta­ni ilmas­ton­muu­tok­seen. Bran­de­rin kamp­pai­lun voi näh­dä myös kuvaa­van mei­dän ‒ tai aina­kin minun! ‒ pai­ni­mis­ta ilmas­to­krii­sin kans­sa: jol­lain lail­la tie­tää jo, että on suru­työ­tä ja pal­jon tar­vit­ta­vaa muu­tos­ta edes­sä. Ja samal­la ei uskal­tai­si tai jak­sai­si ottaa kaik­kia osioi­ta pöy­däl­le ja kat­soa nii­tä: yrit­tää ymmär­tää jotain tule­vai­suu­den ske­naa­riois­ta ja miet­tiä oman aktii­vi­suu­den mah­dol­li­suuk­sia ja rajoi­tuk­sia. Ehkä sinä olet pääs­syt täs­sä pidem­mäl­le kuin minä, joka vie­lä Bran­de­rin tavoin sei­soo ahdis­tu­nee­na muu­tos­pro­ses­sin kyn­nyk­sel­lä. Bran­der tie­tää, että hänen pitäi­si saa­da jokin kään­ne aikai­sek­si omas­sa tun­ne-elä­mäs­sään, mut­ta hänel­lä on pal­jon ahdis­tus­ta ja aika vähän luot­ta­mus­ta sii­hen, että se voi­si joh­taa uuteen hyvään. Tri­to­nuk­ses­sa ilmas­ton­muu­tos on itse asias­sa koko ajan taus­ta­soun­di­na läs­nä, ja Bran­der suh­tau­tuu sii­hen kuten mui­hin haas­tei­siin­sa ‒ pelol­la. Hänen hyvä ystä­vän­sä Kuort­ti saa kir­jas­sa edus­taa epä­toi­von ja maa­ni­sen defens­sin ailah­te­lua juu­ri ilmas­ton­muu­tok­seen liit­tyen.

[Kuort­ti] oli sano­nut vii­leim­mäl­lä äänel­lään, että heis­tä oli ehkä kai­kis­ta tulos­sa Tita­nicin orkes­te­rin muusik­ko­ja, mis­sä päin maa­il­maa he sit­ten soit­ti­vat­kin. Mut­ta Kuort­ti ei oli­si ollut Kuort­ti ellei hän oli­si heti nau­ra­nut sanoil­leen: hän oli pyy­tä­nyt Bran­de­ria hake­maan pari pul­lol­lis­ta talon paras­ta vii­niä, sil­lä jos kaik­ki menee päin hel­vet­tiä, niin men­köön sit­ten aina­kin tyy­lil­lä.

Löy­täi­sim­me­kö me jotain kol­mat­ta tapaa olla elä­väs­sä yhtey­des­sä muut­tu­vaan ilmas­toom­me? Luo­vuus tar­vit­see yhteyt­tä ‒ myös rea­li­teet­tei­hin. Psy­ko­te­ra­peut­tei­na voim­me näh­dä, että jos Bran­der uskal­tai­si sur­ra, tun­nis­taa haa­voit­tu­vuu­ten­sa ja lähes­tyä mui­ta tie­toi­se­na hei­dän mer­ki­tyk­ses­tään, hänel­le voi­si aue­ta uudet mai­se­mat. Samal­la toi­veik­kaal­la vii­sau­del­la voi­sim­me yrit­tää aut­taa itseäm­me ilmas­to­krii­sin sulat­te­lu­pro­ses­sis­sa. Voi­sim­me lähes­tyä tätä “sai­raan kau­nis­ta maa­pal­loa” tie­toi­se­na sen rat­kai­se­vas­ta mer­ki­tyk­ses­tä meil­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le. Voi­sim­me ahdis­tua ja sur­ra, ja sitä kaut­ta pik­ku­hil­jaa löy­tää uusia tei­tä olla muu­tok­ses­sa, liik­keel­lä ja aktii­vi­sia. Uskoi­sin, että ympä­ris­tö­ak­tii­vi­suus voi­si par­hail­laan olla luo­vuut­ta ja omaa hyvin­voin­tia ruok­ki­vaa. Se voi aut­taa syn­nyt­tä­mään mie­li­ku­vaa sii­tä, ettei soi­ta uppoa­vas­sa lai­vas­sa, vaan on omal­la taval­laan muka­na raken­ta­mas­sa jotain ‒ ei vält­tä­mät­tä kovin hulp­pe­aa mut­ta par­haim­mil­laan kui­ten­kin kel­lu­vaa. Ehkä suru jo mene­te­tys­tä on se, mikä erot­taa raken­ta­van aktii­vi­suu­den maa­ni­ses­ta defens­sis­tä.

Kir­ja jät­tää mei­dät kes­kel­le haa­voit­tu­vuut­ta, kun Bran­der sei­soo kir­kos­sa ylei­söä kat­sel­len sekun­te­ja ennen pik­ku­ky­län ensim­mäis­tä kama­ri­kon­sert­tia. Hän kuvit­te­lee van­huu­ten­sa. Jat­kaa­ko hän pake­ne­mis­ta lois­tok­kuu­den kieh­to­vas­sa umpi­ku­jas­sa, jon­ka hän jo tie­tää joh­ta­van vain yksi­näi­syy­teen, vai uskal­taa­ko hän löy­tää uut­ta?

Hän asui­si Casa Tri­to­nuk­ses­sa, hän söi­si ate­rian­sa ja van­he­ni­si yhtä yksin kuin toh­to­ri Bow­man Kubric­kin ava­ruuso­dys­seias­sa, ainoa­na seu­ra­naan musiik­ki, joka ei enää puhu­tel­lut hän­tä ja jota hän ei enää ymmär­tä­nyt. Ja jos­sain siel­lä ulko­puo­lel­la, kau­ka­na Askin­gen­se­län taka­na ja kau­ka­na avo­me­ren taka­na maa­il­ma häli­si­si ja mete­löi­si, sen yhä jul­mem­mat tapah­tu­mat yltäi­si­vät häneen otsi­koi­den ja raport­tien muo­dos­sa, mut­ta hän käper­tyi­si pelok­kaa­seen van­huu­teen­sa ja toi­voi­si ole­van­sa suo­jas­sa kai­kel­ta väki­val­lal­ta ja kai­kil­ta viruk­sil­ta ja kai­kel­ta epä­so­vul­ta. Kai­ken tämän Bran­der näki nii­den sekun­tien aika­na, jol­loin hän kat­se­li yli kirk­ko­sa­lin ja kohot­ti hitaas­ti kla­ri­net­tia ja val­mis­tau­tui soit­ta­maan. Kai­ken tämän hän muis­ti, ja nyt hän kat­se­li salin yli vie­lä vii­mei­sen ker­ran, hän kat­se­li Vin­nie­tä, Gus­ta­via, isään­sä ja äiti­ään siel­lä toi­sel­la puo­len ja hänes­tä näyt­ti, että he kat­soi­vat hän­tä sil­miin ja nyök­kä­si­vät, kuin oli­si­vat halun­neet sanoa, että ehkä hän oli yksi­näi­nen, ehkä se oli hänen osan­sa, mut­ta sil­ti hän oli vie­lä siel­lä, hänel­lä oli vie­lä se ilo, että hän sai soit­taa mui­den kans­sa, loh­dut­taak­seen, mut­ta myös herät­tääk­seen, unoh­taak­seen, mut­ta myös muis­taak­seen.

Kau­nein­ta ja rii­pai­se­vin­ta kir­jas­sa on se, että kir­jai­li­ja avaa Bran­de­rin sie­lu­ne­lä­mää luki­jal­le taval­la, jota Bran­der ei itse uskal­la teh­dä lähei­sil­leen. Ei ehkä ole sat­tu­ma, että kir­jai­li­ja on myö­häi­ses­sä kes­ki-iäs­sä ole­va menes­ty­nyt ja luo­va mies.

Kapel­li­mes­ta­rin ja psy­ko­te­ra­peu­tin yksi­näi­syys

Mitä voim­me oppia Bran­de­ril­ta? Sitä, että tie­toi­suus mui­den ihmis­ten tär­key­des­tä jol­lain lail­la voi pelas­taa mei­dät. Jos emme uskal­la rakas­taa ‒ rakas­ta­mi­sen koko haa­voit­tu­vuu­des­sa ja nöy­ryyt­tä­vyy­des­sä ‒ niin osaam­me­ko olla luo­via sanan syväl­li­sem­mäs­sä mer­ki­tyk­ses­sä?

Rak­kaus on elin­tär­ke­ää ja äärim­mäi­sen pelot­ta­vaa meil­le jokai­sel­le. Meil­lä psy­ko­te­ra­peu­teil­la saat­taa olla yllät­tä­vän pal­jon yhteis­tä Bran­de­rin kans­sa, ja luu­len, että voim­me oppia jotain tär­ke­ää hänen tavas­taan käyt­tää amma­til­li­suut­taan suo­ja­na elä­mää vas­taan. Olem­me ihmis­suh­de­vir­tuoo­se­ja ja psyyk­kis­ten pro­ses­sien kapel­li­mes­ta­rei­ta. Mekin olem­me valin­neet vaa­ral­li­sen kieh­to­van tien, jol­la toh­to­ri Bow­ma­nin tavoin voim­me “käper­tyä pelok­kaa­seen amma­til­li­suu­teen ja toi­voa ole­vam­me suo­jas­sa”. Saam­me ‒ ja jou­dum­me ‒ ole­maan niin kes­kei­siä. Niin tar­vit­tu­ja. Niin jat­ku­vas­sa inten­sii­vi­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tusc­rescen­dos­sa. Psy­ko­te­ra­peut­tien ja ana­lyy­ti­koi­den vai­keus perua tun­te­ja, sai­ras­tua tai jää­dä eläk­keel­le on surul­li­sen­kuu­luis­ta. Työm­me opet­taa pal­jon elä­män ja ihmi­sen rajoi­tuk­sis­ta. Ja toi­saal­ta työs­sään psy­ko­te­ra­peut­ti on jol­lain taval­la aina nis­kan pääl­lä, jos kär­jis­te­tys­ti asian ilmai­see. Mitä se tekee meil­le, että suu­rim­man osan päi­vän ajas­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta kes­ki­tym­me mui­den ihmis­ten tar­vit­se­vuuk­siin, pie­nuuk­siin ja rajal­li­suuk­siin? Bran­de­rin kes­kei­sin ongel­ma on, ettei hän uskal­la olla aidos­ti tie­toi­nen tois­ten ihmis­ten tär­key­des­tä ja samal­la mene­tyk­sen ainai­ses­ta mah­dol­li­suu­des­ta. Psy­ko­te­ra­peu­tin ammat­ti tar­jo­aa meil­le mah­dol­li­sen pako­pai­kan täs­tä tie­toi­suu­des­ta. Mie­les­tä­ni jokai­nen meis­tä ajoit­tain kär­sii sii­tä ris­kis­tä, että kie­tou­dum­me omaan tär­key­teem­me kuten Bran­der kuu­lui­suu­teen­sa ja lah­jak­kuu­teen­sa, ja kes­ki­täm­me haa­voit­tu­vuu­den mui­hin.

Psy­ko­te­ra­pia­työ­hön kuu­luu hyvin kes­kei­ses­ti se, että olen yhtey­des­sä kaik­keen sii­hen, mitä omas­sa sisim­mis­sään liik­kuu. Sil­lä taval­la on toki tilaa myös omal­le pie­nuu­del­le. Ja samal­la: kaik­ki se, mihin olen tera­pia­tun­nil­la itses­sä­ni yhtey­des­sä, yri­tän saa­da toi­sen käyt­töön ja toi­sen kas­vun pal­ve­luk­seen. Olen pal­jon miet­ti­nyt, miten tämä pidem­män pääl­le vai­kut­taa mei­hin. Yksi hou­ku­tus mie­les­tä­ni on se, että vai­kei­na het­ki­nä rupeam­me käyt­tä­mään tätä tut­tua ase­tel­maa defen­sii­vi­ses­ti.

Lisäk­si työm­me on niin kieh­to­va yhdis­tel­mä älyl­li­siä haas­tei­ta ja suu­ria tun­nel­mia, että sitä voi­si ehkä ver­ra­ta psy­ke­dee­lei­hin. Moni psy­ko­te­ra­peut­ti lukee, kir­joit­taa, kou­lut­tau­tuu ja kes­kus­te­lee aivan mie­let­tö­mäs­ti, ja useim­mi­ten pal­kat­ta. Olen muo­toil­lut nämä lauseet sinul­le, olen suu­res­ti naut­ti­nut sii­tä. Puhun ihmi­sen ase­man nöy­ryyt­tä­vyy­des­tä ja samal­la saan sii­hen näp­pä­räs­ti hie­man etäi­syyt­tä, kun koris­te­len sitä runol­li­sil­la sanoil­la. Tämä on mei­dän psy­ko­te­ra­peut­tien ris­ki ja samal­la mah­dol­li­suus. Par­haas­sa tapauk­ses­sa kykym­me aja­tel­la ja olla voi tul­la tuek­si, kun jou­dum­me kat­so­maan omaa pie­nuut­tam­me ja mene­tyk­sen vää­jää­mät­tö­myyt­tä sil­miin. Mut­ta mei­dän kan­nat­taa myös pitää sil­mäl­lä hou­ku­tus­tam­me bran­de­ris­miin, älyl­lis­tä­mis- ja mie­len­kiin­tois­ta­mis­de­fens­sei­hin. Jonain päi­vä­nä rea­li­teet­tien veri­koi­rat löy­tä­vät mei­dät kui­ten­kin: mekin olem­me kuo­le­vai­sia ja hyvin pie­niä. Sil­loin toi­von, ettei meil­lä ainoa­na seu­ra­na oli­si psy­koa­na­lyyt­ti­set teo­riat, jot­ka eivät enää puhut­te­le mei­tä ja joi­ta emme enää ymmär­rä.

Toi­von, ettem­me raken­tai­si sul­kua tus­kaa vas­taan. Että uskal­tai­sim­me olla yhtey­des­sä ja lähel­lä.

Yhtä lail­la kuin tar­vit­sem­me lähel­lä ole­mis­ta, tar­vit­sem­me omaa tilaa luo­vuu­del­le. Jo ihan kon­kreet­ti­ses­ti on tär­ke­ää, ettei­vät muut ihmi­set ole koko ajan hel­mois­sa pyö­ri­mäs­sä, kun yrit­tää luo­da jotain. Yhtey­den vas­ta­kap­pa­le ja elin­tär­keä toi­nen puo­li on yksi­näi­syys. Uskal­lam­me­ko ottaa etäi­syyt­tä ja vil­jel­lä yksi­näi­syyt­tä? Jos ei, niin mik­si?

Oma tila luo­vuu­den läh­tee­nä kir­jas­sa Muu­mi­pap­pa ja meri

‒ Ei kai tei­tä pale­le? isä huusi iloi­ses­ti. Onhan sinul­la huo­pa ympä­ril­lä­si? Näet­te­kö, vii­mei­nen­kin saa­ri on jää­nyt taak­sem­me. Yö on pian pimeim­mil­lään. Yöl­lä pur­jeh­ti­mi­nen on hyvin vai­kea­ta, täy­tyy olla varuil­laan joka sekun­ti.

‒ Tie­ten­kin, kul­ta­se­ni, sanoi äiti, joka maka­si kää­rö­nä veneen poh­jal­la. Tämä on hyvin suu­ri elä­mys. Huo­pa oli hiu­kan kas­tu­nut, ja hän siir­tyi varo­vas­ti tuu­len puo­lel­le. Poh­ja­kaa­ret oli­vat koko ajan hänen kor­vien­sa tiel­lä.

Muu­mi­pap­pa on tyl­sis­ty­nyt taval­li­seen arkeen, jos­sa kaik­ki on jo hoi­det­tu ja jär­jes­tyk­ses­sä. Hän tar­vit­see uusia haas­tei­ta ja vapaa­ta tai­vaan­ran­taa, ja niin­pä koko per­he muut­taa kau­ka­na ole­vaan majak­ka­saa­reen asu­maan. Ensim­mäis­ten meri­mai­lien aika­na luki­ja näkee, ettei Muu­mi­mam­ma nau­ti täs­tä seik­kai­lus­ta ‒ ettei se yli­pää­tään ole hänen seik­kai­lun­sa. Hän kui­ten­kin pak­kaa kaik­ki tava­rat, kos­ka tie­tää, että ”per­he tar­vit­see pal­jon tava­raa voi­dak­seen naut­tia yhdes­tä ainoas­ta päi­väs­tä­kin oikeal­la taval­la”. Saa­reen saa­vut­tu­aan hän huo­leh­tii sii­tä, että heil­lä on riit­tä­väs­ti juo­ma­vet­tä ja öljy­lamp­pu pala­mas­sa iltai­sin.

Muu­mi­mam­ma on elä­män viih­ty­vyy­den ilmen­ty­mä, hyg­gen ruu­miil­lis­tu­ma. Hän myös on, hie­no­va­rai­ses­ti ja taus­tal­la, elä­män ja jat­ku­vuu­den tun­teen yllä­pi­tä­jä, Äiti isol­la Ä:llä. Hänel­tä vir­taa rak­kaut­ta ja pie­niä rai­dal­li­sia kark­ke­ja. Tai­ku­rin hat­tu ‑kir­jas­sa (1948/1956) Muu­mi­peik­ko köm­pii maa­gi­seen hat­tuun ja muut­tuu sen sisäl­lä niin, ettei­vät muut enää hän­tä tun­nis­ta, ja halua­vat ajaa tämän ruman ja vie­raan kaka­ran pois. Äiti kui­ten­kin tun­nis­taa peik­kon­sa, ja hänen kat­seen­sa alla Muu­mi­peik­ko muut­tuu takai­sin omak­si itsek­seen. Äidin tai psy­ko­te­ra­peu­tin tun­nis­ta­va kat­se on psyyk­ki­sel­le ole­mas­sao­lol­le elin­tär­keä.

Kos­ka kat­se on niin tär­keä, on vai­keam­min sie­det­tä­vä aja­tus, että se irrot­tau­tuu meis­tä ja kään­tyy sisään­päin ‒ että Muu­mi­mam­ma jät­tää mei­dät yksin ja läh­tee seik­kai­le­maan omien pää­hän­pis­to­jen­sa peräs­sä. Miten yli­pää­tään sel­viän, kun äiti on pois­sa? Bran­der jo meil­le näyt­ti, miten sie­tä­mät­tö­mäl­tä tun­tuu, kun kan­nat­te­le­via kat­sei­ta on ollut lii­an vähän. Kat­sees­ta ja sylis­tä putoa­mi­sen kau­hu on meil­le jokai­sel­le tut­tu. Luu­len, että tämä kau­hu on muka­na muo­vaa­mas­sa mei­dän suh­det­tam­me äitiy­teen ja nai­seu­teen ‒ ja myös psy­ko­te­ra­peut­ti­na ole­mi­seen, kos­ka sii­nä­kin posi­tios­sa jätäm­me omia tar­pei­tam­me taka-alal­le toi­miak­sem­me taus­ta­na tois­ten kehi­tyk­sel­le. Eri­tyi­nen haas­te hoi­va-amma­tis­sa ole­vil­le saat­taa olla täs­tä ase­mas­ta ulos astu­mi­nen ‒ lait­taa rin­ta­lii­vit ja vas­taan­o­ton ovi kiin­ni ja läh­teä met­säs­tä­mään omia halu­jaan. Syväl­lä tun­ne­ta­sol­la ympä­ris­tö ei vält­tä­mät­tä tue mei­tä tähän suun­taan, ja jos sii­hen läh­dem­me, jou­dum­me myös hyväs­te­le­mään sisäis­tä loh­dut­ta­vaa kuvaa kai­ken paran­ta­vas­ta kat­sees­ta.

Tukea näi­hin aja­tuk­sii­ni olen saa­nut kir­jas­ta Ret­hin­king the rela­tion between women and psyc­hoa­na­ly­sis. Loss, mour­ning, and the femi­ni­ne (2019), jos­sa kah­dek­san kir­jai­li­jaa käsit­te­le­vät nais­ten ja psy­koa­na­lyy­sin suh­det­ta eri näkö­kul­mis­ta. Mari­lyn Char­les poh­tii omas­sa luvus­saan eri­tyi­ses­ti nai­sen vai­keut­ta saa­da aggres­sion­sa ja halun­sa koko­nais­val­tai­sem­min omaan käyt­töön­sä. Hänen mukaan­sa nai­sil­le tar­jou­tuu pako­paik­ka, jota raken­ne­taan omien tar­pei­den kiel­tä­mi­sen idea­li­saa­tios­ta ‒ usein äidit­tä­mi­seen tai hoi­vaa­mi­seen liit­tyen. Julia Kris­te­vaan vii­ta­ten hän kuvai­lee, miten hel­pot­ta­val­ta samais­tu­mi­nen täl­lai­seen madon­nai­han­tee­seen voi tun­tua: ei tar­vit­se hää­rä­tä omien halu­jen ja vaja­vai­suuk­sien kans­sa, vaan subli­maa­tion nimis­sä voi hymyil­lä etee­ri­ses­ti ylä­puo­lel­ta, tukah­dut­taen kai­ken itses­tä tule­van äidit­tä­mi­sen rie­muun. Tätä aja­tus­ta lai­na­ten yksi tapa ymmär­tää Muu­mi­mam­maa oli­si defen­sii­vi­nen vetäy­ty­mi­nen idea­li­soi­tuun äiti­hah­moon.

Mui­den tar­peet täyt­tä­vät Muu­mi­mam­man miel­tä niin, ettei hänen omal­le halul­leen juu­ri­kaan jää tilaa ‒ ja luo­vuus tar­vit­see halua ravin­nok­seen. Toi­ses­sa teks­tis­sä­ni (Col­lan­der 2021) olen käyt­tä­nyt Astrid Lingre­nin Kul­ta­sis­ko­ni-kir­jaa (1949) kuva­tes­sa­ni, miten lap­sen yhteys omaan luo­vuu­teen­sa saa­te­taan lii­an nopeas­ti kehi­tyk­sen nimis­sä kat­kais­ta. Kir­jan pää­hen­ki­löl­lä on ruusu­pen­saan alla kul­ta­sis­kon kans­sa salai­nen, rehe­vä maa­il­ma, jon­ne port­ti lopus­sa sul­keu­tuu, kun hän saa todel­li­sen koi­ran­pen­nun hoi­va­tak­seen. Muu­mi­mam­ma on jää­nyt kiin­ni saman­lai­seen ase­tel­maan. Hänel­lä on Muu­mi­laak­sos­sa puu­tar­han­sa, hänen luo­vuu­ten­sa ilmen­ty­mä, jos­ta hän repäi­see itsen­sä irti läh­teäk­seen Muu­mi­pa­pan seik­kai­luun. Saa­res­sa hän yrit­tää raken­taa uut­ta puu­tar­haa ja etsis­ke­lee mul­taa sitä var­ten. Hän seik­kai­lee karus­sa saa­res­sa ja löy­tää mul­taa vih­doin ran­nas­ta. Muu­mi­pap­pa selit­tää hänel­le tar­kan opet­ta­vai­ses­ti, miten levä on muut­tu­nut ran­nas­sa mul­lak­si. Ja äiti luo leväs­tä ison kas­vi­maan ‒ joka huuh­tou­tuu pois seu­raa­val­la myrs­kyl­lä.

Mie­les­tä­ni kir­ja ker­too meil­le jotain tär­ke­ää luo­van tilan ja omien halu­jen vaa­li­mi­sen haas­teis­ta. Muu­mi­mam­ma näyt­tää Jans­so­nin tuo­tan­nos­sa yleen­sä aika tyy­ty­väi­sel­tä omaan kul­kusuun­taan­sa. Muu­mi­pap­pa ja meri (1965) ‑kir­jas­sa hän kui­ten­kin seu­raa mui­den unel­mia niin pit­käl­le, että yhteys johon­kin omaan tär­ke­ään kat­ke­aa. Voi­ko sitä enää kuva­ta rak­kau­dek­si, jos antaa toi­sel­le niin pal­jon tilaa, että itse nään­tyy?

Miten voi­si rak­kau­den kes­kel­lä raken­taa ja pitää kiin­ni omas­ta kas­vi­maas­ta, luo­vas­ta tilas­ta? Se on vai­ke­aa, jos kaik­ki­tie­tä­vät Muu­mi­pa­pat selit­tä­vät meil­le lii­an innok­kaas­ti näke­miäm­me ilmiöi­tä. Tho­mas Ogden (2006) kir­joit­taa kau­niis­ti ja osu­vas­ti oidi­pus­komplek­sin rat­kai­sus­ta lap­sen sisäi­sen auk­to­ri­tee­tin, auto­no­mian ja vas­tuun­kan­non luo­mis­pro­ses­si­na. Pitää tap­paa van­hem­pia ja kehit­tää itses­tään omaa etiik­kaan­sa ja elä­män­sä kom­pas­sia. Jokai­nen meis­tä tar­vit­see hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa kas­vus­saan roh­keut­ta aja­tel­la itse ja sie­tää yksi­näi­syy­den kyl­mää vii­maa, kun ei voi nojau­tua selit­te­le­vään Muu­mi­pap­paan. Pelot­taa­ko­han se Muu­mi­mam­maa? Jot­ta hänel­lä oli­si aitoa luo­vaa tilaa, hänen pitää lopet­taa pii­lou­tu­mi­sen­sa hoi­vaa­van äidin tai kuun­te­le­van vai­mon roo­lien taak­se, olla Edith Söder­gra­nin sanoin ”tuli ja vesi rehel­li­ses­sä yhtey­des­sä ilman ehto­ja” (Söder­gran 1916/2017). Hänen pitää avau­tua itsel­leen ajat­te­le­va­na, tar­vit­se­va­na ja halua­va­na hen­ki­lö­nä eikä hää­rä­tä ympä­ri sam­mu­nut­ta majak­kaa ilman omaa pää­mää­rää.

Psy­koa­na­lyyt­ti­nen teo­ria voi­si tul­la Muu­mi­mam­man avuk­si ‒ onhan sen teh­tä­vä antaa tilaa vai­e­tul­le ja vai­en­ne­tul­le. Väit­täi­sin kui­ten­kin, että psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa ajat­te­lus­sa­kin saat­taa välil­lä olla haas­te näh­dä nai­sek­si iden­ti­fioi­tu­ja hah­mo­ja ja äite­jä niin moni­puo­li­si­na olen­toi­na kuin he oikeas­taan ovat. Äidin kat­seen tär­keys on niin syväl­li­ses­ti ymmär­ret­ty, että meil­lä on vaa­ra­na luis­kah­taa sen idea­li­saa­tioon. Elo­ku­va­maa­il­mas­sa käy­te­tään ter­miä Bech­de­lin tes­ti. Elo­ku­va läpäi­see tes­tin, jos sen tari­nas­sa esiin­tyy vähin­tään kak­si nimet­tyä nais­hah­moa, jot­ka jos­sain koh­tauk­ses­sa kes­kus­te­le­vat kes­ke­nään jos­ta­kin muus­ta kuin mie­his­tä. Yksi koh­taus siis riit­tää tes­tin läpäi­se­mi­seen, ja sil­ti näi­tä elo­ku­via löy­tyy suh­teel­li­sen vähän. Tes­tin taus­ta-aja­tus on tut­kia, miten pal­jon tai vähän nais­ten näy­te­tään ole­van ole­mas­sa yksi­löi­nä ja itses­sään, ei kulis­si­na, jota vas­ten mie­hi­nen seik­kai­lu voi piir­tyä väke­väm­min.

Mis­sä mää­rin psy­koa­na­lyyt­ti­sil­la teo­rioil­la on saman­suun­tai­sia ongel­mia? Mari­lyn Char­les poh­tii, mitä se tar­koit­taa, että oidi­pus­myyt­ti ‒ jon­ka yhte­nä aihee­na on äidin halun tuo­mit­se­mi­nen ja kiel­tä­mi­nen ‒ on teo­ria­ra­ken­nel­mis­sam­me niin mer­kit­tä­vä. Mitä kaik­kea se aiheut­taa, että juu­ri täl­lai­nen tari­na on psy­koa­na­lyy­sis­sa sisäi­sen eet­ti­syy­den ja supe­re­gon kehit­ty­mi­sen mal­li­na? Miten se vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sia tari­noi­ta luom­me suku­puo­li­suu­des­ta ja halus­ta?

Ehkä voi­si­kin kehit­tää leik­ki­mie­li­sen Col­lan­der-tes­tin, jos­sa psy­koa­na­lyyt­ti­sia kir­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uuden suu­ren­nus­la­sin läpi: teks­ti tai teo­ria läpäi­see tes­tin, jos se ker­too jotain nai­sen int­rap­syyk­ki­ses­tä maa­il­mas­ta tai kehi­tyk­ses­tä sisäl­tä­mät­tä huo­len­pi­toa, hoi­vaa, toi­sen sisään otta­mis­ta tai tois­ta var­ten ole­mis­ta.

Tot­ta kai nämä puo­let ovat tär­kei­tä. Muu­ten emme ole vapai­ta nai­sia, mie­hiä ja muun­su­ku­puo­li­sia, vaan psy­ko­paat­te­ja. Tar­koi­tan lähin­nä sitä, että on ongel­mal­lis­ta, jos tiet­ty ihmis­ryh­mä näh­dään enem­män luon­nos­taan toi­sis­ta huol­ta pitä­vä­nä ja vähem­män halua­va­na. Se on ongel­mal­lis­ta kai­kil­le, ryh­mään kuu­lu­vil­le ja sen ulko­puo­lel­la jää­vil­le. Toi­sis­ta huo­len pitä­mi­nen voi par­hail­laan olla hyvin luo­vaa, ja hoi­va voi ruok­kia myös hoi­vaa­jaa. Jot­ta hoi­vaa­mi­nen ei muut­tui­si pako­pai­kak­si, hoi­vaa­jal­la pitää kui­ten­kin olla riit­tä­vä yhteys omiin halui­hin ja tar­pei­siin sekä sisäi­nen ja ulkoi­nen lupa lait­taa välil­lä rin­ta­lii­vit kiin­ni.

Ulkoi­nen lupa liit­tyy muun muas­sa teo­ria­ra­ken­nel­miin. Psy­koa­na­lyy­si on alka­nut val­lan­ku­mouk­sel­li­se­na teo­ria­na, mut­ta jos­sain koh­taa psy­koa­na­lyyt­ti­nen ajat­te­lu suku­puo­lis­ta on saa­nut enem­män dog­maat­ti­sia piir­tei­tä. Onnek­si tämä on jo muu­tok­ses­sa. Suku­puo­li­suus ja sek­su­aa­li­suus ovat nime­no­maan aree­noi­ta, jois­sa psy­koa­na­lyyt­tis­ten teo­rioi­den pitäi­si saa­da kir­ma­ta vapaas­ti pit­kin pel­to­ja ja etsiä uusia ymmär­ryk­sen muo­to­ja.

Mitä sit­ten tapah­tuu yksi­löl­le, Muu­mi­mam­mal­le ja meil­le kai­kil­le, jos emme saa kir­ma­ta vapaas­ti? Jos emme uskal­la luo­da tilaa omil­le aja­tuk­sil­le, tun­teil­le ja halul­le? Sisäl­läm­me vai­et­tu kas­vaa jää­tä­vän kyl­mäk­si, yhteyk­siä ja luo­vuut­ta kat­kai­se­vak­si, yksi­näi­sek­si ja näl­käi­sek­si mörök­si. Aja­tus Mörös­tä Muu­mi­mam­man vai­et­tu­na puo­le­na tai­taa tul­la alun perin kir­jal­li­suus­tie­tees­tä (ks. esim. Witt-Bratt­ström 1993). Vai­ke­ne­mis­ta voi myös yrit­tää siir­tää suku­pol­vel­ta toi­sel­le.

‒ Äiti, kuis­ka­si Muu­mi­peik­ko. Mitä hänel­le on oikein tapah­tu­nut? Mik­si hänes­tä on tul­lut niin ilkeä?

‒ Kenes­tä?

‒ Mörös­tä. Onko joku teh­nyt hänel­le jota­kin ja sik­si­kö hänes­tä on tul­lut sel­lai­nen?

[‒  ‒] Äiti huo­ka­si ja sanoi, ettei pidä puhua Mörön kans­sa. Ei hänen kans­saan eikä hänes­tä. Muu­ten hän kas­vaa ja tulee peräs­tä.

 ‒ Älä vain rupea sää­li­mään Mör­köä. Sinä arve­let, että hän ikä­vöi pala­vaa liek­kiä, mut­ta hän tah­too vain istuu­tua sen pääl­le, niin että se sam­muu eikä voi palaa enää kos­kaan. Ja nyt minä mel­kein luu­len, että nukah­dan het­kek­si.

Jokai­nen psy­ko­te­ra­peut­ti voi­si ker­toa Muu­mi­mam­mal­le, ettei tuol­la asen­teel­la pit­käl­le pöt­ki­tä. Minus­ta aja­tus Mörös­tä Muu­mi­mam­man yhte­nä puo­le­na on lois­ta­va kuvaus sii­tä, miten meil­le käy, jos jumiu­dum­me lii­al­li­sen alt­ruis­min lois­tok­kaa­seen umpi­ku­jaan. Luo­vuus kuih­tuu. Muu­mi­laak­sos­sa, äidin puu­tar­has­sa on koh­tia, jois­sa Mör­kö on istu­nut niin pit­kään, että maa on palel­tu­nut kuo­li­aak­si, eikä äiti saa niis­sä koh­dis­sa enää mitään kas­va­maan. Har­mil­li­sin löy­tyy kes­kel­tä ruusu­penk­kiä.

Saman­lai­nen idea­li­soi­tu vetäy­ty­mi­nen on hou­kut­te­le­va meil­le psy­ko­te­ra­peu­teil­le. Onhan oikeas­ti etuoi­keus näh­dä, miten toi­nen kas­vaa. Ja on myös niin kieh­to­vaa unoh­taa oma pie­nuu­ten­sa ja näl­kän­sä, sisäi­sen tyh­jyy­ten­sä, kuo­le­vai­suu­ten­sa­kin, irrot­taa kat­seen­sa kai­kis­ta näis­tä pelot­ta­vis­ta asiois­ta ja kes­kit­tyä toi­seen, joka muut­tuu aidom­mak­si ja elä­väm­mäk­si kat­see­ni avul­la.

Elä­mäs­sä kui­ten­kin vali­tet­ta­vas­ti tup­paa käy­dä niin, että jos­sain vai­hees­sa vai­et­tu saa­vut­taa mei­dät. Karuun saa­reen läh­te­mi­nen vie Muu­mi­mam­maa elä­män- ja luo­vuus­krii­siin. Tutut ole­mi­sen tavat eivät enää kan­na, kuol­leek­si palel­tu­neet maa­na­lu­eet rupea­vat levit­täy­ty­mään. Mae­stro Bran­der ei uskal­tau­tu­nut yhtey­teen, joka on luo­vuu­den ja rak­kau­den perus­ta. Tähän samaan perus­taan kuu­luu myös oman halun ja yksi­näi­syy­den sie­tä­mi­nen ja vaa­li­mi­nen. Näi­den jäl­kim­mäis­ten kans­sa Muu­mi­mam­ma tai­taa kamp­pail­la. Läpi tari­nan hän kokei­lee eri­lai­sia rat­kai­su­yri­tyk­siä. Hän ei suo­raan hais­ta­ta kenel­le­kään, ja hänen neu­vot­te­lu­yri­tyk­sen­sä omas­ta tilas­ta ovat varo­vai­sia, mut­ta kui­ten­kin tari­nan lop­pu­puo­lel­la ole­mas­sa. Jot­ta sai­sim­me luo­vuu­del­le par­haat edel­ly­tyk­set, jou­dum­me rai­vaa­maan tyh­jää tilaa ja odot­ta­maan, mitä siel­lä läh­tee syn­ty­mään. Jou­dum­me rajaa­maan mui­ta ulko­puo­lel­le. Luu­len, että tämä rajaa­mi­nen usein nos­tat­taa yksi­näi­syy­den kau­hua. Miten pär­jään irto­nai­se­na ja itse­näi­se­nä sub­jek­ti­na? Olen­ko enää mis­sään kiin­ni?

Mitä jos saa­ri irtoai­si poh­jas­taan ja äkkiä, jona­kin aamu­na se liplat­te­li­si­kin koti­lai­tu­rin lähet­ty­vil­lä. Tai mitä jos se aje­leh­ti­si kau­em­mas ja pur­jeh­ti­si vuo­si­kausia, kun­nes luis­kah­tai­si maa­il­man­lai­dan yli kuten kah­vi­kup­pi liuk­kaal­ta tar­jot­ti­mel­ta… Se oli­si Myys­tä haus­kaa, ajat­te­li äiti ja hihit­ti. Mis­sä­hän hän nuk­kuu öisin? Entä Muu­mi­peik­ko… Vahin­ko, ettei­vät äidit­kin saa läh­teä mil­loin hei­tä huvit­taa ja ruve­ta nuk­ku­maan ulko­sal­la. Var­sin­kin äidit sitä toi­si­naan tar­vit­si­si­vat.

Myyn kuvi­tel­lus­ta huvit­tu­nei­suu­des­ta huo­li­mat­ta kir­ja mie­les­tä­ni ker­too sii­tä, mil­lai­sia pel­ko­ja meil­lä voi olla läpi­käy­tä­vä­nä, jot­ta voi­sim­me “läh­teä mil­loin huvit­taa” seu­raa­maan omia halu­jam­me. Kuten Bran­der Muu­mi­mam­ma on jou­tu­nut tilan­tee­seen, jos­sa hänen tapan­sa olla ja pii­lou­tua ei enää toi­mi, ja hän jou­tuu etsi­mään aidom­paa ver­sio­ta itses­tään. Hän yrit­tää raken­taa puu­tar­haa, sahaa vim­ma­tus­ti polt­to­pui­ta ja sit­ten hän rupe­aa maa­laa­maan maja­kan sei­nil­le Muu­mi­laak­son puu­tar­haa, jos­ta tulee entis­tä vil­lim­pi ja upeam­pi. Luo­vuus ja kau­hu näyt­tä­vät asu­van mie­les­sä vie­ri vie­res­sä.

Äiti sei­soi ruo­ka­pöy­däl­lä ja maa­la­si mön­jäl­lä punai­sia ome­nia erään puun lat­vuk­seen. Mitä jos hän oli­si näil­lä väreil­lä voi­nut maa­la­ta ulko­na, mil­lai­sia ome­nia ja mil­lai­sia ruusu­ja! Hänen kat­sel­les­saan tai­vas­ta hii­pi ilta­ka­jas­tus sei­nää pit­kin ylös­päin ja sytyt­ti kukat hänen puu­tar­has­saan. Ne tuli­vat elä­vik­si ja alkoi­vat heh­kua. Äiti las­ki käpä­län­sä puu­run­gol­le, se oli läm­min aurin­gos­ta, hän tun­si siree­nien puh­jen­neen kuk­kaan. Äkkiä var­jo len­si ulko­na ikku­nan ohi. Suu­ri mus­ta lin­tu len­si maja­kan ympä­ri, joka vilah­ti vuo­roin kus­sa­kin ikku­nas­sa, län­ti­ses­sä, ete­läi­ses­sä, itäi­ses­sä, poh­joi­ses­sa… se len­si rai­vok­kaas­ti pit­kin, viu­hu­vin sii­ve­nis­kuin.

‒ Nyt mei­dät on saar­ret­tu, äiti ajat­te­li jou­tuen suun­nil­taan. Se on noi­dan­ke­hä, minua pelot­taa… Minä tah­don vih­doin­kin kotiin täs­tä kau­heas­ta, tyh­jäs­tä saa­res­ta ja ilkeäs­tä meres­tä… Hän kie­toi käsi­var­ten­sa ome­na­puun ympä­ril­le ja sul­ki sil­män­sä. Puun kuo­ri oli kar­kea ja läm­min. Meren kohi­na häi­pyi. Äiti oli men­nyt puu­tar­haan­sa.

Muu­mi­mam­ma, miten sinun täs­sä kävi? Luo­vuu­den yksi tär­keis­tä teh­tä­vis­tä on olla pako­paik­ka maa­il­man rasit­ta­vuu­des­ta, jos Mic­hael Par­son­siin on uskot­ta­va. Mut­ta minus­ta tun­tuu, että omaan luo­vuu­teen liit­ty­vä ihme­tys ja mukaan­sa­tem­paa­vuus ‒ “Mitä jos voi­si maa­la­ta ulko­na?” ‒ on usein pelot­ta­vaa eikä vähi­ten, jos hoi­vaa­jai­den­ti­teet­ti on toi­mi­nut jon­kin­lai­se­na suo­ja­na. Sil­loin voi jou­tua luo­pu­maan idea­li­soi­dus­ta äiti-iden­ti­tee­tis­tään ja tule­maan taval­li­sek­si, vaja­vai­sek­si, halua­vak­si ja välil­lä mudas­sa räm­pi­väk­si yksi­lök­si. Muu­mi­mam­mal­la on run­saas­ti työ­tä edes­sään, jot­ta hän sai­si luo­vuu­teen­sa liit­ty­viä tun­tei­taan kesy­tet­tyä. Hänen pitää saa­da vihai­suu­ten­sa ja kau­hun­sa hal­tuun­sa, jot­ta omal­le luo­vuu­del­le voi­si tul­la arjes­sa­kin pysy­väs­ti tilaa. Onnis­tuu­ko hän sii­nä? Kir­ja antaa vie­lä varo­vai­sem­man vas­tauk­sen kuin Tri­to­nus Bran­de­rin koh­ta­los­ta. Muu­mi­mam­ma ei itse täs­sä tari­nas­sa muu­tu. Mut­ta joku kui­ten­kin muut­tuu hänen avul­laan.

Läpi kir­jan maja­kan­var­ti­ja on kateis­sa, ja saa­ren yksi­näi­sim­mäl­lä nie­mel­lä elää kalas­ta­ja, ohkai­sen­kal­pea olen­to, joka ei tie­dä mitään eikä puhu kenel­le­kään. Jos­tain per­heel­le sel­vi­ää, että kalas­ta­jal­la on syn­ty­mä­päi­vä, ja sil­loin Muu­mi­mam­ma ottaa asian tas­sui­hin­sa.

Äiti nousi ja meni päät­tä­väi­ses­ti ovel­le. ‒ Ei, tie­dät­te­kö mitä, hän sanoi. Nyt minä menen ja kut­sun tuon erak­ko­rau­kan van­haan hyvään tapaan. Pik­ku Myy saa kai­vaa hänet esil­le rytei­kös­tä.

Kun he tuli­vat peril­le, kalas­ta­ja istui rytei­kön lai­das­sa orvok­ke­ja tukas­saan. Hän nousi heti ja kat­soi hei­hin odot­ta­vas­ti. Saan­ko onni­tel­la, sanoi äiti ja nii­asi. Kalas­ta­ja kumar­si vaka­va­na pää­tään.

‒ Te olet­te ensim­mäi­nen, joka on muis­ta­nut minua syn­ty­mä­päi­vä­nä­ni, hän sanoi. Tämä on minul­le suu­ri kun­nia.

‒ Me olem­me jär­jes­tä­neet teil­le kotiim­me pie­nen juh­lan, sanoi äiti.

‒ Majak­kaan­ko!? kysyi kalas­ta­ja ja hänen kas­von­sa kutis­tui­vat. Sin­ne minä en tah­do tul­la.

‒ Kuul­kaa nyt minua, äiti sanoi rau­hal­li­ses­ti. Tei­dän ei tar­vit­se edes kat­soa majak­kaa. Pan­kaa sil­män­ne kiin­ni ja anta­kaa minul­le tas­sun­ne. Myy, juok­se sinä edel­le ja pane kah­vi kie­hu­maan, niin olet kilt­ti. Ja syty­tä kynt­ti­lät. [‒ ‒]

Hän sai kalas­ta­jan kyn­nyk­sen yli, ja he alkoi­vat kul­kea hitaas­ti kier­re­por­tai­ta ylös. Lou­nai­nen myl­vi tor­nin ulko­puo­lel­la, toi­si­naan se ulvoi jos­sa­kin rik­ki­näi­ses­sä ikku­nas­sa. Äiti tun­si kalas­ta­jan käden vapi­se­van ja sanoi: Ei tääl­lä ole vaa­ral­lis­ta. Se vain kuu­los­taa sil­tä. Olem­me pian peril­lä.

Synt­tä­ri­kek­ke­rei­den aika­na kalas­ta­ja raken­taa val­miik­si maja­kas­ta löy­ty­neen pala­pe­lin ja lopul­ta lait­taa pää­hän­sä maja­kan­var­ti­jan hatun ‒ ja kai­kil­le sel­vi­ää, kuka hän sisim­mäl­tään on. Maja­kan­var­ti­ja on jos­tain syys­tä paen­nut teh­tä­vään­sä ja lois­to­aan ‒ mik­si emme kos­kaan saa tie­tää ‒ ja pii­lot­ta­nut itsen­sä iden­ti­tee­tit­tö­män kalas­ta­jan hah­moon. Muu­mi­mam­man avul­la hän kui­ten­kin uskal­taa tul­la omak­si itsek­seen, ja vih­doin majak­ka­va­lo taas palaa. Filo­so­fian tut­ki­ja San­na Tirk­ko­nen on Psy­ko­te­ra­pia-leh­des­sä (2019) käsi­tel­lyt Muu­mi­pap­pa ja meri -kir­jaa yksi­näi­syy­den näkö­kul­mas­ta kir­joit­taen kos­ket­ta­vas­ti sii­tä, miten Muu­mi­mam­ma tera­peut­ti­ses­ti aut­taa kalas­ta­jaa pois omas­ta yksi­näi­syy­des­tään. Minus­ta kalas­ta­jan voi näh­dä myös Muu­mi­mam­man halun ja luo­vuu­den edus­ta­ja­na, vapi­se­va­na mut­ta kui­ten­kin ole­mas­sa. En ole var­ma, onnis­tuu­ko Muu­mi­mam­ma oikeas­ti pelas­ta­maan itsen­sä vai pitää­kö hän epä­toi­voi­ses­ti kiin­ni tur­val­li­ses­ta pako­pai­kas­taan. Maja­kan­var­ti­jan pelas­ta­mi­so­pe­raa­tio kui­ten­kin antaa viit­tei­tä sii­tä, mitä äiti tar­vit­si­si: lem­pe­ää päät­tä­väi­syyt­tä, pel­ko­jen ymmär­tä­mis­tä mut­ta niis­tä huo­li­mat­ta mää­rä­tie­tois­ta itsen­sä kul­jet­ta­mis­ta koh­ti majak­kaa, omaa luo­vaa voi­maa. Par­haim­mil­laan tämä voi­si joh­taa luo­vuu­den, hoi­van ja näh­dyk­si tule­mi­seen inte­graa­tioon: pala­pe­lin pala­set lok­sah­tai­si­vat pai­koil­leen.

Lopuk­si

Muu­mi­mam­mal­la ja maa­il­man­kuu­lul­la kapel­li­mes­ta­ri Bran­de­ril­la on jol­lain lail­la aivan vas­tak­kai­set haas­teet. Äiti ottaa muut lii­kaa huo­mioon eikä uskal­la olla yksin. Bran­der taas ei uskal­la olla mui­den kans­sa läs­nä. Muu­mi­mam­ma ei saa lai­tet­tua rajo­ja, kapel­li­mes­ta­ri ei saa avat­tua port­tia tai­dok­kaas­ti raken­ne­tus­sa aitauk­ses­saan. Molem­mat edus­ta­vat tie­tyn­lais­ta pel­koa, joka voi rajoit­taa mei­tä ja pitää mei­tä nau­lit­tu­na tur­val­li­sen tun­tui­ses­ti.

Palaan taas Lind­for­siin, joka kir­jas­saan (2001) käyt­tää Otto Ran­kin käsit­tei­tä kuo­le­man­pel­ko ja elä­män­pel­ko. Kuo­le­man­pel­ko tar­koit­taa Ran­kil­le pel­koa tul­la koko­naan nie­lais­tuk­si, kadot­taa riip­pu­mat­to­muu­ten­sa ja vii­me kädes­sä hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Sil­loin jou­tuu idea­li­soi­maan voi­maa ja itse­näi­syyt­tä, kun taas lähei­syys ja riip­pu­vuus ovat hal­vek­sut­ta­via para­met­re­ja. Elä­män­pel­ko taas mer­kit­see eriy­ty­nei­syy­den, yksi­näi­syy­den ja itse­näi­syy­den pel­koa.

Molem­mat ovat puo­lus­tus­a­sen­tei­ta, jot­ka liit­ty­vät riip­pu­vuut­ta ja auto­no­mi­aa, vapaut­ta ja sidon­nai­suut­ta, lähei­syyt­tä ja etäi­syyt­tä kos­ke­vaan perus­ta­van­laa­tui­seen ja ali­tui­ses­ti tois­tu­vaan pul­maan. Lähei­syy­den pel­ko on yhteen­pu­nou­tu­nee­na ja suh­tees­sa kai­pauk­seen toi­seen uppou­tu­mi­seen, kuten sym­bioot­ti­nen riip­pu­vuus­kin voi vaih­tua vihak­si ja tuhoa­mis­ha­luk­si. Kum­pi­kin ääria­sen­ne tuot­taa kou­ris­tuk­sen­omai­sen pitäy­ty­mi­sen jom­mas­sa­kum­mas­sa näen­näi­ses­ti toi­sil­leen vas­tak­kai­sis­sa kan­nois­sa, jot­ka kui­ten­kin lop­pu­jen lopuk­si eivät ole toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia, vaan pikem­min­kin tois­ten­sa etu- ja taka­puo­lia. Kum­pi­kin tar­koit­taa myös epä­toi­vois­ta pysäh­ty­nei­syy­den valit­se­mis­ta muu­tok­sen sijaan.

On vain yksi suu­ri vaja­vuus,

roh­keu­den puu­te. Kaik­ki muu

seu­raa sii­tä.

Tämä on ehkä juu­ri se, mikä Bran­de­ril­la ja Muu­mi­mam­mal­la on yhteis­tä. He edus­ta­vat eri­lai­sia pako­reit­te­jä ja roh­keu­den puut­tei­ta, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si molem­pia kau­his­tut­taa oma haa­voit­tu­vuus ja muu­tok­sen mah­dol­li­suus ‒ etten sanoi­si vää­jää­mät­tö­myys. Bran­der työn­tää toi­set pois, Muu­mi­mam­ma sitoo mui­ta itseen­sä ole­mal­la koko ajan käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta samal­la hän vält­tää sil­lä aidon yhtey­den luo­mis­ta ‒ yhtey­den sekä mui­hin että omaan sisim­pään­sä.

Tot­ta kai kär­jis­tän. Olen käyt­tä­nyt näi­tä koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta kuvaa­maan erään­lai­sia pol­ku­ja ja pel­ko­ja, joi­hin luu­len monen meis­tä tör­mää­vän luo­van elä­män­sä aika­na. Par­haim­mil­laan voim­me ottaa itseäm­me tas­sus­ta roh­kai­se­vas­ti ja ohjail­la itseäm­me myrs­kyi­si­nä ‒ tai lii­an tyh­jän tun­tui­si­na ‒ het­ki­nä eteen­päin. Sil­loin kau­heas­ta voi tul­la pelot­ta­vaa mut­ta sie­det­tä­vää, ja pik­ku­hil­jaa aavis­tam­me aukea­mai­sil­laan ole­via mai­se­mia.

Se oli kiih­dyt­tä­vä aja­tus, uusi, vaa­ral­li­nen, hur­maa­va. Se muut­ti kai­ken, se piir­si suu­ren yksi­näi­syy­den kehän hänen ympä­ril­leen, suru­mie­li­sen alu­een, joka oli täyn­nä tun­te­mat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia.

Näin roh­kean uhmak­kaas­ti miet­tii Muu­mi­peik­ko kotoa pois muut­ta­mis­ta. Lausei­ta värit­tä­vät nuo­ren pei­kon dra­ma­tiik­ka ja rie­mu, mut­ta kyl­lä niis­sä on sano­ma kai­kil­le meil­le jo jon­kin aikaa sit­ten omil­leen muut­ta­neil­le: tun­te­mat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia on maa­il­ma pul­lol­laan.

Teks­ti poh­jau­tuu Hel­sin­gin Psy­ko­te­ra­piayh­dis­tyk­sen jäse­nil­las­sa pidet­tyyn esi­tyk­seen. Lind­for­sin kir­jan osiot ovat kään­tä­neet Mir­ja Malm­berg, Jar­mo Iko­nen ja Bodil Lind­fors, joil­le suu­ri kii­tos avus­ta. Kii­tos myös Ant­to Luh­ta­vaa­ral­le, joka on aut­ta­nut esi­tys­teks­tin työs­tä­mi­ses­sä.

Kir­jal­li­suus

Char­les, Mari­lyn (2019). Phan­toms of foreclo­sed mour­ning. Teok­ses­sa Soria Esca­lan­te, Hara (toim.), Ret­hin­king the rela­tion between women and psyc­hoa­na­ly­sis. Loss, mour­ning, and the femi­ni­ne, 29‒53. Lon­too: Lexing­ton Books.

Col­lan­der, Anna (2021). Päät­tä­väi­nen, vil­li ja vapaa ‒ psy­ko­te­ra­peu­tin luo­vuu­den vaa­li­mi­ses­ta. Psy­koa­na­lyyt­ti­nen psy­ko­te­ra­pia, 17, 82‒91.

Hägglund, Tor-Björn (1988). Kul­ta­ka­lan muo­don­muu­tos ja mui­ta essei­tä. Oulu: Poh­joi­nen.

Jans­son, Tove (1965). Muu­mi­pap­pa ja meri. Suom. Lai­la Jär­vi­nen. Hel­sin­ki: WSOY.

Jans­son, Tove (1948/1956). Tai­ku­rin hat­tu. Suom. Lai­la Jär­vi­nen. Hel­sin­ki: WSOY.

Lind­fors, Bodil (2001). Att dröm­ma i Fin­land. Essäer om pas­sio­ner, skam och sak­nad. Hel­sing­fors: WSOY.

Lindgren, Astrid (1949). Kul­ta­sis­ko­ni. Suom. L. Aro. Hel­sin­ki: WSOY.

Ogden, Tho­mas (2006). Rea­ding Loewald: Oidi­pus reconcei­ved. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Psyc­hoa­na­ly­sis, 87, 651‒666.

Par­sons, Mic­hael (2000). The dove that returns, the dove that vanis­hes. Para­dox and crea­ti­vi­ty in psyc­hoa­na­ly­sis. Lon­too: Rout­led­ge.

Söder­gran, Edith (1916/2017). Runo­ja. Suom. Uuno Kai­las. Hel­sin­ki: WSOY.

Tirk­ko­nen, San­na (2019). Yksi­näi­syy­den tun­teet Tove Jans­so­nin kir­jas­sa Muu­mi­pap­pa ja meri. Psy­ko­te­ra­pia, 38, 185‒195.

Wes­tö, Kjell (2020). Tri­to­nus. Suom. Lau­ra Beck. Hel­sin­ki: Ota­va.

Witt-Bratt­ström, Ebba (1993). Ur könets mör­ker. Lit­te­ra­tu­ra­na­ly­ser. Tuk­hol­ma: Nors­tedts För­lag.