Kirjoittajaseminaari 3.10.2020

Psy­ko­te­ra­pia-leh­ti jär­jes­tää syk­syl­lä 2020 kir­joit­ta­ja­se­mi­naa­rin, joka on suun­nat­tu kai­kil­le psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ta kir­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le, mm. leh­den vaki­tui­sil­le, satun­nai­sil­le ja uusil­le avus­ta­jil­le, toi­mi­tuk­sel­le ja ver­tai­sar­vioi­jien ver­kos­tol­le – ehkä siis juu­ri sinul­le! Kir­joit­ta­ja­se­mi­naa­rin on tar­koi­tus olla kes­kus­te­le­va ja kir­joit­ta­mi­seen innos­ta­va tilai­suus.

Kou­lut­ta­ji­na ja kes­kus­te­lun virit­tä­ji­nä toi­mi­vat kou­lu­tusa­na­lyy­tik­ko (Suo­men Psy­koa­na­lyyt­ti­nen yhdis­tys, IPA) Vesa Man­ni­nen ja sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti, pari­te­ra­peut­ti ja tie­to­kir­jai­li­ja Eli­na Tans­ka­nen. Tilai­suus on mak­su­ton ja sisäl­tää säm­py­lä­lou­naan. Ilmoit­tau­du ajois­sa, vii­meis­tään 31.8.2020: Eila Saa­ri­nen,

Aika: la 3.10.2020 klo 10.00 – 15.15

Paik­ka: The­ra­peia-sää­tiön tilat, Tope­liuk­sen­ka­tu 15 A 1, 00250 Hel­sin­ki

OHJELMA

10.00
Anna Col­lan­der ja Mart­ti Tuo­hi­met­sä
Tilai­suu­den avaus: Ter­ve­tu­liais­sa­nat

10.15  Vesa Man­ni­nen
Kir­joit­ta­mi­sen esteis­tä ja ide­aa­leis­ta

11.45 Tau­ko (lou­nas­säm­py­lät)

12.30 Eli­na Tans­ka­nen
Työ­ka­lu­ja kir­joit­ta­mi­sen käyn­nis­tä­mi­seen
- Miten kir­joit­taa lyhyem­pi jut­tu

14.30  Lop­pu­kes­kus­te­lu

15.15  Tilai­suu­den päät­tä­mi­nen

Kir­joit­ta­ja­se­mi­naa­riin ilmoit­tau­tu­neet saa­vat etu­kä­teen luet­ta­vak­seen Vesa Man­ni­sen esseen ”Kirjoittamisesta(ni)”.

Avaa PDF-esi­te täs­tä